Άρθρο 54α: Τροποποίηση του ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» (Α΄15)

1. Το άρθρο 1 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Η περίπτωση στ του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει επιτυχή επίθεση ή ανεπιτυχή προσπάθεια επίθεσης ή απειλητική στάση και συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.».

 

β) Η περίπτωση ιδ του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων είναι τα όργανα που τις διαπιστώνουν κατά την άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων τους και συγκεκριμένα η Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, η Θηροφυλακή των κυνηγετικών συλλόγων, οι υπάλληλοι των Τελωνείων και των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου και η Λιμενική Αστυνομία.».

 

γ) Στο τέλος της περίπτωσης ιε του άρθρου 1, η φράση «σε περίπτωση που το ζώο θα μεταφερθεί στο εξωτερικό και ενημερώνει τη βάση με τις απαραίτητες πληροφορίες.», αντικαθίσταται ως εξής:

«σε περίπτωση που το ζώο θα μεταφερθεί στο εξωτερικό  καθώς και σε κάθε αλλαγή του ιδιοκτήτη ή του προσωρινού κατόχου του και ενημερώνει τη βάση με τις απαραίτητες πληροφορίες.».

 

2. Το άρθρο 4 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4, το οποίο έχει ως εξής «Η Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση συνδέεται απευθείας με τα κτηνιατρεία και γενικά τους χώρους, που πραγματοποιείται η σήμανση των ζώων συντροφιάς.», αντικαθίσταται ως εξής:

«Εξαιρούνται από την πιστοποίηση αυτή και την πρόσβαση στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση οι κτηνίατροι που παρέχουν προσωρινά και περιστασιακά τις κτηνιατρικές υπηρεσίες τους στην Ελλάδα, τα επαγγελματικά προσόντα των οποίων αναγνωρίζονται σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 (Α΄78).».

 

β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παρ. 3 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η σήμανση κάθε ζώου συντροφιάς είναι υποχρεωτική, συμπεριλαμβανομένων των σκύλων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη ποιμνίων.».

 

γ) Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β της παρ. 3 του άρθρου 4, μετά τις λέξεις «Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» τίθεται τελεία και  διαγράφεται η φράση: «προσκομιζομένων, επιπροσθέτως στον Ο.Τ.Α., από τον κτηνίατρο των αντιγράφων Πιστοποιητικών Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης.».

 

δ) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή, η έκδοση διαβατηρίου και βιβλιαρίου υγείας, σύμφωνα με τα υποδείγματα του Παραρτήματος 2 και 3, πραγματοποιούνται από κτηνιάτρους, που έχουν πιστοποιηθεί, ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα  στην Ελλάδα και διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, εν ισχύ, από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).».

 

ε) Η παρ. 9 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Για την αναγνώριση των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, που φέρουν ηλεκτρονική σήμανση, τον έλεγχο του βιβλιάριου υγείας ή του διαβατήριου και γενικά για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου οι Υπηρεσίες της Δημοτικής Αστυνομίας, της Θηροφυλακής των κυνηγετικών συλλόγων, οι υπάλληλοι των Τελωνείων και των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ) και η Λιμενική Αστυνομία, εφοδιάζονται με τους κατάλληλους ανιχνευτές, η δαπάνη αγοράς των οποίων βαρύνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.».

 

3. Το άρθρο 5 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

α) Στο τέλος της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 5, η φράση «η οποία παρέχεται κάθε έτος από τους κτηνιάτρους κατά τον ετήσιο αντιλυσσικό εμβολιασμό του,», αντικαθίσταται από τη φράση:

«η οποία παρέχεται από τους κτηνιάτρους κατά την πραγματοποίηση του  αντιλυσσικού εμβολιασμού του,».

 

β) Η περίπτωση δ της παρ. 1 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) να εφοδιάζεται με το διαβατήριο του ζώου του, εάν πρόκειται να ταξιδέψει με αυτό στο εξωτερικό και να μεριμνά για την ενημέρωσή του σε κάθε αλλαγή του ιδιοκτήτη ή του προσωρινού κατόχου του.».

 

γ) Μετά την περίπτωση ζ της παρ. 1 του άρθρου 5, τίθεται κόμμα και προστίθεται νέα περίπτωση η  ως εξής:

«η) να προσκομίζει ή αποστέλλει ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον οικείο Δήμο  αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου του.».

 

δ) Μετά την περίπτωση β της παρ. 3, τίθεται κόμμα και προστίθεται νέα περίπτωση γ ως εξής:

«γ) για την αποφυγή ατυχημάτων υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει το σκύλο του δεμένο και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τον οποιοδήποτε συνοδό του ζώου, πέραν του ιδιοκτήτη  του.».

 

4. Το άρθρο 6 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

α) Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6, αντικαθίσταται και μετά από αυτό προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Όταν εκτρέφεται έστω και ένας θηλυκός σκύλος αναπαραγωγής ή σημειώνονται περισσότεροι από δύο τοκετοί ανά έτος σε θηλυκό σκύλο εκτροφής, απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς. Άδεια εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς απαιτείται και για τους ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων ή γατών όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.».

 

β) Η παρ. 3 του άρθρου 6, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. α) Απαγορεύεται η πώληση σκύλων και γατών σε υπαίθριους δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανόμενων των υπαίθριων αγορών.

β) Απαγορεύεται η πώληση ζώων συντροφιάς με  ηλικία μικρότερη των οκτώ (8) εβδομάδων.».

 

γ) Μετά την παρ. 3 του άρθρου 6, προστίθεται νέα παράγραφος 3α, ως εξής:

«3α. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή, εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι»

 

5. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:

« 1. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων, που διοργανώνει εκθέσεις με ζώα συντροφιάς, οφείλει να εφοδιάζεται με σχετική άδεια, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Κτηνιατρικής του οικείου Δήμου και όπου αυτή δεν έχει συσταθεί από το Τμήμα  Κτηνιατρικής  της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.».

 

7. Το άρθρο 9 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9, αντικαθίσταται και μετά από αυτό προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και από:

α) συνδέσμους δήμων, καθώς και

β) φιλoζωικές ενώσεις και σωματεία, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη έγκρισή τους από  τον  αρμόδιο δήμο, ο οποίος έχει τη συνολική  εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς  εντός των διοικητικών του ορίων.

Οι κατά τα ως άνω φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία που εγκρίνονται από τον αρμόδιο Δήμο οφείλουν να  διαθέτουν υποδομή, συνιστάμενη στην ύπαρξη κατάλληλων σχετικών εγκαταστάσεων ή οχημάτων μεταφοράς ζώων και ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία και χειρισμό των ζώων.».

 

β) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 9, το έκτο εδάφιο αυτής, αντικαθίσταται ως εξής:

«Υπό την εποπτεία των Δήμων, μπορούν να ιδρυθούν και να λειτουργούν καταφύγια ή και κτηνιατρεία αδέσποτων ζώων συντροφιάς και από φιλοζωϊκά σωματεία και ενώσεις, που διαθέτουν το κατάλληλο κτηνιατρικό προσωπικό (ενδεικτικά 1 κτηνίατρος ανά 50 ζώα), την τεχνική υποδομή, τις εγκαταστάσεις και τον αναγκαίο εξοπλισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978, όπως ισχύουν.».

 

γ) Η παρ. 3 του άρθρου 9, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συγκροτούνται συνεργεία από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς. Τα συνεργεία αυτά ελέγχονται για στο έργο τους, ως προς τις επιτρεπόμενες μεθόδους σύλληψης και  αιχμαλωσίας των ζώων αυτών, από κτηνίατρο της αρμόδιας υπηρεσίας Κτηνιατρικής του Δήμου και, όπου αυτή δεν έχει συσταθεί, από κτηνίατρο του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Η εποπτεία και ο έλεγχος πραγματοποιείται βάσει ανάλυσης κινδύνου. Τη μέριμνα για την εκπαίδευση των ατόμων αυτών έχει ο οικείος Δήμος.».  

 

δ) Η παρ. 4 του άρθρου 9, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α) Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, οδηγούνται τμηματικά στα υπάρχοντα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στα δημοτικά κτηνιατρεία ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και μπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς περίθαλψη ζώα, μέχρι την αποθεραπεία τους, υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση ως αδέσποτα και καταγράφονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση.

β) Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυματισμένα ή πάσχουν από ιάσιμο νόσημα, υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.

γ) Αν διαπιστωθεί ότι είναι επικίνδυνα ζώα συντροφιάς ή ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρησή τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας τους και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας τους, υποβάλλονται σε ευθανασία.

δ) Ζώα που περισυλλέγονται, λόγω εκδήλωσης επιθετικής συμπεριφοράς πρώτου ή δεύτερου σταδίου (απειλητική στάση και συμπεριφορά ή ανεπιτυχής επίθεση χωρίς τραυματισμό πολίτη, αντίστοιχα), αρχικά προσκομίζονται στο κτηνιατρείο ή στον υπεύθυνο κτηνίατρο του Δήμου, για κλινική εξέταση και στη συνέχεια παραμένουν υπό 15νθήμερη  παρακολούθηση στο καταφύγιο του Δήμου ή σε εγκεκριμένο καταφύγιο φιλοζωικού σωματείου. Εφόσον, μετά το πέρας του παραπάνω χρονικού διαστήματος, υποβληθούν ξανά σε κλινική εξέταση και διαγνωστούν υγιή, χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς, επανατοποθετούνται, σε περιοχή όπου εκτιμάται ότι έχουν τις λιγότερες πιθανότητες να εκτεθούν ξανά στις συνθήκες εκείνες που τα προκάλεσαν να εκδηλώσουν επιθετικότητα.

ε) Ζώα που περισυλλέγονται, λόγω εκδήλωσης επιθετικής συμπεριφοράς τρίτου σταδίου (επιτυχημένη επίθεση, ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα του τραυματισμού που αυτή συνεπάγεται και βεβαιώνεται από αποδεικτικά έγγραφα, όπως ιατρική γνωμάτευση), αρχικά προσκομίζονται σε κτηνιατρείο ή στον υπεύθυνο κτηνίατρο του Δήμου για κλινική εξέταση και στη συνέχεια παραμένουν υπό 15νθήμερη παρακολούθηση στο καταφύγιο του Δήμο ή σε εγκεκριμένο καταφύγιο φιλοζωικού σωματείου. Εφόσον, μετά το πέρας του παραπάνω χρονικού διαστήματος, υποβληθούν ξανά σε κλινική εξέταση και διαγνωστούν υγιή, είτε επανατοποθετούνται σε χώρους όπου δεν υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση του κοινού ή άλλων ζώων, είτε  την ευθύνη της εποπτείας, της φροντίδας και της διαδικασίας υιοθεσίας τους αναλαμβάνουν φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις.».

 

ε) Οι παρ. 10, 11 και 12 του άρθρου 9, αντικαθίστανται ως εξής:

«10. Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς λαμβάνεται υπόψη η πυκνότητα του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που επαναφέρονται. Την ευθύνη για την επίβλεψη  και τη φροντίδα των επανεντασσόμενων αδέσποτων ζώων έχουν, από κοινού, οι Δήμοι, οι οποίοι μάλιστα δύνανται να δημιουργήσουν και σημεία παροχής τροφής και νερού για τα ζώα αυτά, καθώς και τα συνεργαζόμενα με αυτούς φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις. Δεν απαγορεύεται η παροχή τροφής και νερού σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από φιλόζωους πολίτες, υπό την προϋπόθεση ότι  τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας και υγιεινής. Δεν επιτρέπεται επαναφορά σε περιοχές με νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, στους χώρους αποβίβασης και επιβίβασης ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και στους περιφραγμένους αρχαιολογικούς χώρους Με απόφαση της πενταμελούς επιτροπής της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες προσδιορισμού της πυκνότητας του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που αυτά επαναφέρονται, καθώς και η οριοθέτηση των περιοχών που δεν επιτρέπεται η επαναφορά τους.

11. Οι στειρώσεις σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, όπως επίσης και η σήμανση και η καταγραφή τους πραγματοποιούνται δωρεάν και από εθελοντές επαγγελματίες κτηνιάτρους, που έχουν την υπηκοόητα ενός από τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι συγκεντρώνουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, προκειμένου να μπορούν να ασκήσουν νόμιμα το επάγγελμα του κτηνιάτρου στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Οι στειρώσεις μπορεί να πραγματοποιούνται και σε κινητές εγκαταστάσεις κατάλληλες για άσκηση κτηνιατρικών πράξεων, που διαθέτουν οι προαναφερόμενοι κτηνίατροι. Για τις κινητές εγκαταστάσεις παροχής κτηνιατρικών πράξεων χορηγείται άδεια λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου πρόκειται να δραστηριοποιηθούν, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13. Στους εθελοντές κτηνίατρους για την πραγματοποίηση των στειρώσεων σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς μπορεί να διατίθενται και οι εγκαταστάσεις των γραφείων των Διευθύνσεων, των Τμημάτων και των αρμόδιων Υπηρεσιών Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας ή του Δήμου, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι, για την πραγματοποίηση των στειρώσεων υπό την εποπτεία κτηνιάτρου των προαναφερθέντων αρμόδιων υπηρεσιών. Οι εγκαταστάσεις αυτές παραχωρούνται για ορισμένο χρονικό διάστημα, αφού προηγηθεί ειδοποίηση ενός μήνα και έγκριση των προϊσταμένων των αντίστοιχων υπηρεσιών.

12. α) Σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τα δύο μέλη της οποίας ορίζονται από τα φιλοζωικά σωματεία και τις ενώσεις που λειτουργούν νόμιμα και που εδρεύουν στο Δήμο ή στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Υποχρεωτικά στην επιτροπή μετέχουν:

αα) ένας (1) κτηνίατρος, που ορίζεται από το Δήμο και ο οποίος είναι, κατά προτίμηση, ο υπεύθυνος του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ελλείψει αυτού ιδιώτης κτηνίατρος και

ββ)  ένας (1) εκπρόσωπος κυνηγετικού συλλόγου που εδρεύει στο Δήμο ή την οικεία Περιφερειακή Ενότητα.

Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. στ του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Οι Δήμοι, οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Περιφέρειες δημιουργούν δίκτυο ενημέρωσης των πολιτών για τα ζώα που διατίθενται προς υιοθεσία.

β) Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για την επικινδυνότητα ενός  αδέσποτου ζώου συντροφιάς ή την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτο ζώο συντροφιάς, την οριστική απόφαση λαμβάνει ειδική επιστημονική επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε Δήμο με απόφαση του Δημάρχου και αποτελείται από:

αα) ένα κτηνίατρο της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και τον αναπληρωτή του,

ββ) ένα ιδιώτη κτηνίατρο  που έχει λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ και δραστηριοποιείται στην  περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου ή όμορου Δήμου και τον αναπληρωτή του,

γγ) ένα κτηνίατρο του φιλοζωικού σωματείου που δραστηριοποιείται στην  περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου ή όμορου Δήμου και τον αναπληρωτή του.».

 

στ) Η παρ. 14 του άρθρου 9, αντικαθίσταται ως εξής:

«14. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση από την αρμόδια Περιφέρεια σε Δήμους, σε συνδέσμους Δήμων και υπό την εποπτεία των Δήμων, σε εγκεκριμένα από αυτούς φιλοζωϊκά σωματεία και ενώσεις, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς για τη λειτουργία τους και κάθε σχετικό θέμα.».

 

ζ) Μετά την παρ. 14 του άρθρου 9, προστίθεται νέα παρ. 15 ως εξής:

«15. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται ο Δήμος και οι σύνδεσμοι Δήμων, που επιχορηγούνται για τη δημιουργία και λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για  την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς,  το ύψος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

 

8. Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4039/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Η διάθεση των νεκρών ζώων συντροφιάς, όπως αποτέφρωση και υγειονομική ταφή, πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.».

 

9. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4039/2012, προστίθεται νέα παρ. 2α ως εξής:

«2α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.»

 

10. Η παρ. 1 του άρθρου 13, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 εξαιρούνται οι νομίμως λειτουργούντες ζωολογικοί κήποι, τα ενυδρεία, τα καταστήματα πώλησης ζώων, τα κέντρα περίθαλψης ειδών άγριας πανίδας,  τα εκτροφεία θηραμάτων και οι εκθέσεις ανάπτυξης και προβολής του κτηνοτροφικού και γεωργικού τομέα,   που διέπονται από ειδικές διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι και στους παραπάνω χώρους δεν διεξάγονται παραστάσεις, κάθε είδους, με τη συμμετοχή ζώων.».

 

11. Η παρ. 5 του άρθρου 20 αντικαθίσταται και μετά από αυτήν τίθεται νέα παράγραφος 5α, ως εξής:

«5. α) Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων, για την επιβολή  των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και προστίμων, η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης, που συντάσσεται από αρμόδια Αρχή της περίπτωσης ιδ του άρθρου 1, διαβιβάζεται αυθημερόν στην κατά τόπον αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου ή Περιφερειακής Ενότητας.

β) Στις περιπτώσεις βεβαίωσης παραβάσεων που διαπιστώνονται από αρμόδια Αρχή της περίπτωσης ιδ του άρθρου 1 και επισύρουν την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και προστίμων και ποινικών κυρώσεων,  η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης, αποστέλλεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

5α. Οι παραβάτες κάθε επιτακτικής ή απαγορευτικής διάταξης του ν. 1444/1984 (Α΄ 78) καθώς και οι παραβάτες των  διατάξεων των άρθρων 3,4, 7, 9,10 και 11 του ν. 2017/1992 (Α΄ 31) τιμωρούνται με τις ποινές  που προβλέπονται  από την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 1197/1981 (Α΄240), όπως ισχύει.».

 

12. Ο Πίνακας Διοικητικών κυρώσεων και προστίμων του άρθρου 21 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Στη δεύτερη στήλη της δεύτερης παράβασης του πίνακα διοικητικών κυρώσεων και προστίμων του άρθρου 21 που έχει ως εξής: «Παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης και καταγραφής του ζώου συντροφιάς ή δήλωσης της απώλειας του ζώου συντροφιάς», η εσφαλμένη παραπομπή στο «Άρθρο 5 παρ. 1 περ. α», αντικαθίσταται από την ορθή ««Άρθρο 5 παρ. 1 περ. β»

β) Στο τέλος του πίνακα διοικητικών κυρώσεων και προστίμων του άρθρου 21 προστίθεται νέα παράβαση, ως εξής:

«

Μη εφαρμογή από τον ιδιοκτήτη,  τον  κάτοχο ή τον υπεύθυνο των ζώων, των κανόνων προστασίας και καλής μεταχείρισής τους  και μη τήρηση, από μέρους τους, των ειδικών  απαιτήσεων της περίπτ. β του άρθρου 1, ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός της ύπαρξής τους.Άρθρο 1 περίπ. β5.000 έως 15.000 ευρώ.

     ».

13. Στην αρχή της υπάρχουσας παραγράφου του άρθρου 23 του ν. 4039/2012, τίθεται ο αριθμός 1 και στο τέλος αυτής, προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής:

«Από την έναρξη ισχύος της κοινής Υπουργικής απόφασης, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 14 του άρθρου 9, όπως ισχύει, καταργούνται οι διατάξεις του ν. 604/1977 και του π.δ. 473/1978, που αφορούν, εκ των ενδιαιτημάτων, τα καταφύγια αδέσποτων ζώων και ρυθμίζουν ίδια θέματα.».

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 15:31 | Κατερίνα

  Δεν συμφωνώ με τον ορισμό για τα επιθετικά σκυλιά.
  Ενας σκύλος που γαυγίζει θα θεωρείτε επιθετικός από κάποιον που του ενοχλεί τον ύπνο του και θα θανατώνεται?

  Συμφωνώ όμως με το να εκδίδεται ερασιτεχνική άδεια για εκτροφή.
  Αλλά ειδικά για τα μικρόσωμα σκυλάκια δεν γίνεται να μεγαλώνουν στην ύπαιθρο. Τα σκυλάκια αυτά είναι, σε όλο το κόσμο, μέσα σε σπίτια. Μεγαλώνουν με πολύ αγάπη και φροντίδα.

  Συμφωνώ να πληρώνεται 10-20 ευρώ για το κάθε κουτάβι αλλά ο σκοπός ποιος θα είναι? που θα πηγαίνουν αυτά τα χρήματα? γιατί δεν είναι ξεκάθαρο αυτό?

  Να δωθεί 5 χρόνια παράταση για τα ακρωτηριασμένα σκυλιά ώστε να αναπαραχθούν. Δεν θα γεννήσουν ακρωτηριασμένα σκυλάκια όπως μπορείτε να καταλάβετε.

  Συμφωνώ επίσης στο να είναι δεμένα τα σκυλιά στην βόλτα τους ώστε να μην υπάρχουν ατυχήματα, για ανθρώπους και σκύλους.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 15:26 | Λεωνίδας Σπυρόπουλος, δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος Φιλοζωικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης

  Σε ό,τι αφορά στις προτεινόμενες τροποποιήσεις της περιπτώσεως στ’ του άρθρου 1 του Ν.4039/2012 και ειδικότερα στον ορισμό του επικίνδυνου ζώου συντροφιάς, η τροποποίηση είναι σε λανθασμένη εντελώς κατεύθυνση, καθώς καταργούνται οι απολύτως αναγκαίες δικλείδες ασφαλείας που είχαν καθιερωθεί με το εν λόγω άρθρο του Ν4039/2012 και ειδικότερα οι λέξεις «αποδεδειγμένα εκδηλώνει απρόκλητα έντονη επιθετική συμπεριφορά». Οι ανωτέρω λέξεις μέσα από την απολύτως επιτυχή διατύπωση του νομοθέτη, προστάτευαν από άδικες θανατώσεις τα ελεύθερα-αδέσποτα ζώα συντροφιάς καθώς καθιέρωναν ως κριτήριο για τον χαρακτηρισμό τους ως επικίνδυνου ζώου συντροφιάς τρία βασικά εννοιολογικά στοιχεία ότι δηλαδή η οποιαδήποτε επίθεση θα πρέπει να είναι απρόκλητη, έντονη και αποδεδειγμένη. Με την κατάργηση των ανωτέρω κριτηρίων και την εντελώς ασαφή και αφηρημένη νέα διατύπωση του εν λόγω άρθρου που προτείνεται ελοχεύουν πολύ σοβαροί κίνδυνοι, που ανοίγουν τους ασκούς του Αιόλου για άδικες θανατώσεις δήθεν επικίνδυνων ζώων, αφού ακόμα και η «απειλητική στάση» του ζώου το χαρακτηρίζει ως επικίνδυνο. Παρακαλούμε λοιπόν θερμώς να επανεξετάσετε την προτεινόμενη ρύθμιση σας και να παραμείνει ως έχει η περίπτωση στ’ του άρθρου 1 του Ν 4039/2012, καθώς η νέα ρύθμιση δεν συμβάλλει στο παραμικρό στην προστασία των ανθρώπων και των άλλων ζώων από τα πραγματικά επικίνδυνα ζώα, αντίθετα ανοίγει τις ορέξεις για εξολόθρευση των ζώων συντροφιάς στους εχθρούς των ζώων και στους ζωωφοβικούς συνανθρώπους μας.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 14:56 | Μαρια

  Απαραδεκτο για τα επιθετικα ζωα! Δεν ξερετε τι σας γινεται!! Ανηθικοι!!!

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 14:05 | Ντίνα Νάτσου

  Είμαι hobby ερασιτέχνης εκτροφέας μικρόσωμης φυλής.
  Συμφωνώ για ερασιτεχνική άδεια, να είναι μέσα στο σπίτι χωρίς εγκαταστάσεις διότι η φυλή που εκτρέφουμε είναι πολύ μικρόσωμη και δε χρειάζεται να είναι σε χωράφια, δε χρειάζονται εγκαταστάσεις αυτή η φυλή εκτρέφεται αποκλειστικά μέσα στο σπίτι. Συμφωνούμε για κάθε κουτάβι να πληρώνουμε 10-20 ευρώ περίπου. Παρακαλούμε πολύ, βοηθήστε μας γιατί μοχθούμε και γιατί πραγματικά εκτρέφουμε υγειή και υψηλών προδιαγραφών σκυλιά.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 14:46 | ΝΙΤΑ ΠΑΣΙΑΛΗ

  Ο ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑΚΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 54 ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ…ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΞΕΣΗΚΩΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΙΛΟΖΩΟΙ, ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ, ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΣΑΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΗΤΕ ΟΛΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ…ΚΑΛΠΕΣ…ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΕΥΕΛΠΙΣΤΩ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠ ΟΨΙΝ ΣΑΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΙΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΜΑΣ…ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΟΤΙΚΟ ΜΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΤΕ 3ΤΟΚΟΣΜΙΚΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑ 4ΠΟΔΑΚΙΑ…Ε Λ Ε Ο Σ

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 14:22 | Χρήστος Καραγιάννης

  Για τον ορισμό του επικύνδινου σκύλου:

  (άρθρο 1 του ν. 4039/2012)

  Ο ορισμός του «επικύνδινου ζώου» είναι εσφαλμένος.

  Επιθετική συμπεριφορά ονομάζονται διάφορες συμπεριφορές, απο γρύλλισμα εώς δάγκωμα, γι αυτό και ο όρος απο μόνος του δεν περιγράφει κάποια συγκεκριμένη συμπεριφορά, αλλά τις συνέπειες της συμπεριφοράς αυτής. Η επιθετική συμπεριφορά είναι μία φυσιολογική συμπεριφορά η οποία υιοθετείται απο το ζώο για να κερδίσει κάτι που θέλει ή για να απομακρύνει κάτι που δε θέλει. Είναι στρατηγική υψηλού ρίσκου, το ζώο μπορεί να τραυματιστεί, γι αυτό και τα περισσότερα ζώα την αποφεύγουν.

  Στην περίπτωση των αδέσποτων σκύλων, πιο πιθανό είναι να χρησιμοποιούν επιθετική συμπεριφορά για να προστατευθούν απο κάποια ερεθίσματα του περιβάλλοντος τα οποία τους προκαλούν φόβο ή εκνευρισμό. Για να είμαστε ακριβείς, οι άνθρωποι προκαλούν φόβο ή εκνευρισμό , συνήθως άθελά τους, με συνέπεια κάποια σκυλιά να γίνονται επιθετικά, ενώ κάποια άλλα να υιοθετούν πιο ήπιες συμπεριφορές, π.χ. να απομακρύνονται. Το πώς ακριβώς κάθε άνθρωπος θα εκλάμβει τη συμπεριφορά του σκύλου είναι εντελώς υποκειμενικό και εξαρτάται απο την προηγούμενη εμπειρία του με σκύλους (βλ. πρόσφατη μελέτη, Wan et al, 2012: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0051775)

  Συνεπώς,επικύνδινο ζώο είναι το ζώο το οποίο έχει προκαλέσει φυσικό τραυματισμό, κ όχι εν δυνάμει κάθε ζώο το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει σε κάποια συγκεκριμένες συνθήκες τραυματισμό, όλα δηλαδή τα ζώα που έχουν δόντια.

  Όταν περιγράφεται η συμπεριφορά ενός ζώου, π.χ επιθετική, είναι πάντα προτιμότερο να χρησιμοποιούμε αντικειμενικά κριτήρια κ όχι υποκειμενικά. Συνεπώς, καλύτερα να αναγραφεί ότι επικύνδινο είναι το ζώο που δάγκωσε κάποιον, με αποδεικτικά απο το νοσοκομείο, κ να μην αναφερθεί ο όρος «επικύνδινο ζώο», ο οποίος είναι υποκειμενικός κ ορίζεται διαφορετικά απο τον καθένα μας.

  Χρήστος Καραγιάννης
  Κτηνίατρος, MSc στα Προβλήματα Συμπεριφοράς,
  Ειδικευόμενος του Ευρωπαικού Κολλεγίου Προβλημάτων Συμπεριφοράς
  Animal Behaviour Clinic
  University of Lincoln

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 14:58 | Εύαγγελος Παπαδιόχος

  Για την κάτωθι επιστολή και μέσω διαδικτυακής συλλογής υπογραφών στο κάτωθι λίνκ
  https://www.change.org/petitions/stop-anti-breeding-pro-puppy-farming-legislation-in-greece-2
  συνυπέγραψαν εντός των πρώτων 80 ωρών
  1330 Έλληνες πολίτες και 620 πολίτες άλλων χωρών
  και η συλλογή συνεχίζεται
  Παρακαλώ να ληφθούν σοβαρά υπόψιν όσα αναφέρει καθώς πρόκειται περί αποτελέσματος εργασίας ανθρώπων που έχουν αφιερώσει την ζωή τους στην μελέτη και στην ανατροφή του παλαιότερου φίλου του ανθρώπου και περιέχει πολλές απόψεις με διεθνή αποδοχή ,προτάσεις λύσεων για το σοβαρό πρόβλημα των αδέσποτων στην χώρα μας και πλήρη νομοθεσία πολλών άλλων χωρών με παράδοση σε επιτυχημένες πολιτικές σχετικά με τα ζώα συντροφιάς

  To:
  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Ministry of Rural Development, Υπουργός ΥΠ.Α.Α.Τ. κ. Τσαυτάρης Αθανάσιος
  κ. Χαρακόπουλος Μάξιμος, Αναπληρωτής Υπουργός τΥΠ.Α.Α.Τ.
  Επι των προτεινομενων τροποποιησεων του Νομου 4039/2012
  «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό».

  Ι. Oρισμος του Επικινδυνου ζωου συντροφιας.

  Στο διεθνες δικαιο, ο ορισμος του Επικινδυνου ζωου συντροφιας (εν προκειμενω σκυλου) συνοδευεται παντα και απαραιτητα απο τους χαρακτηρισμους της επιθεσης ως απροκλητης, αδικαιολογητης ή αφυσικης. Χωρις αυτη την διακριση το κρατος καταργει αντισυνταγματικα και αυθαιρετα τα δικαιωματα των πολιτων να προστατευσουν την ζωη και την περιουσια τους με σκυλους φυλακες και προβαινει σε αδικαιολογητη και καταχρηστικη γενοκτονια ζωων (κατι που αντικειται στην διακυρηξη των δικαιωματων των ζωων την οποια εχει υπογραψει η Ελλαδα, αλλα και σε καθε εννοια και νομο περι προστασιας των ζωων), αφηνοντας περιθωριο για μυνησεις κατα των οργανων του ελληνικου κρατους απο θιγομενους πολιτες ενωπιον των εγχωριων και διεθνων δικαστηριων. Δημιουργει επισης προβληματα η διατυπωση αυτη στην εξασκηση της απαραιτητης και νομιμης εκπαιδευσης σκυλων αμυνας και στην εξασκηση των καθηκοντων φυλαξης απο σκυλους φυλακες ποιμνιων και αλλων αγροτικων ζωων.

  Επομενως η προτεινομενη τροπολογια ειναι προβληματικη ετσι οπως εχει διατυπωθει. Είναι επιπλέον και νομικα παρακινδυνευμενη διοτι: oι ορισμοι του επικινδυνου σκυλου στην διεθνη νομολογια βασιζονται α) στην αποδειξη της επικινδυνοτητας βασει πραξεων και β) στο ΑΠΡΟΚΛΗΤΟ της πραξεως (unprovoked, unreasonable aggression). Σημειωτεον οτι, στο εξωτερικο, σε περιπτωση αμφισβητησης της επικινδυνοτητας απο τον οποιοδηποτε θιγομενο (κατοχο του ζωου, φιλοζωο πολιτη ή αλλο φορεα) δεν αρκει η γνωματευση των αρμοδιων υπαλληλων αλλα απαιτειται δικαστικη αποφαση – κατι που σημαινει βεβαιως οτι σε περιπτωση τελεσιδικιας υπερ του μυνητη το κρατος υποχρεουνται να καταβαλει αποζημιωσεις και δικαστικα εξοδα. Αντιλαμβανεσθε λοιπον οτι η ανωτερω ατυχης, αδοκιμη και ατελης διατυπωση οδηγει δυνητικα σε περιπετειες.

  Ουδεις ειδικος νομοθετης διεθνως εχει διαννοηθει μεχρι στιγμης να χαρακτηρισει ως επικινδυνο ενα ζωο που βρισκεται σε αυτοαμυνα, ή εκτελει καποιο εντεταλμενο καθηκον στην υπηρεσια του ανθρωπου, δηλαδη αμυνεται της ζωής ή της περιουσιας του κηδεμονα του (στην περιπτωση των σκυλων φυλαξης). Κατι τετοιο δεν ηταν μονον αδικο αλλα και ανοητο διοτι θα εδινε την δυνατοτητα στον οποιοδηποτε εκδικητικο γειτονα ο οποιος αντιπαθει τα κατοικιδια ή εχει μια προσωπικη διενεξη ή αλλη αντιδικια να καταγγειλει τον σκυλο της διπλανης πορτας ως επικινδυνο για να εκδικηθει ή να εκβιασει τον γειτονα του, χωρις την αναγκη υπαρκτων και αναμφισβητητων α) αποδειξεων, β) απροκλητης επιθετικης πραξεως, γ) αρμοδιας γνωματευσεως για την επικινδυνοτητα του ζωου και δ) δικαστικης αποφασεως περι τουτου.

  Είναι προφανες επομενως εκ των ανωτερω οτι η επικινδυνοτητα ζωου συντροφιας πρεπει να αποδεικνυεται απο ατομα με ειδικη καταρτιση (διπλωματουχους εκπαιδευτες – ειδικους της συμπεριφορας) και οχι απλους κτηνιατρους οι οποιοι δεν εχουν την σχετικη ειδικοτητα. Κατι τετοιο απαιτει μια σχετικη υποδομη και προβλεψη απο την σχετικη νομοθεσια ωστε να παρεχεται η δυνατοτητα στις κατα τοπους αρχες που θα επιλαμβανονται των σχετικων περιστατικων να απευθυνονται σε ειδικους για τον καταλληλο χειρισμο των ζωων αυτων αλλα και για την απαραιτητη ειδικη γνωματευση για την επικινδυνοτητα τους ή μη. Οι ειδικοι αυτοι μπορει να ειναι εμπειροι διπλωματουχοι ξενων αναγνωρισμενων σχολων, δηλαδη ιδιωτες που εξασκουν νομιμως το επαγγελμα του εκπαιδευτη στην Ελλαδα ή εξειδικευμενοι και καταλληλα καταρτισμενοι εκπαιδευτες σκυλων της Αστυνομιας ή των Ενοπλων Δυναμεων. Ο Κυνολογικος Ομιλος Ελλαδος επισης διαθετει καταλογο τετοιων ειδικων διεθνως κατοχυρωμενης καταρτισεως.

  Καταληγοντας λοιπον, ως προς την συγκεκριμενη τροπολογια, οποιοσδηποτε ορισμος του επικινδυνου ζωου στα ελληνικα θα πρεπει οπωσδηποτε να περιλαμβανει τις λεξεις ΑΠΡΟΚΛΗΤΗ, ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ & ΑΦΥΣΙΚΗ επιθετικοτητα αλλιως καταδικαζεται δυνητικα οποιοδηποτε φυσιολογικο ζωο εξασκει απλως το ενστικτο της αυτοσυντηρησης ή το τσοπανοσκυλο ή ακομα και το κυνηγοσκυλο που ασκει τα καθηκοντα του.

  Ζητουμε λοιπον την αντικατασταση της διατυπωσης ως εξης:

  «στ) Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει απροκλητη & αδικαιολογητη επιθετικοτητα, χωρις να απειληθει, προβαινοντας σε επιτυχή επίθεση ή ανεπιτυχή προσπάθεια επίθεσης ή απροκλητη και αφυσικα απειλητική στάση και συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν ειναι θεραπεύσιμο».
  ΙΙ. Εκτροφη

  «Όταν εκτρέφεται έστω και ένας θηλυκός σκύλος αναπαραγωγής ή σημειώνονται περισσότεροι από δύο τοκετοί ανά έτος σε θηλυκό σκύλο εκτροφής, απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς. Άδεια εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς απαιτείται και για τους ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων ή γατών όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.».
  ********************************

  Τα καταστηματα εισαγωγης και μεταπωλησης (με συνοπτικες διαδικασιες και χωρις πολλες ερωτησεις και ελεγχους καταλληλοτητας των μεν ή των δε) ακαταλληλων σκυλων απο ακαταλληλες πηγες σε ακαταλληλους ιδιοκτητες, οι οποιοι θα εξακολουθουν να τα αναπαραγουν καταχρηστικα χωρις σωστη φροντιδα και προδιαγραφες και να τα διαθετουν σε αλλους ακαταλληλους και ανευθυνους ιδιοκτητες, που ολοι μαζι θα τα εγκαταλειπουν στον δρομο οπου θα αναπαραγονται ανεξελεγκτα, δεν αντιμετωπιζονται νομοθετικα οπως θαπρεπε ουτε περιοριζεται το καταστρεπτικο και απανθρωπο εργο τους. Η μεταφορα, αποθηκευση και εκθεση κουταβιων προς πωληση απο αυτα τα καταστηματα συνιστα αφ’ εαυτης, ντε φακτο, κακομεταχειριση. Δεν υπαρχει αμφιβολια ουτε αμφισβητηση του γεγονοτος αυτου – ειναι κατι που πιστοποιουν ολοι οι ειδικοι στην ψυχολογια και την συμπεριφορα των σκυλων και που γνωριζει οποιοσδηποτε ειχε ποτε εστω και στοιχειωδη αντιληψη των βασικων αναγκων ενος κουταβιου σε ηλικια οκτω εβδομαδων. Η τραυματικη αυτη εμπειρια αφηνει ανεξιτηλες βλαβες και αποτελει σκληροτατη σωματικη και ψυχολογικη κακομεταχειριση, συμφωνα με την εννοια της κακης και βαναυσης μεταχειρισης και της βιας οπως αυτες οριζονται επακριβως απο τον νομο περι προστασιας των ζωων, οποτε ειναι αυτονοητο οτι αυτη καθεαυτη η πραξη της διατηρησης και εκθεσης προς πωληση κουταβιων λιγων εβδομαδων απο τα καταστηματα αυτα εμπιπτει στις προβλεψεις του νομου και θα επρεπε να απαγορευεται.

