Άρθρο 48: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4056/2012 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄52)

1. Το άρθρο 5 του ν. 4056/2012, τροποποιείται ως εξής:

α) Η παρ. 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Οι αποστάσεις των χώρων που αναφέρονται στο Παράρτημα του άρθρου 20 από εκτροφεία θηραμάτων, των οποίων τα εκτρεφόμενα ζώα αποτελούν αντικείμενο ελεγχόμενου κυνηγιού, όπως λαγοί, αγριόχοιροι, αγριοπρόβατα, αγριοκάτσικα, ελαφοειδή, φασιανοί, ορτύκια, μπεκάτσες και γουνοφόρα ζώα και από εκτροφεία λοιπών ειδών άγριας πανίδας, εγχώριας ή εισαγόμενης, όπως σαλιγκάρια, κροκόδειλοι, χελώνες και φίδια, καθορίζονται κατά περίπτωση, κατά την κρίση της ΑΑΑ, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής σταυλισμού, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και να μην επηρεάζεται δυσμενώς το περιβάλλον.».

β) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να λειτουργούν υπό τον ίδιο με την κτηνοτροφική εγκατάσταση φορέα και μεταβιβάζονται συνολικά/ενιαία.».

2. Το άρθρο 6 του ν. 4056/2012, τροποποιείται ως εξής:

α) Μετά την παρ. 2 προστίθεται νέα παράγραφος 2α, η οποία έχει ως εξής:
«2α. Τα δικαιολογητικά για την έγκριση ή πιστοποίηση των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου εκδίδονται κατά προτεραιότητα από τις, κατά περίπτωση, αρμόδιες αρχές.» .

β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωση β της παρ. 3, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Δήλωση του μελετητή και του φορέα της εγκατάστασης για την ανάληψη των προβλεπόμενων ΠΠΔ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 4014/2001.» .

γ) Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 3, αντικαθίστανται ως εξής:
«Το αποδεικτικό κατάθεσης του φακέλου έχει την ισχύ άδειας εγκατάστασης μέχρι την έκδοση της τελευταίας και όχι πλέον των τριών (3) μηνών. Για τον έλεγχο τήρησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, η αρμόδια επιτροπή σταυλισμού, μετά από επιτόπιο έλεγχο, συντάσσει σχετικό πρακτικό, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση του φακέλου.
Εντός της ανωτέρω προθεσμίας και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, πιστοποιήσεων ή εγκρίσεων, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή τους έξι (6) μήνες, αν πρόκειται για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 5 και 5α του ν. 998/1979 (Α΄289), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, , η ΑΑΑ εκδίδει την άδεια εγκατάστασης, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1. Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράλειψη ή παρέκκλιση από την ισχύουσα νομοθεσία ή από το περιεχόμενο των δικαιολογητικών του φακέλου, η ΑΑΑ καλεί τον ενδιαφερόμενο να αποκαταστήσει ή να συμπληρώσει τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός των ως άνω προθεσμιών. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας ή ελλιπούς συμμόρφωσης ή μη τήρησης των προϋποθέσεων της παρ. 1 η αίτηση απορρίπτεται και σφραγίζονται οι τυχόν εγκαταστάσεις.» .

δ) Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. γ της παρ. 4, το οποίο αρχίζει με την φράση «Υπεύθυνη δήλωση» και τελειώνει με τη φράση «σχετικά με:», αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος φορέας και ο μηχανικός ή ο γεωτεχνικός δηλώνουν ότι τα δηλούμενα στοιχεία της εκμετάλλευσης είναι αληθή και ότι η εκμετάλλευση λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με: ».

ε) Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 4, αντικαθίστανται ως εξής:
«Η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης εκδίδεται εντός τριών (3) ημερών, εφόσον ο φάκελος περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία. Η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης έχει την ισχύ άδειας εγκατάστασης μέχρι την έκδοση της τελευταίας και όχι πλέον των τριών (3) μηνών από τη χορήγησή της.» .

στ) Οι περιπτώσεις β, γ και δ της παρ. 5 αντικαθίστανται σε μία περίπτωση β ως εξής:
«β) Η επιτόπια διαπίστωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης γίνεται με αυτοψία και σύνταξη σχετικού πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή σταυλισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της αίτησης για άδεια εγκατάστασης. Εντός της ανωτέρω προθεσμίας και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, πιστοποιήσεων ή εγκρίσεων, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή τους έξι (6) μήνες, αν πρόκειται για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 5 και 5α του ν. 998/1979 (Α΄289), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, η ΑΑΑ εκδίδει την άδεια εγκατάστασης, εφόσον διαπιστωθεί η τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και η ορθότητα των στοιχείων που δηλώνει ο ενδιαφερόμενος φορέας και ο μηχανικός ή γεωτεχνικός, κατά το στάδιο της χορήγησης άδειας προέγκρισης εγκατάστασης. Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράλειψη ή παρέκκλιση από την ισχύουσα νομοθεσία ή από το περιεχόμενο των δικαιολογητικών του φακέλου, η ΑΑΑ καλεί τον ενδιαφερόμενο να αποκαταστήσει ή να συμπληρώσει τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός των ως άνω προθεσμιών. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας ή ελλιπούς συμμόρφωσης ή μη τήρησης των προϋποθέσεων της παρ. 1 η αίτηση απορρίπτεται και σφραγίζονται οι τυχόν εγκαταστάσεις.» .

ζ) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Μετά την αδειοδότηση, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης μπορεί να δηλώσει στη Γενική Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αν επιθυμεί να συνεργαστεί με τα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας, προκειμένου να δέχεται φοιτητές γεωτεχνικών τμημάτων ή σχολών για την πρακτική άσκησή τους.».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4056/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α) Μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου στην ΑΑΑ, συνοδευόμενη από τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, η τροποποιημένη ή μεταβιβαζόμενη άδεια χορηγείται:
αα) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, όταν η αρχική άδεια έχει εκδοθεί στα πλαίσια του παρόντος νόμου ή
ββ) εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, μετά από αυτοψία της αρμόδιας επιτροπής σταυλισμού, όταν η αρχική άδεια έχει εκδοθεί στα πλαίσια προγενέστερου νομικού πλαισίου.
β) Προϋπόθεση για την τροποποίηση ή τη μεταβίβαση άδειας είναι να μην έχει επέλθει αύξηση της δυναμικότητας ή επέκταση ή μεταφορά ή αλλαγή του είδους της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας της. Η συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, σύμφωνα με το ν.1599/1986. Σε κάθε περίπτωση, η επιτροπή σταυλισμού μπορεί να ελέγξει την ορθότητα των όσων δηλώνονται.» .

4. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4056/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Μετά από απόφαση του αρμοδίου για το έκτακτο γεγονός Υπουργού, διακόπτεται η λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης από τα όργανα της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών ή από τις ίδιες τις αστυνομικές αρχές, με τη σφράγιση του παραγωγικού εξοπλισμού της εγκατάστασης ή σε περίπτωση αποθήκης ή επικινδύνων εγκαταστάσεων με τη σφράγιση αυτών, χωρίς προηγούμενη ακρόαση των εκπροσώπων της επιχείρησης, για ορισμένο χρόνο, που μπορεί να παραταθεί για όσο διάστημα διαρκεί το έκτακτο κι απρόβλεπτο γεγονός που επέβαλε τη σφράγιση.».

5. Το άρθρο 10 του ν. 4056/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 10
Διοικητικές κυρώσεις και μέτρα

1. Σε όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις διαπιστώνεται, μετά από αυτοψία, παράβαση οποτεδήποτε γενόμενη, των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ή παράλειψη τήρησης των όρων και περιορισμών που καθορίζονται με τις αποφάσεις της ΑΑΑ, με απόφαση της ΑΑΑ, μετά από εισήγηση της επιτροπής σταυλισμού, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Ανάκληση της άδειας εγκατάστασης και διακοπή της λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, όταν διαπιστώνονται παραβάσεις από τις αρμόδιες αρχές για τις οποίες υπάρχει αντικειμενική αδυναμία άρσης τους. Η ανάκληση της άδειας εγκατάστασης είναι οριστική και:
αα) ολική, στις περιπτώσεις που οι παραβάσεις αφορούν στο σύνολο των υποδομών της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή σε τμήμα των υποδομών τόσο ουσιώδες που επηρεάζεται αποφασιστικά η νόμιμη λειτουργία μονάδας. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών, που προβλέπονται στις παρ. 5 και 6 και την επιβεβαίωση της αντικειμενικής αδυναμίας άρσης τους διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης.
ββ) μερική, στις περιπτώσεις που οι παραβάσεις αφορούν σε τμήμα των υποδομών της κτηνοτροφικής εγκατάστασης χωρίς να επηρεάζεται ουσιαστικά η λειτουργία της ώστε το εναπομείναν τμήμα να δύναται να λειτουργήσει αυτοτελώς και να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται στις παρ. 5 και 6 και την επιβεβαίωση της αντικειμενικής αδυναμίας άρσης τους διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης.
Στις ανωτέρω υποπεριπτώσεις αα και ββ η κύρωση επιβάλλεται κατά την κρίση της ΑΑΑ μετά από εισήγηση της επιτροπής σταυλισμού.
β) Τα πρόστιμα επιβάλλονται, ανάλογα με τη φύση της παράβασης, το μέγεθος των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και την κατάταξή τους σε κατηγορίες ως προς την περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλούν, ως εξής:
αα) πρόστιμο, από πεντακόσια (500) ευρώ έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, σε βάρος του/των υπογράφοντα/υπογράφοντων τις απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, για την αδειοδότηση ή για την τροποποίηση ή μεταβίβαση άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης, εφόσον κατά τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι το περιεχόμενό τους είναι ψευδές ή ανακριβές. Τα παραπάνω πρόστιμα επιβάλλονται πέραν των οποιωνδήποτε ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 1599/1986.
ββ) πρόστιμο, από πεντακόσια (500) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, σε βάρος του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, εφόσον κατά τη λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καταγραφούν παραβάσεις που δεν επισύρουν τη διακοπή της λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και είναι δυνατή η άρση τους με την εκτέλεση βελτιωτικών εργασιών.
γγ) πρόστιμο, από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, σε βάρος του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, εφόσον κατά τη λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καταγραφούν παραβάσεις που προκαλούν εκτεταμένη βλάβη στο περιβάλλον, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και δεν είναι δυνατόν να αρθούν με την εκτέλεση βελτιωτικών εργασιών οπότε και διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης.
2. Οι κυρώσεις των περιπτώσεων α και β της παρ. 1 επιβάλλονται ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή, την προκαλούμενη περιβαλλοντική και υγειονομική επιβάρυνση.
3. Η απόφαση της ΑΑΑ για επιβολή προστίμου γίνεται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή μετά την απόρριψη της ειδικής διοικητικής ένστασης του άρθρου 11, την μη εμπρόθεσμη ή τη μη άσκησή της.
4. Τα πρόστιμα καταβάλλονται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την οριστική και ανέκκλητη επιβολή τους. Μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας αυτά διπλασιάζονται και διακόπτεται άμεσα η λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ακόμη και εάν δεν είχε επιβληθεί η σχετική κύρωση στην αρχική απόφαση επιβολής κυρώσεων.
5. Μετά τη διαπίστωση των παραβάσεων και πριν από την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στα πλαίσια του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, η ΑΑΑ, μετά από εισήγηση της επιτροπής σταυλισμού, καλεί εγγράφως σε ακρόαση, με αποδεικτικό επίδοσης, από όργανο της ΑΑΑ, το φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή το νόμιμο εκπρόσωπό του ή τον /τους υπογράφοντα/υπογράφοντες τις υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, σύμφωνα με το ΚΔΔ, προκειμένου να καταθέσει υπόμνημα με τις απόψεις του, το οποίο μπορεί να αναπτύξει και προφορικά, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα επίδοσης σε αυτόν, του σχετικού εγγράφου.
6. Η επιτροπή σταυλισμού αφού λάβει υπόψη τις απόψεις του ενδιαφερόμενου και εφόσον κρίνει ότι:
α) είναι εφικτή η αποκατάσταση της νόμιμης λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με την εκτέλεση βελτιωτικών εργασιών και ότι η συνέχιση της λειτουργίας τους υπό τις ίδιες συνθήκες, δεν απειλεί άμεσα τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, εισηγείται στην ΑΑΑ την έκδοση σχετικής απόφασης, στην οποία καθορίζονται επακριβώς οι απαιτούμενες βελτιώσεις και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να υλοποιηθούν. Η προθεσμία αυτή, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. Ωστόσο, παρέχεται άπαξ, δυνατότητα παράτασής της, σε περιπτώσεις που καταγράφονται καθυστερήσεις στην υλοποίηση των απαιτούμενων βελτιωτικών εργασιών, εξαιτίας εξωγενών παραγόντων, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ενδιαφερόμενου και η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά το ήμισυ της παραπάνω προθεσμίας.
β) δεν είναι εφικτή η άρση των διαπιστωθεισών παραβάσεων και ότι η συνέχιση της λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων απειλεί άμεσα τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, εισηγείται στην ΑΑΑ την έκδοση απόφασης επιβολής κυρώσεων, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ 1.
7. Στις περιπτώσεις που επιβληθεί η κύρωση της διακοπής της λειτουργίας της εγκατάστασης, στη σχετική απόφαση τίθεται ορισμένη προθεσμία απομάκρυνσης του ζωικού κεφαλαίου που τυχόν υπάρχει σε αυτή. Η προθεσμία για την απομάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου ορίζεται μέχρι τρεις (3) μήνες με δυνατότητα παράτασης μέχρι ένα (1) μήνα επιπλέον σε πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις και όχι λόγω υπαιτιότητας του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Η απομάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου γίνεται εντός της ορισθείσας προθεσμίας με την αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Εάν μετά τη παρέλευση της σχετικής προθεσμίας και της παράτασης αυτής ο φορέας δεν έχει απομακρύνει από τη μονάδα το ζωικό κεφάλαιο, τότε τα ζώα θεωρούνται ως ανεπιτήρητα και η διαχείρισή τους γίνεται ανάλογα με τις διατάξεις του άρθρου 17. Η διακοπή της λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης πραγματοποιείται με επίσπευση του προϊσταμένου της ΑΑΑ μετά την απομάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου, η οποία διενεργείται από τα συνεργεία περισυλλογής ανεπιτήρητων ζωών της παρ. 4 του άρθρου 17, υπό την εποπτεία της επιτροπής σταυλισμού, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών. Η ΑΑΑ, μετά την απομάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου και αφού ενημερώσει το φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, ζητά τη διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στη συγκεκριμένη εγκατάσταση από τον διαχειριστή του δικτύου ή του συστήματος ηλεκτροδότησης, ο οποίος υποχρεούται να προβεί στη ζητούμενη διακοπή εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη σχετική ειδοποίηση. Μετά και τη διακοπή της ηλεκτροδότησης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης σφραγίζει, παρουσία της αστυνομικής αρχής και του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή του νομίμου εκπροσώπου του, τον παραγωγικό εξοπλισμό της, την αποθήκη και τις επικίνδυνες εγκαταστάσεις και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο.
8. Οι πιο πάνω αναφερόμενες διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα επιβάλλονται πέραν των οποιωνδήποτε ποινικών, αστικών ή άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις. Τα πρόστιμα αποτελούν πόρο της οικείας Περιφέρειας και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
9. Λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος των προστίμων που προβλέπονται στο νόμο αυτό.» .

