• Σχόλιο του χρήστη 'Αγιορίτου Βικτώρια' | 4 Φεβρουαρίου 2013, 12:51

    Πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί πιο ακριβής ορισμός ελεγκτή και από ποιες ειδικότητες μια υπηρεσία θα διαλέγει τον "εντεταλμένο υπάλληλο". Για παράδειγμα ο Καν (ΕΚ) 1148/2001 παράρτημα IV σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών ορίζει ως ελεγκτή τον υπάλληλο που διαθέτει την κατάλληλη ειδίκευση για να προβαίνει στις εργασίες του ελέγχου καταλληλότητας, στον οποίο ο οργανισμός ελέγχου αναθέτει την διενέργεια του εν λόγω ελέγχου αλλά στην συνέχεια στην ΚΥΑ 257543 (ΦΕΚ 1122/8-8-2003) ορίζει ως ποιοτικούς ελεγκτές γεωπόνους σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ 344/29-12-2000(ΦΕΚ Ά 297)το οποίο προεδρικό αυτό διάταγμα δεν είναι τίποτα παραπάνω από τις επαγγελματικές δραστηριότητες των γεωπόνων. Με την ίδια λογική θα μπορούσε να μπει και το άρθρο 1 του Π.Δ 78 (ΦΕΚ 36/τεύχος Ά/7-2-1989 )όπου αναφέρει τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Τροφίμων. Έτσι η μέχρι τώρα ισχύουσα νομοθεσία εξαιρεί τους Τεχνολόγους Τροφίμων από τον ποιοτικό έλεγχο τροφίμων αλλά και τις επιθεωρήσεις σε μεταποιητικές εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων φυτικής προέλευσης σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 852/2004 ως προς την υγιεινή τροφίμων όπου και εκει μπαίνουν μόνο γεωπόνοι.Τους στερεί δηλαδή τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Ας σταματήσουν πια τα λάθη του παρελθόντος .Είναι άκρως απογοητευτικό!!!!!!`