• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ' | 11 Φεβρουαρίου 2013, 14:26

    Θα θέλαμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις σε σχέση με τις τροποποιήσεις που προτείνονται στο Ν.4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό». Είναι απόλυτα σωστή η προτεινόμενη ρύθμιση στο άρθρο 1, περ. ιδ του ν.4039/2012, με την οποία προστίθεται στους ελεγκτικούς μηχανισμούς η Ελληνική Αστυνομία και η Λιμενική Αστυνομία. Όμως, στην παράγραφο 12 του ά.54α του σχεδίου της διαβούλευσης δεν έχει προβλεφθεί και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 21 παρ.3 του ν.4039/2012, δηλαδή στα αρμόδια όργανα για τη βεβαίωση των διοικητικών προστίμων δεν έχει προστεθεί η Ελληνική και η Λιμενική Αστυνομία. Κατά συνέπεια θα πρέπει να γίνει η σχετική τροποποίηση και στο άρθ.21 και να προστεθεί οπωσδήποτε η Λιμενική Αστυνομία, και ενδεχομένως και η Ελληνική Αστυνομία (εκτός αν βούληση του νομοθέτη για την ΕΛ.ΑΣ. είναι να ασχολείται μόνο με το ποινικό κομμάτι). Επισημαίνεται ότι η Λιμενική Αστυνομία είναι η αποκλειστικά αρμόδια αστυνομική αρχή για παραβάσεις εντός των χώρων των λιμένων και εντός των πλοίων, και ότι η Δημοτική Αστυνομία δεν έχει καμία απολύτως δικαιοδοσία στους χώρους αυτούς, ενώ στο πλαίσιο μεικτών κλιμακίων μπορεί να παρίσταται, αλλά δεν νομιμοποιείται να βεβαιώνει παραβάσεις. Η σχετική τροποποίηση στο άρθ.21 είναι λοιπόν απαραίτητη. Παρατηρούμε ότι δεν προτείνεται καμία τροποποίηση στο άρθρο 2 του ν.4039/2012. Σύμφωνα με την παρ.1 του ά.2 του ν.4039/2012, «Αρμόδια Αρχή για την προστασία των ζώων και την τήρηση των κανόνων ευζωίας τους είναι η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», ενώ σύμφωνα με την παρ.2 του ά.2 «Αρμόδιες Αρχές Εφαρμογής και Ελέγχου των κανόνων προστασίας των ζώων και του συστήματος της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους ορίζονται οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των Δήμων και όπου αυτές δεν έχουν συσταθεί τα Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης του οικείου Δήμου». Υπάρχει λοιπόν η αντίφαση ότι στις παραπάνω αρμόδιες Αρχές δεν υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της περίπτωσης ιδ του άρθρου 1. Επειδή προκύπτουν διάφορα θέματα παρερμηνείας (π.χ. ότι σε σχέση με τα συναφή αδικήματα δεν είναι αρμόδια Αρχή η Δημοτική Αστυνομία, η Λιμενική Αστυνομία, η Θηροφυλακή, κλπ) και επειδή δεν γίνονται κατανοητές οι προθέσεις του νομοθέτη, καθώς και το πώς θα βεβαιώνονται τα πρόστιμα (π.χ. όταν η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής ως αρμόδια Αρχή για την τήρηση κανόνων ευζωίας διαπιστώνει παραβίασή τους, ποια πρακτική ακολουθείται; Διαβιβάζει έγγραφο στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της περ. ιδ του ά.1 και με βάση αυτό βεβαιώνονται παραβάσεις;) προτείνουμε την εισαγωγή παραγράφου 4 στο άρθρο αυτό, στην οποία να αποσαφηνίζονται τα παραπάνω. Σε σχέση με τις ποινικές κυρώσεις (ά.20, παρ.5, ν.4039/2012), θα πρέπει να αποσαφηνιστεί το εξής: Η Υπηρεσία που διαπιστώνει παράβαση που διώκεται ποινικά θα πρέπει να συντάξει Έκθεση Αρχής (Μήνυση) και να την υποβάλλει προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Τις χρηματικές ποινές που αναφέρονται