6. Το άρθρο 11 του ν. 4056/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 11
Δυνατότητα ένστασης

1. Κατά των αποφάσεων της ΑΑΑ με τις οποίες:
α) χορηγούνται άδειες προέγκρισης εγκατάστασης ή άδειες εγκατάστασης,
β) απορρίπτονται αιτήσεις για χορήγηση, τροποποίηση ή μεταβίβαση αδειών εγκατάστασης,
γ) επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10,
χωρεί ειδική διοικητική ένσταση.
2. Η προθεσμία για την υποβολή των ενστάσεων ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την επίδοση, με δημόσιο όργανο προς τον ενδιαφερόμενο της προσβαλλόμενης απόφασης ή αφότου αυτός αποδεδειγμένα έλαβε πλήρη γνώση αυτής.
3. Οι ειδικές διοικητικές ενστάσεις κατατίθενται από τον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, επί αποδείξει, στην ΑΑΑ που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, η οποία και υποχρεούται να αποστείλει πλήρη φάκελο με όλα τα σχετικά έγγραφα στη Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη κατάθεση της ένστασης.
4. Για την εξέταση των ενστάσεων συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής τριμελής Επιτροπή ενστάσεων, η οποία αποτελείται από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής, και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομοπαρασκευαστικού Έργου και Νομικών Υποθέσεων, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους. Χρέη γραμματέα ασκεί διοικητικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής.
5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκροτείται η Επιτροπή ενστάσεων και ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας της.
6. Η Επιτροπή ενστάσεων εξετάζει τη νομιμότητα της κάθε απόφασης, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη λήψη του φακέλου από την ΑΑΑ και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή την απόρριψή της στον Γενικό Γραμματέα για την έκδοση σχετικής απόφασης.
7. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα είναι οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή, κοινοποιείται, επί αποδείξει στον ενδιαφερόμενο, στη διεύθυνση που έχει δηλώσει στην αίτηση που υπέβαλλε για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης, και στην ΑΑΑ, η οποία πρέπει να μεριμνήσει για τις περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 10.».

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 14:59 | Κονναρής Κώστας

  Βάσει της υπάρχουσας νομοθεσίας, για την έκδοση Άδειας Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων σε περιοχές με βραχώδη εδάφη ή υψηλή στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα απαιτούνται, πέρα από μεγάλες και δαπανηρές μελέτες (μελέτη γεωλόγου, εργαστηριακές αναλύσεις κ.λ.π.), και η κατασκευή στεγανής δεξαμενής και η τελική διάθεση των αποβλήτων σε αδειοδοτημένους βιολογικούς καθαρισμούς ή αποδέκτες αποβλήτων.
  Ενώ υπάρχει η καλή διάθεση των κτηνοτρόφων να συμμορφωθούν με τα παραπάνω, σε πολλές μικρές πόλεις δεν υπάρχουν βιολογικοί καθαρισμοί. Στην Π.Ε. Δράμας π.χ., υπάρχει βιολογικός καθαρισμός μόνο στο Δήμο Δράμας ο οποίος δεν μπορεί να δεχθεί τα απόβλητα όλων των κτηνοτροφικών μονάδων της περιφερειακής ενότητας. Επιπλέον, δεν υπάρχουν αδειοδοτημένα βυτιοφόρα που να μπορούν να μεταφέρουν τέτοια φορτία.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 14:36 | Χονδρόπουλος Γιάννης

