Άρθρο 01:Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί

1. Με τις διατάξεις του παρόντος καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης του τομέα της υδατοκαλλιέργειας, στο πλαίσιο της αειφόρου λειτουργίας και δραστηριότητάς του, ως προς την παραχώρηση χρήσης υδάτινης έκτασης για εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας, τις μονάδες που δύνανται να εγκαθίστανται σε υδάτινη ή/και χερσαία έκταση καθώς και τη διαδικασία εγκατάστασης.
2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις που περιλαμβάνονται σε αυτές, ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί :
α) Υδατοκαλλιέργεια: Είναι η εκτροφή ή η καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών με τη χρήση διαφόρων τεχνικών, με σκοπό την αύξηση της παραγωγής των εν λόγω οργανισμών, πέραν των φυσικών ικανοτήτων του περιβάλλοντος. Οι οργανισμοί αυτοί παραμένουν στην κυριότητα του καλλιεργητή/φορέα της μονάδας υδατοκαλλιέργειας, φυσικού ή νομικού προσώπου, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτροφής ή καλλιέργειάς τους και μέχρι και την συγκομιδή τους.
β) Εκτατική υδατοκαλλιέργεια: Είναι οι εκμεταλλεύσεις εκτροφής ή καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μικρό βαθμό εποπτείας εκ μέρους του καλλιεργητή/φορέα της μονάδας υδατοκαλλιέργειας, όσον αφορά στο περιβάλλον, στη διατροφή, στα αρπακτικά ζώα και στους νοσογόνους παράγοντες. Παράλληλα, χαρακτηρίζονται από χαμηλή παραγωγική ικανότητα καθώς και από σημαντική εξάρτηση από τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες και την ποιότητα των υδάτων.
γ) Εντατική υδατοκαλλιέργεια: Είναι οι εκμεταλλεύσεις εκτροφής ή καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών (στα στάδια της επώασης, του γόνου και της εκτροφής) σε ένα ευρέως ελεγχόμενο περιβάλλον, οι οποίες προϋποθέτουν σημαντική εισροή ενέργειας για τη βελτιστοποίηση της ανάπτυξης και επιβίωσης.
δ) Ημιεντατική υδατοκαλλιέργεια: Είναι οι εκμεταλλεύσεις εκτροφής ή καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών, στα στάδια της επώασης, του γόνου και της εκτροφής, σε ένα σχετικά ελεγχόμενο περιβάλλον, οι οποίες προϋποθέτουν εισροή συμπληρωματικής ενέργειας για τη βελτιστοποίηση της ανάπτυξης και επιβίωσης.
ε) Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ): Είναι θαλάσσιες εκτάσεις εντός Περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ), οι οποίες είναι οργανωμένες κατά την έννοια του άρθρου 10 του ν. 2742/1999 (Α΄207), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 30 του ν.3889/2010 (Α΄182).
στ) Πλωτές μονάδες υδατοκαλλιέργειας: Είναι εγκαταστάσεις σε θαλάσσιες ή λιμναίες εκτάσεις, που χρησιμοποιούνται για την εκτροφή υδρόβιων οργανισμών (στην επιφάνεια ή/και τη στήλη του νερού καθώς και στον πυθμένα), οι οποίες αποτελούνται από ένα ή περισσότερα πάρκα εκτροφής, που απαρτίζονται από ένα σύνολο πλωτών συστημάτων εκτροφής (σε μία ή περισσότερες συστοιχίες), ή/και πλωτές εξέδρες εργασίας, πλωτούς διαδρόμους, φορτηγίδες, κατάλληλα αγκυροβολημένες.
ζ) Οι χερσαίες εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας διακρίνονται:
αα) Στις χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής.
ββ) Στις συνοδές εγκαταστάσεις των πλωτών και χερσαίων μονάδων εκτροφής, οι οποίες είναι: οι εγκαταστάσεις ελλιμενισμού (προβλήτες), οι υποδομές μεταφόρτωσης (γερανοί, γερανογέφυρες), τα συστήματα διανομής τροφής, οι αγωγοί άντλησης νερού, οι αγωγοί απορροής υγρών αποβλήτων, τα συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, οι αποθήκες τροφών και εξοπλισμού, οι χώροι φύλαξης διχτυών και λοιπού εξοπλισμού, η απόληξη οδού πρόσβασης και ο χώρος κίνησης οχημάτων, τα φυλάκια, οι εγκαταστάσεις διαμονής του προσωπικού, τα γραφεία διοίκησης καθώς και ο κλίβανος αποτέφρωσης.
γγ) Στις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι οι σταθμοί παραγωγής γόνου (εκκολαπτήρια), οι ιχθυογεννητικοί σταθμοί, οι εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για την διάθεση των προϊόντων, όπως εγκαταστάσεις συσκευασίας, παραγωγής πάγου, συντήρησης και παραγωγής μη μεταποιημένων προϊόντων, οι εγκαταστάσεις προπάχυνσης και εγκλιματισμού, τα κέντρα αποκελύφωσης, εξυγίανσης και αποστολής οστρακοειδών, καθώς και οι μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων, όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
η) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας: Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία χορηγείται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας, η οποία εμπεριέχει την έγκριση για τη μίσθωση της υδάτινης έκτασης και την κτηνιατρική έγκριση, σύμφωνα με το π.δ. 28/2009 (Α΄46) (Οδηγία 2006/88ΕΚ του Συμβουλίου).
θ) Αρμόδια Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων: Η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων – Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στα διοικητικά όρια της οποίας είναι εγκατεστημένη η μονάδα.
ι) Αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία: Η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας, στα διοικητικά όρια της οποίας είναι εγκατεστημένη η μονάδα και η οποία είναι αρμόδια για την αδειοδότηση επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 28/2009.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 13:54 | ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΕΡ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ

