Άρθρο 01 : Αντικείμενο

1. Με την Ενότητα Α του παρόντος νόμου θεσπίζονται μέτρα συμμόρφωσης, διοικητικές κυρώσεις και διαδικασίες επιβολής τους καθώς και ποινικές κυρώσεις στα θέματα της υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων και ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων καθώς και της διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων (ΖΥΠ).
2. Με την Ενότητα Β του παρόντος νόμου ρυθμίζονται λοιπά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 14:11 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  Επειδή δεν ωφελεί να προσπαθούμε να ΣΧΟΛΙΆΣΟΥΜΕ ΔΙΕΞΟΔΙΚΑ ένα κείμενο με πολλές τρύπες, παραλλέιψεις, ασάφειες και γενικότητες που επί πλέον μοιάζει να κρύβει και πολλές συντεχνιακές αλλά και άλλες σκοπιμότητες, ενώ ο χρόνος που δόθηκε στην διαβούλευση δεν φτάνει, κάνοντας την να δείχνει προσχηματική, προτείνω:
  Tο νομοσχέδιο ως έχει να αποσυρθεί, να χωριστεί σε τρία ανεξάρτητα αλλά με κοινή φιλοσοφία προσχέδια (Τρόφιμα και διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων, Ζωοτροφές, Υγεία και Προστασία των ζώων).

  Για την σύνταξη των προσχεδίων αυτών να ζητηθεί η συνδρομή της Task Force για την παροχή τεχνογνωσίας και να διαμορφωθούν έτσι τρία προσχέδια στα οποία θα πρέπει να περιέχουν και διατάξεις που να καλύπτουν θέματα όπως η κατάργηση ή απαλοιφή συγκρουόμενων και αλληλεπικαλυπτόμενων νομοθετημάτων (πχ Υγειονομικές διατάξεις, Βασιλικά διατάγματα, κλπ) αλλά και να συμπληρώνουν διαπιστωμένα νομικά κενά που έχουν προκύψει λόγω κατάργησης παλαιότερων νομοθετημάτων ή κανονιστικών διατάξεων που ρύθμιζαν θέματα τα οποία σήμερα μένουν αρρύθμιστα (πχ. Ζητήματα που αφορούν τις προδιαγραφές και την αδειοδότηση για τα μέσα και τον εξοπλισμό μεταφοράς τροφίμων εκτός από το κρέας, τα κάθε είδους μέσα μεταφοράς υγρών τροφίμων, τα τέλη για την χρηματοδότηση πρόσθετων ή έκτακτων επίσημων ελέγχων από υπαιτιότητα ή επιθυμία των ελεγχομένων πχ προέλεγχοι , αξιολογήσεις γνωμοδοτήσεις) τα οποία χρονίζουν-και τα οποία δεν αγγίζει η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση.

  Σε επόμενο στάδιο, να ακολουθήσει μια καλά οργανωμένη διαβούλευση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (φορείς καταναλωτών, βιομηχανία τροφίμων, μαζική εστίαση, κλπ) η οποία θα πρέπει να γίνει με συγκεκριμένους προκαθορισμένους κανόνες, κλειστό κατάλογο αποδεκτών και συγκεκριμένες προθεσμίες με άνεση χρόνου (τουλάχιστον τριών μηνών για το καθε σκέλος ή όσο καθοριστεί ορθολογικά αναγκαίο).

  Μετά το πέρας της πρώτης διαβούλευσης μεταξύ Κεντρικών Αρμοδίων Αρχών, Υπουργείων που σχετίζονται με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και των ενδιαφερομένων μερών (ΣΕΒ, ΣΕΒΤ, Καταναλωτικές οργανώσεις, ΟΚΕ κλπ), το κάθε νέο προσχέδιο που θα προκύψει, να τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση για ένα μήνα ακόμα και κατόπιν αφού διαμορφωθεί για κάθε περίπτωση ένα τελικό και ολοκληρωμένο προσχέδιο, αυτό να αποσταλεί πρώτα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έλεγχο και παρατηρήσεις και αφού ενσωματώσει τις παρατηρήσεις της να κατατεθεί στη βουλή για τελική επεξεργασία και να εισαχθεί προς ψήφιση.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 14:05 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

  ΠΡΩΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

  «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στους τομείς της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων ως και της διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

  Καταθέτουμε τις αρχικές παρατηρήσεις μας επί του νομοσχεδίου και επισημαίνουμε ότι για τα τόσο σοβαρά θέματα που αφορούν τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις θα έπρεπε να είχε προηγηθεί εκτεταμένος διάλογος με το Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας.