  1). Συνυπογράφω τα σχόλια των κ.Κοτσαρίνη για το οποίο έχουμε υποβάλει και ερώτημα προς την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ, και του κ.Καρνάβα. Δεν είναι δυνατόν να μην υφίσταται Β’βάθμια Επιτροπή στα όρια της αιρετής Περιφέρειας και να πηγαίνει ο φορέας στο Υπουργείο για να δωθεί λύση αντικειμενικότερη ή συντομότερη??????
  Επίσης συνυπογράφω το σχόλιο της κας. Φλεβοτόμου, ως πρός τον χρόνο των επιτροπών (30 ημέρες για τα πρόχειρα, και 90 μέρες για τις άλλες 2 κατηγορίες), είναι ανέφικτες αυτές οι προθεσμίες με τον όγκο δουλειάς που υπάρχει πλέον στις ΔΑΟΚ, και την έλλειψη του προσωπικού.
  2). Στο άρθρο 6 παρ. 4 εδάφιο ββ), όπου μέχρι και αυτή την στιγμή δεν έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες (ΠΠΔ), είναι μέχρι τώρα τελείως ασαφές, το τι θα γίνει αν δηλαδή οι υπαγόμενες μονάδες στην Β’ κατηγορία του 4014/2011, για τις οποίες δεν απαιτείται ΜΠΕ, θα πρέπει να υποβάλουν ή όχι ΜΠΕ ή να προχωρήσει η διαδικασία αδειοδότησης, όπως λέει ο νόμος χωρίς το δικαιολογητικό αυτό, αφού δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση του δικαιολογητικού αυτού {δήλωση προβλεπόμενων ΠΠΔ}?????
  Η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Φθιώτιδας, έχει την άποψη ότι πρέπει να υποβάλονται οι ΜΠΕ. Η κατά τόπους ΑΑΑ, θα πρέπει να αυτενεργεί ή να στέλνει κάθε φορά έγγραφο πρός το ΥΠΑΑΤ????
  Το ίδιο ερώτημα πρέπει να διευκρινιστεί και στην 1η κατηγορία των πρόχειρων καταλυμάτων, όταν τα ισοδύναμα των ζώων είναι πολλά και φτάνουν στην κατηγορία Β του ν. 4014/2011, τότε τί πρέπει να γίνει????
  3). Με τις σαλιγκαροτροφικές μονάδες σε ποιά κατηγορία εντάσσονται οι ανοικτού τύπου?? 1η, 2η ή 3η???? Γιατί εάν εντάσσονται στην 1η κατηγορία, η δική μας Περιφέρεια έχει εκδώσει έγγραφο πρός διευκόλυνση των φορέων, όπου τους απαλλάσει απο αρκετά δικαιολογητικά, ειδικά όσους υπάγονται στην περίπτωση ανοικτού τύπου χωρίς σιδηροκατασκευή (σελίδα 39 της διευκρινιστικής εγκυκλίου).
  4).Η διευκρινιστική εγκύκλιος αναλύει τρείς κατηγορίες Σαλιγκαροτροφικών μονάδων. Τι θα κάνει όμως η ΑΑΑ, αλλά και η επιτροπή σταβλισμού, όταν πρόκειται για μονάδα η οποία δεν υπάγεται σε αυτές τις τρείς κατηγορίες????
  Όταν είναι δηλαδή ένα απλό χωράφι περιφραγμένο με λαμαρίνα και τίποτε άλλο, σε ποιά κατηγορία εντάσσεται αυτό και τι δικαιολογητικά να ζητηθούν?????
  5). Στην διαδικασία που περιγράφει το άρθρο 13 στην 1η παρ., όπου αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 998/79, με το κείμενο της παρ. αυτής, ό ν. 4056/12 μιλάει ξεκάθαρα για 3μηνη προθεσμία απο τον αρμόδιο Δασάρχη μέχρι να χορηγηθεί η σχετική άδεια εγκατάστασης, απο την αίτηση του ενδιαφερόμενου και μετά την εισήγηση της επιτροπής σταβλισμού. Τα κατά τόπους Δασαρχεία όμως δίνουν τις δικές τους ερμηνείες στο θέμα αυτό και συγκεκριμμένα σχεδόν όλοι απαντούν στο έγγραφο της ΑΑΑ, όπου ζητείται η γνωμάτευση του Δασαρχείου, ότι: Ο χρόνος της τρίμηνης προθεσμίας ισχύει απο την ημερομηνία της τελεσιδικίας της πράξης χαρακτηρισμού απο το εκάστοτε Δασαρχείο.Κάτι που τελικά σημαίνει οτι ο χρόνος δεν είναι 3 μήνες, αλλά απο 8 μέχρι και 12 μήνες, μέχρι να έχει ο κτηνοτρόφος την τελεσιδικία αυτή στα χέρια του.
  6). Το θέμα ότι τα πρόχειρα καταλύματα δεν ηλεκτροδοτούνται ώς μη μόνιμες εγκαταστάσεις, πρέπει να λυθεί. Εάν ο κτηνοτρόφος θέλει να βάλει αμελκτική μηχανή, πώς θα την λειτουργεί, χωρίς ρεύμα?????
  Κατά την ταπεινή μου άποψη αυτά είναι τα θέματα που απαιτούσαν τροποποίηση του 4056 και όχι αν θα είναι συνυπεύθυνος ο ,ελετητής ή ο μηχανικός.
  Τελικά οι νέες προτάσεις του ΥΠΑΑΤ,για τις τροποποιήσεις που προτείνει στον ν. 4056, δείχνουν ότι το ΥΠΑΑΤ δεν έχει ακόμα αντιληφθεί που εστιάζονται τα βασικά προβλήματα που έχει αυτός ή ο προηγούμενος ν.(3698/2008). Δεν είναι το πρόβλημα να βάλουμε συνυπεύθυνο και τον μελετητή, αλλά να απλοποιήσουμε την διαδικασία αδειοδότησης ειδικά των πρόχειρων καταλυμάτων. Ότι πήγε να κάνει δηλ. ο ν.4056 και μετά απο 3 μήνες, με την διευκρινιστική εγκύκλιο, τα μάζεψε όλα πίσω και ζητάει πλέον όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούσε και ο προηγούμενος 3698/2008. Έτσι το μόνο που καταφέρνουμε είναι να μην κάνει κανένας κτηνοτρόφος αίτηση για άδεια λειτουργίας-εγκατάστασης.Ενα άλλο θέμα είναι η ασάφεια και το «κατα την κρίση των μελών της επιτροπής».
  Γιατί για παράδειγμα, όταν δίνει ο ν.4056 τον ορισμό του πρόχειρου καταλύματος και αναφέρεται σε περίφραξη, τότε κάποια ευθυνόφοβα μέλη της (Χ)Επιτροπής Σταβλισμού απαιτούν απο τον κάθε κτηνοτρόφο να βλέπουν και την περίφραξη, ώστε να του χορηγήσουν άδεια εγκατάστασης.
  Αυτό σημαίνει πως αν δεν είναι ξεκάθαρο, τι πρέπει να ζητάει η επιτροπή, τότε ο καθένας καταλαβαίνει όπως εκείνος κρίνει το ποιό είναι το βαρύνουσας σημασίας θέμα και ποιό ασήμαντο.(Κάτι το οποίο έχουμε εξ αρχής επισημάνει στον κ. Παπαγεωργίου, ο οποίος είχε άλλη άποψη).Αρα όσο λιγότερα ζητούνται απο τον κτηνοτρόφο, τόσο πιο εύκολη η αδειοδότησή του.
  Επίσης η επιτροπή σταβλισμού είναι μία σε κάθε νομό ή στην διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε Περιφερειακού Γενικού Διευθυντή, να αποφασίσει πόσες επιτροπές θα συγκροτήσει???? (Αλλού έχουν συγκροτηθεί 2 και αλλού 3 σε ένα νομό.???
  Όταν στην Φθιώτιδα υπάρχουν 3000 κτηνοτροφικές μονάδες (εκ των οποίων οι 2500 ειναι πρόχειρα καταλύματα), και έχουν υποβάλλει αίτημα για χορήγηση άδειας εγκατάστασης με τον 3698/2008 περίπου 250 άτομα, και με τον 4056/2012 άλλα 250 άτομα, αυτό και μόνο δείχνει ότι κάτι φταίει και οι άνθρωποι δεν έρχονται να νομιμοποιήσουν τις μονάδες τους. Δεν μπορεί να λήξει η εξαίρεση της κατεδάφισης και να μην μπορεί ο κτηνοτρόφος να νομιμοποιήσει το κτίσμα που δεν εντάσσεται στα 1ης κατηγορίας, ή να του ζητείται η τακτοποίηση με τον 4014/2011 και να πρέπει να πληρώσει απο 2.000-15.000 ευρώ????
  Σε ποιόν κτηνοτρόφο να το πούμε αυτό και να μην μας βρίσει αν δεν χειροδικήσει, όταν δεν έχει χρήματα να ταίσει τα ζώα του ή τα παιδιά του?????
  Ο ν.3698/2008 δεν απέχει πολύ απο τον 4056/2012. Αν δεν περιείχε μέσα του ο νέος νόμος το άρθρο 13 που δίνει την δυνατότητα να ξεπεραστεί το πρόβλημα των δασαρχείων, τότε δεν αλλάζει κάτι ουσιώδες στον νέο νόμο. Έχετε κατά νού ότι ο καθε κτηνοτρόφος μπορεί να αφήνει το κοπάδι του τόσες ώρες που απαιτούνται, ώστε να τρέχει να πάρει τα δικαιολογητικά που του ζητάμε??? Έτσι τα εκχωρεί σε κάποιους «ειδικούς» οι οποίοι τον εκμεταλεύονται και του στοιχίζει η αδειοδότηση απο 1000-2000 ευρώ, στην καλύτερη περίπτωση.
  Αυτή την ώρα υπάρχουν 4 μονάδες στη Φθιώτιδα, οι οποίες έχουν πάρει το πρίμ Α’ Εγκατάστασης σαν νέοι αγρότες απο το 2006 και ενώ είχαν υποβάλει αίτηση με τον 3698/2008 για άδεια λειτουργίας, δεν προχώρησαν γιατί είχαν πρόβλημα με το Δασαρχείο. Τώρα με τον 4056/2012 πάλι δεν μπορούν να αδειοδοτηθούν γιατί δεν ισχύει τώρα η εξαίρεση απο κατεδάφιση και ο Γενικός Διευθυντής της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας Θεσσαλίας δεν υπογράφει την εξαίρεση μετά τις 30/6/2012, λόγω λήξης του νόμου όπως ισχυρίζεται. Μπορείτε να μου πείτε τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που τους ζητούνται πίσω τώρα τα χρήματα του 2006???? Πούνα τα βρούνε για να τα επιστρέψουν ????