  Αντιθετα, η νομοθεσια καταδυναστευει και καταδιωκει και οδηγει σε εξαφανιση τον μονο παραγοντα ουσιαστικης κυνοφιλικης παιδειας που υπαρχει σε αυτον τον τοπο – τον ερασιτεχνη, φιλοζωο, κυνοφιλο, υπευθυνο, σωστο εκτροφεα και τα συλλογικα του οργανα (κυνοφιλικα σωματεια), που εχει ενα ή δυο σκυλους υψηλης γενεαλογικης ποιοτητας στο σπιτι του και δεν διαθετει πολυδαπανες εγκαταστασεις, χτηματα πολλων στρεμματων και υπαλληλους. Αντιθετα εχει ξοδεψει ανυπολογιστα ποσα χρηματων για να μαθει το αντικειμενο του και για να αποκτησει λιγους αλλα εκλεκτους σκυλους-γεννητορες. Η ασχολια του ειναι χομπυ και εργο ζωης στο οποιο εχει αφιερωσει απειρα χρονια εξειδικευσης και προσφορας, ενω οι γεννες του ειναι σπανιες, προσεγμενες και ποιοτικες. Οι κηδεμονες των σκυλων που διαθετει επιλεγονται προσεκτικα και εξονυχιστικα για την καταλληλοτητα και την υπευθυνοτητα τους, εκπαιδευονται και διαπαιδαγωγουνται απο τον ιδιο και προωθουν με το παραδειγμα και τις γνωσεις τους την υπευθυνη διαχειριση σκυλων. Οι σκυλοι αυτης της ποιοτικης εκτροφης εκπροσωπουν επαξια την Ελλαδα στο εξωτερικο και διαψευδουν οσο γινεται την αθλια εντυπωση που υπαρχει εξω για την κυνοφιλια στον τοπο μας. Ο εκτροφεας αυτος, αναγνωρισμενος διεθνως αλλα παραγνωρισμενος και παρεξηγημενος στον τοπο του, αγωνιζεται εναντια στις αντιξοοτητες για την διασωση και την αναγνωριση της ζωντανης πολιτιστικης κληρονομιας με ιστορια και προσφορα χιλιετιων που αποτελουν οι καθαροαιμοι σκυλοι και μαλιστα οι αρχεγονες ελληνικες φυλες, χωρις καμμια συνδρομη και διευκολυνση απο το κρατος.

  Οι μονες λυσεις που εχουν αποδειχτει απο την διεθνη εμπειρια οτι εχουν αποτελεσμα στην θεραπεια των ενδημικων προβληματων της ελληνικης πραγματικοτητας σε σχεση με την προστασια των ζωων συντροφιας, ειναι οι λυσεις εκεινες που οδηγουν τον υποψηφιο κηδεμονα σκυλου σε υπευθυνες πηγες αποκτησης κατοικιδιου, δηλαδη πηγες οι οποιες θα εξασφαλισουν περαιτερω οτι ο κηδεμονας αυτος δεν θα εγκαταλειψει το ζωο, παρεχοντας του επιμορφωση, καθοδηγηση και στηριξη σε τυχον δυσκολιες που θα αντιμετωπισει. Οι πηγες αυτες που εχουν την καταλληλη γνωση και υποδομη γι’ αυτη την υψηλης ποιοτητας κυνοφιλικη λειτουργια και προσφορα ειναι οι Εθνικοι Κυνολογικοι Οργανισμοι και οι ομιλοι που λειτουργουν υπο την αιγιδα τους, δηλαδη οι συλλογοι εκτροφεων καθαροαιμων φυλων καθως και τα σοβαρα φιλοζωικα σωματεια. Οι πολιτες που επιλεγουν κατοικιδιο ωριμα και συνειδητα με την βοηθεια αυτων των φορεων δεν το εγκαταλειπουν, ουτε φειδονται εξοδων προκειμενου να το εκπαιδευσουν και να το διατηρησουν υγιες. Αντιθετα οι ανθρωποι που προμηθευονται παρορμητικα σκυλους απο αητονυχηδες σκυλεμπορους, εισαγωγεις-μεταπωλητες και κουταβοπαραγωγους, δεν ενημερωνονται σωστα ουτε υποστηριζονται με συμβουλες και βοηθεια μετα την πωληση, επομενως καταληγουν ειτε να αναπαραγαγουν ανευθυνα το σκυλο τους χωρις τις απαραιτητες εξετασεις υγειας και διαθετοντας τα κουταβια προχειρα, σε εξισου ακαταλληλους ιδιοκτητες, ειτε να τα εγκαταλειπουν χωρις τυψεις στην πρωτη αντιξοοτητα, ή επειδη λογω ελλειψης σωστης φροντιδας, κοινωνικοποιησης και εκπαιδευσης τα ζωα αυτα δημιουργησαν προβληματα, οπως μπορουν να σας διαβεβαιωσουν ολοι οσοι εχουν εμπειρια περισυλλογης και διασωσης σκυλων.

  Επομενως, τα μονα μετρα που μπορουν να αντιμετωπισουν οριστικα, αποτελεσματικα και μονιμα το ελληνικο προβλημα ειναι:

  1. Η απαγορευση της εισαγωγης και μεταπωλησης σκυλων και γατων απο τα καταστηματα πετ – σοπ, που εισαγουν σωρηδον και λαθραια δυστυχισμενα, προβληματικα, ημιθανη, αρρωστα και προωρα απομακρυσμενα απο την μητερα τους κουταβακια απο αθλιες κουταβοπαραγωγικες μοναδες με πλαστα πιστοποιητικα, χωρις εμβολια, απο γονεις χωρις εξετασεις υγειας, σε εξευτελιστικες τιμες και τα μεταπωλουν με υπερογκο κερδος χωρις ελεγχους, μεταφεροντας τα και διατηρωντας τα σε απαραδεκτες συνθηκες μεσα σε γυαλες σαν χρυσοψαρα στις βιτρινες τους. Χιλιαδες πεθαινουν κατα την μεταφορα , αποθηκευση και εκθεση τους στις προθηκες αυτων των καταστηματων που εχει απαγορευτει η λειτουργια τους σε καθε πολιτισμενη κοινωνια της Ευρωπης εκτος απο την τριτοκοσμικη Ελλαδα. Σταματηστε επιτελους αυτο το αισχρο εμποριο ψυχων και τον αβαστακτο φορο αιματος. Ενισχυστε αντιθετα και δωστε κινητρα για την αναπτυξη της εγχωριας, υπευθυνης, σοβαρης και ποιοτικης εκτροφης καθαροαιμων σκυλων & κυνοφιλιας και δωστε ωθηση στην διασωση ελληνικων φυλων. Με τον τροπο αυτο οι υποψηφιοι κηδεμονες σκυλου θα απευθυνονται στις υπευθυνες και νομιμες πηγες αποκτησης του – ειτε στον αναγνωρισμενο και ελεγχομενο εκτροφεα, ειτε στο φιλοζωικο σωματειο.

  2. Η παταξη του παραεμποριου απο κουταβοπαραγωγους της πισω αυλης, εργοστασια κουταβιων εγχωρια και ξενα και σκυλεμπορους πασης φυσεως χωρις αδεια που διαθετουν σκυλους μεσω μικρων αγγελιων και ιστοσελιδων (back yard breeders & puppy farms/puppy mills). Οι υπευθυνοι εκτροφεις, επαγγελματιες και ερασιτεχνες, δηλωνουν τις γεννες τους στον Κυνολογικο Ομιλο Ελλαδος και εκτρεφουν σκυλους υψηλων προδιαγραφων, συμμετεχοντας σε εκδηλωσεις αξιολογησης της τυπικης μορφολογιας, της αρτιας κατασκευης, του ισορροπημενου χαρακτηρα και των εργασιακων ικανοτητων των ζωων τους. Οι εκτροφεις αυτοι υφιστανται αμειλικτο και αθεμιτο ανταγωνισμο απο τα πετ σοπ και τις αθλιες κουταβοπαραγωγικες μοναδες του εξωτερικου και του εσωτερικου, που κατακλυζουν τους δρομους μας με εγκαταλελειμμενα ζωα και πληθαινουν τις στρατιες των αδεσποτων.

  Στην Πολωνια απαγορευτηκε η πωληση σκυλων και γατων χωρις γενεαλογια (πετιγκρι) απο την 1/1/2012. Οι υπευθυνοι εκτροφεις, επαγγελματιες και ερασιτεχνες, δεν αναπαραγουν ζωα χωρις πετιγκρι. Ο μοναδικος οργανισμος καταγραφης των καθαροαιμων σκυλων στην Ελλαδα ειναι ο Κυνολογικος Ομιλος Ελλαδος, ο μονος εθνικος οργανισμος στην χωρα που ειναι αναγνωρισμενος απο την Διεθνη Κυνολογικη Ομοσπονδια και διαθετει εγκυρα μητρωα εγγραφης καθαροαιμων σκυλων, ελληνικων και ξενων φυλων. Ειναι ευκολος επομενως σε συνεργασια με τον Κ.Ο.Ε. ο ουσιαστικος ελεγχος της εκτροφης καθαροαιμων σκυλων στην επικρατεια και η παταξη του παραεμποριου. Ολοι οι συνειδητοι και υπευθυνοι εκτροφεις στην Ελλαδα ζητουν την κατοχυρωση της δραστηριοτητας τους με την θεσπιση Αδειας Εκτροφεα και την ιδρυση Αστυνομιας Προστασιας Ζωων και ειναι ετοιμοι να καταβαλλουν ειδικη εισφορα για τους σκοπους αυτους. Σε αλλες χωρες οι ερασιτεχνες εκτροφεις που δεν πραγματοποιουν πανω απο τρεις γεννες τον χρονο καταβαλλουν ειδικη εισφορα που κυμαινεται απο 12 εως 20 ανα ζωο που διατηρουν κατ’ ετος και απο 10 εως 20 ευρω για καθε κουταβι που εκτρεφουν. Οι επαγγελματιες εκτροφεις καταβαλλουν αναλογα διαρρυθμισμενα ποσα. Καθιερωστε νομοθετικα δυο ειδη αδειων εκτροφης – για ερασιτεχνες και για επαγγελματιες – και απαγορευστε την πωληση σκυλων χωρις πετιγκρι (με εξαιρεση τις ελληνικες φυλες που βρισκονται σε σταδιο αναδιαρθρωσης) και την μαζικη εισαγωγη – μεταπωληση σκυλων απο πετ σοπ χωρις σημανση, βιβλιαριο εμβολιασμων και πιστοποιητικα εγγραφης σε αναγνωρισμενη κυνολογικη αρχη. Αυτος ειναι ο μονος τροπος να αντιμετωπιστει η οικονομικη αιμορραγια απο την παρανομη εισαγωγη και το σκυλεμποριο καθως και η φοροδιαφυγη. Με τα εσοδα αυτα και την εισφορα που θα καταβαλλεται απο τους αναγνωρισμενους εκτροφεις θα μπορεσουν να πραγματοποιηθουν απαραιτητα προγραμματα περιθαλψης & στειρωσεων, να ενισχυθουν οι φιλοζωικοι φορεις, να διατεθουν κονδυλια για την διασωση ελληνικων φυλων και να λειτουργησει ο αναγκαιος θεσμος της Αστυνομιας Ζωων. Οι αναγνωρισμενοι εκτροφεις μπορουν να παρεχουν υψηλου επιπεδου ενημερωση με επιμορφωτικες εκδηλωσεις και ομιλιες κυνοφιλικου περιεχομενου σε σχολεια και αλλα κοινωφελη ιδρυματα. Υπαρχει ενα πολυ αξιολογο δυναμικο στις ταξεις των εκτροφεων το οποιο ειναι στην διαθεση της κοινωνιας και της πολιτειας να διοχετευσει τις γνωσεις του προς το κοινο οφελος.

  ΙΙΙ. «Ακρωτηριασμοι» & Εκθέσεις

  «3α. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή, εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι»

  Ειναι απαραδεκτη, παντελως αδικη και αδικαιολογητη η απαγορευση αναπαραγωγης σκυλων που ειχαν υποστει ακρωτηριασμο της ουρας η των αυτιων τους πριν την εφαρμογη του νομου και την δημοσιοποιηση της προτεινομενης τροπολογιας. Το μετρο δεν μπορει να εχει αναδρομικη ισχυ, διοτι :

  α) καταργει τα δικαιωματα πολιτων οι οποιοι εισηγαγαν σκυλους υψηλης γενεαλογικης αξιας απο χωρες οπου επιτρεπονται οι ακρωτηριασμοι, προκειμενου να τους χρησιμοποιησουν για εκτροφικη βελτιωση

  β) επιφερει απωλεια ποιοτικης βελτιωσης του ζωικου υλικου απο γεννητορες που ειχαν ηδη κομμενα αυτια ή ουρες πριν την ισχυ του νομου και την γνωστοποιηση της προτεινομενης τροπολογιας. Οι γεννητορες που εχουν κομμενα αυτια ή και ουρες μπορει να ειναι, και συχνα συμβαινει να ειναι, γενετικα ανωτεροι σε ποιοτητα απο διαθεσιμους γεννητορες με ακοπα αυτια/ουρες [διοτι συχνοτατα τα ζωα στα οποια δεν κοβονταν και δεν κοβονται, στις χωρες οπου ακομα επιτρεπεται αυτο, οι ουρες και τα αυτια, ηταν/ειναι τα ζωα κατωτερης ποιοτητας που δεν προοριζονται για εκθεσεις & αναπαραγωγη]. Και βεβαια το κοψιμο της ουρας ή των αυτιων δεν επηρρεαζει αρνητικα την κληρονομισημοτητα των βελτιωτικων γενετικων χαρακτηριστικων του ζωου! Ο εκτροφεας που εχει σαν πρωτιστο μελημα την βελτιωση του ζωικου υλικου οφειλει να επιλεξει τους καλυτερους δυνατους γεννητορες ασχετα με την αρτιοτητα ή οχι των αυτιων ή της ουρας τους. Ο νομος οφειλει να του παρεχει το δικαιωμα αυτο, ή τουλαχιστον να μην του το στερει αναδρομικα, οσον αφορα γεννητορες οι οποιοι ειναι ηδη ακρωτηριασμενοι αλλα αποδεδειγμενα υψηλης γενετικης αξιας / ποιοτητας, γιατι μια τετοια απαγορευση βλαπτει την βελτιωση του ζωικου υλικου και την επιδιωξη της υγειας και του γονιδιακου σφριγους μεσω της χρησιμοποιησης των καλυτερων δυνατων γεννητορων.

  γ) επιφερει συρρικνωση της γενετικου πλουτου των φυλων που παραδοσιακα υποκεινται σε κοπη ουρας ή και αυτιων σε διαφορες χωρες και οδηγει σε κλειστη (αιμομικτικη) αναπαραγωγη λογω περιορισμου του αριθμου των διαθεσιμων γεννητορων, κατι που ειναι αντιθετο προς την επιδιωξη βελτιωσης της υγειας, γονιδιακης ποικιλλοτητας και γενετικης ποιοτητας των καθαροαιμων ζωων.

  δ) οι ελληνικοι ποιμενικοι και κρητικοι λαγωνικοι σκυλοι υποκεινται παραδοσιακα σε κοπη μερους των αυτιων και της ουρας τους εδω και αιωνες. Ο πληθυσμος αυτων των ζωων ειναι οριακα μικρος και απειλειται με γενετικη καταρρευση και εξαλειψη. Η απαγορευση της αναπαραγωγης σκυλων ελληνικων φυλων επειδη τους λειπει τμημα ενος αυτιου ή το ακρο της ουρας θα ηταν καταστροφικη για τον γενετικο πλουτο των λιγοστων αυτων ζωων και θα οδηγουσε με βεβαιοτητα τις φυλες αυτες στην εξαφανιση.Επιπλεον, ειδικα για τις ελληνικες φυλες, υπαρχει ενας ακομα παραγοντας που καθιστα την προτεινομενη απαγορευση καταστρεπτικη: τα ζωα ελληνικων φυλων, προκειμενουν να καταγραφουν στα γενεαλογικα μητρωα, πρεπει να αξιολογηθουν ως τυπικα απο ειδικευμενους κριτες του Κυνολογικου Ομιλου Ελλαδος σε ειδικες εκδηλωσεις Αναγνωρισης. Η καταγραφη επομενως αυτου του πολυτιμου ζωικου υλικου καθισταται αδυνατη αν απαγορευτει η συμμετοχη ζωων με κομμενα αυτια ή ουρες στις εκδηλωσεις αυτες. Ο πληθυσμος αυτων των ζωων ειναι κρισιμα μικρος. Προκειται για μια χουφτα ζωα καθε φυλης στην κυριολεξια – μερικες δεκαδες Μολοσσων της Ηπειρου και Κρητικων Λαγωνικων εχουν απομεινει και στην συντριπτικη πλειοψηφια τους τα ζωα αυτα εχουν κομμενη ουρα ή αυτια. Φυλες με ιστορια χιλιαδων χρονων βρισκονται κυριολεκτικα στην κοψη του ξυραφιου. Η απαγορευση της αναπαραγωγης τους και της συμμετοχης τους σε εκδηλωσεις καταγραφης και αναγνωρισης ισοδυναμει με την θανατικη τους καταδικη. Σας καλουμε να μην διαγραψετε με μια μονοκονδυλια αυτο το πολυτιμο και αναντικαταστατο κεφαλαιο της ιστοριας του τοπου μας.