  Άρθρο 29

  δ) Τομέας υγείας των ζώων: 5:
  Επαναλαμβανόμενη και εκτεταμένη ασυνέπεια του μητρώου εκμετάλλευσης με τα δηλωθέντα στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία στοιχεία ή με τα υποχρεωτικώς τηρούμενα στην εκμετάλλευση έγγραφα ή πιστοποιητικά.

  Είναι ασαφής τη διατύπωση της φράσης «επαναλαμβανόμενη και εκτεταμένη ασυνέπεια» με κίνδυνο να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στους κτηνοτρόφους. Επίσης δεν υπάρχει καμία αναφορά σε προηγούμενη προειδοποίηση του υπεύθυνου της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης για περίπτωση ασυνέπειας.

  12. Μη τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών κοινοποίησης στοιχείων στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

  Θα πρέπει να συμπεριληφθεί η εξαίρεση από πρόστιμα σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

  ε) Τομέας προστασίας των ζώων :1. Μη συμμόρφωση του υπευθύνου της εκτροφής με την απασχόληση επαρκούς αριθμού προσώπων, με κατάλληλες ικανότητες, γνώσεις και επαγγελματικά προσόντα, στα οποία παρέχονται οδηγίες και κατευθύνσεις για τη φροντίδα των ζώων.
  9. Μη συμμόρφωση του υπευθύνου της εκτροφής με την παροχή: α) ισορροπημένης, υγιεινής τροφής κατάλληλης για την ηλικία, το είδος, την κατηγορία των ζώων, ανά κατάλληλα διαστήματα,
  β) νερού ή άλλων υγρών κατάλληλης ποιότητας και ποσότητας,
  γ) των προβλεπόμενων απαραίτητων άλλων ουσιών, ανάλογα με το είδος του ζώου,

  Τα παραπάνω σημεία (1. και 9.) είναι απαράδεκτα και πρέπει να διαγραφούν.
  Τι σημαίνει επαρκές προσωπικό, ουσιαστικά επιχειρείται να επιβληθεί στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις η πρόσληψη προσωπικού.

  12. Εφαρμογή από τον υπεύθυνο της εκτροφής φυσικών ή τεχνιτών μεθόδων εκτροφής ή περιορισμών στην εκτροφή που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν ταλαιπωρία, βλάβη ή αρνητική επίπτωση στην υγεία και ευζωία των ζώων

  Είναι ασαφής η διατύπωση της συγκεκριμένης παραγράφου και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παρερμηνεία και εκτίμηση κατά το δοκούν των αρμοδίων για έλεγχο υπαλλήλων, για το λόγο αυτό προτείνεται να διαγραφεί.

  Άρθρο 49
  Κτίσματα και κτιριακές εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

  3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των παρ. 1 και 2.

  Προτείνεται να διαγραφεί η παράγραφος 3. και στη θέση της να συμπεριληφθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την εξαίρεση από κατεδάφιση που περιγράφονται παρακάτω και ίσχυαν με προηγούμενες αποφάσεις, ώστε να αποφευχθούν οι μεγάλες καθυστερήσεις για την έκδοση της ΚΥΑ, που πάντα υφίστανται, για την ομαλή και γρήγορη εξέλιξη της αδειοδότησης των σταβλικών εγκαταστάσεων.