  Κάτι άλλο μάλλον θα πρέπει να σκαρφιστούνε κάποιοι αρμόδιοι του ΥΠΑΑΤ, που όπως φαίνεται, ώστε να τροποποιήσουν τον 4056 με τέτοιο τρόπο, ώστε να περπατήσει αυτό το φλέγον ζήτημα και να αδειοδοτηθούν οι χιλιάδες των κτηνοτρόφων σε όλη την χώρα.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 12:48 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

  1. Η απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση να εκδίδεται από τον Γ.Γ. της αποκεντρωμένης διοίκησης δεδομένου ότι υπάρχει η σχετική εμπειρία και το προσωπικό. (πρόκειται για προφανές λάθος η αναφορά στον Γ.Γ. περιφέρειας αφού δεν υφίσταται αυτός!!).
  2. Η συνεδρίαση της επιτροπής σταβλισμού (Ε.Σ.) να πραγματοποιείται σε τακτό χρονικό διάστημα (1-2 φορές την εβδομάδα αναλόγως του ενδιαφέροντος και των εκκρεμουσών υποθέσεων, προκειμένου να απαντηθούν τα καθυστερημένα αιτήματα των κτηνοτρόφων).
  3. Η άδεια εγκατάστασης να εκδίδεται εντός 3-5 ημερών από την επίσκεψη της επιτροπής σταβλισμού στις εγκαταστάσεις.
  4. Η προσωρινή άδεια να ισχύει έως την ημερομηνία έκδοσης ή όχι της οριστικής αδείας εγκατάστασης για την 1η κατηγορία, ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες να ισχύει από 3 μήνες έως 2 έτη (διότι συνήθως η όποια καθυστέρηση εξαρτάται από το χρόνο έκδοσης των βεβαιώσεων κ.λπ. των αρμοδίων δημοσίων υπηρεσιών και όχι από τον ενδιαφερόμενο).
  5. Η ηλεκτροδότηση της πρώτης (1ης ) κατηγορίας σταβλισμού να επιτραπεί και να ενημερωθούν οι υπηρεσίες της Δ.Ε.Η. και των Δ.Ο.Υ.
  (για να μην δημιουργούνται προβλήματα κατά το στάδιο της αίτησης ηλεκτροδότησης)
  6. Τα υλικά κατασκευής των σταβλικών εγκαταστάσεων (ιδίως των υφιστάμενων) ποικίλουν και έχουν δημιουργηθεί εμπλοκές στην κατηγοριοποίηση τους από τις επιτροπές σταβλισμού, για το λόγο αυτό να διευκρινιστεί πλήρως και να δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες ποια ανήκουν στην 1η κατηγορία (άποψη μας είναι ότι, εφόσον ο σκελετός και το υλικό κάλυψης δεν ανήκουν στα συνήθη δομικά υλικά στο μεγαλύτερο ποσοστό της επιφανείας των σταβλικών εγκαταστάσεων να υπαχθούν στην 1η κατηγορία , διότι εντός των σταβλικών εγκαταστάσεων συνήθως υπάρχουν και κάποιες μικρές επιφάνειες από δομικά υλικά και δημιουργούν διχογνωμίες στην Ε.Σ. με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της διαδικασίας αδειοδότησης).
  7. Να οριστούν τα έγγραφα με τα όποια ο χρήστης των σταβλικών εγκαταστάσεων θα τεκμηριώνει την νόμιμη κατοχή ή χρήση τους (π.χ. Ε9, δήλωση ενιαίας ενίσχυσης, πληρεξούσιο, χρησιδάνειο, ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης διαρκείας μικρότερης των 10 ετών με το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, συμφωνητικό μίσθωσης τύπου συμβολαιογραφικού εγγράφου μεταγραμμένο στο υποθηκοφυλακείο, συμβόλαιο, παραχωρητήριο δασικής υπηρεσίας κ.λπ.).
  8. Στην εγκύκλιο εφαρμογής αναφέρεται ότι οι κτηνοτροφικές μονάδες που λόγω δυναμικότητας κατατάσσονται σε κατηγορία μεγαλύτερης της Βήτα(Β) του ν. 4014/2011 δεν δύνανται να στεγάζονται σε πρόχειρα καταλύματα, για το λόγο αυτό να οριστεί στον νόμο ότι εξαιρούνται οι υφιστάμενες μονάδες , διότι οι περισσότερες μονάδες αγελάδων ελευθέρας βοσκής καθώς και άλλες κατηγορίες ζώων που βρίσκονται σε βοσκοτόπια στεγάζονται συνήθως σε υπόστεγα με πρόχειρα υλικά.
  9. Έχει διαπιστωθεί ότι, το δικαιολογητικό της πράξης χαρακτηρισμού της δασικής υπηρεσίας (και στη συνέχεια η τελεσιδικία) είναι αυτά που καθυστερούν (από 6 μήνες έως 2 έτη) την όλη διαδικασία, για το λόγο αυτό προτείνεται να χορηγείται βεβαίωση γνωμοδότησης εντός 15 ημερών (για να προχωρήσει η αδειοδότηση) και στην συνέχεια να εκδίδεται η πράξη χαρακτηρισμού.
  10. Η συνυποβολή υπεύθυνων δηλώσεων του γεωτεχνικού ή του μηχανικού δεν εξυπηρετούν κανένα απολύτως σκοπό (εκτός της γραφειοκρατίας), αφού με τις υπογραφές τους σε ότι συντάξουν και συνυποβάλλεται στον φάκελο της αδειοδότησης, έχουν την ευθύνη των αναφερόμενων και θα πρέπει να καταργηθεί. Άλλωστε η ευθύνη λειτουργίας της κτηνοτροφικής μονάδας, βαρύνει αποκλειστικά τον φορέα αυτής και όχι τον μελετητή ο οποίος ενημερώνει τον φορέα για τις κανονιστικές απαιτήσεις και δίνει τις οδηγίες για την νόμιμη λειτουργία της.
  11. Στην απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση να συμπεριλαμβάνονται εκτός από τα κτίρια και εγκαταστάσεις διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων (όπου αυτές υπάρχουν). Άλλωστε στον ορισμό του λειτουργικού χώρου της μονάδας περιλαμβάνονται: τα κτίρια ( στάβλοι, αποθήκες, σιλό κλπ) που εξυπηρετούν τη μονάδα καθώς και οι εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων (στερεών και υγρών) ( βόθροι, κοπροσωροί κλπ).
  12. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των αδειοδοτήσεων θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 1 του ν.4072/2012 (οριζόντιες διατάξεις αδειοδότησης).

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 09:26 | Μιχαήλ Κοτσαρίνης

  Επί του άρθρου 5 για τις κυρώσεις θα ήθελα να παρατηρήσω ότι είναι διατυπωμένο με γνώμονα αδειοδοτημένες μονάδες που παραβαίνουν τους όρους λειτουργίας.

  Θα πρέπει να υπάρξει και σαφής διατύπωση και πρόνοια για τα μέτρα και τις κυρώσεις για τις μονάδες που λειτουργούν χωρίς καθόλου άδεια (είτε επειδή αντικειμενικά δεν γίνεται να αδειοδοτηθούν, πχ μονάδες εντός οικισμών είτε μετά τη λήξη της προθεσμίας αδειοδότησης που προβλέπει ο νόμος).

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 23:05 | ΠΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΜΕ ΕΚΤΑΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΕΚΜ/ΣΗΣ πχ.ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΜΟΣΧΟΥΣ ΠΑΧΥΝΣΗΣ,ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΤΟ ΚΤΗΝ/ΚΟ ΚΤΙΣΜΑ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΟΠΩΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΠΟ ΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ π.χ ΚΟΡΜΟΥΣ ΔΕΝΤΡΩΝ,ΚΟΛΩΝΕΣ(ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΟΣΕ κλπ) ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΑΚΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΜΠΕΤΟΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΤΙΣΜΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 21:25 | Φλεβοτόμου Μαρία

  1. Η προσωρινή άδεια εγκατάστασης και των τριών κατηγοριών(ανάλογα με το είδος της κατασκευής) έχει περιορισμένη ισχύ (ένας μήνας στην περίπτωση των πρόχειρων καταλυμάτων και τρεις μήνες για τις λοιπές κατηγορίες). Η διάρκεια ισχύος των προσωρινών αδειών αποδεικνύεται στην πράξη ότι είναι ανεπαρκής, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες πριν την έκδοση της οριστικής άδειας εγκατάστασης. Σοβαρή αιτία είναι η αδυναμία της Επιτροπής Σταυλισμού να πραγματοποιεί τις αυτοψίες μέσα στον οριζόμενο χρόνο από τη Νομοθεσία. Επίσης, απαιτείται αρκετός χρόνος για την έκδοση απόφασης εξαίρεσης από την κατεδάφιση, τακτοποίηση αυθαιρέτου, έκδοση οικοδομικής άδειας ή έγκρισης κατασκευής, ολοκλήρωση των εργασιών ανέγερσης. Προτείνεται να τροποποιηθεί η διάρκεια ισχύος των προσωρινών αδειών εγκατάστασης σε έξι μήνες για την περίπτωση των πρόχειρων καταλυμάτων και σε τουλάχιστον ένα χρόνο για την δεύτερη και τρίτη κατηγορία εγκαταστάσεων.
  2. Προτείνεται η αίτηση του κτηνοτρόφου για χορήγηση άδειας εγκατάστασης της πρώτης κατηγορίας (πρόχειρο κατάλυμα) να συνοδεύεται από βεβαίωση – τεκμηρίωση μηχανικού σχετικά με το είδος της κατασκευής και επομένως την κατάταξή τους σε αυτή την κατηγορία. Οι μηχανικοί διαθέτουν την κατάλληλη γνώση και θεωρώ ότι με αυτό τον τρόπο θα συμβάλλουν στην ανεμπόδιστη ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης των εγκαταστάσεων (παρατηρείται συχνά να δηλώνεται από τους κτηνοτρόφους ή τους μελετητές ότι πρόκειται για πρόχειρο κατάλυμα επειδή κρίνουν την ακολουθούμενη διαδικασία πιο εύκολη ή επειδή στερούνται αποδεικτικών νομιμότητας των κατασκευών). Παράλληλα διευκολύνεται και η διαδικασία απόκτησης παραστατικών νόμιμης κατοχής του γηπέδου (π.χ. σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης ενοικίασης ή αποδοχή κληρονομίας).
  3. Έλλειψη τίτλων ιδιοκτησίας σε πολύ μεγάλο ποσοστό των κτηνοτρόφων, οι οποίοι κατέχουν τα αγροτεμάχια από χρησικτησία. Πρόκειται για πολύ σημαντικό πρόβλημα που μπλοκάρει (καθιστά αδύνατη) την διαδικασία αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Σε αυτή την περίπτωση προτείνεται να απαιτούνται τα δικαιολογητικά που ορίζουν οι Πολεοδομίες (ενδεικτικά αναφέρεται πιστοποιητικό μη διεκδίκησης από το υποθηκοφυλακείο σε συνδυασμό με έλεγχο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν είναι δημόσια έκταση).
  4. Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να σφραγιστούν οι εγκαταστάσεις το ζωικό κεφάλαιο μεταφέρεται σε εγκαταστάσεις των Δήμων. Πριν την εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών καλό θα ήταν να διερευνηθεί αν πράγματι οι Δήμοι διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές, αλλιώς είναι βέβαιο ότι η διαδικασία οδηγείται σε αδιέξοδο.
  5. Προτείνεται να οριστεί και με σχετικό νόμο η δυνατότητα ηλεκτροδότησης των πρόχειρων καταλυμάτων.
  6. Οι γεωτεχνικές εκθέσεις να συντάσσονται από συμβούλους που διαθέτουν την κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση σχετικά με το σταυλισμό των ζώων και την διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων, όπως Γεωπόνοι Ζωικής Παραγωγής, Τεχνολόγοι Ζωικής Παραγωγής και Κτηνίατροι.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 20:06 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

