• Σχόλιο του χρήστη 'Πουγαρίδου Ιωάννα' | 11 Σεπτεμβρίου 2013, 09:47

    Για την ασθένεια βακτηριακό κάψιμο, στη σελίδα 16, η β΄ παράγραφος της βιολογικής αντιμετώπισης να διαγραφεί, γιατί το αναφερόμενο σκεύασμα Prohexadiene-calcium έχει έγκριση μόνο ως φυτορυθμιστική ουσία. Για την ασθένεια φουζικλάδιο, στη σελίδα 23, στη στήλη αιτιολογία, η πρόταση "και της ύπαρξης ασκοσπορίων στην περιοχή" να αντικατασταθεί με την ύπαρξη κονιδίων. Την περίοδο του θέρους δεν υπάρχουν ασκοσπόρια, αλλά κονίδια. Στη σελίδα 26, στον εχθρό Ψώρα San Jose(Quadraspidiotus perniciosus), στη στήλη της αιτιολογίας να προστεθεί και η ανώτερη θερμοκρασία ουδός Του>30oC(4). Στη σελίδα 27,στους εντομολογικούς εχθρούς Φυλλορύκτες, νάρκη των γιγαρτόκαρπων, αντί για 3 γενεές/έτος να γραφεί 3-4γενεές/έτος. Γιατί τα έντομα Phyllonorycter blancardella και P.corylifoliella έχουν 3-4 γενεές/έτος(5),(6) και το έντομο Leucoptera malifoliella έχει 4γενεές/έτος(7). Στη σελίδα 28, στην παράγραφο Όρια επέμβασης-Δειγματοληψία, το είδος P.corylifoliella δεν σχηματίζει στοές στην κάτω επιφάνεια των φύλλων, αλλά στην πάνω (8). Βιβλιογραφία (συνέχεια) 4. Anonymous 2010:University of California agriculture & natural resources.San Jose and natural enemies.updated 3/09 5-8.Μ.Ε.Τζανακάκης- Β.Ι. Κατσόγιαννος 2003.Έντομα καρποφόρων δέντρων και αμπέλου, σελίδα 96-99. Έκδόσεις Αγρότυπος α.ε., Αθήνα 6.Μ.Ε. Τζανακάκης- Δ.Σ Κυπαρισσούδας και Δοξόπουλος και συνεργάτες:Φυλλορύκτης γιγαρτόκαρπων. Περιφερειακό κέντρο φυτών και ποιοτικού ελέγχου Θεσσαλονίκης 7.Κυπαρισσούδας, Δ.Σ 1990: Η στρογγυλή νάρκη της μηλιάς L. molifoliella Costa.Γεωργία- Κτηνοτροφία 3:69-70.