  Τελος, λογω των ανωτερω ιδιαιτεροτητων σας ζητουμε να επανεξετασετε και την αναδρομικη ισχυ της απαγορευσης συμμετοχης σε εκθεσεις & διαγωνισμους εργασιας, γενικα των σκυλων με κομμενα αυτια και ουρες αλλων φυλων. Στερει την δυνατοτητα σε αυτους τους σκυλους να αξιολογηθουν ως προς την αρτιοτητα της μορφολογικης τους τυπικοτητας, τον χαρακτηρα και τις εργασιακες τους ικανοτητες. Ειναι αδικη η στερηση του δικαιωματος σε ζωα τα οποια εχουν εισαχθει απο χωρες οπου επιτρεπεται η κοπη ή που καπηκαν τα αυτια ή οι ουρες των πριν την ψηφιση του νομου. Περα απο την αδικια, αποτρεπει την χρηση αυτων των σκυλων στην αναπαραγωγη, διοτι δεν τους επιτρεπει να κατακτησουν τα κριτηρια καταλληλοτητας μεσω αυτων των μορφολογικων και εργασιακων αξιολογησεων. Δεδομενου του μικρου αριθμου των σκυλων αυτων στην Ελλαδα, το διαθεσιμο γενετικο υλικο στις αντιστοιχες φυλες ειναι περιορισμενο, κατι που επιβαλλει, απο εκτροφικη αποψη, την χρησιμοποιηση ολων των αξιολογων γεννητορων προκειμενου να εμπλουτισθει γενετικα ο εγχωριος πληθυσμος και να επιτευχθει η γενετικη του βελτιωση. Η ελληνικη εκτροφη ποιοτητας ειναι αναγκαστικα μικρη λογω γεωγραφικης θεσης, υψηλου κοστους, περιορισμενου αριθμου γεννητορων και επομενως διαθεσιμων γενεαλογικων γραμμων. Η επιπλεον απαγορευση λογω ακρωτηριασμου και αποκλεισμου απο τις πιστοποιησεις οι οποιες παρεχονται μονον μεσω της συμμετοχης σε εκδηλωσεις ειναι καταστροφικη για την ελληνικη εκτροφη αυτων των ολιγαριθμων φυλων. Απειλει με καταργηση τα μικρα εκτροφικα προγραματα καποιων ερασιτεχνων εκτροφεων στην Ελλαδα, ενω η εισαγωγη σκυλων κακης ποιοτητας απο κουταβοπαραγωγικα εργοστασια του εξωτερικου μεσω των πετ σοπ συνεχιζεται ραγδαια και καταπνιγει καθε εγχωρια ποιοτικη προσπαθεια.

  Ελπιζω οτι θα λαβετε υπ’ οψιν σας τα παραπανω και θα επιλεξετε την ενισχυση της εγχωριας ποιοτικης εκτροφικης δραστηριοτητας και οχι την περαιτερω επιβαρυνση της με δυσβαστακτους ορους που θα ειχαν καταστρεπτικες συνεπειες.

  Σας επισυνάπτουμε τα σχετικά λίνκ από αντίστοιχες νομοθεσίες άλλων χωρών:
  http://cms.walsall.gov.uk/index/business/dog_breeders_licences.htm
  http://www.dpi.vic.gov.au/pets/dog-care/new-regulations-for-dog-breeders
  http://www.enci.it/documenti/allevamento_cinofilo.pdf
  http://www.jordbruksverket.se/swedishboardofagriculture/engelskasidor/animals

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 14:10 | ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Συμφωνώ:
  1) με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και στους ποιμενικούς σκύλους,
  2) με το να κρατιούνται δεμένοι οι σκύλοι στον περίπατο ώστε να αποφεύγονται τα πάσης φύσεως ατυχήματα,
  3) με το να ξεχωρίσουν οι υπεύθυνοι ερασιτέχνες εκτροφείς, που θα βγάζουν άδεια χωρίς εγκαταστάσεις, από τους «δήθεν» εκτροφείς που δεν θα μπορούν να βγάλουν άδεια ερασιτέχνη εκτροφέα και που ζευγαρώνουν τους σκύλους τους με σκοπό μόνο το κέρδος και με άθλιες συνθήκες σε ταράτσες, υπόγεια, χωράφια κλπ. Θα σταματήσουν επιτέλους οι αγγελίες στου στυλ: «κουταβάκια από κανίς-γκριφόν μητέρα και πεκινουά- μαλτέζ πατέρα» κλπ που μας έχουν κατακλύσει χρόνια τώρα στο ιντερνέτ και παντού.
  4) Δεν νομίζω πως μπορεί κάποιος εκτροφέας να διαφωνήσει με το δίνει 10-20 ευρώ για κάθε κουτάβι και τα έσοδα να πηγαίνουν σε στειρώσεις-περίθαλψη αδέσποτων. Αν κάποιος διαφωνήσει δεν είναι φιλόζωος. Άλλωστε όλοι λίγο-πολύ γνωρίζουμε σε τι τιμές πωλούνται τα κουτάβια και 10-20 ευρώ λιγότερα να εισπράξει ο εκτροφέας δεν θα πάθει και τίποτε…και καταλαβαίνουμε πως το πολύ- πολύ να το μετακυλήσει στην τιμή του κάθε κουταβιού.
  5) Συμφωνώ επίσης να αναπαράγονται οι ακρωτηριασμένοι σκύλοι για 5 χρόνια. Τα πέντε χρόνια προφανώς επαρκούν για την αναπαραγωγή τους, γιατί σημαίνουν πέντε γέννες σε κάθε ακρωτηριασμένο θηλυκό.

  Δεν συμφωνώ:
  με τον ορισμό του επιθετικού σκύλου που πρέπει οπωσδήποτε να επαναδιατυπωθεί και να αφαιρεθούν οι εκφράσεις «ανεπιτυχής επίθεση» και «απειλητική στάση».

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 14:41 | Ελεάννα

  Συμφωνώ με την ερασιτεχνική άδεια για εκτροφή σκύλων για μικρά σκυλάκια αλλά μέσα στο σπίτι διότι δεν γίνεται τα μικρά αυτά σκυλάκια να είναι στην ύπαιθρο.

  Συμφωνώ με την καταβολή των 10-20 ευρώ για κάθε κουτάβι καθώς και στο να δωθεί παράταση για τα ακρωτηριασμένα να αναπαραχθούν

  Πολύ σωστό να είναι δεμένα τα σκυλιά στην βόλτα για να μην υπάρχουν ατυχήματα

  Δεν συμφωνώ με τον τρόπο που ορίζεται ο επιθετικός σκύλος.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 14:00 | EYA

  ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ!!!!!! ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ ΠΟΥ ΖΩ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ…. Α ΡΕ ΕΛΛΗΝΑΡΕΣ……..

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 14:13 | Στέλλα Κάργατζη

  Κατ’ αρχάς συμφωνώ απόλυτα με όλα τα σχόλια της Πανελλήνιας Συντονιστικής.

  Σαφώς και θα πρέπει να αναθεωρήσετε το άρθρο 1 παράγραφος στ.
  Δεν δύναται να θεωρείται επικίνδυνο ζώο εκείνο που γαυγίζει!! οι άνθρωποι δηλαδή που φωνάζουν στους δρόμουσ, τσακώνονται, βωμολοχούν και χειροδικούν στον δρομό θα πρέπει να πάνε κι αυτοί για ευθανασία?
  Ταυτόχρονα, θα πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις για του Δήμους που ΔΕΝ εφαρμόζουν το νόμο, τον αγνοούν επιδεικτικά και εναντιώνονται στο έργο φιλόζωων πολίτων ου ουσιαστικά αναλαμβάνουν την υποχρέωσή τους να φροντίζουν, να στειρώνουν και να περιθάλπτουν αδέσποτα ζώα.
  Οι Δήμοι πρέπει να τεθούν προ των ευθυνών τους!!!

  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 θα πρέπει να προστεθεί και η απαγόρευση πώλησης ζώων από pet shops και pappy mills. Και θα πρέπει ο νόμος να εφαρμοστεί!! Γιατί σαφώς και δεν λαμβάνει υπ’όψιν του ότι το πρόβλημα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων δημιούργηθηκε πρωταρχικά από τα άτομα που υποχρέωναν τα ζώα τους να ζευγαρώνουν συνεχώς με σκοπό την πώληση των κουταβιών και όσα δεν πωλούνταν αφήνονταν σε κάδους σκουπιδιών, στις πόρτες καταφυγίων και αλλού με αποτέλεσμα ο ρυθμός αύξησης των αδέποτων να προχωρά με γεωμετρική πρόοδο. Δεν είναι δυνατόν ο κάθε ιδιοκτήτης καθαρόαιμου να ζευγαρώνει το ζώο του για να βγάλει χρήματα στη ζούλα και να μπορεί να έχει πιστοποίηση! Ξέρετε με τι ρυθμό θα πολλαπλασιαστουν τα αδέσποτα μετά?? Έχετε καταλάβει ότι τα αδέσποτα δημιουργήθηκαν από τέτοιες ανεξέλεγκτες αναπαραγωγές ζώων? Πόσα παράνομα pappy mills με εκαντοντάδες ταλαιπωρημένα ζώα βρέθηκαν το 2012 ξέρετε? και όλα αυτά τα ζώα τι απέγιναν, ξέρετε επίσης?

  Οι κυνηγετικοί σύλλογοι γιατί να έχουν λόγο? Έχετε υπ’οψιν σας πόσοι κυνηγοί απλά εγκαταλείπουν τα ζώα τους μόλις «παύουν να τους είναι χρήσιμα»? Έχω συναντήσει κυνηγό σε κτηνιατρείο που έλεγε περήνα κιόλας ότι τα σκυλιά του όταν σταματήσουν να εξυπηρετούν τις ανάγκες του τα πυροβολεί και τα σκοτώνει!! Και μάλιστα, επειδή είναι σκυλιά του και τα λυπάται να τα σκοτώσει, τα δίνει σε έναν άλλο φίλο του κυνηγό να το κάνει αυτός!!!!

  Επίσης, είναι δυνατόν να προχωράτε σε αναθεώρηση άρθρων του νόμου χωρίς να συμβολεύεστε την Πανελλήνια Συντονιστική? Δεν έρχεστε εσείς καθημερινά κύριοι και κυρίες αντιμέτωποι με δεκάδες περιστατικά κακοποποίησης και εγκατάλειψης άμοιρων ψυχών, τα εκάστοτε Φιλοζωικά Σωματεία έρχονται. Τα οποία μάλιστα λειτουργούν με ίδιους πόρους. Και εννοώ πόρους από φιλόζωους πολίτες. Χρήματα ανθρώπων που από το υστέρημα μας θέλουν να προσφέρουν ένα τσουβάλι τροφή, μία στείρωση…

  Καταλάβετε ότι είμαστε περίγελος της Ευρώπης και ολόκληρου του κόσμου στο θέμα των αδεσπότων. Και ύστερα συμβουλευτείτε ανθρώπους έμπειρους στο θέμα ΠΡΙΝ από την δημοσιοποίηση κάθε αναθεώρησης πόσω μάλλον καταθεσής της στην Βουλή για ψηφοφορία…

 • Αρθρο 9 – παρ.4

  Η προτεινόμενη επαναδιατύπωση του άρθρου 9, παρ. 4, στο σημείο (γ) υποκρύπτει σκοπιμότητα ως προς τον χαρακτηρισμό των ζώων ως επικίνδυνων, διότι στην παρ.(στ) του άρθρου 1 που πρόκειται να τροποποιηθεί, ορίζεται ως επικίνδυνο ένα ζώο συντροφιάς που « εκδηλώνει επιτυχή επίθεση ή ανεπιτυχή προσπάθεια επίθεσης ή απειλητική στάση και συμπεριφορά προς τον άνθρωπο και τα άλλα ζώα» και αφαιρείται η λέξη «αποδεδειγμένα» η οποία υπάρχει στον Ν. 4039/12 και προτείνεται να τροποποιηθεί.
  Ποιος θα χαρακτηρίσει επικίνδυνο ένα ζώο ως προς « την επιτυχή επίθεση ή ανεπιτυχή προσπάθεια επίθεσης ή απειλητική στάση και συμπεριφορά προς τον άνθρωπο και τα άλλα ζώα» και θα αποφασίσει για την «ευθανασία –δολοφονία» του, όταν θα χαρακτηρίζονται ως «επιθετική συμπεριφορά» εκδηλώσεις χαράς, παιχνιδιού ή ενθουσιασμού που φυσικά ανταποκρίνονται στην διαφορετική ιδιοσυγκρασία που έχουν τα ζώα ως προς τον άνθρωπο. Και με ποιο τρόπο θα είναι αποδεδειγμένη η επικινδυνότητά του;
  Συνεπώς, για να αποδειχθεί η επικινδυνότητά του πρέπει να υπάρχει απόφαση αρμόδιου οργάνου, όπως ορίζεται στους Ν 3170/2003 & 4039/12 και στην προτεινόμενη τροποποίηση άρθρο 12 παρ. (α).
  Πρέπει να απαλειφθεί και είμαστε εντελώς αντίθετοι με τη συμμετοχή που προβλέπεται από την παρ. ββ του άρθρου 12 και να αντικατασταθεί απαραίτητα από την συμμετοχή ενός εκπαιδευτή σκύλων με επάρκεια, ο οποίος θα προτείνεται και ορίζεται από τα φιλοζωικά σωματεία.
  Η συμμετοχή του εκπροσώπου που ορίζεται στην παρ. ββ του άρθρου 12 σε οποιαδήποτε επιτροπή μπορεί να έχει μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 14:26 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

  Θα θέλαμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις σε σχέση με τις τροποποιήσεις που προτείνονται στο Ν.4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό».

  Είναι απόλυτα σωστή η προτεινόμενη ρύθμιση στο άρθρο 1, περ. ιδ του ν.4039/2012, με την οποία προστίθεται στους ελεγκτικούς μηχανισμούς η Ελληνική Αστυνομία και η Λιμενική Αστυνομία. Όμως, στην παράγραφο 12 του ά.54α του σχεδίου της διαβούλευσης δεν έχει προβλεφθεί και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 21 παρ.3 του ν.4039/2012, δηλαδή στα αρμόδια όργανα για τη βεβαίωση των διοικητικών προστίμων δεν έχει προστεθεί η Ελληνική και η Λιμενική Αστυνομία. Κατά συνέπεια θα πρέπει να γίνει η σχετική τροποποίηση και στο άρθ.21 και να προστεθεί οπωσδήποτε η Λιμενική Αστυνομία, και ενδεχομένως και η Ελληνική Αστυνομία (εκτός αν βούληση του νομοθέτη για την ΕΛ.ΑΣ. είναι να ασχολείται μόνο με το ποινικό κομμάτι). Επισημαίνεται ότι η Λιμενική Αστυνομία είναι η αποκλειστικά αρμόδια αστυνομική αρχή για παραβάσεις εντός των χώρων των λιμένων και εντός των πλοίων, και ότι η Δημοτική Αστυνομία δεν έχει καμία απολύτως δικαιοδοσία στους χώρους αυτούς, ενώ στο πλαίσιο μεικτών κλιμακίων μπορεί να παρίσταται, αλλά δεν νομιμοποιείται να βεβαιώνει παραβάσεις. Η σχετική τροποποίηση στο άρθ.21 είναι λοιπόν απαραίτητη.

  Παρατηρούμε ότι δεν προτείνεται καμία τροποποίηση στο άρθρο 2 του ν.4039/2012. Σύμφωνα με την παρ.1 του ά.2 του ν.4039/2012, «Αρμόδια Αρχή για την προστασία των ζώων και την τήρηση των κανόνων ευζωίας τους είναι η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», ενώ σύμφωνα με την παρ.2 του ά.2 «Αρμόδιες Αρχές Εφαρμογής και Ελέγχου των κανόνων προστασίας των ζώων και του συστήματος της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους ορίζονται οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των Δήμων και όπου αυτές δεν έχουν συσταθεί τα Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης του οικείου Δήμου». Υπάρχει λοιπόν η αντίφαση ότι στις παραπάνω αρμόδιες Αρχές δεν υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της περίπτωσης ιδ του άρθρου 1. Επειδή προκύπτουν διάφορα θέματα παρερμηνείας (π.χ. ότι σε σχέση με τα συναφή αδικήματα δεν είναι αρμόδια Αρχή η Δημοτική Αστυνομία, η Λιμενική Αστυνομία, η Θηροφυλακή, κλπ) και επειδή δεν γίνονται κατανοητές οι προθέσεις του νομοθέτη, καθώς και το πώς θα βεβαιώνονται τα πρόστιμα (π.χ. όταν η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής ως αρμόδια Αρχή για την τήρηση κανόνων ευζωίας διαπιστώνει παραβίασή τους, ποια πρακτική ακολουθείται; Διαβιβάζει έγγραφο στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της περ. ιδ του ά.1 και με βάση αυτό βεβαιώνονται παραβάσεις;) προτείνουμε την εισαγωγή παραγράφου 4 στο άρθρο αυτό, στην οποία να αποσαφηνίζονται τα παραπάνω.

  Σε σχέση με τις ποινικές κυρώσεις (ά.20, παρ.5, ν.4039/2012), θα πρέπει να αποσαφηνιστεί το εξής: Η Υπηρεσία που διαπιστώνει παράβαση που διώκεται ποινικά θα πρέπει να συντάξει Έκθεση Αρχής (Μήνυση) και να την υποβάλλει προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Τις χρηματικές ποινές που αναφέρονται στο άρθρο 20 τις επιβάλλει το δικαστήριο, και όχι η ελεγκτική αρχή. Το άρθρο 20 αναφέρεται σε ποινικές κυρώσεις και όχι σε διοικητικά πρόστιμα, και κατά συνέπεια η προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 11 του ά.51α του σχεδίου της διαβούλευσης είναι λανθασμένη. Αν κάποια παράβαση διώκεται ποινικά και ταυτόχρονα τιμωρείται και με διοικητικό πρόστιμο, τότε η αρμόδια κάθε φορά Υπηρεσία ελέγχου εκτός από την Έκθεση Αρχής (Μήνυση) που διαβιβάζει στις αρμόδιες δικαστικές αρχές οφείλει να βεβαιώσει η ίδια και το διοικητικό πρόστιμο (Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, σύμφωνα με μπλοκ ο τύπος του οποίου θα καθοριστεί με Υπουργική Απόφαση που αναμένεται). Σε περίπτωση που βούληση του Υπουργείου είναι να μην βεβαιώνει η Ελληνική Αστυνομία διοικητικές παραβάσεις και να ασχολείται μόνο με το ποινικό σκέλος, τότε σε αυτή και μόνο την περίπτωση οφείλει να διαβιβάσει σχετική Έκθεση και στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ (Δημοτική Αστυνομία, ή αν δεν υπάρχει, στο αρμόδιο όργανο της παρ.3 του ά.21), η οποία θα συντάξει την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης. Θα πρέπει λοιπόν να τροποποιηθεί κατάλληλα το άρθ.20, παρ.5. Τέλος, η επικύρωση της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης γίνεται κατά τα οριζόμενα στο ά.21 παρ.4 ως 6 του ν.4039/2012, και δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία σχετική αναφορά στην παρ.5 του άρθρου 20.