  Θεωρώ ότι η μη ύπαρξη κτηνιάτρου ως τακτικό μέλος της επιτροπής σταυλικών εγκαταστάσεων αφήνει πολλά κενά σε ότι αφορά τους τομείς υγείας και ευζωίας των ζώων , την υγιεινή του γάλακτος (σε γαλακτοπαραγωγικές εγκαταστάσεις ) , το χειρισμό των Ζ.ΥΠ. της κτηνοτροφικής εγκατάστασης , θέματα που ΠΡΕΠΕΙ να λαμβάνονται υπ’όψη κατά την αδειοδότηση μιας κτηνοτροφικής εγκατάστασης . Ποιό μέλος της επιτροπής μπορεί να αποφανθεί έγκυρα για τα θέματα αυτά ; Η προσθήκη και κτηνιάτρου στη συγκρότηση της εν λόγω επιτροπής είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ , κατά συνέπεια πρέπει να γίνει η ανάλογη τροποποίηση στο σχετικό άρθρο του Ν.4056/2012.

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 12:17 | ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ

  1.Σχετικά με την νομιμοποίηση των σταβλικών εγκαταστάσεων προτείνουμε: στάβλοι εικοσαετίας να λαμάνουν άμεσα άδεια λειτουργίας χωρίς ιδιαίτερες διατυπώσεις και κανέναν περιορισμό. να ενταχθούν όλοι οι παλιοί στάβλοι στις πρόχειρες κατασκευές. ο ν. 4056 να ισχύσει μόνον για τις νέες κατασκευές.
  2. Οι πρωτοβάθμιες επιτροπές να απαρτίζονται απί γεωπόνο – κτηνίατρι και εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιόίκησης.
  3. Οι άδειες να χορηγούνται από τους Δήμους.
  4. Να επανέλθουν οι Β΄θμιες Επιτροπές στις Περιφέρειες.

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 12:18 | Σταμάτης Χαλαπάς

  §1) Στο άρθρο 5 §3 του Ν. 4056/2012 αναφέρεται η έκφραση ‘’λειτουργεί νόμιμα κτηνοτροφική εκμετάλλευση’’, που είναι αρκετά ασαφής έννοια, γιατί για τη νόμιμη λειτουργία μιας τέτοιας δραστηριότητας απαιτείται σειρά αδειοδοτήσεων και προϋποθέσεων. Προτείνεται η άνω έκφραση να αντικατασταθεί με τον όρο ‘’έχει κατασκευαστεί νόμιμα κτηνοτροφική εκμετάλλευση’’.

  §1) Στο άρθρο 5 §3 του Ν. 4056/2012 δεν προβλέπεται τίποτα για νομίμως υφιστάμενες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που πλέον δεν τηρούν τις ελάχιστες απαιτούμενες αποστάσεις όπως αυτές ορίζονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος του άρθρου 20 του Ν. 4056/2012, από όρια οικισμών και σχέδια πόλης, τα οποία όρια επεκτάθηκαν μετά τη νόμιμη εγκατάσταση της εκμετάλλευσης. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι εν λόγω εκμεταλλεύσεις να μη μπορούν να ανανεώσουν τις απαραίτητες άδειες και να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Προτείνεται λοιπόν για τις νομίμως υφιστάμενες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αυτής της κατηγορίας να μπορούν να ανανεώσουν τις άδειές τους και να συνεχίσουν τη λειτουργία τους παρ’ όλο που δεν τηρούν τις ελάχιστες απαιτούμενες αποστάσεις από όρια οικισμών και σχέδια πόλης τα οποία όρια επεκτάθηκαν μετά την εγκατάσταση των εκμεταλλεύσεων αυτών.
  Εναλλακτικά για τις περιπτώσεις αυτές προτείνεται, μετά από γνώμη της επιτροπής σταυλισμού, η ΑΑΑ να μπορεί να χορηγεί μείωση της ελάχιστης απαιτούμενης απόστασης σε ποσοστό μέχρι 40% αντί 25% όπως ορίζεται στο στο άρθρο 5 §7 του Ν. 4056/2012.
  Εναλλακτικά για τις άνω περιπτώσεις προτείνεται ότι αν οι αρμόδιοι φορείς αποφασίσουν ότι η όχληση που προκαλούν είναι τέτοια ώστε να πρέπει να μετεγκατασταθούν, να αποζημιώνεται πλήρως ο ιδιοκτήτης τους από τον ΟΤΑ στον οποίο υπάγεται διοικητικά ο οικισμός ή η πόλη υπέρ της οποίας επιβάλλεται η μετεγκατάσταση της εκμετάλλευσης.

  §1) Στο άρθρο 5 §6 του Ν. 4056/2012 προτείνεται να τονιστεί και εδώ η αμφίδρομη ισχύς των ελάχιστων αποστάσεων. Δηλαδή αν μετά τη νόμιμη εγκατάσταση κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης εγκατασταθεί δραστηριότητα από αυτές που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο και δεν πληρούνται οι ελάχιστες μεταξύ τους αποστάσεις, η ανανέωση των αδειοδοτήσεων και η λειτουργία της εκμετάλλευσης να μην επηρεάζεται.

  §2) εδάφιο β) Προτείνεται να καταργηθεί η απαίτηση υπεύθυνης δήλωσης και του μελετητή μαζί με την υπεύθυνη δήλωση του φορέα της εγκατάστασης για την ανάληψη των προβλεπόμενων ΠΠΔ. Με τον τρόπο αυτό ο φορέας της εγκατάστασης θα αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη χωρίς να εμπλέκεται ο μελετητής, αρμοδιότητα του οποίου είναι η σύνταξη μιας ορθά τεκμηριωμένης μελέτης.

  §2) εδάφιο δ) Ο Ν. 4056/2012 στο άρθρο 6 §4 εδάφια αα) ορίζει ότι η ΜΠΕ για εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α του Ν. 4014/2011 κατατίθενται στη ΑΑΑ και η ΑΑΑ διαβιβάζει την ΜΠΕ στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή. Με δεδομένο ότι δεν προβλέπεται οποιοσδήποτε έλεγχος επί της ΜΠΕ από πλευράς της ΑΑΑ προτείνεται η ΜΠΕ να κατατίθεται απευθείας στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, προς αποφυγή γραφειοκρατίας και αδικαιολόγητων καθυστερήσεων.
  Προτείνεται επίσης η υπεύθυνη δήλωση να υπογράφεται μόνο από το φορέα της εκμετάλλευσης και όχι από το μηχανικό ή το γεωτεχνικό σύμβουλο, γιατί κάποια από τα στοιχεία που θα δηλωθούν ως αληθή μπορεί να μεταβληθούν με αποκλειστική ευθύνη του φορέα, εν αγνοία του μηχανικού και του γεωτεχνικού συμβούλου. Η ευθύνη για την αλήθεια των δηλουμένων πρέπει αποκλειστικά να βαρύνει τον ενδιαφερόμενο φορέα.

  §2) εδάφιο στ) Ο Ν. 4056/2012 στο άρθρο 6 §5 εδάφιο δδ) προβλέπει να χορηγείται η άδεια εγκατάστασης μετά τη χορήγηση της απόφασης εξαίρεσης από κατεδάφιση τυχόν αυθαιρέτων κτιριακών εγκαταστάσεων. Προς αποφυγή γραφειοκρατίας και αδικαιολόγητων καθυστερήσεων προτείνεται να χορηγείται άδεια εγκατάστασης και στη συνέχεια η απόφασης εξαίρεσης από την κατεδάφιση.

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 15:17 | Κόκουρας Γιάννης

  Η Ομοσπονδία κτηνοτρόφων Περιφέρειας Θεσσαλίας και ο Κόκουρας Γιάννης (Τεχνικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας) σας παραθέτουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις για τον Νόμο 4056/2012 :
  1 Υπάρχει ένα ζήτημα όσον αφορά τον ορισμό της δομικής ξυλείας στα πρόχειρα κτηνοτροφικά κτίσματα. Εμείς ζητάμε ο σκελετός του κτίσματος που φέρει τα φορτία να κατασκευάζεται από μη δομική ξυλεία (π.χ. κολώνες ΔΕΗ) ενώ το τμήμα της σκεπής όπου καρφώνονται οι λαμαρίνες (τσιμπίδια) να μπορούν να είναι από δομική ξυλεία για να μπορούν να καρφώνονται οι λαμαρίνες σε επίπεδη επιφάνεια.
  2 Όσον αφορά την σύνδεση των πρόχειρων κτηνοτροφικών κτισμάτων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας πρέπει να βγεί μία εγκύκλιος όπου οι κτηνοτρόφοι μόνο με την άδεια εγκατάστασης πρόχειρου καταλύματος να μπορούν να συνδεθούν στα εν λόγω δίκτυα. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι πρέπει να ενημερωθούν η ΔΕΗ και οι εφορίες γιατί για την σύνδεση με τα δίκτυα ηλεκτροδότησης χρειάζεται υπογραφή της αρμόδιας ΔΟΥ στο ηλεκτρολογικό σχέδιο.

 • 1 Φεβρουαρίου 2013, 15:58 | ΣΤΑΥΡΟΣ

  ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ. ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΓΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 • 1 Φεβρουαρίου 2013, 08:40 | Γιάννης Καρνάβας

  Δεν μπορώ να αντιληφθώ την εμμονή του ΥΠΑΑΤ να θέλει την Επιτροπή Ενστάσεων στην Αθήνα κι όχι στις έδρες των αιρετών Περιφερειών. Προτείνουμε οι δευτεροβάθμιες επιτροπές σταυλισμού να συγκροτούνται από τις αιρετές Περιφέρειες. Η όλη διαδικασία των ενστάσεων θα γίνει ευκολότερη, δικαιότερη και ταχύτερη. Προ πάντων οι ενιστάμενοι δικαιούχοι ευκολότερα θα μπορούν και προφορικά να προβάλλουν τις θέσεις τους. Προφανώς δεν μπορεί το ΥΠΑΑΤ να αντιληφθεί τον όγκο των φακέλων.

 • 31 Ιανουαρίου 2013, 21:07 | Κουτζάς Αλέξανδρος

  Ως προς την αντικατάσταση των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 4 του άρθρου 6:
  Θα πρέπει να επανεξεταστεί εάν αρκούν 3 μήνες από την έκδοση άδεια προέγκρισης εγκατάστασης μέχρι την έκδοση άδειας εγκατάστασης, καθώς μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει να εκδοθεί οικοδομική άδεια και να ολοκληρωθεί η κατασκευή του στάυλου.Αυτό θα είναι σοβαρό πρόβλημα εφόσον κατά την αίτηση χορήγησης της άδειας εγκατάστασης θα πρέπει η «άδεια προέγκρισης εγκατάστασης» να έιναι σε ισχύ, κάτι που δεν διευκρινίζεται.

  Ως προς την αντικατάσταση του Άρθρου 10 «Διοικητικές κυρώσεις και μέτρα»: Το άρθρο αυτό τιμωρεί εκτός από τον ιδιοκτήτη της μονάδας, τον μηχανικό και/η γεωτεχνικό που έχει υπογράψει τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις. Με ποια λογική θα πρέπει ο γεωτεχνικός και/η μηχανικός να πληρώσει για τυχόν παραβίαση που θα κάνει ο κτηνοτρόφος μετά την έκδοση της αδείας; Εφόσον γίνεται αυτοψία από την επιτροπή σταυλισμού για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης και όλα είναι σύννομα τότε και μόνο γίνεται θετική εισήγηση. Εάν μελλοντικά ο φορέας της εγκατάστασης στον οποίο εκδόθηκε η άδεια κάνει κάποια παράβαση,εν αγνοία των υπόλοιπων εμπλεκόμενων για την έκδοση της αδείας, υπεύθυνος των πράξεων του είναι μόνο αυτός!
  Με την ίδια λογική π.χ. για κάθε μελλοντική πολεοδομική παράβαση που θα διαπιστώνεται σε κάποιον πολίτη θα πρέπει να την πληρώνει και ο μηχανικός που του έβγαλε την αρχική άδεια;;