• Σχόλιο του χρήστη 'Βασιλική Δαυιδοπούλου' | 8 Φεβρουαρίου 2013, 13:50

    στο άρθρο αυτό πρέπει να συμπληρωθεί ως μέτρο συμμόρφωσης η άμεση σύναψη σύμβασης του παραγωγού με αδειοδοτημένη επιχείρηση διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων ανάλογης κατηγορίας η οποία διαθέτει όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τη νόμιμη και ασφαλή συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και τελική επεξεργασία των υποπροϊόντων προκειμένου να είναι δυνατός ο πλήρης έλεγχος της ορθής διαχείρισης των ΖΥΠ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία