Άρθρο 02: Πεδίο εφαρμογής – Ορισμοί

1. Στην Ενότητα Α του παρόντος νόμου και στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με αυτήν, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας του παραρτήματος II του άρθρου 60, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

2. Στην Ενότητα Α του παρόντος νόμου και στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με αυτήν, εφαρμόζονται οι ορισμοί των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας του παραρτήματος II του άρθρου 60, ως και οι κάτωθι ορισμοί:
α) Ελεγκτής: Εντεταλμένος υπάλληλος των αρμόδιων αρχών του άρθρου 3 για την εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας του παραρτήματος II του άρθρου 60.
β) Μέτρα συμμόρφωσης: Διοικητικά μέτρα που επιβάλλουν οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 3 στις επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας στα θέματα της υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων και ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων, καθώς και της διαχείρισης ΖΥΠ με σκοπό τη συμμόρφωσή τους προς αυτές.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 11:39 | Αγιορίτου Βικτώρια

  Επειδή ειπώθηκε εδώ και για τα προιόντα ζωικής προέλευσης και τους Κοινοτικούς Κανονισμούς , πληροφοριακά , αλλά για να μαθαίνουν και οι πολλοί , σας λέω ότι μπορεί για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης , η κοινοτική νομοθεσία (Κανονισμοί 853/2004 και 854/2004) να ορίζει ότι για τον επίσημο έλεγχο των ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (κρέας, παρασκευάσματα κρέατος , προϊόντα με βάση το κρέας , ζώντα δίθυρα μαλάκια , αλιευτικά προϊόντα , νωπό γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα , αυγά και προϊόντα αυγών , βατραχοπόδαρα και σαλιγκάρια , ζωικό λίπος κλπ) υπεύθυνος είναι ο επίσημος κτηνίατρος (άρθρο 2 του Καν.854/2004)αλλά οι έλεγχοι για παράδειγμα στα κρεοπωλεία σχετικά με την προέλευση-καταγωγή του κρέατος και την τήρηση ισοζυγίων κρέατος σύμφωνα με την αριθμ. 412/8932 ΚΥΑ (ΦΕΚ 149/3-2-2012) διενεργούνται από τρία μέλη εκ των οποίων οι δύο να είναι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή του Ελληνικού Οργανισμού Δήμητρα και το τρίτο μέλος είναι ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού των ιδίων ως άνω Υπηρεσιών ξεχνώντας πάλι μεθοδευμένα τους Τεχνολόγους Τροφίμων και αδιαφορόντας πάλι αν οι τεχνολόγοι Γεωπονιας (δεν έχω τίποτα με τους εν λόγω συναδέλφους)είναι ΦΥΤΙΚΗΣ Η ΖΩΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Και να φανταστείται ότι λίγο πρίν με την ΚΥΑ 282438/3-4-2009 (ευτυχώς καταργήθηκε) στο τριμελή κλιμάκιο των ελεγκτών εκτός από Γεωπόνους-Τεχνολόγους Γεωπόνους μπορούσε να μπει και ένας υπάλληλος του τμήματος εμπορίου ανεξαρτήτως κατηγορίας και ειδικότητας. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι έβγαινε υπάλληλος ΔΕ του εμπορίου για ελέγχους στα κρεοπωλεία και ο Τεχνολόγος Τροφίμων που είχε την ατυχία να βρίσκεται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής να κάθεται τιμωρία στο γραφείο. Κι ύστερα μιλάμε για αξιολόγηση Δημοσίων υπαλλήλων ,στόχους και δίκαιη κατανομή αρμοδιοτήτων.!!

 • Ορισμός Ελεγκτή: Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως: “Εντεταλμένος υπάλληλος, αντίστοιχης ειδικότητας με το αντικείμενο ελέγχου, των αρμόδιων αρχών του άρθρου 3”, για να μη βρεθούν υπάλληλοι χωρίς ή με διαφορετική ειδικότητα να ελέγχουν αντικείμενα που δεν έχουν διδαχθεί και δε γνωρίζουν.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 13:30 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

  Θεωρώ ότι ως ελεγκτής δεν πρέπει να ορισθεί απλά ως ο εντεταλμένος υπάλληλος των αρμοδίων αρχών του άρθρου 3 του σχεδίου αλλά να ορισθεί συγκεκριμένα η ειδικότητα αυτού του εντεταλμένου υπαλλήλου ανάλογα με το αντικείμενο του ελέγχου . Ειδικότερα για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης , η κοινοτική νομοθεσία (Κανονισμοί 853/2004 και 854/2004) ορίζει ότι για τον επίσημο έλεγχο των ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (κρέας, παρασκευάσματα κρέατος , προϊόντα με βάση το κρέας , ζώντα δίθυρα μαλάκια , αλιευτικά προϊόντα , νωπό γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα , αυγά και προϊόντα αυγών , βατραχοπόδαρα και σαλιγκάρια , ζωικό λίπος κλπ) υπεύθυνος είναι ο επίσημος κτηνίατρος (άρθρο 2 του Καν.854/2004).

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 19:56 | ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

  Η χρήση του όρου ¨ελεγκτής¨ είναι τουλάχιστον άστοχη, αφού υποβιβάζει και υποτιμά την λειτουργία και δραστηριότητα του επίσημου κτηνίατρου-επιθεωρητή τροφίμων (και φυσικά όλων των επιθεωρητών τροφίμων, απλά μιλώ για τους κτηνίατρους επειδή το γνωρίζω καλύτερα). Ο ελεγκτής διεκπεραιωτικά και στείρα επιβεβαιώνει κι επιβάλει το γράμμα του νόμου, ενώ ο επιθεωρητής ταυτόχρονα με την εφαρμογή του πνεύματος του νόμου, κρίνει, συγκρίνει, συνδυάζει εμπειρία και γνώση, νέα επιστημονικά και βιβλιογραφικά δεδομένα, και μετά από ¨κριτική σκέψη¨ προβαίνει στην όποια διοικητική πράξη. Ο ελεγκτής τσεκάρει¨ναι¨και ΅οχι¨, ο επιθεωρητής κάνει audit.

  Επιπλέον, ο εν λογω υπάλληλος, δεν αρκεί απλά να είναι ¨εντεταλμένος¨, αλλά να διαθέτει τόσο τα τυπικά, όσο και ουσιαστικά προσόντα αντίστοιχα με τον ζητούμενο έλεγχο (πχ πτυχίο, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, εξειδίκευση κτλ). Εννοείται πως πρεπει να λαμβάνονται υπόψιν οχι μόνο τα προσόντα που υπήρχαν κατά την πρόσληψη, αλλά και τα αποκτηθέντα καθ᾽όλο τον εργασιακό βίο, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στον ΕΚ 882/2004.

 • 7 Φεβρουαρίου 2013, 07:06 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
  Δημόσια διαβούλευση για τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο: «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στους τομείς της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων ως και της διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

  Άρθρο 02: Πεδίο εφαρμογής – Ορισμοί.
  Έχω να παρατηρήσω τα εξής:

  Α) Η παράγραφος 1 προτείνω να επαναδιατυπωθεί ώς εξής:

  «1. Με την Ενότητα Α του παρόντος νόμου και στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με αυτήν, ρυθμίζονται θέματα κυρώσεων και επιβολής των διατάξεων της ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας που συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτμα II του άρθρου 60, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.»

  Β. Η διατύπωση στην παράγραφο 2 ότι στην Ενότητα Α «εφαρμόζονται οι ορισμοί των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας του παραρτήματος II του άρθρου 60, ως και οι κάτωθι ορισμοί» μπορεί -ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, να παραπέμπει σε παρωχημένους ορισμούς και έννοιες ή να αφήνει κενά ή να δημιουργήσει σύγχιση και παρερμηνίες.

  Προτείνω να υπάρξει είτε ξακάθαρη και αναλυτική διατύπωσή τους ΣΕ ΧΩΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ με βάση τους αντίστοιχους/ανάλογους ορισμούς που υπάρχουν τις σχετικές διατάξεις της Ε.Ε., με Πρόνοια για τον τρόπο συμπλήρωσης ή/και τροποποίησης τους όταν οι ορισμοί που περιλαμβάνονται σε αυτές μεταβάλλονται ή τροποποιούνται.

 • 4 Φεβρουαρίου 2013, 12:51 | Αγιορίτου Βικτώρια

  Πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί πιο ακριβής ορισμός ελεγκτή και από ποιες ειδικότητες μια υπηρεσία θα διαλέγει τον «εντεταλμένο υπάλληλο». Για παράδειγμα ο Καν (ΕΚ) 1148/2001 παράρτημα IV σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών ορίζει ως ελεγκτή τον υπάλληλο που διαθέτει την κατάλληλη ειδίκευση για να προβαίνει στις εργασίες του ελέγχου καταλληλότητας, στον οποίο ο οργανισμός ελέγχου αναθέτει την διενέργεια του εν λόγω ελέγχου αλλά στην συνέχεια στην ΚΥΑ 257543 (ΦΕΚ 1122/8-8-2003) ορίζει ως ποιοτικούς ελεγκτές γεωπόνους σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ 344/29-12-2000(ΦΕΚ Ά 297)το οποίο προεδρικό αυτό διάταγμα δεν είναι τίποτα παραπάνω από τις επαγγελματικές δραστηριότητες των γεωπόνων. Με την ίδια λογική θα μπορούσε να μπει και το άρθρο 1 του Π.Δ 78 (ΦΕΚ 36/τεύχος Ά/7-2-1989 )όπου αναφέρει τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Τροφίμων. Έτσι η μέχρι τώρα ισχύουσα νομοθεσία εξαιρεί τους Τεχνολόγους Τροφίμων από τον ποιοτικό έλεγχο τροφίμων αλλά και τις επιθεωρήσεις σε μεταποιητικές εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων φυτικής προέλευσης σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 852/2004 ως προς την υγιεινή τροφίμων όπου και εκει μπαίνουν μόνο γεωπόνοι.Τους στερεί δηλαδή τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Ας σταματήσουν πια τα λάθη του παρελθόντος .Είναι άκρως απογοητευτικό!!!!!!`

 • 31 Ιανουαρίου 2013, 11:17 | FOOD-ISIMO

  Προσοχή διότι πιθανόν αυτό το άρθρο να καταργεί κ το ρόλο του ΕΦΕΤ