Άρθρο 02: Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας – Μηλιάς

Πατήστε εδώ για να δείτε τις σχετικές οδηγίες

 • 27 Σεπτεμβρίου 2013, 10:39 | Πουγαρίδου Ιωάννα

  •Στη σελίδα 20 (στήλη αιτιολογία), η φράση «η σύζευξη λαμβάνει χώρα όταν η θερμοκρασία κατά τη δύση του ηλίου είναι τουλάχιστον 17οC και η υγρασία 60%», να διατυπωθεί ως εξής «η σύζευξη λαμβάνει χώρα όταν η θερμοκρασία είναι ≥ από 150C(1,2), η σχετική υγρασία 60%(2), η ταχύτητα του ανέμου ≤2-3 μέτρα ανά δευτερόλεπτο και απουσία βροχής».
  •Στην ίδια σελίδα (στήλη πρώτη- Χημικά σκευάσματα- παράγραφος πρώτη) μετά τους 32,2 να προστεθεί η λέξη «ημεροβαθμοί».
  •Η οδηγία για την αντιμετώπιση της καρπόκαψας (Cydia pomonella) στη μηλιά διαφέρει από αυτές της αχλαδιάς και της κυδωνιάς. Είναι σκόπιμο για λόγους ομοιομορφίας να είναι ίδιες.

  Βιβλιογραφία

  1. Anonymous.1990.Degree-Days Utility. Version 2.0.university of California state wide IPM Project Publication.
  2. Τζανακάκης, Μ.Ε., Β.Ι. Κατσόγιαννος. 1998. Έντομα καρποφόρων δένδρων και αμπελου. Εκδόσεις Αρότυπος α.ε., Αθήνα, σελίδα 359

 • 24 Σεπτεμβρίου 2013, 09:57 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  • Στην αρχή της οδηγίας να υπάρξει σελίδα με τα βλαστικά στάδια για τη μηλιά.

  • Σελίδα 5. Να προστεθεί παράγραφος: Μέθοδοι προστασίας από τον παγετό, όπως αυτή των οδηγιών φυτοπροστασίας για τη Δαμασκηνιά (σελίδα 4). Στη συνέχεια να προστεθεί δεύτερη παράγραφος που να περιέχει τη διατύπωση της παραγράφου 1.13 (σελίδα 11) «Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας για τη Ροδακινιά» (τήρηση αρχείου παρατηρήσεων), για λόγους ομοιομορφίας των οδηγιών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2013, 12:31 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΜΗΛΙΑ

  α. Ψώρα του San Jose

  • Σελίδα 7. (Παρακολούθηση): Παράγραφος 1. Αναφέρεται ότι η τοποθέτηση των φερομονικών παγίδων γίνεται αρχές Μαρτίου. Αντί αυτού να διατυπωθεί: «στις αρχές Απριλίου»(1)(2).
  Παράγραφος 2. Στο τέλος να προστεθεί: Η τοποθέτηση των κολλητικών ταινιών παγίδων γίνεται στις αρχές Μαΐου(1)(2).
  • Σελίδα 26. Προτείνουμε την αλλαγή της πρώτης στήλης ως εξής: Εμφανίζονται προνυμφικά στάδια τριών γενεών (Τέλος Μαΐου – Ιουνίου, Ιούλιος – Αύγουστος, Σεπτέμβριος) (1)(3α). Ειδική καταπολέμηση συνίσταται κυρίως εναντίον των ερπουσών της πρώτης γενεάς σε οπωρώνες που δεν έγινε εφαρμογή εναντίον της διαχειμάζουσας γενεάς ή αυτή δεν ήταν αποτελεσματική και παρουσίαζαν έντονες προσβολές(3).

  Χρόνος επέμβασης

   Εάν η παρακολούθηση έγινε με χρήση φερομονικών παγίδων, επέμβαση όταν συμπληρωθούν 240-260 ημεροβαθμοί ή 35-40 μέρες για πρώιμες και όψιμες περιοχές, αντίστοιχα, μετά την πρώτη σύλληψη ενηλίκου αρσενικού σε φερομονικές παγίδες(2)(4)(5).
   Εάν η παρακολούθηση έγινε με χρήση κολλητικών ταινιών παγίδων, επέμβαση όταν συμπληρωθούν 40-65 ημεροβαθμοί(5) ή 4-5 μέρες μετά την πρώτη σύλληψη της έρπουσας προνύμφης(2)(4).