στο άρθρο 20 τις επιβάλλει το δικαστήριο, και όχι η ελεγκτική αρχή. Το άρθρο 20 αναφέρεται σε ποινικές κυρώσεις και όχι σε διοικητικά πρόστιμα, και κατά συνέπεια η προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 11 του ά.51α του σχεδίου της διαβούλευσης είναι λανθασμένη. Αν κάποια παράβαση διώκεται ποινικά και ταυτόχρονα τιμωρείται και με διοικητικό πρόστιμο, τότε η αρμόδια κάθε φορά Υπηρεσία ελέγχου εκτός από την Έκθεση Αρχής (Μήνυση) που διαβιβάζει στις αρμόδιες δικαστικές αρχές οφείλει να βεβαιώσει η ίδια και το διοικητικό πρόστιμο (Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, σύμφωνα με μπλοκ ο τύπος του οποίου θα καθοριστεί με Υπουργική Απόφαση που αναμένεται). Σε περίπτωση που βούληση του Υπουργείου είναι να μην βεβαιώνει η Ελληνική Αστυνομία διοικητικές παραβάσεις και να ασχολείται μόνο με το ποινικό σκέλος, τότε σε αυτή και μόνο την περίπτωση οφείλει να διαβιβάσει σχετική Έκθεση και στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ (Δημοτική Αστυνομία, ή αν δεν υπάρχει, στο αρμόδιο όργανο της παρ.3 του ά.21), η οποία θα συντάξει την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης. Θα πρέπει λοιπόν να τροποποιηθεί κατάλληλα το άρθ.20, παρ.5. Τέλος, η επικύρωση της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης γίνεται κατά τα οριζόμενα στο ά.21 παρ.4 ως 6 του ν.4039/2012, και δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία σχετική αναφορά στην παρ.5 του άρθρου 20. Στην παράγραφο 4 του ά.21 η φράση «αντίγραφο της βεβαίωσης της παράβασης» πρέπει να αντικατασταθεί από την φράση «αντίγραφο της Πράξης Βεβαίωσης της Παράβασης». Στην παράγραφο 2, περίπτωση (ε) του ά.54α του σχεδίου διαβούλευσης προτείνεται: “Η παρ. 9 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής: «9. Για την αναγνώριση των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, που φέρουν ηλεκτρονική σήμανση, τον έλεγχο του βιβλιάριου υγείας ή του διαβατήριου και γενικά για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου οι Υπηρεσίες της Δημοτικής Αστυνομίας, της Θηροφυλακής των κυνηγετικών συλλόγων, οι υπάλληλοι των Τελωνείων και των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ) και η Λιμενική Αστυνομία, εφοδιάζονται με τους κατάλληλους ανιχνευτές, η δαπάνη αγοράς των οποίων βαρύνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.»”. Στο τέλος της παραπάνω παραγράφου θα πρέπει να προστεθεί η φράση «το οποίο και εφοδιάζει τις παραπάνω υπηρεσίες, μετά από αίτησή τους», γιατί δεν διευκρινίζεται ποιος κάνει την προμήθεια. Τέλος, για τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν παραβάσεις που χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις όπως για παράδειγμα η περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1 «γονιμοποίηση θηλυκών σκύλων αναπαραγωγής πριν το δεύτερο οιστρικό κύκλο και πάντως πριν από την παρέλευση εννέα μηνών από τον τελευταίο τοκετό» αλλά και άλλες περιπτώσεις προτείνουμε να εισαχθεί η εξής διάταξη: «Οι αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες οφείλουν να συνδράμουν στους ελέγχους τους λοιπούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, όποτε και όταν αυτό ζητηθεί». Γραφείο Νομοθεσίας Δημοτικής Αστυνομίας Αθήνας.