Άρθρο 30: Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων

Η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 29, πλην αυτών που αφορούν στον υποτομέα της προστασίας των ζώων κατά τη μεταφορά τους και περιγράφεται στο άρθρο 31, είναι η ακόλουθη:

1. α) Διοικητικά πρόστιμα έως και 10.000 ευρώ επιβάλλονται με απόφαση τριμελούς επιτροπής. Με απόφασή του, ο προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον έλεγχο προβαίνει εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου στη σύσταση, συγκρότηση και στον ορισμό των μελών της τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από τρεις (3) ελεγκτές της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο.
Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο ελεγκτής με τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ελεγκτής με τον λιγότερο χρόνο υπηρεσίας.
Σε περίπτωση μη επαρκούς αριθμού υπαλλήλων για τη συγκρότηση της επιτροπής, σε αυτή δύνανται να συμμετάσχουν υπάλληλοι από άλλες αντίστοιχες αρμόδιες αρχές.
β) Η τριμελής επιτροπή συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, ο οποίος δέκα (10) ημέρες πριν τη συνεδρίασή της καλεί τον ενδιαφερόμενο για να εκθέσει τις απόψεις του εγγράφως ή προφορικά, με παρουσία του ιδίου ή εκπροσώπου του κατά την ημέρα συνεδρίασης.
γ) Η τριμελής επιτροπή λαμβάνει υπόψη την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών, τις απόψεις του ενδιαφερόμενου και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου και εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση:
αα) είτε για τη μη επιβολή προστίμου,
ββ) είτε για την επιβολή προστίμου μέχρι και δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ
γγ) είτε για τη διαβίβαση της υπόθεσης στην αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή των περιπτώσεων α και β της παρ. 2 για την επιβολή προστίμου άνω των 10.000 ευρώ.
Η εν λόγω επιτροπή δεν επιλαμβάνεται περιπτώσεις μη συμμορφώσεων που το ποσό εκκίνησης του διοικητικού προστίμου είναι 10.001 ευρώ και άνω.

2. Διοικητικά πρόστιμα άνω των 10.001 ευρώ επιβάλλονται ή μη:
α) Για τις περιπτώσεις επίσημων ελέγχων, για τους οποίους αρμόδια κεντρική αρχή είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων, κατά περίπτωση, Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ή της Γενικής Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής ή της Διεύθυνσης Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών, τις απόψεις του ενδιαφερόμενου και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.
β) Για τις περιπτώσεις επίσημων ελέγχων, για τους οποίους αρμόδια κεντρική αρχή είναι ο ΕΦΕΤ, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, μετά από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2741/1999 (Α΄199).

3. Διοικητικά πρόστιμα για την αριθ. 4 μη συμμόρφωση της περίπτ. α της παρ. 2 του άρθρου 29, επιβάλλονται ή μη με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση των κεντρικών αρμόδιων αρχών .

4. Διοικητικά πρόστιμα για τις αριθ. 1, 2, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 και 45 μη συμμορφώσεις της περιπτ. γ της παρ. 2 του άρθρου 29, επιβάλλονται ή μη, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής, η οποία λαμβάνει υπόψη την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών, τις απόψεις του ενδιαφερόμενου και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

5. Διοικητικά πρόστιμα για τις αριθ. 22 έως και 27 μη συμμορφώσεις της περίπτ. δ της παρ. 2 του άρθρου 29, επιβάλλονται ή μη, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και Εφαρμογών, η οποία λαμβάνει υπόψη την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών, τις απόψεις του ενδιαφερόμενου και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

6. Η απόφαση επιβολής του προστίμου κοινοποιείται στην επιχείρηση και στα υπεύθυνα, κατά περίπτωση, πρόσωπα του άρθρου 5, σύμφωνα με το άρθρο 40.
Στην απόφαση επιβολής προστίμου αναφέρεται:
α) το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά αυτής, η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας αρχής που εξέδωσε την απόφαση επιβολής του προστίμου, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η απόφαση επί της ένστασης ή η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου, αν δεν υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ένσταση, θεωρείται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.
β) το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 37.

 • Οι τριμελείς επιτροπές που θα επιβάλλουν τα πρόστιμα, να έχουν μόνιμη συγκρότηση και όχι να συγκροτούνται κατά περίπτωση, γεγονός που πιθανόν να εγείρει θέματα αντικειμενικότητας, διαφάνειας και άνισης μεταχείρισης ομοίων παραβάσεων.

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 08:52 | Αλέξης Τσαπάρας

  Οι τριμελείς επιτροπές θα πρέπει να έχουν μόνιμη συγκρότηση, κατά τα πρότυπα των επιτροπών κυρώσεων του ποιοτικού ελέγχου, και όχι να συγκροτούνται κατά περίπτωση, πράγμα που πιθανόν να εγείρει θέματα αντικειμενικότητας και διαφάνειας.
  Οι επιτροπές σαφώς και πρέπει να ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ τα πρόστιμα. Εάν ο ρόλος τους είναι μόνο γνωμοδοτικός, όπως προτείνουν οι προηγούμενοι σχολιαστές, τότε δεν έχουν λόγο ύπαρξης, η εισήγηση του κλιμακίου ελέγχου είναι υπεραρκετή προκειμένου να διαβιβαστεί ο φάκελος στον όποιο προϊστάμενο, και να αποφασίσει αυτός για το πρόστιμο.

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 14:38 | αναγνώστης

  Συμφωνώ με το «Δικηγόρο», η τριμελής επιτροπή θα πρέπει να εισηγείται την επιβολή ή μη του προστίμου και ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ του προστίμου, που θα πρέπει να καθορίζεται και να επιβάλλεται από τη διοίκηση / διεύθυνση / ΔΣ της αρμόδιας αρχής.

 • 2 Φεβρουαρίου 2013, 12:48 | Δικηγόρος του διαβόλου

  Η τριμελής επιτροπή του άρθρου 1, όπως και κάθε άλλη σχετική επιτροπή, πρέπει να έχει μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα και το πρόστιμο να επιβάλλεται από ανώτερο όργανο, μέλος δε της επιτροπής να είναι και υπάλληλος που διενήργησε τον έλεγχο. Επίσης πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένο στο νόμο α)εάν οι επιτροπές εισηγούνται και το ύψος του προστίμου και β)ποια είναι τα ακριβή κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για το ύψος του προστίμου.