  Στην παράγραφο 4 του ά.21 η φράση «αντίγραφο της βεβαίωσης της παράβασης» πρέπει να αντικατασταθεί από την φράση «αντίγραφο της Πράξης Βεβαίωσης της Παράβασης».

  Στην παράγραφο 2, περίπτωση (ε) του ά.54α του σχεδίου διαβούλευσης προτείνεται: “Η παρ. 9 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής: «9. Για την αναγνώριση των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, που φέρουν ηλεκτρονική σήμανση, τον έλεγχο του βιβλιάριου υγείας ή του διαβατήριου και γενικά για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου οι Υπηρεσίες της Δημοτικής Αστυνομίας, της Θηροφυλακής των κυνηγετικών συλλόγων, οι υπάλληλοι των Τελωνείων και των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ) και η Λιμενική Αστυνομία, εφοδιάζονται με τους κατάλληλους ανιχνευτές, η δαπάνη αγοράς των οποίων βαρύνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.»”. Στο τέλος της παραπάνω παραγράφου θα πρέπει να προστεθεί η φράση «το οποίο και εφοδιάζει τις παραπάνω υπηρεσίες, μετά από αίτησή τους», γιατί δεν διευκρινίζεται ποιος κάνει την προμήθεια.

  Τέλος, για τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν παραβάσεις που χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις όπως για παράδειγμα η περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 1 «γονιμοποίηση θηλυκών σκύλων αναπαραγωγής πριν το δεύτερο οιστρικό κύκλο και πάντως πριν από την παρέλευση εννέα μηνών από τον τελευταίο τοκετό» αλλά και άλλες περιπτώσεις προτείνουμε να εισαχθεί η εξής διάταξη: «Οι αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες οφείλουν να συνδράμουν στους ελέγχους τους λοιπούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, όποτε και όταν αυτό ζητηθεί».

  Γραφείο Νομοθεσίας Δημοτικής Αστυνομίας Αθήνας.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 13:06 | ΕΣΘΗΡ Ρ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

  Ο νόμος 4039/12 ήταν μία μικρή δικαίωση όταν ψηφίστηκε, βοηθώντας τα ζώα να αποκτήσουν τα δικαιώματα ευζωίας που θα έπρεπε να έχουν εξαρχής και τιμωρώντας τα άρρωστα μυαλά που πειράζουν αυτές τις ψυχές με κάποιες -μικρές, αλλά έστω υπαρκτές- ποινές. Αυτή η τροποποίηση γίνεται άνευ λόγου, καθιστώντας οποιοδήποτε ζώο γρυλίσει -μία συμπεριφορά επικοινωνίας που δεν είναι απειλητική- επικίνδυνο. Με την ίδια λογική αν κάποιος άνθρωπος με βρίσει χυδαία θα πρέπει να θανατώνεται, καθώς αποτελεί απειλή για μένα. Είναι παράλογο. Αν κάποιο ζώο επιτεθεί και τραυματίσει θανάσιμα κάποιον άνθρωπο θα υπήρχε μία εξήγηση, αλλά ακόμη και η »ανεπιτυχής προσπάθεια» που αναφέρεται στο άρθρο να ΄θεωρείται λόγος να χάσει ένα ζώο τη ζωή του, είναι ανήκουστο. Με αυτόν το τρόπο δίνετε το βήμα σε όλους τους άρρωστους που ενοχλούν τα ζώα να μπορούν να τα βγάζουν απ τη μέση με μία απλή δικαιολογία-και με το νόμο. Για να αντιδράσει το σκυλί άσχημα σημαίνει ένα πράγμα : έχει κακοποιηθεί. ‘Αραγε θα πιάσετε ποτέ αυτόν που το κακοποίησε ή πάτε κατευθείαν στον εύκολο στόχο, το ανυπεράσπιστο ζώο; Εκτός από την αλλαγή αυτής της τροποποίησης απαιτούμε ως πολίτες αυστηρές και εφαρμόσιμες κυρίως ποινές για τους κακοποιούς ζώων. Αλλιώς τα πράγματα θα γίνουν έκρυθμα μεταξύ φιλόζωων και μη. Αυτή η τροποποίηση ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΙΡΕΘΕΙ γιατί μας πάει 100 χρόνια πίσω σαν χώρα, είναι άδικη, βλάπτει τα υπέροχα και άκακα ζώα και υποθάλπτει εγκληματίες.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 13:38 | Κουτρακου Βιρνα

  Αναφορικά με την αντιμετώπιση των επικινδυνων ζώων έτσι όπως διατυπώνεται στα άρθρα 1δ, 1στ, κ αναφερεται κ στα 9.3 κ 9.4:
  Κατ’αρχήν, δεν βλέπω μέσα ΠΟΥΘΕΝΑ να έχει συμπεριλάβει ο νόμος τους καθ’ύλην αρμοδίους να αξιολογήσουν την συμπεριφορά ένός ζώου, που είναι οι εκπαιδευτές (καθ’ότι οι animal behaviourists στην Ελλάδα είναι άγνωστη λέξη) κ όχι οι κτηνίατροι (δεν αμφισβητώ τις τυχόν καλές τους προθέσεις, αυτό που αμφισβητώ είναι η γνώση των περισσοτέρων πάνω στο αντικείμενο,αν θέλετε κάνετε μια στατιστική κ ρωτείστε τους κτηνιάτρους να δείτε πόσοι από αυτούς έχουν σκύλο). Απεναντίας , βλέπω ένα σωρό ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο. Καλά, εκείνη την «αναλυση κινδύνου» κ πώς, από ποιόν κ το κυριοτερο πού (γιατί όπως όλο οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ γνωρίζουμε, διαφορετικά συμπεριφέρονται τα ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον κ διαφορετικά σε αιχμαλωσία κ ειδικά όταν γνωρισουν ότι παρατηρούνται, με όλο το στρες κ την ανασφάλεια που τους προκαλει) δεν θα την σχολιασω καθόλου!
  Μεταξύ των άλλων δε, προκυπτει κ το εξής ερώτημα: με τι κονδύλια θα χρηματοδοτηθουν όλα αυτά τα πράγματα για να γίνουν??? Ως γνωστόν, οι ΟΤΑ είναι υπερχρεωμένοι. Μήπως λοιπόν ο νόμος αυτός απλά θα οδηγησει σε ΜΑΖΙΚΗ κ ΝΟΜΙΜΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ των αδεσποτων, δια του «ειναι επικινδυνα για την δημοσια ασφάλεια/υγεια κλπ» ?????????
  Κ μηπως αμέσως μετά έρθει κ οι σειρά των δεσποζόμενων ζώων? Διότι αν εγώ έχω έναν εκπαιδευμενο Γερμανικό Ποιμενικό για Φυλακα κ μπει διαρρηκτης στο σπίτι μου κ ο σκυλος τον ακινητοποιησει δαγκωνοντας τον σε χέρι ή σε πόδι, μήπως κ αυτός ο σκύλος θεωρηθεί επικινδυνος?????? Ή, αν εγώ έχω έναν μικρόσωμο «σκυλο ειδοποιησης»΄, π.χ. ένα πομεράνιαν ή ένα κοκκόνι (για να ονοματίσουμε κ μια ελληνική φυλή),ο οποίος κάνει ακριβώς αυτό που λέει η λέξη, δηλαδη ειδοποιεί με δυνατό γαβγισμα την οικογένεια ότι κάποιος βρίσκεται προ των πυλών του σπιτιού κ ο καλός μου γείτονας φοβηθεί από τα γαβγίσματα του «αγριοσκυλου» τί γίνεται? Το βάρους δυομισυ κιλών σκυλί μου μόλις κατέστη «επικινδυνο!!!
  Σε απλά ελληνικά, μόλις ανοιξατε τον ασκο του Αιόλου……

  Με το άρθρο 5.3 «για την αποφυγή ατυχημάτων υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει το σκύλο του δεμένο και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν» καταδικάζετε τους σκύλους να περάσουν την ζωή τους ολόκληρη στην άκρη ενός λουριού, μην μπορώντας να τρέξουν κ να παίξουν ούτε καν στα πάρκα, σύμφωνα με το γράμμα του Νόμου, πράγμα το οποίο ούτε πολύ «φιλοζωικό» μου κάνει,( για όλους εκείνους που «κόπτονται» για την ευζωία των σκύλων κ να μην γεννανε τα ταλαιπωρα κ άλλα παρόμοια), αλλά ούτε κ πολύ λογικό. Κ τι θα πει»σε μικρή απόσταση». Ποιά είναι αυτή η απόσταση? Δηλ. το εκπαιδευτικό δεκαμετρο λουρί είναι μικρή, μεσαία ή μεγάλη απόσταση??? Πάλι η διαταξη θα ερμηνεύεται κατά το δοκούν, κ πάλι ο συντακτης δείχνει την άγνοιά του…….

  Πολύ λόγος γίνεται στην διαδικτυακη κοινότητα για την τροποίηση του άρθρου 6.1 εδ.5 κ συγκεκριμενα «Όταν εκτρέφεται έστω και ένας θηλυκός σκύλος αναπαραγωγής ή σημειώνονται περισσότεροι από δύο τοκετοί ανά έτος σε θηλυκό σκύλο εκτροφής, απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς. Άδεια εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς απαιτείται και για τους ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων ή γατών όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.».
  Δεν ενοχλεί καθόλου το να έχει κάποιος μία σκύλα κ από ζώο να την έχει μετατρέψει σε «κουταβοπαραγωγική μηχανή», αρκεί να έχει άδεια να το κάνει. Μετάφρασις: «Παππυμιλάδες κ κουταβοπαραγωγοί όλου του κόσμου ενωθείτε, τώρα είναι η ευκαρία σας»! Φυσικά «άδεια εκτροφής, αναπαραγωγής κ ΕΜΠΟΡΙΑΣ» χρειάζεται κ αυτός που θα βάλει 1 φορά στην ζωή της την σκύλα του να γεννησε απλά για να κρατησει ένα «παιδί» της (κ όχι κουτάβι. όπως λένε οι περισσότεροι) κ θα χαρίσει τα υπολοιπα σε φίλους του που του τα έχουν ήδη ζητήσει….. Δηλαδή, θα δηλώσει αυτοβούλως ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ κ ύστερα θα προσπαθησει να αποδείξει ότι δεν είναι……
  Δηλώνω εντυπωσιασμένη!!!
  Βεβαίως φαντάζομαι πως η έκδοση «αδείας» συνεπάγεται την έκδοση κάποιων παραβόλων, κ είδα ότι κάποιοι τα έχουν ήδη κοστολογήσει στα 10 – 20 ευρώ. Πόθεν συνήχθη το ποσόν αυτό? Είναι έκφραση επιθυμίας ή κάποιοι γνωρίζουν κατι συγκεκριμένο από το Υουργείο Οικονομικών? Διότι εγώ μπορεί να μην γνωρίζω τίποτα συγκεκριμένο επι του θέματος, ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη «μαυρη τρυπα» στα οικονομικά των Δημων, που σημαίνει ότι μόλις βρήκαμε μία καινούργια πηγή εσόδων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Κ δεδομένου ότι υπάρχει Νόμος που δίνει το δικαίωμα στους Δήμους έωσ κ να ΔΕΚΑΠΛΑΣΙΑΣΟΥΝ τον Δημοτικό φόρο, μάλλον το σενάριο του 10-20 ευρώ δεν έχει πιθανότητα επιτυχίας…..
  Φυσικά, υπάρχουν κ όλοι εκείνοι που δηλώνοντας μόνον το μικρό τους όνομα (άραγε γιατί?) μας λένε πως μετά από «αίμα, δάκρυα κ ιδρώτα» (Αθάνατε Ρουβά!) έφεραν ένα σκυλάκι από την Σκανδιναβία (από ποιά χώρα? Το pedigree έγινε export? Το σκυλάκι δηλώθηκε στον ΚΟΕ? αυτή είναι μία σειρά απλών ερωτημάτων που προκυπτουν) κ δεν θα είχαν αντιρρηση να μπουν στην διαδικασία της αποκτησης αδείας (εκτροφής, αναπαραγωγής κ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, το τονίζω). Όλους αυτούς θα τους παρακαλέσω πριν κάνουν copy – paste να μπουν στον κόπο να διαβάσουν τις προτεινόμενες τροποιησεις κ να δούν τι μπορεί να υπάρχει απο πίσω. Για σκεφθείτε ας πούμε όλους εκείνους τους ταλαίπωρους που πριν από 5 χρονια πήραν ένα αυτοκίνητο 2000 κυβικά επειδή τότε πλήρωναν μόνο τα τέλη κυκλοφορίας του (κ φυσικα την ασφαλεια)κ τώρα καλούνται να πληρώσουν τον έναν έκτακτο φόρο (κ εισφορά) πάνω στον άλλον……..

  Κλείνοντας, δεν μπορώ παρά να σταθώ κ στο άρθρο 6.3 α/ «Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή, εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι».
  Κυριοι συντάκτες της διάταξης, παρά τα αντιθέτως διαδιδόμενα, ένα σκυλί με κομμενα αυτιά ή/κ ουρά ΔΕΝ δίνει κουτάβια με κομμένα αυτιά ή/κ ουρά. Όποιος σας το είπε, σας είπε ψέμματα. Σύμφωνα με τους νόμους της κληρονομικότητας, έτσι όπως τους διετύπωσε ο Mendel, πατέρας της Γενετικής επιστήμης, κ έτσι όπως τους μάθαμε στο σχολείο, «Τα επικτητα χαρακτηριστικά ΔΕΝ κληρονομώνται», το οποίο σημαίνει ότι δεν έχετε λογους επιστημονικούς ή ανθρωπιστικούς να απαγορεύσετε την αναπαραγωγή αυτών των ζώων. Ήδη απαγορεύσατε την «Έκθεση» αυτών των ζώων (σε αντιθεση κάθε λογικής όπου ένας Νομος βρέθηκε να εφαρμοζεται αναδρομικα, αλλα κ πρακτικής που επικρατει στον Δυτικό Κόσμο), τώρα θέλετε να απαγορεύσετε κ την αναπαραγωγή τους???? Δ
  Δεν θα σας μιλήσω για την απωλεια του γενετικού υλικού κ των πληθυσμών (ειδικά των ελληνικών φυλών) που με κόπο έχουν αναπτυχθεί, γιατί απλά δεν έχει νόημα. Δεν θα σας αποδώσω όμως ούτε το ελεφρυντικό της άγνοιας. Κύριοι λυπάμαι που θα το πώ, αλλα αυτό μάλλον δείχνει εμπάθεια.

  Βιρνα Κουτρακου
  Ελληνίδα ΥΠΕΡ-φορολογουμένη πολίτης – φορολογικά ενήμερη.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 12:16 | δημητρης

  Πήρα σκύλο ισορροπημένο, υγιεί, από χομπιστα εκτροφεία…και το χαίρομε… ΟΧΙ ΣΤΑ PET SHOP…
  ΝΑΙ στην ελεγχόμενη εκτροφή όπως στην Ευρώπη.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 12:06 | MARIA

  ποσο ασχετοι μπορει να ειναι αυτοι που ξοδεψαν χρονο απο την ζωη τους για να γραψουν αυτον τον νομο?επισης πρεπει ολοι να εχουν μεγαλωσει σε οικογενειες χωρις επαφη με ζωα και μηπως εχουν διαπραξει οταν ηταν μικροι θανατους σε ζωα εστω για δοκιμη?ανθρωπος που δεν δυσταζει να σκοτωσει ζωο δεν θα συσταξει να σκοτωσει τον αδερφο του ή την οικογενεια του.δηλαδη με αυτον τον τροπο ολοι οι κλεφτες και διαρρηκτες μπορουν την προηγουμενη μερα να κανουν καταγγελια στην αστυνομια οτι σε μια βιλα ή σε μια επαυλη ή σε μια πιο απλη μονοκατοικια που εχουν εκπαιδευτει σκυλοι φυλακες και η πρωτη δουλεια των σκυλων αυτων ειναι να προστατευουν την οικογενεια του σπιτιου ή και απλα σκυλια χωρις εκπαιδευση που ξερουν οτι πρεπει να προστατεψουν την οικογενεια του σπιτιου απο οποιονδηποτε παει να τους κανει κακο(να τους κλεψει ή να τους σκοτωσει δηλ απο διαρρηκτες ή δολοφονους )οποτε οι σκυλοι θα θανατωνονται και οι διαρρηκτες θα κανουν διαρρηξεις και οι δολοφονοι δολοφονιες ανεξελεκτοι.τελεια!!!μα στα μεγαλα κεφαλια της κοινωνιας μας θα στραφουν κυριως.ή μηπως αυτοι δεν εχουν εκπαιδευμενους σκυλους?

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 12:02 | Μαρία

  Έχω ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα για συμμετοχές σε εκθέσεις με τους σκύλους μου, βενζίνες, ταξίδια, καλλωπισμούς κλπ Αν μπορώ να έχω άδεια να συνεχίσω να εκτρέφω στο σπίτι μου νόμιμα, εννοείται πως θα το κάνω. Ενα πολύ λογικό το τίμημα 15 ευρώ για κάθε κουτάβι.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 12:02 | Αλαχουζου Γωγω

  Οι θεσεις και οι προτασεις του Ομιλου Κυνοφιλων Ντομπερμαν Ελλαδος , της κας Σισσυ Αδραμιτλη και της κας Μαριας Γκιναλα εκφραζουν απολυτα και την δικη μου αποψη.

  Ευχαριστω

  Γωγω Αλαχουζου

  Κυνοφιλος
  Ερασιτεχνης εκτροφεας ντομπερμαν
  Μελος του Ομιλου Κυνοφιλων Ντομπερμαν Ελλαδος
  Μελος του Κυνολογικου Ομιλου Ελλαδος.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 12:49 | Ρίνα

  Συμφωνώ εμείς οι υπεύθυνοι χομπίστες εκτροφείς που έχουμε τα σκυλιά μας μέλη της οικογένειάς μας, μέσω της άδειας να ξεχωρίσουμε από αυτούς που τα ζευγαρώνουν ανεύθυνα μπας και πάρουν κανένα φράγκο, στις ταράτσες και στα χωράφια… 10-20 ευρώ το κουτάβι δεν είναι και τίποτα περίεργο.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 12:31 | Γιώργος

  ΟΧΙ στα PET SHOP… αυτά είναι κατά ένα μεγάλο ποσοστό η αίτια του προβλήματος…
  Ο σωστός εκτροφεας είναι ένας άνθρωπος που ΔΕΝ θα δώσει κουτάβι/σκύλο σε ανθρώπους που κρίνει ότι είναι ακατάλληλοι… και δεν κατανοούν ότι το να έχεις σκύλο είναι σαν ένα έχεις ένα παιδί… η ίδια, ευθύνη και έξοδα…

  ΝΑΙ, ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΕΚΤΡΟΦΕΙΣ… ή χομπιστες που με μεράκι έχουν αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής τους να στο να αναπαράγουν σωστά σκυλιά … μέχρι και αναπαραγωγή με σκύλους από το εξωτερικό κάνουν γιατί δεν θέλουν απλά κουτάβια.. ονειρεύονται να βελτιώσουν την φυλή τους… όπως μπορούν…

  Είναι γελοίο να διαβάζει κάποιος όχι στην αναπαραγωγή των κομμένων … γιατί? ποιους εξυπηρετεί κάτι τέτοιο? τα κομμένα αφτιά/ουρές δεν κληρονομούνται…

  κύριοι κοιτάξτε πως λειτουργούν ως προς τα ζώα άλλες Ευρωπαϊκές χώρες…

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 12:28 | Ναταλία

  Αυτό που θέλετε να περάσετε για τα επιθετικά ζώα, για να κάνετε όλα τα αδέσποτα έρμαιο στα χέρια του εκάστοτε δήμου-μπόγια, δεν θα περάσει. Θα μας βρείτε απέναντι σας.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 12:36 | ANDRISTOU

  Ποιος θα αποφασίσει για το παρακάτω;:
  » Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει επιτυχή επίθεση ή ανεπιτυχή προσπάθεια επίθεσης ή απειλητική στάση και συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα»

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 12:00 | Χριστίνα

  Eίναι προφανές ότι ο νομοθέτης μάλλον δεν τα πηγαίνει πολύ καλά με τα ζώα αλοιώς δεν μπορεί να εξηγηθεί αυτή η τόσο απαράδεκτη, φρικτή και παρανοϊκή τροποποίηση του νόμου. Αντί να προστίθενται και να αλλάζουν ορισμοί που θα καθιστούσαν τον νόμο πιο φιλοζωικό, με αυτές τις τροποποιήσεις, έχουμε πλέον πειστεί ότι αυτή η χώρα με τέτοιους νόμους και με τόση δυσκολία στην εφαρμογή τους, είναι αδύνατον να πάει μπροστά. Αντιθέτως οπισθοδρομεί συνεχώς.
  – Δεν θα πρέπει επ’ ουδενεί να αλλάξει ο ορισμός του επιθετικού ζώου στο άρθρο 1 του 4039, και μάλιστα να προστεθεί απαραιτήτως στη φράση και το κατ επανάληψη.
  – Να αποσυρθεί οπωσδήποτε η τροπολογία για την γραπτή συναίνεση των Δήμων προς τα φιλοζωικά σωματεία. Εκτός του ότι τα φιλοζωικά σωματεία έχουν από το καταστατικό τους το δικαίωμα ενασχόλησης με τα ζώα, δεν πρέπει να ξεχνάμε την αδιαφορία των δήμων για τα ζώα. Και επίσης δεν μπορώ να καταλάβω πώς μία τόσο μεγάλη δύναμη όπως οι εθελοντές φιλόζωοι, αγνοείται από το κράτος τόσο συστηματικά και δεν εκμεταλλεύεται τις δυνατότητές της.
  -Να επαναφερθεί η αρχική διατύπωση του νομοσχεδίου και να μην δίνεται η ετήσια κυνηγετική άδεια, όταν δεν υπάρχει καταγεγραμμένη στο βιβλιάριο υγείας του ζώου η σήμανση, η καταγραφή καθώς και ο εμβολιασμός τους και δη ο αντιλυσσικός.
  – Να καταργηθεί η πώληση και εμπορία ζώων από τα καταστήματα πώλησης ζώων (pet shops).

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 11:40 | Κώστας Σμυρλής

  «3α. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή, εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι» *********************************************************************
  Θα παρακαλούσα πολύ να μας απαντήσει ο συντάκτης της τροποποίησης του Νόμου πως τεκμηριώνεται επιστημονικά το γεγονός ότι από δύο ακρωτηριασμένα ζώα (τα οποία κατέχει κάποιος νόμιμα πριν την εφαρμογή του Νόμου) θα αναπαραχθούν ακρωτηριασμένα κουτάβια !!! Έχετε σκεφθεί ότι σε πολλές ράτσες θα καταστρέφατε με αυτόν τον τρόπο ότι αξιόλογο υπάρχει γενετικά στην Ελλάδα? Επιτέλους λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 11:00 | Κώστας Σμυρλής

  Αντί δικού μου σχολίου σας παραθέτω αυτούσιο το σχόλιο της κας Γκινάλα και παρακαλώ πολύ να το λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη για να μην εκτεθούμε ως χώρα για άλλη μια φορά!!!
  Όταν εκτρέφεται έστω και ένας θηλυκός σκύλος αναπαραγωγής ή σημειώνονται περισσότεροι από δύο τοκετοί ανά έτος σε θηλυκό σκύλο εκτροφής, απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς. Άδεια εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς απαιτείται και για τους ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων ή γατών όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.».
  *********************************************************************
  Τραγελαφικη η διατυπωση της τροπολογιας. Εκτος του οτι εισαγει δυο παραπλησιες εννοιες (αναπαραγωγης & εκτροφης) χωρις να γινεται κατανοητο πού διαφερει εν προκειμενω η χρηση τους στο εδαφιο (αδεια εκτροφης ΚΑΙ αναπαραγωγης ; ΠΟΙΑ η διαφορα εν προκειμενω της αδειας εκτροφης και της αδειας αναπαραγωγης, ω νομοθετα ; μηπως εννοειτε με την εκτροφη την απλη κατοχη αναπαραγωγικου ζωου και με την αναπαραγωγη συγκεκριμενα το ζευγαρωμα του και την διαθεση των απογονων του ; μηπως με το εκτροφη, εννοειτε ανατροφη και διατροφη ; γιατι μας μπερδευετε ετσι και ταλαιπωρειτε αδικα και την ελληνικη γλωσσα ; Και τι εννοειτε «όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου» οταν τα ισχυοντα λεγουν ρητως “Όταν εκτρέφονται περισσότεροι από δύο θηλυκοί σκύλοι αναπαραγωγής ή σημειώνονται περισσότεροι από δύο τοκετοί ανά έτος σε θηλυκούς σκύλους εκτροφής, απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση άδειας αναπαραγωγής, εκτροφής και εμπορίας ζώων συντροφιάς.” ; δεν ηταν αρκετα σαφες ; γιατι απο δυο γινεται ενας ο σκυλος και απαιτεται αδεια εστω και τον ερασιτεχνη κατοχο του ενος σκυλου;
  Σε ποια χωρα ζειτε κυριοι ; δεν ζειτε στην χωρα του ενος και πλεον εκατομμυριου αδεσποτων που κακοποιουνται και θανατωνονται καθημερινα με βασανιστηρια και φρικαλεοτητες οι οποιες εχουν καταδικασει την Ελλαδα στα ματια της παγκοσμιας κοινης γνωμης και εχουν καταστησει την χωρα μας ανεπιθυμητο προορισμο για τον φιλοζωο τουριστα ;
  Αν ζειτε σε αυτη την χωρα που ζουν και ολοι οι υπολοιποι κατοικοι της Ελλαδας, θα πρεπει επιτελους να κανετε χρηση της απλης λογικης – και εξηγουμαι :
  Ας κάνουμε μία υπόθεση:
  Αυριο το πρωί, με το μαγικο ραβδακι της καλης νεράιδας, εξαφανιζονται ΟΛΟΙ οι καθαρόαιμοι σκύλοι απο την Ελλάδα και ΟΛΑ τα ημιαιμα / αδεσποτα υιοθετουνται και στειρωνονται. Η Ελλαδα ξαφνικα μεταμορφωνεται σε εναν ασπιλο παραδεισο.
  Εχουμε ομως ενα αντικειμενικο προβλημα:
  πώς θα καλυφθουν οι αναγκες της χωρας και του πληθυσμου απο σκυλους εργασιας ?
  (ποιμενικους, φυλακες, κυνηγοσκυλα, οδηγους τυφλων, σκυλους των σωματων ασφαλειας, των ενοπλων δυναμεων κ.λ.π.).
  Αρα, απο καπου πρεπει να εισαγουμε αυτους τους -καθαροαιμους- σκυλους με τα συγκεκριμενα χαρακτηριστικα (ας ξεχασουμε προς το παρον την υπαρξη ελληνικων φυλων τις οποιες προφανως καποιοι αφελεις κατατασσουν στην κυνοφιλια πολυτελειας ακομα και αν φυλανε προβατα στα Τζουμέρκα).
  Και για να μην εισαγουμε συνεχεια και αιμορραγουμε οικονομικα και πηγαινει χαμενο το γενετικο υλικο των ηδη εισαχθεντων, καλο θα ηταν να τους αναπαραγουμε στην Ελλαδα.
  Επειδη ομως η αναπαραγωγη χρειαζεται γενεαλογικα μητρώα εγγραφης, προτυπα και την εφαρμογη αυτων, δηλαδη κανονες, γνωσεις, εξειδικευμενους κριτες, γενετιστες, εκπαιδευτες, εκθεσεις & αγωνες εργασιας, θα πρεπει να ιδρυσουμε και ενα Κυνολογικο Οργανισμο (επειδη την υπαρξη του Κυνολογικου Ομιλου Ελλαδος δεν την εχει ακομα αντιληφθει το ελληνικο κρατος). Επισης, αναπαραγωγη δεν γινεται δυστυχως χωρις εκτροφεις (δηλαδη κυνοφιλους πολυτελειας).
  Επειδη ομως οι σκυλοι δεν γενιουνται ολοι τελειοι, καποιοι απο αυτους τους σκυλους θα ειναι ακαταλληλοι για εργασια και θα πρεπει να δοθουν σαν σκυλοι συντροφιας. Επειδη ομως και ατυχηματα συμβαινουν και ουτε οι ανθρωποι ειναι ολοι τελειοι (η νεραιδα ξεχασε να κανει ολους τους κατοικους εν Ελλαδι αψογους κυνοφιλους και να τους χαρισει εκ γενετης φιλοζωικη παιδεια και κυνοφιλικη συνειδηση) καποιοι απο αυτους τους σκυλους εργασιας & συντροφιας θα χαθουν, καποιοι θα δραπετευσουν και θα αναπαραχθουν ελευθερα, καποιοι θα κλαπουν ή θα πεσουν στα χερια αετονυχηδων που θα τους αναπαραγουν παρανομα & καταχρηστικα (η νεραίδα επισης ξεχασε να κανει τους νομους, τις αστυνομικες αρχες και τους κτηνιατρους τελειους). Και επειδη η ανθρωπινη φυση ειναι ζηλιαρα, καποιοι που εχουν ξεμεινει εν τω μεταξυ απο σκυλο γιατι ο υιοθετημενος πεθανε, θα υποκυψουν στον πειρασμο, μια και δεν υπαρχει αλλη πηγη αποκτησης σκυλου στην μετα-Οργουελλιανή αυτη Ελλαδα, να αγορασουν στη ζουλα το παρανομο «προϊον» για να το αναπαραγουν με τη σειρα τους στην πισω αυλη, γιατι το παρανομο μοσχοπουλιεται.
  Οι γειτονες τους που μεχρι τοτε ειχαν μονο υιοθετημενο ημιαιμο θα ανακαλυψουν ξαφνικα οτι υπαρχουν καθαροαιμα και θα θελουν κι’ αυτοι ενα, κ.ο.κ. Καποιοι μαλιστα θα φτασουν στο υστατο ακρο να ισχυριζονται οτι η κατοχη καθαροαιμου σκυλου ειναι ανθρωπινο δικαιωμα που δεν μπορει να απαγορευεται απο το κρατος ! Και ο μπακαλης της γειτονιας που υποφερει απο την οικονομικη κριση θα αρχισει να εισαγει καθαροαιμα απο κουταβοπαραγωγικες μοναδες του εξωτερικου (ξεχασαμε να ζητησουμε απο την καλη νεράιδα να απαγορευσει την εισαγωγη και πωληση απο πετ σοπ καθως και την διαθεση σκυλων απο μη αναγνωρισμενους εκτροφεις μεσω μικρων αγγελιων και ηλεκτρονικων μεσων – αλλα να μην ξεχασουμε και την πιθανοτητα του λαθρεμποριου που οργιαζει σε συνθηκες Big Brother…).
  Σκεφθειτε λοιπον ποσος χρονος θα χρειαστει πριν καταληξουμε παλι στην αρχη της υποθεσης και χρειαστει να ξανακαλεσουμε την καλη νεράιδα? Συμφωνα με τους προχειρους υπολογισμους μου, απο ενα ζευγαρι αδεσποτα θα καταληξουμε με ενα εκατομμυριο σε 5 με 10 χρονια…
  Η παραπανω υποθεση αντικατοπτριζει την ελληνικη πραγματικοτητα, αγαπητε νομοθετα…
  Διοτι τα καταστηματα εισαγωγης και μεταπωλησης (με συνοπτικες διαδικασιες και χωρις πολλες ερωτησεις και ελεγχους καταλληλοτητας των μεν ή των δε) ακαταλληλων σκυλων απο ακαταλληλες πηγες σε ακαταλληλους ιδιοκτητες, οι οποιοι θα εξακολουθουν να τα αναπαραγουν καταχρηστικα χωρις σωστη φροντιδα και προδιαγραφες και να τα διαθετουν σε αλλους ακαταλληλους και ανευθυνους ιδιοκτητες, που ολοι μαζι θα τα εγκαταλειπουν στον δρομο οπου θα αναπαραγονται ανεξελεγκτα, δεν αντιμετωπιζονται νομοθετικα οπως θαπρεπε ουτε περιοριζεται το καταστρεπτικο και απανθρωπο εργο τους. Η μεταφορα, αποθηκευση και εκθεση κουταβιων προς πωληση απο αυτα τα καταστηματα συνιστα αφ’ εαυτης, ντε φακτο, κακομεταχειριση. Δεν υπαρχει αμφιβολια ουτε αμφισβητηση του γεγονοτος αυτου – ειναι κατι που πιστοποιουν ολοι οι ειδικοι στην ψυχολογια και την συμπεριφορα των σκυλων και που γνωριζει οποιοσδηποτε ειχε ποτε εστω και στοιχειωδη αντιληψη των βασικων αναγκων ενος κουταβιου σε ηλικια οκτω εβδομαδων. Η τραυματικη αυτη εμπειρια αφηνει ανεξιτηλες βλαβες και αποτελει σκληροτατη σωματικη και ψυχολογικη κακομεταχειριση, συμφωνα με την εννοια της κακης και βαναυσης μεταχειρισης και της βιας οπως αυτες οριζονται επακριβως απο τον νομο περι προστασιας των ζωων, οποτε ειναι αυτονοητο οτι αυτη καθεαυτη η πραξη της διατηρησης και εκθεσης προς πωληση κουταβιων λιγων εβδομαδων απο τα καταστηματα αυτα εμπιπτει στις προβλεψεις του νομου και θα επρεπε να απαγορευεται. Δεν χρειαζεται να ειναι κανεις νομικος για να αντιληφθει το γεγονος αυτο και για να συνειδητοποιησει ποσο οξυμωρο σχημα αποτελει ενα νομοθετημα περι προστασιας των ζωων συντροφιας που επιτρεπει την μαζικη μεταφορα, το στοιβαγμα και το κλουβιασμα σε προθηκες καταστηματων κουταβιων αυτης της ηλικιας μεχρι να πωληθουν στον πρωτο τυχοντα καταναλωτη που περναει απο την βιτρινα σα να επροκειτο για αψυχα αντικειμενα. Και μεχρι ποια ηλικια εκτιθενται προς πωληση και τι γινονται αυτα που δεν βρισκουν αγοραστες ειναι αλλη μια σκοτεινη πλευρα της αναλγητης, καταχρηστικης και απαραδεκτης αυτης δραστηριοτητας, η οποια ομως εξασκειται με τις ευλογιες του Νομου…Η σοφια του Νομου ειναι ακατανοητη αφου επιτρεπει μεν κατι τετοιο, αλλα συγχρονως απαγορευει την συμμετοχη ενος σκυλου με κομμενη ουρα σε μια εξεταση η οποια εχει σκοπο να αξιολογησει κατα ποσον οι σκυλοι εχουν κοινωνικοποιηθει σωστα και αν ο χαρακτηρας και η συμπεριφορα τους ειναι ισορροπημενη και αποδεκτη στα πλαισια της κοινωνιας…Δηλαδη, ο Νομος προστατευει το συμφερον του εισαγωγεα και μεταπωλητη κουταβιων αφ’ ενος, αλλα δεν προστατευει το συμφερον του πολιτη αφ’ ετέρου, το οποιο θα υπηρετειτο πολυ σωστοτερα αν ολοι οι σκυλοι στην Ελλαδα, ασχετως απο την μορφη και τις διαστασεις των αυτιων και της ουρας τους, συμμετειχαν σε αξιολογηση του χαρακτηρα και της δημοσιας συμπεριφορας τους, οπως γινεται σε αλλες -πολιτισμενες- χωρες με την εξεταση που ονομαζεται Σκυλος Καλος-Πολιτης (Canine Good Citizen Test) ή Εξεταση Επαρκους Κοινωνικης Συμπεριφορας… Για αλλη μια φορα επιβεβαιωνεται οτι η ημιμαθεια ειναι χειροτερη της αμαθειας – αλλα προκειμενου για νομοθετες, οφειλουν τουλαχιστον να ενημερωνονται και αναζητουν πληροφορηση και γνωση και συμβουλες απο ειδικους πριν προβουν σε νομοθετικες προτασεις, ή τουλαχιστον αυτο θα ηλπιζε ο ενημερωμενος πολιτης…
  Αντιθετα, η νομοθεσια καταδυναστευει και καταδιωκει και οδηγει σε εξαφανιση τον μονο παραγοντα ουσιαστικης κυνοφιλικης παιδειας που υπαρχει σε αυτον τον τοπο – τον ερασιτεχνη, φιλοζωο, κυνοφιλο, υπευθυνο, σωστο εκτροφεα και τα συλλογικα του οργανα (κυνοφιλικα σωματεια), που εχει ενα ή δυο σκυλους υψηλης γενεαλογικης ποιοτητας στο σπιτι του και δεν διαθετει πολυδαπανες εγκαταστασεις, χτηματα πολλων στρεμματων και υπαλληλους. Αντιθετα εχει ξοδεψει ανυπολογιστα ποσα χρηματων για να μαθει το αντικειμενο του και για να αποκτησει λιγους αλλα εκλεκτους σκυλους-γεννητορες. Η ασχολια του ειναι χομπυ και εργο ζωης στο οποιο εχει αφιερωσει απειρα χρονια εξειδικευσης και προσφορας, ενω οι γεννες του ειναι σπανιες, προσεγμενες και ποιοτικες. Οι κηδεμονες των σκυλων που διαθετει επιλεγονται προσεκτικα και εξονυχιστικα για την καταλληλοτητα και την υπευθυνοτητα τους, εκπαιδευονται και διαπαιδαγωγουνται απο τον ιδιο και προωθουν με το παραδειγμα και τις γνωσεις τους την υπευθυνη διαχειριση σκυλων. Οι σκυλοι αυτης της ποιοτικης εκτροφης εκπροσωπουν επαξια την Ελλαδα στο εξωτερικο και διαψευδουν οσο γινεται την αθλια εντυπωση που υπαρχει εξω για την κυνοφιλια στον τοπο μας. Ο εκτροφεας αυτος, αναγνωρισμενος διεθνως αλλα παραγνωρισμενος και παρεξηγημενος στον τοπο του, αγωνιζεται εναντια στις αντιξοοτητες για την διασωση και την αναγνωριση της ζωντανης πολιτιστικης κληρονομιας με ιστορια και προσφορα χιλιετιων που αποτελουν οι καθαροαιμοι σκυλοι και μαλιστα οι αρχεγονες ελληνικες φυλες, χωρις καμμια συνδρομη και διευκολυνση απο το κρατος.
  Οι μονες λυσεις που εχουν αποδειχτει απο την διεθνη εμπειρια οτι εχουν αποτελεσμα στην θεραπεια των ενδημικων προβληματων της ελληνικης πραγματικοτητας σε σχεση με την προστασια των ζωων συντροφιας, ειναι οι λυσεις εκεινες που οδηγουν τον υποψηφιο κηδεμονα σκυλου σε υπευθυνες πηγες αποκτησης κατοικιδιου, δηλαδη πηγες οι οποιες θα εξασφαλισουν περαιτερω οτι ο κηδεμονας αυτος δεν θα εγκαταλειψει το ζωο, παρεχοντας του επιμορφωση, καθοδηγηση και στηριξη σε τυχον δυσκολιες που θα αντιμετωπισει. Οι πηγες αυτες που εχουν την καταλληλη γνωση και υποδομη γι’ αυτη την υψηλης ποιοτητας κυνοφιλικη λειτουργια και προσφορα ειναι οι Εθνικοι Κυνολογικοι Οργανισμοι και οι ομιλοι που λειτουργουν υπο την αιγιδα τους, δηλαδη οι συλλογοι εκτροφεων καθαροαιμων φυλων καθως και τα σοβαρα φιλοζωικα σωματεια. Οι πολιτες που επιλεγουν κατοικιδιο ωριμα και συνειδητα με την βοηθεια αυτων των φορεων δεν το εγκαταλειπουν, ουτε φειδονται εξοδων προκειμενου να το εκπαιδευσουν και να το διατηρησουν υγιες. Αντιθετα οι ανθρωποι που προμηθευονται παρορμητικα σκυλους απο αητονυχηδες σκυλεμπορους, εισαγωγεις-μεταπωλητες και κουταβοπαραγωγους, δεν ενημερωνονται σωστα ουτε υποστηριζονται με συμβουλες και βοηθεια μετα την πωληση, επομενως καταληγουν ειτε να αναπαραγαγουν ανευθυνα το σκυλο τους χωρις τις απαραιτητες εξετασεις υγειας και διαθετοντας τα κουταβια προχειρα, σε εξισου ακαταλληλους ιδιοκτητες, ειτε να τα εγκαταλειπουν χωρις τυψεις στην πρωτη αντιξοοτητα, ή επειδη λογω ελλειψης σωστης φροντιδας, κοινωνικοποιησης και εκπαιδευσης τα ζωα αυτα δημιουργησαν προβληματα, οπως μπορουν να σας διαβεβαιωσουν ολοι οσοι εχουν εμπειρια περισυλλογης και διασωσης σκυλων.
  Επομενως, τα μονα μετρα που μπορουν να αντιμετωπισουν οριστικα, αποτελεσματικα και μονιμα το ελληνικο προβλημα ειναι:
  1. Η απαγορευση της εισαγωγης και μεταπωλησης σκυλων και γατων απο τα καταστηματα πετ – σοπ, που εισαγουν σωρηδον και λαθραια δυστυχισμενα, προβληματικα, ημιθανη, αρρωστα και προωρα απομακρυσμενα απο την μητερα τους κουταβακια απο αθλιες κουταβοπαραγωγικες μοναδες με πλαστα πιστοποιητικα, χωρις εμβολια, απο γονεις χωρις εξετασεις υγειας, σε εξευτελιστικες τιμες και τα μεταπωλουν με υπερογκο κερδος χωρις ελεγχους, μεταφεροντας τα και διατηρωντας τα σε απαραδεκτες συνθηκες μεσα σε γυαλες σαν χρυσοψαρα στις βιτρινες τους. Χιλιαδες πεθαινουν κατα την μεταφορα , αποθηκευση και εκθεση τους στις προθηκες αυτων των καταστηματων που εχει απαγορευτει η λειτουργια τους σε καθε πολιτισμενη κοινωνια της Ευρωπης εκτος απο την τριτοκοσμικη Ελλαδα. Σταματηστε επιτελους αυτο το αισχρο εμποριο ψυχων και τον αβαστακτο φορο αιματος. Ενισχυστε αντιθετα και δωστε κινητρα για την αναπτυξη της εγχωριας, υπευθυνης, σοβαρης και ποιοτικης εκτροφης καθαροαιμων σκυλων & κυνοφιλιας και δωστε ωθηση στην διασωση ελληνικων φυλων. Με τον τροπο αυτο οι υποψηφιοι κηδεμονες σκυλου θα απευθυνονται στις υπευθυνες και νομιμες πηγες αποκτησης του – ειτε στον αναγνωρισμενο και ελεγχομενο εκτροφεα, ειτε στο φιλοζωικο σωματειο.
  2. Η παταξη του παραεμποριου απο κουταβοπαραγωγους της πισω αυλης, εργοστασια κουταβιων εγχωρια και ξενα και σκυλεμπορους πασης φυσεως χωρις αδεια που διαθετουν σκυλους μεσω μικρων αγγελιων και ιστοσελιδων (back yard breeders & puppy farms/puppy mills). Οι υπευθυνοι εκτροφεις, επαγγελματιες και ερασιτεχνες, δηλωνουν τις γεννες τους στον Κυνολογικο Ομιλο Ελλαδος και εκτρεφουν σκυλους υψηλων προδιαγραφων, συμμετεχοντας σε εκδηλωσεις αξιολογησης της τυπικης μορφολογιας, της αρτιας κατασκευης, του ισορροπημενου χαρακτηρα και των εργασιακων ικανοτητων των ζωων τους. Οι εκτροφεις αυτοι υφιστανται αμειλικτο και αθεμιτο ανταγωνισμο απο τα πετ σοπ και τις αθλιες κουταβοπαραγωγικες μοναδες του εξωτερικου και του εσωτερικου, που κατακλυζουν τους δρομους μας με εγκαταλελειμμενα ζωα και πληθαινουν τις στρατιες των αδεσποτων.
  Στην Πολωνια απαγορευτηκε η πωληση σκυλων και γατων χωρις γενεαλογια (πετιγκρι) απο την 1/1/2012. Οι υπευθυνοι εκτροφεις, επαγγελματιες και ερασιτεχνες, δεν αναπαραγουν ζωα χωρις πετιγκρι. Ο μοναδικος οργανισμος καταγραφης των καθαροαιμων σκυλων στην Ελλαδα ειναι ο Κυνολογικος Ομιλος Ελλαδος, ο μονος εθνικος οργανισμος στην χωρα που ειναι αναγνωρισμενος απο την Διεθνη Κυνολογικη Ομοσπονδια και διαθετει εγκυρα μητρωα εγγραφης καθαροαιμων σκυλων, ελληνικων και ξενων φυλων. Ειναι ευκολος επομενως σε συνεργασια με τον Κ.Ο.Ε. ο ουσιαστικος ελεγχος της εκτροφης καθαροαιμων σκυλων στην επικρατεια και η παταξη του παραεμποριου. Ολοι οι συνειδητοι και υπευθυνοι εκτροφεις στην Ελλαδα ζητουν την κατοχυρωση της δραστηριοτητας τους με την θεσπιση Αδειας Εκτροφεα και την ιδρυση Αστυνομιας Προστασιας Ζωων και ειναι ετοιμοι να καταβαλλουν ειδικη εισφορα για τους σκοπους αυτους. Σε αλλες χωρες οι ερασιτεχνες εκτροφεις που δεν πραγματοποιουν πανω απο τρεις γεννες τον χρονο καταβαλλουν ειδικη εισφορα που κυμαινεται απο 12 εως 20 ανα ζωο που διατηρουν κατ’ ετος και απο 10 εως 20 ευρω για καθε κουταβι που εκτρεφουν. Οι επαγγελματιες εκτροφεις καταβαλλουν αναλογα διαρρυθμισμενα ποσα. Καθιερωστε νομοθετικα δυο ειδη αδειων εκτροφης – για ερασιτεχνες και για επαγγελματιες – και απαγορευστε την πωληση σκυλων χωρις πετιγκρι (με εξαιρτεση τις ελληνικες φυλες που βρισκονται σε σταδιο αναδιαρθρωσης) και την μαζικη εισαγωγη – μεταπωληση σκυλων απο πετ σοπ χωρις σημανση, βιβλιαριο εμβολιασμων και πιστοποιητικα εγγραφης σε αναγνωρισμενη κυνολογικη αρχη. Αυτος ειναι ο μονος τροπος να αντιμετωπιστει η οικονομικη αιμορραγια απο την παρανομη εισαγωγη και το σκυλεμποριο καθως και η φοροδιαφυγη. Με τα εσοδα αυτα και την εισφορα που θα καταβαλλεται απο τους αναγνωρισμενους εκτροφεις θα μπορεσουν να πραγματοποιηθουν απαραιτητα προγραμματα περιθαλψης & στειρωσεων, να ενισχυθουν οι φιλοζωικοι φορεις, να διατεθουν κονδυλια για την διασωση ελληνικων φυλων και να λειτουργησει ο αναγκαιος θεσμος της Αστυνομιας Ζωων. Οι αναγνωρισμενοι εκτροφεις μπορουν να παρεχουν υψηλου επιπεδου ενημερωση με επιμορφωτικες εκδηλωσεις και ομιλιες κυνοφιλικου περιεχομενου σε σχολεια και αλλα κοινωφελη ιδρυματα. Υπαρχει ενα πολυ αξιολογο δυναμικο στις ταξεις των εκτροφεων το οποιο ειναι στην διαθεση της κοινωνιας και της πολιτειας να διοχετευσει τις γνωσεις του προς το κοινο οφελος.