  Επειδή η περίοδος εμφάνισης των ερπουσών προνυμφών έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι (6) εβδομάδων, πιθανόν να χρειαστεί και δεύτερη επέμβαση, 10-14 μέρες αργότερα(4)(6), χρονική στιγμή που συμπίπτει με το μέγιστο της εμφάνισής τους(4).
  Για τις επόμενες δύο γενεές συνήθως δεν γίνεται ειδική αντιμετώπιση αλλά συνδυασμένη με άλλους εχθρούς της μηλιάς.

  Σημείωση: Πιθανόν το άθροισμα των ημεροβαθμών που αναφέρεται στο κείμενο να εκφράζεται σε βαθμούς F και σε όχι 0C. Αλλιώς δεν δικαιολογείται.

  β. Σελίδα 19. (Περίοδος Καρπόδεσης). Στην παρένθεση (κάτω) γράφονται τα στάδια (I-G). Το ορθό είναι (G-I).

  γ. Σελίδα 22. Παρακολούθηση ξυλοφάγων. Η παράγραφος να διατυπωθεί ως εξής: Ανάρτηση φερομονικών παγίδων για την Σέζια στο τέλος Απριλίου, για τον Κόσσο στα μέσα Μαΐου και για την Ζεύζερα αρχές Ιουνίου(7)(8)(9).

  Βιβλιογραφία

  1. Kyparissoudas, D.S. 1987. Flight of San Jose Scale Quadraspidiotus perniciosus males and time of crawler appearance in orchards of Northern Greece. Entomol Hellenica 5: 75-80.
  2. Κυπαρισσούδας, Δ.Σ. 1990. Η ψώρα του San Jose: Στρατηγική για την αντιμετώπισή της. Γεωργία – Κτηνοτροφία 6: 50-55.
  3. Anonumous. 2013. Management guidelines for San Jose Scale on Apple. UC-IPM. Publication 3432, page 3.
  3a.Κυπαρισσούδας και συνεργάτες. 1987. Πτήση των αρσενικών και εμφάνιση προνυμφών του Quadraspidiotus perniciosus. Αγροτικά Θέματα (επιστημονική έκδοση Υπουργείου Γεωργίας), 9: 83-87.
  4. Kyparissoudas, D.S. 1990. Determination of spray dates for the control of the first generation of Quadraspidiotus perniciosus in Northern Greece. Entom. Hellenica 8: 5-9.
  5. Rice et al. 1982. Monitoring and modeling San Jose Scale. Calif. Agric. 1: 13-14.
  6. Reissig et al. 1985. Timing and effectiveness of insecticide Treatments Against the San Jose Scale (Homoptera: Diaspididae). J. Econ. Entomol. 78: 238-248.
  7. Κυπαρισσούδας, Δ.Σ. 1991. Η σέζια της μηλιάς: Παρακολούθηση της πτήσης των αρσενικών με φερομονικές παγίδες σε μηλεώνες της Βόρειας Ελλάδας. Γεωργία – Κτηνοτροφία 6: 28-29.
  8. Κυπαρισσούδας και συνεργάτες. 1997. Παρακολούθηση της πτήσης των αρσενικών των εντόμων Cossus cossus και Ζeuzera pyrina (Lepidoptera: Cossidae) με φερομονικές παγίδες σε οπωρώνες μηλοειδών της Β. Ελλάδας. 7ο Πανελ. Εντομολ. Συνέδριο, Οκτώβριος 21-24, Καβάλα (Poster).
  9. Τζανακάκης, Μ.Ε., Β.Ι. Κατσόγιαννος. 1998. Έντομα καρποφόρων δέντρων. Εκδόσεις Αγρότυπος α.ε. σελ. 359.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2013, 10:18 | Πουγαρίδου Ιωάννα

  Γενική παρατήρηση (συνέχεια):

  B) Στη μηλιά τα πτερωτά άτομα του S.Jose (Quadraspidiotus pernicious)αναφέρονται ως ενήλικα (σελίδα 7). Στο αμπέλι, οι πεταλούδες της ευδεμίδας (Lobesia botrana) αναφέρονται ως ακμαία (σελίδα 28) και σε άλλες οδηγίες ολοκληρωμένης καταπολέμησης αναφέρονται ως τέλεια. Δεν θα ήταν σκόπιμο το Υπουργείο Γεωργίας και οι διάφοροι φορείς να αναλάβουν μια πρωτοβουλία, ούτως ώστε τα πτερωτά άτομα των εντόμων να αναφέρονται ενιαία με μία λέξη γιατί έτσι θεωρούμε ότι δημιουργείται σύγχυση.

  Γ)Αμέσως μετά τη σελίδα 5 να προστεθούν οι παράγραφοι 1.2.6 (Τήρηση αρχείου παρατηρήσεων), 1.2.7 (Δειγματοληψία φυτικού υλικού για την
  παρακολούθηση και καταγραφή των παθογόνων), 1.2.8(Εγκατάσταση παγίδων για την παρακολούθηση του πληθυσμού της καρπόκαψας της δαμασκηνιάς (Cydia funebrana)καιτων ωφέλιμων εντόμων) (σελίδες 10-11) που αναφέρονται στις οδηγίες για τη δαμασκηνιά.

  *Διόρθωση για τον εντομολογικό εχθρό San Jose: η ανώτερη θερμοκρασία ουδός είναι Του>32oC αντί για Του>30oC(σελίδα 26- στήλη αιτιολογία).

 • 17 Σεπτεμβρίου 2013, 09:56 | Πουγαρίδου Ιωάννα

  Γενική παρατήρηση:
  Στα γιγαρτόκαρπα (μηλιά- αχλαδιά- κυδωνιά) δεν αναφέρονται επαρκώς μη παρασιτικές ασθένειες που οφείλονται σε φυσιολογικά – θρεπτικά αίτια (bitter pit μηλιάς – πικρή στιγμάτωση) ή ατμοσφαιρικά αίτια (καύσωνας, όπως το καφέτιασμα ή το ηλιακό έγκαυμα των μήλων).Προτείνουμε να συμπεριληφθούν στις οδηγίες. Για παράδειγμα, σας παραθέτουμε σχετική οδηγία για το bitter pit στα μήλα (στο τέλος της σελίδας 25).
  Πικρή στιγμάτωση (bitter pit):
  Είναι μια φυσιολογική ανωμαλία που προκαλεί στα μήλα επιφανειακές ή λίγο βαθύτερες κηλίδες που σταδιακά γίνονται καφέ. Τα συμπτώματα αυτά παρατηρούνται μετά τη συγκομιδή, κατά τη διάρκεια παραμονής τους στα ψυγεία.
  Η ασθένεια δεν οφείλεται σε παθογόνο οργανισμό, μύκητα, βακτήριο, ή ιό, αλλά προκαλείται από έλλειψη ασβεστίου στο έδαφος ή μη διαθεσιμότητας του στοιχείου αυτού στα επάκρια σημεία των δένδρων της μηλιάς(καρποί).
  Στους οπωρώνες μηλιάς που παρατηρείται συχνά αυτή η διαταραχή θρέψης των καρπών και για τον περιορισμό του φαινομένου συστήνονται:
  4-5 ψεκασμοί με κατάλληλα και εγκεκριμένα σκευάσματα που περιέχουν ασβέστιο (Χλωριούχο Ca, ή Νιτρικό Ca, ή Ca με λακτικό και γλουκονικό οξύ – CLG). Οι ψεκασμοί να γίνονται ανά 10-14 ημέρες, με τον τελευταίο 2 βδομάδες πριν τη συγκομιδή.
  Για την αποφυγή τοξικών φαινομένων στα φύλλα και στους καρπούς, οι ψεκασμοί δεν θα πρέπει να γίνονται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 28-29oC.
  Το Νιτρικό ασβέστιο λόγω της περιεκτικότητας του σε Ν (άζωτο) μπορεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη του χρώματος στους καρπούς και να οψιμίσει την παραγωγή.
  Πλήρη διαβροχή των καρπών με το ψεκαστικό υγρό.
  Αποφυγή υπερβολικής αζωτούχου λίπανσης που προκαλεί τη δημιουργία ζωηρής βλάστησης.
  Εφαρμογή κανονικών ποτισμάτων χωρίς υπερβολική ποσότητα νερού.

 • Στην σελίδα 6 το Typhlodomus pyri Scheuten θα έπρεπε να είναι Typhlodromus pyri Scheuten.