  Το παρόν νομοσχέδιο ήταν πολυαναμενόμενο καθώς μεταξύ άλλων η απλούστευση και ουσιαστικοποίηση των διοικητικών διαδικασιών είναι προαπαιτούμενο για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με σκοπό να επιφέρει δραστική μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων που υφίστανται οι επιχειρήσεις κατά τις συναλλαγές τους με τη Διοίκηση. Ταυτόχρονα ήταν αναγκαία και η επανεξέταση της κατανομής των σχετικών αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικού και περιφερειακού επιπέδου διοίκησης για τη διευκόλυνση του πολίτη και των επιχειρήσεων με ταυτόχρονη αύξηση της αποδοτικότητας του έργου των υπηρεσιών. Τα παραπάνω άλλωστε είναι και ζητούμενα στο πλαίσιο των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε.
  Με έκπληξη διαπιστώνουμε στην παράγραφο 2θ) του παρόντος άρθρου: «αρμόδια Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων: Η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων – Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στα διοικητικά όρια της οποίας είναι εγκατεστημένη η μονάδα». Επιπρόσθετα σε όλο το νομοσχέδιο δεν βρίσκουμε καμία αναφορά στις Υπηρεσίες Αλιείας των αιρετών Περιφερειών (Τμήματα Αλιείας των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και Τμήματα Αλιείας των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών). Αναρωτιόμαστε αν αυτή η μεθόδευση απλουστεύει, συντομεύει και ουσιαστικοποιεί τις διοικητικές διαδικασίες. Δημιουργούνται εύλογες απορίες και βάσιμες πλέον υποψίες για σκόπιμο περιορισμό των αρμοδιοτήτων των αιρετών Περιφερειών.
  Ακόμα και αν καλοπροαίρετα υποθέσουμε ότι δεν γίνεται με σκοπιμότητα αυτό, αλήθεια λαμβάνεται υπόψη η έκταση των διοικητικών ορίων των επτά (7) Αποκεντρωμένων Διοικήσεων; Πέρα από το γεγονός ότι οι Δ/νσεις Αγροτικών Υποθέσεων είναι υποστελεχωμένες από Ιχθυολόγους, είναι εφικτό ευρισκόμενες οι υπηρεσίες αυτές σε μεγάλη χιλιομετρική απόσταση να γνωμοδοτούν και να εισηγούνται για μισθώσεις και αναμισθώσεις υδατοκαλλιεργειών χωρίς ουσιαστική γνώση των θεμάτων που άπτονται των διοικητικών διαδικασιών σε τοπική κλίμακα; Η υπεύθυνη διαχείριση της παράκτιας ζώνης μπορεί να επιτευχθεί εξ αποστάσεως αν όχι σε τοπικό επίπεδο; Θεωρούμε λανθασμένο σχεδιασμό την ανάθεση αποκλειστικά της αρμοδιότητας στις Δ/νσεις Αγροτικών Υποθέσεων και ζητάμε την επανεξέτασή της.