 • ‘Ομιλος Κυνοφίλων Ντόμπερμαν Ελλάδος (μη κερδοσκοπικό Σωματείο , έτος ίδρυσης 1993)

  Σκοπός του Σωματείου τούτου είναι:

  1. Η προώθηση της υπεύθυνης και οργανωμένης κυνοφιλίας της φυλής στην Ελλάδα.
  2. Η ενθάρρυνση και καθοδήγηση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας, εκτροφής και εκπαίδευσης σκύλων της φυλής.
  3. Η διοργάνωση κυνολογικών εκδηλώσεων (εκθέσεων σκύλων, εξετάσεων και αγώνων εργασίας κ.λ.π.) καθώς επίσης η διοργάνωση επιμορφωτικών κυνοφιλικών σεμιναρίων προβολών και λοιπών συναφών συναντήσεων των μελών που αφορούν στη φυλή.

  Κύριοι

  ο ‘Ομιλός μας διαμαρτύρεται για την βλάβη που επιφέρουν οι τροποποιήσεις του ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», στους σκοπούς του και την πραγμάτωση τους , αλλα και για την υποβάθμιση της κυνοφιλίας και της ζωοφιλίας στην χώρα μας .

  1) Συγκεκριμένα η απαγόρευση της αναπαραγωγής σκύλων με κομμένα αυτιά ή/και ουρές θα οδηγήσει στην γενετική συρρίκνωση της φυλής μας αφού υψηλής γενετικής αξίας σκύλοι (για τους οποίους δαπανήθηκαν απο τα μέλη μας μεγάλα ποσά για την εισαγωγή τους , την εκπαίδευσή τους ,την συμμετοχή τους σε εκθέσεις κλπ) δεν θα μπορούν να
  συμβάλλουν πλέον στην εκτροφή και να εμπλουτίσουν το ήδη υπάρχον γενετικό υλικό στην χώρα μας. Θεωρούμε την απαγόρευση αυτή άδικη και χωρίς καμμία επιστημονική τεκμηρίωση ,εφ’όσον είναι αδύνατον οι σκύλοι αυτοί να μεταδώσουν τα χειρουργικώς επίκτητα χαρακτηριστικά τους στους απογόνους τους, και παράλληλα η αναδρομική αυτή απαγόρευση τιμωρεί άδικα όσους, νόμιμα και εφ’όσον επιτρεπόταν ,εισήγαγαν εξαιρετικής ποιότητας σκύλους για να βελτιώσουν το επίπεδο της Ελληνικής εκτροφής.
  Ήδη αυτοί οι άνθρωποι ,λόγω της απαγόρευσης συμμετοχής των σκύλων τους στις Ελληνικές εκθέσεις και στις Εξετάσεις εργασίας , έχουν οδηγηθεί σε χώρες της Ευρώπης προκειμένου οι σκύλοι τους να εκπαιδευτούν,να αξιολογηθούν μορφολογικά, εργασιακά και ως χαρακτήρες πριν αναπαραχθούν, δημιουργώντας δυσβάστακτα έξοδα για τους ίδιους στην δύσκολη εποχή που διανύουμε και οικονομικές απώλειες για το κράτος μας.

  2) Η εκ μέρους σας απαίτηση έκδοσης επαγγελματικής άδειας για την ερασιτεχνίκη εκτροφή θα αφαιρέσει την δυνατότητα
  των μελών μας που ασχολούνται με την επιλεκτική χομπίστικη εκτροφή να ασκούν το δικαίωμά τους αυτό και θα καταστήσει την χώρα μας περίγελο των προηγμένων κυνολογικά και κυνοφιλικά χωρών , παρουσιάζοντας την τριτοκοσμική εικόνα μιας χώρας που αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο την εκτροφή των καθαρόαιμων σκύλων και των βοοειδών.
  Με την τροποποίηση αυτή στερείτε οριστικά απο τον ‘Ελληνα πολίτη την μοναδική δυνατότητα που είχε να αποκτήσει ένα υγιές ζώο, με καλό χαρακτήρα και σωστά για την φυλή του ανατομικά στοιχεία, αφού του στερείτε την μοναδική κατάλληλη πηγή υπεύθυνης απόκτησης ζώου,τον ερασιτέχνη υπεύθυνο εκτροφέα, που θα τον στηρίξει στην ανατροφή του και σε κάθε δυσκολία που τυχόν θα παρουσιαστεί και ενδεχομένως θα ανάγκαζε τον ιδιοκτήτη να το εγκαταλείψει και τον δίνετε βορά στο στόμα των κερδοσκόπων εισαγωγέων ζώων αμφιβόλου ποιότητας , αμφιβόλου υγείας και χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται καθημερινά ο αριθμός των εγκαταλελειμένων ζώων στους δρόμους μας.

  3) Τέλος θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στην τροποποίηση που αφορά τα «επικίνδυνα ζώα συντροφιάς» και έχοντας την πολυετή εμπειρία συμβίωσης με μια παραδοσιακή φυλή φύλαξης , ώστε να εξετάσετε πολύ προσεκτικά πώς και ποιον σκύλο θα χαρακτηρίσετε «επικίνδυνο» . Σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο η επικινδυνότητα ενός σκύλου αποδεικνύεται βάσει πράξεων και όχι μόνο προθέσεων όπως αναφέρετε στην πρότασή σας και κρίνεται από ομάδες ανθρώπων με ειδική κατάρτιση στην εκπαίδευση και στην συμπεριφορά των σκύλων και όχι από κτηνιάτρους, κυνηγούς, και άλλους μη ειδικούς. Είναι άδικο να καταδικάζουμε και να κατηγοριοποιούμε ένα ζώο που απλά επιτελεί τα καθήκοντά του για να μας προστατεύσει (σκύλοι φύλακες, ποιμενικοί), ασκεί τα φυσικά του ένστικτα και κυνηγά άλλα ζώα (κυνηγόσκυλα) ή ένα αδέσποτο ζώο που υπερασπίζεται τον εαυτό του, πράγμα το οποίο είναι φυσικό ένστικτο κάθε έμβιου όντος.

  Ζητούμε λοιπόν :

  1) Να μην απαγορευθεί η αναπαραγωγή των ήδη κομμένων σκύλων, εφ’όσον αυτοί γεννήθηκαν προ της απαγορεύσεως ή εισήχθησαν από χώρες όπου επιτρέπεται η κοπή , μέχρι το τέλος της αναπαραγωγικής τους ηλικίας.

  2) Να μην απαιτείται επαγγελματική άδεια για τους ερασιτέχνες εκτροφείς και να οριστούν, με την συνεργασία του Κυνολογικού Ομιλού Ελλάδος ως εκπροσώπου των αναγνωρισμένων από την Παγκόσμια Κυνολογική Ομοσπονδία εκτροφέων ,προϋποθέσεις εκδόσεως «άδειας ερασιτεχνικής εκτροφής» που να αφορά την επιλεκτική εκτροφή καθαρόαιμων σκύλων.

  3) Να απαγορευθεί η εκτροφή ζώων (επαγγελματική και ερασιτεχνική) χωρις γενεαλογικούς χάρτες (pedigree) καταχωρημένων στον Κυνολογικό ‘Ομιλο Ελλάδος, για να υπάρχει σε όλα τα αναπαραγόμενα ζώα έλεγχος και ηλεκτρονική ταυτοποίηση των ίδιων και των απογόνων τους ώστε να μειώσουμε το φαινόμενο των εγκαταλείψεων.

  4) Να απαγορευθεί η πώληση κάθε είδους ζώου (συντροφιάς ή άγριου) απο τα πετ σοπ , ακολουθώντας το παράδειγμα όλων των προηγμένων ζωοφιλικά και κυνοφιλικά χωρών.

