• Σχόλιο του χρήστη 'Σταμάτης Χαλαπάς' | 8 Φεβρουαρίου 2013, 12:18

    §1) Στο άρθρο 5 §3 του Ν. 4056/2012 αναφέρεται η έκφραση ‘’λειτουργεί νόμιμα κτηνοτροφική εκμετάλλευση’’, που είναι αρκετά ασαφής έννοια, γιατί για τη νόμιμη λειτουργία μιας τέτοιας δραστηριότητας απαιτείται σειρά αδειοδοτήσεων και προϋποθέσεων. Προτείνεται η άνω έκφραση να αντικατασταθεί με τον όρο ‘’έχει κατασκευαστεί νόμιμα κτηνοτροφική εκμετάλλευση’’. §1) Στο άρθρο 5 §3 του Ν. 4056/2012 δεν προβλέπεται τίποτα για νομίμως υφιστάμενες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που πλέον δεν τηρούν τις ελάχιστες απαιτούμενες αποστάσεις όπως αυτές ορίζονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος του άρθρου 20 του Ν. 4056/2012, από όρια οικισμών και σχέδια πόλης, τα οποία όρια επεκτάθηκαν μετά τη νόμιμη εγκατάσταση της εκμετάλλευσης. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι εν λόγω εκμεταλλεύσεις να μη μπορούν να ανανεώσουν τις απαραίτητες άδειες και να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Προτείνεται λοιπόν για τις νομίμως υφιστάμενες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αυτής της κατηγορίας να μπορούν να ανανεώσουν τις άδειές τους και να συνεχίσουν τη λειτουργία τους παρ’ όλο που δεν τηρούν τις ελάχιστες απαιτούμενες αποστάσεις από όρια οικισμών και σχέδια πόλης τα οποία όρια επεκτάθηκαν μετά την εγκατάσταση των εκμεταλλεύσεων αυτών. Εναλλακτικά για τις περιπτώσεις αυτές προτείνεται, μετά από γνώμη της επιτροπής σταυλισμού, η ΑΑΑ να μπορεί να χορηγεί μείωση της ελάχιστης απαιτούμενης απόστασης σε ποσοστό μέχρι 40% αντί 25% όπως ορίζεται στο στο άρθρο 5 §7 του Ν. 4056/2012. Εναλλακτικά για τις άνω περιπτώσεις προτείνεται ότι αν οι αρμόδιοι φορείς αποφασίσουν ότι η όχληση που προκαλούν είναι τέτοια ώστε να πρέπει να μετεγκατασταθούν, να αποζημιώνεται πλήρως ο ιδιοκτήτης τους από τον ΟΤΑ στον οποίο υπάγεται διοικητικά ο οικισμός ή η πόλη υπέρ της οποίας επιβάλλεται η μετεγκατάσταση της εκμετάλλευσης. §1) Στο άρθρο 5 §6 του Ν. 4056/2012 προτείνεται να τονιστεί και εδώ η αμφίδρομη ισχύς των ελάχιστων αποστάσεων. Δηλαδή αν μετά τη νόμιμη εγκατάσταση κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης εγκατασταθεί δραστηριότητα από αυτές που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο και δεν πληρούνται οι ελάχιστες μεταξύ τους αποστάσεις, η ανανέωση των αδειοδοτήσεων και η λειτουργία της εκμετάλλευσης να μην επηρεάζεται. §2) εδάφιο β) Προτείνεται να καταργηθεί η απαίτηση υπεύθυνης δήλωσης και του μελετητή μαζί με την υπεύθυνη δήλωση του φορέα της εγκατάστασης για την ανάληψη των προβλεπόμενων ΠΠΔ. Με τον τρόπο αυτό ο φορέας της εγκατάστασης θα αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη χωρίς να εμπλέκεται ο μελετητής, αρμοδιότητα του οποίου είναι η σύνταξη μιας ορθά τεκμηριωμένης μελέτης. §2) εδάφιο δ) Ο Ν. 4056/2012 στο άρθρο 6 §4 εδάφια αα) ορίζει ότι η ΜΠΕ για εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α του Ν. 4014/2011 κατατίθενται στη ΑΑΑ και η ΑΑΑ διαβιβάζει την ΜΠΕ στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή. Με δεδομένο ότι δεν προβλέπεται οποιοσδήποτε έλεγχος επί της ΜΠΕ από πλευράς της ΑΑΑ προτείνεται η ΜΠΕ να κατατίθεται απευθείας στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, προς αποφυγή γραφειοκρατίας και αδικαιολόγητων καθυστερήσεων. Προτείνεται επίσης η υπεύθυνη δήλωση να υπογράφεται μόνο από το φορέα της εκμετάλλευσης και όχι από το μηχανικό ή το γεωτεχνικό σύμβουλο, γιατί κάποια από τα στοιχεία που θα δηλωθούν ως αληθή μπορεί να μεταβληθούν με αποκλειστική ευθύνη του φορέα, εν αγνοία του μηχανικού και του γεωτεχνικού συμβούλου. Η ευθύνη για την αλήθεια των δηλουμένων πρέπει αποκλειστικά να βαρύνει τον ενδιαφερόμενο φορέα. §2) εδάφιο στ) Ο Ν. 4056/2012 στο άρθρο 6 §5 εδάφιο δδ) προβλέπει να χορηγείται η άδεια εγκατάστασης μετά τη χορήγηση της απόφασης εξαίρεσης από κατεδάφιση τυχόν αυθαιρέτων κτιριακών εγκαταστάσεων. Προς αποφυγή γραφειοκρατίας και αδικαιολόγητων καθυστερήσεων προτείνεται να χορηγείται άδεια εγκατάστασης και στη συνέχεια η απόφασης εξαίρεσης από την κατεδάφιση.