• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ' | 11 Φεβρουαρίου 2013, 14:21

    Επειδή δεν ωφελεί να προσπαθούμε να ΣΧΟΛΙΆΣΟΥΜΕ ΔΙΕΞΟΔΙΚΑ ένα κείμενο με πολλές τρύπες, παραλλέιψεις, ασάφειες και γενικότητες που επί πλέον μοιάζει να κρύβει και πολλές συντεχνιακές αλλά και άλλες σκοπιμότητες, ενώ ο χρόνος που δόθηκε στην διαβούλευση δεν φτάνει, κάνοντας την να δείχνει προσχηματική, προτείνω: Προτείνουμε το νομοσχέδιο ως έχει να αποσυρθεί, να χωριστεί σε τρία ανεξάρτητα αλλά με κοινή φιλοσοφία προσχέδια (Τρόφιμα και διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων, Ζωοτροφές, Υγεία και Προστασία των ζώων). Για την σύνταξη των προσχεδίων αυτών να ζητηθεί η συνδρομή της Task Force για την παροχή τεχνογνωσίας και να διαμορφωθούν έτσι τρία προσχέδια στα οποία θα πρέπει να περιέχουν και διατάξεις που να καλύπτουν θέματα όπως η κατάργηση ή απαλοιφή συγκρουόμενων και αλληλεπικαλυπτόμενων νομοθετημάτων (πχ Υγειονομικές διατάξεις, Βασιλικά διατάγματα, κλπ) αλλά και να συμπληρώνουν διαπιστωμένα νομικά κενά που έχουν προκύψει λόγω κατάργησης παλαιότερων νομοθετημάτων ή κανονιστικών διατάξεων που ρύθμιζαν θέματα τα οποία σήμερα μένουν αρρύθμιστα (πχ. Ζητήματα που αφορούν τις προδιαγραφές και την αδειοδότηση για τα μέσα και τον εξοπλισμό μεταφοράς τροφίμων εκτός από το κρέας, τα κάθε είδους μέσα μεταφοράς υγρών τροφίμων, τα τέλη για την χρηματοδότηση πρόσθετων ή έκτακτων επίσημων ελέγχων από υπαιτιότητα ή επιθυμία των ελεγχομένων πχ προέλεγχοι , αξιολογήσεις γνωμοδοτήσεις) τα οποία χρονίζουν-και τα οποία δεν αγγίζει η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση. Σε επόμενο στάδιο, να ακολουθήσει μια καλά οργανωμένη διαβούλευση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (φορείς καταναλωτών, βιομηχανία τροφίμων, μαζική εστίαση, κλπ) η οποία θα πρέπει να γίνει με συγκεκριμένους προκαθορισμένους κανόνες, κλειστό κατάλογο αποδεκτών και συγκεκριμένες προθεσμίες με άνεση χρόνου (τουλάχιστον τριών μηνών για το καθε σκέλος ή όσο καθοριστεί ορθολογικά αναγκαίο). Μετά το πέρας της πρώτης διαβούλευσης μεταξύ Κεντρικών Αρμοδίων Αρχών, Υπουργείων που σχετίζονται με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και των ενδιαφερομένων μερών (ΣΕΒ, ΣΕΒΤ, Καταναλωτικές οργανώσεις, ΟΚΕ κλπ), το κάθε νέο προσχέδιο που θα προκύψει, να τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση για ένα μήνα ακόμα και κατόπιν αφού διαμορφωθεί για κάθε περίπτωση ένα τελικό και ολοκληρωμένο προσχέδιο, αυτό να αποσταλεί πρώτα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έλεγχο και παρατηρήσεις και αφού ενσωματώσει τις παρατηρήσεις της να κατατεθεί στη βουλή για τελική επεξεργασία και να εισαχθεί προς ψήφιση.