• Σχόλιο του χρήστη 'TMHMA ΕΠΟΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ' | 11 Φεβρουαρίου 2013, 13:02

    Α. Προσθήκες ή τροποποιήσεις επί του άρθρου 44 του σχεδίου νόμου: 1. Άρθρο 1 παρ. 1γ “να προστεθούν και οι αποκαλυφθείσες εκτάσεις από αλλαγή κοίτης ποταμών 2. Άρθρο 4 παρ 1α και 2β-γ “Οι παραχωρήσεις κατά χρήση να γίνουν κατά κυριότητα, διότι οι παραχωρήσεις κατά χρήση δημιουργούν προβλήματα στις χρηματοδοτήσεις των επενδυτών από πιστωτικά ιδρύματα” 3. Άρθρο 12 παρ. 1α “να προστεθεί και παραχωρητήρια που εκδόθηκαν βάση του άρθρου 5 του Ν. 3147/2003” παρ. 1γ “στο τέλος του εδαφίου να διαγραφεί η λέξη μόνο, και να προστεθεί η φράση: «και την εσφαλμένη αναγραφή του εμβαδού, του αριθμού και της αξίας των ακινήτων»” 4. άρθρο 36 παρ. 4 “Οι εκκρεμείς αιτήσεις για εξαγορά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, κατ’εφαρμογή του άρθρου 5 του ν.3147/2003 να προστεθεί και του άρθρου 6 ν. 666/1977, καθώς και αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατ’εφαρμογή της παρ.3 του ν. 3147/2003(κατάργηση δρόμων Οριστικών Διανομών και εξαγορά αυτών από ομόρους) ……” παρ. 6 α Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6α να προστεθούν τα εξής: « Διανομές που συντάχθηκαν με την προηγούμενη νομοθεσία και για τις οποίες εκκρεμεί μόνο η κύρωσή τους, διέπονται από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκτελέστηκαν». ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Υπάρχουν Σ.Δ οι οποίες ελέγχθηκαν τεχνικά και δεν εκδόθηκε η απόφαση κύρωσης αυτών σύμφωνα με τον ν.4061/2012 Β.1. Να δοθεί η δυνατότητα εξαγοράς μικρό-εκτάσεων όπως το άρθρο 6 του ν.666/77, διότι δεν είναι εφικτή η προστασία αλλά ούτε και η αξιοποίησή αυτών. 2. Να προβλεφθεί διάταξη σημείωσης των μεταβολών στα κυρωμένα κτηματολογικά στοιχεία.