Άρθρο 21: Μέτρα συμμόρφωσης στον τομέα διαχείρισης ΖΥΠ, κατά την παραγωγή και διακίνησή τους στην χώρα και προς άλλα κράτη μέλη

Οι αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο άσκησης του επίσημου ελέγχου, σε περίπτωση που διαπιστώνουν μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις ή τις διαδικασίες που προβλέπει η ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία στα θέματα της διαχείρισης των ΖΥΠ επιβάλλουν, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της μη συμμόρφωσης, το ιστορικό και το μέγεθος της επιχείρησης, κατά περίπτωση και στο βαθμό που απαιτείται, τα ακόλουθα μέτρα συμμόρφωσης:

α) Περιορισμό ή απαγόρευση διάθεσης στην αγορά παράγωγων προϊόντων των ΖΥΠ.
β) Παρακολούθηση και, εφόσον απαιτείται, την εντολή ανάκλησης ή απόσυρσης ή/και καταστροφής των παράγωγων προϊόντων των ΖΥΠ.
γ) Υποβολή διαδικασιών εξυγίανσης.
δ) Επαναποστολή των ΖΥΠ ή παράγωγων προϊόντων των ΖΥΠ στο κράτος μέλος αποστολής τους, εφόσον γίνονται δεκτά.
ε) Έγκριση χρήσης των ΖΥΠ για άλλους σκοπούς από εκείνους για τους οποίους προορίζονταν αρχικά.
στ) Κάθε άλλο μέτρο που κρίνει κατάλληλο η αρμόδια αρχή.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 19:39 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

  Διαπιστώνεται μια σύγχυση μεταξύ του όρου «ζωικά υποπροϊόντα» και «παράγωγα προϊόντα» που μπορεί να λυθείεύκολα με αναδρομή στους σχετικούς κανονισμούς 1069/2009 και 142/2011. Σχετικά με την επιβολή μέτρων συμμόρφωσης πρέπει να συσχετισθούν με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ή όχι των παραγωγών , των μεταφορέων και των διαχειριστών των Ζ.ΥΠ. όπως αυτές ορίζονται στο Π.Δ. 211/2006.
  Επίσης οι αρμόδιες αρχές για το συγκεκριμένο θέμα είναι συγκεκριμένες:Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής του ΥΠ.Α.Α.Τ. , Δ/νσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών και Τμήματα Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων .

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 19:31 | ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

  Αυτό που αναφέρουν οι αγαπητοί σχολιαστές, αποτελεί ούτως ή άλλως νομική απαίτηση των ΕΚ για όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων που παράγουν ΖΥΠ. Δεν είναι μέτρο συμμόρφωσης, είναι προαπαιτούμενο!

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 13:50 | Βασιλική Δαυιδοπούλου

  στο άρθρο αυτό πρέπει να συμπληρωθεί ως μέτρο συμμόρφωσης η άμεση σύναψη σύμβασης του παραγωγού με αδειοδοτημένη επιχείρηση διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων ανάλογης κατηγορίας η οποία διαθέτει όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τη νόμιμη και ασφαλή συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και τελική επεξεργασία των υποπροϊόντων προκειμένου να είναι δυνατός ο πλήρης έλεγχος της ορθής διαχείρισης των ΖΥΠ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

 • 7 Φεβρουαρίου 2013, 13:59 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΑΛΙΑΣ

  στο άρθρο αυτό πρέπει να συμπληρωθεί ως μέτρο συμμόρφωσης η άμεση σύναψη σύμβασης του παραγωγού με αδειοδοτημένη επιχείρηση διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων ανάλογης κατηγορίας η οποία διαθέτει όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τη νόμιμη και ασφαλή συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και τελική επεξεργασία των υποποπροϊόντων προκείμένου να είναι δυνατός ο πλήρης έλεγχος της ορθης διαχείρισης των ΖΥΠ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία