• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ' | 17 Μαρτίου 2013, 17:07

    Στη σελίδα 18, αναφέρεται ο βορδιγάλλειος πολτός σαν αποτελεσματικό σκεύασμα για την καταπολέμηση του κυκλοκόνιου. Θεωρώ ότι, για λόγους ίσης αντιμετώπισης των εμπορικών σκευασμάτων, έπρεπε να αναφέρονται είτε τα χαλκούχα σκευάσματα γενικά είτε αναλυτικά όλες οι μορφές των χαλκούχων σκευασμάτων γιατί δεν υστερούν σε αποτελεσματικότητα ένταντι του βορδιγάλλειου. Αν όμως, ολοκληρωμένη διαχείρηση σημαίνει και επιλογή πιό φιλικών προς το περιβάλλον σκευασμάτων τότε αντί του βορδιγάλειου έπρεπε να συστήνονται τα υδροξείδια χαλκού, δεδομένου ότι παρουσιάζουν υψηλότερη αποτελεσματικότητα ανά μονάδα μεταλλικού χαλκού ,με συνέπεια να μειώνονται οι ποσότητες χαλκού που χρησιμοποιούνται. Ως γνωστόν ο χαλκός είναι βαρύ μέταλλο με αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.