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία

  Α) Απαιτούμενα δικαιολογητικά
  Α.1.i Βεβαίωση της ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (ή πρώην Δ/νσης Γεωργίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθμ 244203/16-1-2006 (Β΄75) κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροπο-ποιήθηκε με τις 331652/27-12-2006 (Β΄ 1887), 348849/31-12-2007(Β΄ 1), 336351/23-11-2009(Β΄2402), 306657/27-12-2010(Β΄ 2191) και 339/2/3-1-2012(Β΄ 53) όμοιες αποφάσεις
  A.1,ii Απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη της περιοχής σε κλίμακα 1:10.000 μέχρι 1:2.500 στον οποίο θα σημειώνεται η θέση της μονάδας.
  A.1.iii. Διάγραμμα κάλυψης το οποίο θα περιλαμβάνει τη θέση των αυθαιρέτων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων μέσα στο γήπεδο της πτηνοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, καθώς και τη θέση τυχόν υπαρχόντων νομίμων κτιρίων της εκμετάλλευσης.
  Α.1.iv. Φωτογραφίες του κτήματος (γηπέδου)στις οποίες θα φαίνονται σαφώς και θα σημειώνονται οι αυθαίρετες κτιριακές εγκαταστάσεις. Τα παραπάνω, A.1ii, Α1.iii και Α.1.iv θα είναι θεωρημένα από τη ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (ή πρώην Δ/νση Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθμ 244203/16-1-2006 (Β΄75) κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροπο-ποιήθηκε με τις 331652/27-12-2006 (Β΄ 1887), 348849/31-12-2007(Β΄ 1), 336351/23-11-2009(Β΄2402), 306657/27-12-2010(Β΄ 2191) και 339/2/3-1-2012(Β΄ 53) όμοιες αποφάσεις.
  Α.2. Βεβαίωση χρήσεων γης, από την αρμόδια υπηρεσία, για την περιοχή που είναι εγκατεστημένες οι πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
  Α.3. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Π.Π.Δ. όπου απαιτείται. Εφόσον δεν απαιτούνται Α.Ε.Π.Ο. ή Π.Π.Δ. προσκομίζεται η απόφαση διαχείρησης υγρών αποβλήτων, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  Α.4. Στην περίπτωση μονίμων κατασκευών με χρήση οπλισμένου σκυροδέματος ή με άνοιγμα ζευκτών άνω των έξη (6) μέτρων ή ύψος άνω των τριών (3) μέτρων στο χαμηλότερο σημείο της στέγης, απαιτείται βεβαίωση στατικής επάρκειας από δύο διπλωματούχους μηχανικούς καθώς και βεβαίωση από την κατά τόπους Πυροσβεστική Υπηρεσία ότι τα μόνιμα και φορητά μέσα που έχουν εγκατασταθεί στη μονάδα για την πυροπροστασία της επαρκούν
  Α.5. Προσωρινή άδεια εγκατάστασης
  Α.6. Σύντομη περιγραφή των εγκαταστάσεων εφόσον δεν απαιτείται Α.Ε.Π.Ο. ή Π.Π.Δ.

  Β) Διαδικασία εξαίρεσης από την κατεδάφιση.
  Β.1. Ο φάκελος εξαίρεσης από την κατεδάφιση με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλεται στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης( ή της Περιφέρειας), η οποία τον αξιολογεί και, εφόσον συμφωνεί, εισηγείται την έκδοση απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης(ή τον Περιφερειάρχη της αιρετής Περιφέρειας), με την οποία εξαιρούνται από την κατεδάφιση, χωρίς την επιβολή προστίμου, τα αυθαίρετα κτίσματα ή κτιριακές εγκαταστάσεις της πτηνοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. Στην απόφαση θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και της πτηνοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης (θέση, περιγραφή, δυναμικότητα, μέγεθος)και θα χαρακτηρίζονται σαφώς τα εξαιρούμενα από την κατεδάφιση κτίσματα
  Β.2. Με την απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση είναι δυνατή η σύνδεση με κάθε είδους δίκτυα κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
  Β.3. Για την διευκόλυνση του εκσυγχρονισμού των πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, μετά την εξαίρεση από την κατεδάφιση, είναι δυνατή η έκδοση άδειας ανέγερσης νέων κτισμάτων ή εγκαταστάσεων με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους δόμησης, χωρίς να απαιτείται νομιμοποίηση των παλαιών αυθαιρέτων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 14:21 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  Επειδή δεν ωφελεί να προσπαθούμε να ΣΧΟΛΙΆΣΟΥΜΕ ΔΙΕΞΟΔΙΚΑ ένα κείμενο με πολλές τρύπες, παραλλέιψεις, ασάφειες και γενικότητες που επί πλέον μοιάζει να κρύβει και πολλές συντεχνιακές αλλά και άλλες σκοπιμότητες, ενώ ο χρόνος που δόθηκε στην διαβούλευση δεν φτάνει, κάνοντας την να δείχνει προσχηματική, προτείνω:
  Προτείνουμε το νομοσχέδιο ως έχει να αποσυρθεί, να χωριστεί σε τρία ανεξάρτητα αλλά με κοινή φιλοσοφία προσχέδια (Τρόφιμα και διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων, Ζωοτροφές, Υγεία και Προστασία των ζώων).

  Για την σύνταξη των προσχεδίων αυτών να ζητηθεί η συνδρομή της Task Force για την παροχή τεχνογνωσίας και να διαμορφωθούν έτσι τρία προσχέδια στα οποία θα πρέπει να περιέχουν και διατάξεις που να καλύπτουν θέματα όπως η κατάργηση ή απαλοιφή συγκρουόμενων και αλληλεπικαλυπτόμενων νομοθετημάτων (πχ Υγειονομικές διατάξεις, Βασιλικά διατάγματα, κλπ) αλλά και να συμπληρώνουν διαπιστωμένα νομικά κενά που έχουν προκύψει λόγω κατάργησης παλαιότερων νομοθετημάτων ή κανονιστικών διατάξεων που ρύθμιζαν θέματα τα οποία σήμερα μένουν αρρύθμιστα (πχ. Ζητήματα που αφορούν τις προδιαγραφές και την αδειοδότηση για τα μέσα και τον εξοπλισμό μεταφοράς τροφίμων εκτός από το κρέας, τα κάθε είδους μέσα μεταφοράς υγρών τροφίμων, τα τέλη για την χρηματοδότηση πρόσθετων ή έκτακτων επίσημων ελέγχων από υπαιτιότητα ή επιθυμία των ελεγχομένων πχ προέλεγχοι , αξιολογήσεις γνωμοδοτήσεις) τα οποία χρονίζουν-και τα οποία δεν αγγίζει η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση.

  Σε επόμενο στάδιο, να ακολουθήσει μια καλά οργανωμένη διαβούλευση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (φορείς καταναλωτών, βιομηχανία τροφίμων, μαζική εστίαση, κλπ) η οποία θα πρέπει να γίνει με συγκεκριμένους προκαθορισμένους κανόνες, κλειστό κατάλογο αποδεκτών και συγκεκριμένες προθεσμίες με άνεση χρόνου (τουλάχιστον τριών μηνών για το καθε σκέλος ή όσο καθοριστεί ορθολογικά αναγκαίο).

  Μετά το πέρας της πρώτης διαβούλευσης μεταξύ Κεντρικών Αρμοδίων Αρχών, Υπουργείων που σχετίζονται με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και των ενδιαφερομένων μερών (ΣΕΒ, ΣΕΒΤ, Καταναλωτικές οργανώσεις, ΟΚΕ κλπ), το κάθε νέο προσχέδιο που θα προκύψει, να τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση για ένα μήνα ακόμα και κατόπιν αφού διαμορφωθεί για κάθε περίπτωση ένα τελικό και ολοκληρωμένο προσχέδιο, αυτό να αποσταλεί πρώτα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έλεγχο και παρατηρήσεις και αφού ενσωματώσει τις παρατηρήσεις της να κατατεθεί στη βουλή για τελική επεξεργασία και να εισαχθεί προς ψήφιση.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 16:09 | Παναγιώτης Τ.

  Αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να γίνει υποχρεωτική η Διεθνής Εξέταση Σκύλου Συνοδείας BH/VT για σκύλους άνω των 45cm ύψος. Η εξέταση αυτή γίνεται σε σκύλους άνω των 15 μηνών. Αν δεν καταφέρει ο ιδιοκτήτης σε 3 προσπάθειες, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, να ολοκληρώσει επιτυχώς την εξέταση – σημαίνει ότι έχει έναν ανεξέλεγκτο σκύλο. Ο σκύλος θα πρέπει να δίνεται σε επαγγελματία εκπαιδευτή, και σε συνεργασία με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής να υιοθετείτε από άτομο υπεύθυνο , που φυσικά θα πρέπει να ολοκληρώσει την εξέταση επιτυχώς.
  Επίσης, θα πρέπει να διορθωθεί το θέμα της επιθετικής συμπεριφοράς ως προς τον προσδιορισμό του επικίνδυνου ζώου.
  Επικίνδυνο θα πρέπει να θεωρείτε το ζώο που παρουσιάζει ΑΠΡΟΚΛΗΤΗ επιθετικότητα προς άλλα ζώα και ανθρώπους. Αυτό το ζώο , θα πρέπει – εφόσον μιλάμε για σκύλο – να επαναλάβει την εξέταση BH/VT. Το αποτέλεσμα θα κρίνει και την κατάσταση του ζώου , και την εξέλιξη του.
  Θα πρέπει επίσης να δηλώνονται οι σκύλοι φύλαξης – στον Δήμο για παράδειγμα – οι οποίοι θα πρέπει να συνοδεύονται από βιβλιάριο εργασίας που εκδίδει ο Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδος, και θα πρέπει να ολοκληρώνουν επιτυχώς την εξέταση BH/VT , και την εξέταση σκύλου προστασίας SchH-A. Κατόπιν αυτού θα μπορούν να παίρνουν άδεια, θα πρέπει να κυκλοφορούν με φίμωτρο σε δημόσιους χώρους ή με ειδική σήμανση , και να υπάρχει και η σχετική σήμανση στην οικία και το αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη.
  Είναι απαράδεκτο σε οποιαδήποτε επιτροπή για τέτοια θέματα, να μην συμπεριλαμβάνονται επαγγελματίες εκπαιδευτές σκύλων.

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 19:19 | ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

  Η ποιότητα των τροφίμων δεν αποτελεί αντικείμενο κανενός από τους ΕΚ για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων (πακέτο υγιεινής) και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο του παρίντος

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 12:31 | αναγνώστης

  οι «ζωόφιλοι» ας περιοριστούν στο σχετικό άρθρο που το έχουν κατεβάσει σε επίπεδο facebook

 • 7 Φεβρουαρίου 2013, 18:46 | Ράλια Θωμά

  Τι θα λέγατε αν πρότεινα να θανατώνεται ο κατοχος του δεσποζόμενου – επιθετικού ή άρρωστου ζώου, γιατί αυτός είναι υπέυθυνος για το ζώο του ΄που έχει γίνει επιθετικό, αυτός το έκανε επιθετικό. Επίσης, αυτός φταίει αν το ζώο του είναι άρρωστο γιατί δε φρόντισε την υγεία του και προφανώς είναι ένας ανεύθυνος πολίτης, ο οποίος απλά αποφάσισε να έχει σκύλο για τους χ δικούς του προσωπικούς λόγους.
  Αναφορικά με τα αδέσποτα ζώα πώς κρίνεται ότι ένα ζώο είναι επιθετικό; Προσωπικά, έχω δει ελάχιστα αδέσποτα ζωα να είναι επιθετικά και πάλι, όμως, δεν μπορώ να τα κατηγορήσει όταν παλεύουν καθημερινά για την επιβίωσή τους (νερό, φαγητό, προστασία από καιρικές συνθήκες) και έχουν αντιμετωπίσει κατά κόρον την ανθρώπινη βαιότητα και αδιαφορία.
  Μήπως λοιπόν θα πρέπει να αναζητήσουμε τις ευθύνες αρχικά στην ίδια την πολιτεία και στη συνέχεια στους πολίτες της και όχι να θανατώνουμε τα κακώς χαρακτηριζόμενα ως επιθετικά ή άρρωστα ζώα;

 • 7 Φεβρουαρίου 2013, 18:19 | StopCrush.org Ελλάδα(Greece)

  Ο ορισμός του «επικίνδυνου ζώου»,μπορεί να χαρακτηριστεί τουλάχιστον αστείος!

  Αν θέλετε να είστε ειλικρινείς,βγείτε ανοιχτά και πείτε πως σκοπεύετε να εξολοθρεύσετε όλα τα αδέσποτα σε βάθος χρόνου,γιατί εμμέσως με τον χαρακτηρισμό «Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει επιτυχή επίθεση ή ανεπιτυχή προσπάθεια επίθεσης…»,εκεί αποσκοπείτε!!!

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 21:12 | Εύη Κυρατζή

  Ποιός τελικά ορίζει τη συμπεριφορά ενός «επικίνδυνου ζώου συντροφιάς», το οποίο μπορεί να γαυγίζει απλώς ή να ενοχλεί κάποιους περίεργους ή να επιτεθεί τρομαγμένο αν επιχειρήσουν να το «μαζέψουν» ή γιατί ενδεχομένως το έχουν κακοποιήσει ή μπορεί ακόμη και να αμυνθεί ή να εκδηλώνει φοβική συμπεριφορά κ.λπ.
  Ένα αδέσποτο ζώο συντροφιάς μπορεί να είναι επιθετικό στο δρόμο για να επιβιώσει αλλά όταν νοιώσει φιλική συμπεριφορά από ανθρώπους , ασφάλεια και περιβάλλον φιλικό αλλάζει η συμπεριφορά του.
  Πώς θα αντιμετωπισθεί με αυτές τις συνθήκες ένα ζώο συντροφιάς και τι κινδύνους εκμετάλλευσης ενέχει αυτή η τροποποίηση ;
  Θα αντιμετωπισθεί το ίδιο ένας σκύλος που ενδεχομένως επιτέθηκε απρόκλητα και το ίδιο κάποιος άλλος σκύλος που απλά αμύνθηκε σε επιθετική συμπεριφορά «ανθρώπου»;
  Για τον επικίνδυνο ιδιοκτήτη που έχει μόνιμα δεμένο το σκύλο του ή μόνιμα εκτεθειμένο σε ένα μπαλκόνι ή για τα «επικίνδυνα» απαράδεκτα καταφύγια δημοτικά ή άλλα – έχουμε αναρτήσει φωτογραφίες στον ιστότοπό μας – ποιός θα λάβει μέτρα επιτέλους ;
  Και για να σχολιάσω γενικά τα των δήμων και των ζωοφιλικών σωματείων, εκτός εξαιρέσεων, προσωπικά δεν εμπιστεύομαι κανέναν για την προστασία και την ευημερία των ζώων, λόγω μεγάλης κερδοσκοπίας και εκμετάλλευσης των αδέσποτων ζώων.
  Στα 4 χρόνια που ασχολούμαι ερευνητικά με το θέμα , υπάρχουν άπειρες καταγγελίες και τεράστια απογοήτευση από αρμόδιους επί του θέματος , αλλά κυρίως από απλούς ζωόφιλους εθελοντές πολίτες που με πολύ κόπο, χρόνο και προσωπικό κόστος μεριμνούν για τα αδέσποτα ζώα.
  Εύη Κυρατζή
  δημοσιογράφος
  διαχειρίστρια του http://animalspress.blogspot.com

 • 3 Φεβρουαρίου 2013, 12:31 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΑΡΗΣ

  ΜΑ ΓΙΑΤΙ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΔΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ? ΑΥΤΑ ΟΛΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΥΠΕΚΑ.