• Σχόλιο του χρήστη 'APC S.A.' | 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:01

    Η εταιρία μας, προκειμένου να συμβάλλει στην προσπάθεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την κατάρτιση Σχεδίου Νόμου για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στη χώρα, υπέβαλε στο Υπουργείο, καταθέτοντας την πολυετή εμπειρία της, σχέδιο διατάξεων νόμου για την αδειοδότηση των πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας, υποστηρίζοντας ότι στην παρούσα φάση θα έπρεπε το σχέδιο νόμου να περιορισθεί σε αυτή και μόνο την κατηγορία μονάδων. Από το Σχέδιο που βρίσκεται ήδη στη διαβούλευση προκύπτει ότι ορισμένες από τις διατάξεις του σχεδίου που η εταιρία μας έχει υποβάλλει, έχουν υιοθετηθεί, είτε στο σύνολό τους, είτε με μικρές διαφοροποιήσεις. Υπάρχουν όμως πολλά περιθώρια για συμπληρώσεις / διορθώσεις του Σχεδίου της διαβούλευσης, τις οποίες παραθέτουμε στη συνέχεια. 1. Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής – Ορισμοί α. Το πεδίο εφαρμογής του Σχεδίου Νόμου δεν είναι συγκεκριμένο. Οι υδατοκαλλιέργειες διακρίνονται, σε εντατικής, ημιεντατικής και εκτατικής μορφής, διακρίνονται επίσης σε γλυκέων υδάτων και θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες, σε πλωτές μονάδες και χερσαίες και ανάλογα με το είδος, σε ιχθυοκαλλιέργειες, οστρακοκαλλιέργειες, κ.λπ. Δεν γίνεται έτσι σαφές, σε συνδυασμό και με τον τίτλο του Σχεδίου «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών» γενικού περιεχομένου, σε τι αφορά το προτεινόμενο Νομοσχέδιο. Πρέπει να συμπληρωθεί / διορθωθεί η παράγραφος 1 του άρθρου. β. Να προστεθεί σημείο iα) στην παράγραφο 2 ως ακολούθως: «iα. Βοηθητικός Χώρος Διαχείρισης, πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας: Χώρος μικρής σχετικά υδάτινης έκτασης, κατά ανώτατο όριο τρία (3) στρέμματα, εγγύς της αυτής, όπου και η προβλήτα και σε βάθος δέκα (10) μέτρων τουλάχιστον, για εργασίες οι οποίες υπό ορισμένες συνθήκες δεν είναι δυνατόν να εκτελεσθούν, ή εκτελούνται πλημμελώς, στο χώρο εκτροφής της μονάδας (παραλαβή γόνου, εμβολιασμός, εξαλίευση, κ.λπ.). Απαγορεύεται στο χώρο αυτό η χορήγηση τροφής στον εκτρεφόμενο πληθυσμό, ενώ ειδικοί όροι, κατά περίπτωση, καθορίζονται και με την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της μονάδας. ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ APC S.A.