 • Στην σελίδα 2 το Cratagous θα έπρεπε να είναι Crataegus.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2013, 09:47 | Πουγαρίδου Ιωάννα

  Για την ασθένεια βακτηριακό κάψιμο, στη σελίδα 16, η β΄ παράγραφος της βιολογικής αντιμετώπισης να διαγραφεί, γιατί το αναφερόμενο σκεύασμα Prohexadiene-calcium έχει έγκριση μόνο ως φυτορυθμιστική ουσία.
  Για την ασθένεια φουζικλάδιο, στη σελίδα 23, στη στήλη αιτιολογία, η πρόταση «και της ύπαρξης ασκοσπορίων στην περιοχή» να αντικατασταθεί με την ύπαρξη κονιδίων. Την περίοδο του θέρους δεν υπάρχουν ασκοσπόρια, αλλά κονίδια.
  Στη σελίδα 26, στον εχθρό Ψώρα San Jose(Quadraspidiotus perniciosus), στη στήλη της αιτιολογίας να προστεθεί και η ανώτερη θερμοκρασία ουδός Του>30oC(4).
  Στη σελίδα 27,στους εντομολογικούς εχθρούς Φυλλορύκτες, νάρκη των γιγαρτόκαρπων, αντί για 3 γενεές/έτος να γραφεί 3-4γενεές/έτος. Γιατί τα έντομα Phyllonorycter blancardella και P.corylifoliella έχουν 3-4 γενεές/έτος(5),(6) και το έντομο Leucoptera malifoliella έχει 4γενεές/έτος(7).
  Στη σελίδα 28, στην παράγραφο Όρια επέμβασης-Δειγματοληψία, το είδος P.corylifoliella δεν σχηματίζει στοές στην κάτω επιφάνεια των φύλλων, αλλά στην πάνω (8).

  Βιβλιογραφία (συνέχεια)
  4. Anonymous 2010:University of California agriculture & natural resources.San Jose and natural enemies.updated 3/09
  5-8.Μ.Ε.Τζανακάκης- Β.Ι. Κατσόγιαννος 2003.Έντομα καρποφόρων δέντρων και αμπέλου, σελίδα 96-99. Έκδόσεις Αγρότυπος α.ε., Αθήνα
  6.Μ.Ε. Τζανακάκης- Δ.Σ Κυπαρισσούδας και Δοξόπουλος και συνεργάτες:Φυλλορύκτης γιγαρτόκαρπων. Περιφερειακό κέντρο φυτών και ποιοτικού ελέγχου Θεσσαλονίκης
  7.Κυπαρισσούδας, Δ.Σ 1990: Η στρογγυλή νάρκη της μηλιάς L. molifoliella Costa.Γεωργία- Κτηνοτροφία 3:69-70.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2013, 08:45 | Πουγαρίδου Ιωάννα

  Στη σελίδα 7 του κειμένου της διαβούλευσης, στον εχθρό Ψώρα του San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) αντί για 4 γενεές/έτος να αντικατασταθεί με 3-4 γενεές/έτος, ανάλογα με την περιοχή (1),(2),(3).
  Επίσης, αντί για την τοποθέτηση 3-4 παγίδων στις αρχές Μαρτίου να γραφεί:κατά τη διάρκεια της άνθησης, γιατί οι πρώτες συλλήψεις των αρσενικών γίνονται από την πτώση των πετάλων και αργότερα (1),(2). Τέλος, στη σελίδα 8, στη στήλη της αιτιολογίας,οι φυσικοί εχθροί είναι Encarsia perniciosi, Cybocephalus fodori.

  Βιβλιογραφία
  1. Kyparissoudas D.S. 1987:Entom. Hellenic 5 75:80
  2. Kyparissoudas D.S, N.Niklis, D. Rouka 1987. Επιστημονική Έκδοση Υπουργείο Γεωργίας 9:83-87
  3. Μ.Ε.Τζανακάκης- Β.Ι. Κατσόγιαννος 2003.Έντομα καρποφόρων δέντρων και αμπέλου, σελίδα 77. Έκδόσεις Αγρότυπος α.ε., Αθήνα

 • 29 Αυγούστου 2013, 13:42 | ΖΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Στη Σελίδα 32 στα μέτρα καταπολέμησης της Σέζια, αναφέρει τη χρήση «παραθείου», μίας δραστικής η οποία έχει αποσυρθεί με την Υπουργική απόφαση 98149/10.4.2003.
  Επίσης για το ίδιο θέμα αναφέρει τη χρήση χρησιμοποιημένων λιπαντικών αυτοκινήτου, που θα πρέπει αυτά να αποσύρονται σύμφωνα με τη νομοθεσία λόγο της επικινδυνότητας των.