  5) Να δημιουργηθεί με την συνεργασιά του Κυνολογικού Ομιλού Ελλάδος ,ο οποίος έχει στο δυναμικό του άτομα με ειδική κατάρτιση στην συμπεριφορά και τον χαρακτήρα των σκύλων, του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών , των εκπαιδευτών σκύλων των σωμάτων ασφαλείας και των ένοπλων δυνάμεων, επιτροπή ειδικών που θα αξιολογεί τα ζώα και θα χαρακτηρίζει την συμπεριφορά τους.

  Ευχαριστούμε

  ΄Ομιλος Κυνοφίλων Ντόμπερμαν Ελλάδος

 • ‘Ομιλος Κυνοφίλων Ντόμπερμαν Ελλάδος (μη κερδοσκοπικό Σωματείο , έτος ίδρυσης 1993)

  Σκοπός του Σωματείου τούτου είναι:

  1. Η προώθηση της υπεύθυνης και οργανωμένης κυνοφιλίας της φυλής στην Ελλάδα.
  2. Η ενθάρρυνση και καθοδήγηση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας, εκτροφής και εκπαίδευσης σκύλων της φυλής.
  3. Η διοργάνωση κυνολογικών εκδηλώσεων (εκθέσεων σκύλων, εξετάσεων και αγώνων εργασίας κ.λ.π.) καθώς επίσης η διοργάνωση επιμορφωτικών κυνοφιλικών σεμιναρίων προβολών και λοιπών συναφών συναντήσεων των μελών που αφορούν στη φυλή.

  Κύριοι

  ο ‘Ομιλός μας διαμαρτύρεται για την βλάβη που επιφέρουν οι τροποποιήσεις του ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», στους σκοπούς του και την πραγμάτωση τους , αλλα και για την υποβάθμιση της κυνοφιλίας και της ζωοφιλίας στην χώρα μας .

  1) Συγκεκριμένα η απαγόρευση της αναπαραγωγής σκύλων με κομμένα αυτιά ή/και ουρές θα οδηγήσει στην γενετική συρρίκνωση της φυλής μας αφού υψηλής γενετικής αξίας σκύλοι (για τους οποίους δαπανήθηκαν απο τα μέλη μας
  μεγάλα ποσά για την εισαγωγή τους , την εκπαίδευσή τους ,την συμμετοχή τους σε εκθέσεις κλπ) δεν θα μπορούν να
  συμβάλλουν πλέον στην εκτροφή και να εμπλουτίσουν το ήδη υπάρχον γενετικό υλικό στην χώρα μας. Θεωρούμε την απαγόρευση αυτή άδικη και χωρίς καμμία επιστημονική τεκμηρίωση ,εφ’όσον είναι αδύνατον οι σκύλοι αυτοί να μεταδώσουν τα χειρουργικώς επίκτητα χαρακτηριστικά τους στους απογόνους τους, και παράλληλα η αναδρομική αυτή απαγόρευση τιμωρεί άδικα όσους, νόμιμα και εφ’όσον επιτρεπόταν ,εισήγαγαν εξαιρετικής ποιότητας σκύλους για να βελτιώσουν το επίπεδο της Ελληνικής εκτροφής.
  Ήδη αυτοί οι άνθρωποι ,λόγω της απαγόρευσης συμμετοχής των σκύλων τους στις Ελληνικές εκθέσεις και στις Εξετάσεις εργασίας , έχουν οδηγηθεί σε χώρες της Ευρώπης προκειμένου οι σκύλοι τους να εκπαιδευτούν,να αξιολογηθούν μορφολογικά, εργασιακά και ως χαρακτήρες πριν αναπαραχθούν, δημιουργώντας δυσβάστακτα έξοδα για τους ίδιους στην δύσκολη εποχή που διανύουμε και οικονομικές απώλειες για το κράτος μας.

  2) Η εκ μέρους σας απαίτηση έκδοσης επαγγελματικής άδειας για την ερασιτεχνίκη εκτροφή θα αφαιρέσει την δυνατότητα
  των μελών μας που ασχολούνται με την επιλεκτική χομπίστικη εκτροφή να ασκούν το δικαίωμά τους αυτό και θα καταστήσει την χώρα μας περίγελο των προηγμένων κυνολογικά και κυνοφιλικά χωρών , παρουσιάζοντας την τριτοκοσμική εικόνα μιας χώρας που αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο την εκτροφή των καθαρόαιμων σκύλων και των βοοειδών.
  Με την τροποποίηση αυτή στερείτε οριστικά απο τον ‘Ελληνα πολίτη την μοναδική δυνατότητα που είχε να αποκτήσει ένα υγιές ζώο, με καλό χαρακτήρα και σωστά για την φυλή του ανατομικά στοιχεία, αφού του στερείτε την μοναδική κατάλληλη πηγή υπεύθυνης απόκτησης ζώου,τον ερασιτέχνη υπεύθυνο εκτροφέα, που θα τον στηρίξει στην ανατροφή του και σε κάθε δυσκολία που τυχόν θα παρουσιαστεί και ενδεχομένως θα ανάγκαζε τον ιδιοκτήτη να το εγκαταλείψει και τον δίνετε βορά στο στόμα των κερδοσκόπων εισαγωγέων ζώων αμφιβόλου ποιότητας , αμφιβόλου υγείας και χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται καθημερινά ο αριθμός των εγκαταλελειμένων ζώων στους δρόμους μας.

  3) Τέλος θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στην τροποποίηση που αφορά τα «επικίνδυνα ζώα συντροφιάς» και έχοντας την πολυετή εμπειρία συμβίωσης με μια παραδοσιακή φυλή φύλαξης , ώστε να εξετάσετε πολύ προσεκτικά πώς και ποιον σκύλο θα χαρακτηρίσετε «επικίνδυνο» . Σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο η επικινδυνότητα ενός σκύλου αποδεικνύεται βάσει πράξεων και όχι μόνο προθέσεων όπως αναφέρετε στην πρότασή σας και κρίνεται από ομάδες ανθρώπων με ειδική κατάρτιση στην εκπαίδευση και στην συμπεριφορά των σκύλων και όχι από κτηνιάτρους, κυνηγούς, και άλλους μη ειδικούς. Είναι άδικο να καταδικάζουμε και να κατηγοριοποιούμε ένα ζώο που απλά επιτελεί τα καθήκοντά του για να μας προστατεύσει (σκύλοι φύλακες, ποιμενικοί), ασκεί τα φυσικά του ένστικτα και κυνηγά άλλα ζώα (κυνηγόσκυλα) ή ένα αδέσποτο ζώο που υπερασπίζεται τον εαυτό του, πράγμα το οποίο είναι φυσικό ένστικτο κάθε έμβιου όντος.

  Ζητούμε λοιπόν :

  1) Να μην απαγορευθεί η αναπαραγωγή των ήδη κομμένων σκύλων, εφ’όσον αυτοί γεννήθηκαν προ της απαγορεύσεως ή εισήχθησαν από χώρες όπου επιτρέπεται η κοπή , μέχρι το τέλος της αναπαραγωγικής τους ηλικίας.

  2) Να μην απαιτείται επαγγελματική άδεια για τους ερασιτέχνες εκτροφείς και να οριστούν, με την συνεργασία του Κυνολογικού Ομιλού Ελλάδος ως εκπροσώπου των αναγνωρισμένων από την Παγκόσμια Κυνολογική Ομοσπονδία εκτροφέων ,προϋποθέσεις εκδόσεως «άδειας ερασιτεχνικής εκτροφής» που να αφορά την επιλεκτική εκτροφή καθαρόαιμων σκύλων.

  3) Να απαγορευθεί η εκτροφή ζώων (επαγγελματική και ερασιτεχνική) χωρις γενεαλογικούς χάρτες (pedigree) καταχωρημένων στον Κυνολογικό ‘Ομιλο Ελλάδος, για να υπάρχει σε όλα τα αναπαραγόμενα ζώα έλεγχος και ηλεκτρονική ταυτοποίηση των ίδιων και των απογόνων τους ώστε να μειώσουμε το φαινόμενο των εγκαταλείψεων.

  4) Να απαγορευθεί η πώληση κάθε είδους ζώου (συντροφιάς ή άγριου) απο τα πετ σοπ , ακολουθώντας το παράδειγμα όλων των προηγμένων ζωοφιλικά και κυνοφιλικά χωρών.

  5) Να δημιουργηθεί με την συνεργασιά του Κυνολογικού Ομιλού Ελλάδος ,ο οποίος έχει στο δυναμικό του άτομα με ειδική κατάρτιση στην συμπεριφορά και τον χαρακτήρα των σκύλων, του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών , των εκπαιδευτών σκύλων των σωμάτων ασφαλείας και των ένοπλων δυνάμεων, επιτροπή ειδικών που θα αξιολογεί τα ζώα και θα χαρακτηρίζει την συμπεριφορά τους.

  Ευχαριστούμε

  ΄Ομιλος Κυνοφίλων Ντόμπερμαν Ελλάδος

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 10:30 | Ηλιανα Περιστεριδη

  Ειστε το λιγοτερο απαραδεκτοι!Ο σκυλος απο τη φυση του γρυλιζει και γαβγιζει!Οι περισσοτεροι μαλιστα ανθρωποι ειναι ιδιοκτητες σκυλων για την προστασια που προσφερει λογω του γαβγισματος του!Ποιος λοιπον απο εσας θα υποδειξει σε εμενα η’ στον οποιοδηποτε ιδιοκτητη κατοικιδιου οτι το σκυλι μας ειναι επιθετικο?Με ποιο δικαιωμα θα τροποποιησετε την φυση του σκυλου!Αυτο πρεπει να σταματησει εδω..δεν ειναι φυσιολογικο ουτε θα αποφερει καποιο αποτελεσμα!Απλα ο καθε κομπλεξικος που δεν αγαπει τον ιδιο του τον εαυτο
  9ποσο μαλλον τα ζωα)θα κανει καταγγελιες συνεχομενα και αποτελεσμα να θανατωθουν σκυλια χωρις λογο!

 • «10. Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς λαμβάνεται υπόψη η πυκνότητα του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που επαναφέρονται. Την ευθύνη για την επίβλεψη και τη φροντίδα των επανεντασσόμενων αδέσποτων ζώων έχουν, από κοινού, οι Δήμοι, οι οποίοι μάλιστα δύνανται (ΟΧΙ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ) να δημιουργήσουν και σημεία παροχής τροφής και νερού για τα ζώα αυτά, καθώς και τα συνεργαζόμενα με αυτούς φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις. Δεν απαγορεύεται η παροχή τροφής και νερού σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από φιλόζωους πολίτες, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας και υγιεινής.

 • Άλλη περίπτωση, το ότι η πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ενός δήμου θα έχει ως μέλος και μέλος του τοπικού κυνηγετικού συλλόγου!

  Επιεικώς απαράδεκτη η τροποποίηση αυτή: Λέτε και ξέρουν οι κυνηγοί από διαχείριση αδέσποτων. Όχι μόνο δεν ξέρουν, αλλά είναι και υπεύθυνοι για το 40-50% των αδέσποτων σκύλων είτε επειδή τους εγκαταλείπουν ως άχρηστους ή επειδή απλά τους χάνουν και δεν τους ξαναβρίσκουν ποτέ.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 09:48 | anastasia P.

  Επιζητώ τη νομιμότητα, αλλά φυσικά δεν έχω εγκαταστάσεις. Αν μπορώ να βγάλω άδεια χωρίς εγκαταστάσεις, φυσικά και θα το κάνω και συμφωνώ να πληρώσω 10-20 ευρώ για κάθε κουτάβι κι έτσι να βοηθήσω σε στειρώσεις αδέσποτων. Όμως πουθενά δεν είδα γραμμένο κάτι για αυτό. Μήπως το Υπουργείο μπορεί να μας το διευκρινίσει?

  Είναι πολύ θετικό που θα σταματήσουν να εισάγουν και να πουλάνε οι κουταβο-εισαγωγείς ακρωτηριασμένους σκύλους και που θα βάζουν ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τα ποιμενικά σκυλιά.

  Εγκρίνω και επαυξάνω το να κρατιούνται δεμένοι οι σκύλοι στη βόλτα. Έχω φίλη μου που το σκυλάκι της σκοτώθηκε μπροστά στα μάτια μας από αυτοκίνητο γιατί το είχε λυτό και πετάχτηκε χαρούμενο στο δρόμο γιατί είδε ένα σκυλάκι στο απέναντι πεζοδρόμιο.

  Συμφωνώ με όλους που διαμαρτύρονται στα σχόλια πως η διατύπωση για την επιθετικότητα πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε.
  (συγγνωμη,οταν καποιοι αναγωγοι τσιροκοπανε μεσημεριατικα,αυτοι κ τα παιδια τους,εν ωρα κοινης ησυχιας,θα επρεπε να θανατωνονται κ αυτοι??)
  Ας μας το διευκρινισετε παρακαλω,γιατι το εχω απορια…

 • Παρακαλούμε πολύ διατυπώστε ως εξής το κείμενο της περίπτωσης στ του άρθρου 1,

  «Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει απρόκλητα και κατ’ επανάληψη επιτυχή επίθεση προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.».

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 09:26 | Dimitris

  Εμεις που έχουμε ενα σκυλάκι και που δεν ζουμε από αυτό.. και θέλουμε να κάνουμε μια γέννα για να κρατήσουμε ένα κουτάβι που το σκυλάκι που αγαπάμε γιατί να μην μπορούμε? γιατί να μας θεωρούν παράνομους???

  Φυσικά και δεν έχω εγκαταστάσεις, όμως θα ήθελα μα 10-20 ευρώ να είμαι μόνιμος… είναι πολυ σωστή αυτή η ιδέα! έτσι κανένας δεν θα παρανομεί και δεν θα ξεπατώνουν τα άμοιρα θηλυκά σε γέννες κάθε 6μηνο!!!

  Ολα τα σκυλιά πρεπει να ειναι δεμένα στη βόλτα.-

  Απορώ που ακόμα μιλάμε για ακρωτηριασμούς! ειναι απαράδεκτο!!! μπήκε 2013 και ακόμα μερικοί σκέφτονται να πετσοκόψουν τον σκύλο τους για καλύτερε πωλήσεις??? Ημαρτον!!!

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 09:48 | Αγγελική

  Έχω φέρει μετά από πολλούς κόπους ένα κοριτσάκι σκύλο με pedigree από τοπ εκτροφείο της Σκανδιναβιας.

  Μένουμε όλοι μαζί και πάνω απ όλα το σκυλί μου είναι σύντροφος, όμως σκέφτομαι να κάνω το πολύ μία γέννα μελλοντικά. Ομως δεν θέλω να παρανομήσω! Θέλω να είμαι νόμιμη όμως δεν έχω εγκαταστάσεις, εχω ένα απλό σπίτι!

  Αν μπορώ να βγάλω άδεια χωρίς εγκαταστάσεις, εννοείται ότι και θα το κάνω και δεν είναι δα και μεγάλο ποσό τα 10-20 ευρώ για κάθε κουτάβι.

  Εχουμε γεμίσει αδέσποτα που πρέπει να στειρωθούν… ας βοηθήσουμε με κάποιο τρόπο!

  Παρακαλω να γράψετε καπου αναλυτικά τι προτείνετε γιατί δεν πρέπει να δημιουργηθεί μπέρδεμα, Ας το διευκρινήσει το Υπουργείο.

  Είναι απαραίτητο να σταματήσουν να εισάγουν και να πουλάνε οι ακρωτηριασμένους σκύλους τα πετσοπ και οι εκτροφείς που δεν σεβονται το νομο! και

  Τελος εγω που έχω μικρό σκυλί δεν πρέπει να προστατευθώ από τα μεγαλύτερα σκυλιά που ανα ειναι χωρις λουρί μπορεί να μου το σκοτώσουν???

  Το Σχόλιο σας θα δημοσιευθεί μόλις ελεγχθεί απο τον διαχειριστή.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 09:36 | Μαρούλα

  Έχω θηλυκό ένα σκύλο με pedigree από κορυφαίο εκτροφείο Σκανδιναβικής χώρας. Το σκυλί μου το έχω μαζί με τα παιδιά μου μέσα στο σπίτι μου. Σκέφτομαι να της κάνω στο μέλλον μια γέννα Επιζητώ τη νομιμότητα, αλλά φυσικά δεν έχω εγκαταστάσεις. Αν μπορώ να βγάλω άδεια χωρίς εγκαταστάσεις, φυσικά και θα το κάνω και συμφωνώ να πληρώσω 10-20 ευρώ για κάθε κουτάβι κι έτσι να βοηθήσω σε στειρώσεις αδέσποτων. Όμως πουθενά δεν είδα γραμμένο κάτι για αυτό. Μήπως το Υπουργείο μπορεί να μας το διευκρινίσει?

  Είναι πολύ θετικό που θα σταματήσουν να εισάγουν και να πουλάνε οι κουταβο-εισαγωγείς ακρωτηριασμένους σκύλους και που θα βάζουν ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τα ποιμενικά σκυλιά.

  Εγκρίνω και επαυξάνω το να κρατιούνται δεμένοι οι σκύλοι στη βόλτα. Έχω φίλη μου που το σκυλάκι της σκοτώθηκε μπροστά στα μάτια μας από αυτοκίνητο γιατί το είχε λυτό και πετάχτηκε χαρούμενο στο δρόμο γιατί είδε ένα σκυλάκι στο απέναντι πεζοδρόμιο.

  Συμφωνώ με όλους που διαμαρτύρονται στα σχόλια πως η διατύπωση για την επιθετικότητα πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 05:02 | Μαρία Π.

  Όπως οι άνθρωποι μιλάνε έτσι και τα σκυλιά γαυγίζουν ,ή μήπως συμβαίνει το αντίθετο; Άλλος ένας τομέας που η Ελλάδα τόσα χρόνια δυσφημείται με τις καθημερινές κτηνωδίες άρρωστων ανθρώπων είτε είναι ιδιοκτήτες,είτε απλοί πολίτες που δεν μπορούν να συμβιώσουν με τίποτα και κανένα οπότε οι σκύλοι είναι η εύκολη λεία τους ,είτε είναι υπάλληλοι δήμων(και δημάρχων συμπεριλαμβανομένου) και πόσοι άλλοι. Όποιος ψηφίσει αυτόν τον νόμο είναι συνένοχος σε έγκλημα κατά ανυπεράσπιστων ψυχών το οποίο διαιωνίζεται.

  Συμφωνώ με τα περισσσότερα σχόλια και ειδικά της Πανελλήνιας συντονιστικής.Φαίνεται ότι είναι από ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα.