• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ' | 8 Φεβρουαρίου 2013, 08:59

    Σχετικά με Άρθρο 59: "Καταργούμενες διατάξεις" 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται: Α. Ενότητα Α: α) Οι παράγραφοι 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 του άρθρου 5 του ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄199), όπως οι παράγραφοι αυτές αναριθμήθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 3438/2006 (Α΄33) και οι παρ. 9, 12 και 13 τροποποιήθηκαν, αντίστοιχα, με την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3438/2006, το άρθρο 10 του ν. 3139/2003 (Α΄100) και την παρ. 20 του άρθρου 37 του ν. 3066/2002 (Α΄252). Τίτλος Αρθρου Διεξαγωγή Ελέγχων - Κυρώσεις. Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ: "8" 7. Οποιος κατέχει εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν συλλέγει από τον Ε.Φ.Ε.Τ. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και γνωστοποιεί αυτές, χωρίς να έχει δικαίωμα, σε τρίτους και με σκοπό να ωφεληθεί ο ίδιος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών, καθώς και με χρηματική ποινή από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και διώκεται πειθαρχικώς για την παράβαση της υποχρέωσης εχεμύθειας που συνιστά πειθαρχικό αδίκημα. ΣΧΟΛΙΟ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Δ.Μ.: ΔΕΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 8, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ Η ΑΝΑΛΟΓΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ή ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ (ΑΡΘ. 2) ή ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ, ή ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ή ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. β) Η παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3399/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π και άλλες διατάξεις» (Α΄255). ................................................... Τίτλος Αρθρου Σύσταση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Ελέγχου Εισαγόμενων Αγροτικών Προϊόντων ΣΧΟΛΙΟ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Δ.Μ.: - Το άρθρο ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΗΔΗ με το άρθρο 37 παρ. 1ιγ του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012). ..................................................................... δ) Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.2538/1997 «Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 242) ΝΟΜΟΣ - 2538 - 1997 ΑΡΘΡΟ 10 -Κυρώσεις 3. Οποιος πωλεί λιανικώς κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα χωρίς τη συνταγή κτηνιάτρου, τιμωρείται με πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές και σε υποτροπή αφαιρείται η άδεια λιανικής πώλησης για χρονικό διάστημα από πέντε (5) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες. ΣΧΟΛΙΟ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Δ.Μ.: H παράγραφος 3 αναφέρεται σε κυρώσεις που αφορούν τα κτηνιατρικά φάρμακα και τη διάθεσή τους και όχι σε τροφιμα, ζωοτροφές κλπ.