 • Το παρόν νομοσχέδιο με κανένα τρόπο δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί «Νόμος Πλαίσιο» καθώς είναι ελλιπέστατο, δεν αφορά το σύνολο του κλάδου καθώς ξεχνάει λίμνες, ποτάμια, καλλιέργεια φυκών, κλπ, ασχολείται με επουσιώδεις λεπτομέρειες – που θα έπρεπε να λύνονται με απλές εγκυλίους – ενώ δεν απλοποιεί καμμία απολύτωσς διαδικασία. Επιπλέον δεν θεσπίζει «Υπηρεσία μίας Στάσης» καθώς ο ενδιαφερόμενος καλείται να επισκεφθεί από μόνος του πληθώρα υπηρεσιών, ενώ πουθενά δεν φαίνεται ο Συντάκτης να γνωρίζει την διοικητική δομή της χώρας με μηδινική αναφορά στις Περιφέρειες, των υπηρεσιών αλιείας των οποίων θα έπρεπε τουλάχιστον να ζητάει πριν την τελική έγκριση. Ιδιαίτερα πρέπει να αναφερθεί ότι ταυτόχρονα με την προσπάθεια καταγραφής της διαδικασίας αδειοδότησης, κι όχι απλοποίησης, οι συντάκετς κι ο αρμόδιος Υπουργός φαίνεται να αγνοούν πλήρων τος νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο παρουσίασε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κι είναι σε διαβούλεσυησ ε αυτό το ίδιο site,και το οποίο καταργεί την παρούσα διαδικασία θεσπι΄ζοντα άλλο σύστημα αδειοδότησης για πραγματικήαπλοποίση της διαδικάσίας (κάνοντας μας να αναρωτηθούμε εάν οι Υπουργοί αυτής της Κυβέρνησης ρωτάνει έστω ο ένας τον άλλο για τις νομοθετικές τους πρωτοβουλίες, καθώς απ’όσο ξέρουμε Υπουργικά Στυμνούλια γα να τα συζητήσουν όλοι μαζί δεν γίνονται). Εάν το αποπτέλσμα συζητήσεων τόσων ετών είναι το παρόν νομοσχέδιο τότε κρίμα στον χρόνο που έχασαν όσοι ασχολήθηκαν. Πρόταση του Συλλόγου μας είναι η απόσυρση του νομοσχεδίου και η πλήρης επαναδιατύπσωη των διατάξεων του λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα σχόλια, αλλά και το εθνικό και διεθνές πλαίσιο. Για να έχει ανάπτυξη ο Κλάδος και κέρδος η Εθνική Οικονομία.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:59 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΖΟΣ -ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ

  Αξιότιμε κε Υπουργέ .

  Με το σχέδιο Νόμου «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και λοιπές διατάξεις» που καταθέσατε αιφνιδιαστικά στις 14- 2- 2014 και έχει βγει στη διαβούλευση, επιχειρείτε την απογύμνωση των αιρετών Περιφερειών από όλες τις αρμοδιότητες της που σχετίζονται όχι μόνον με τις υδατοκαλλιέργειες, αλλά και με τη διαχείριση των ιχθυοτρόφων υδάτων.
  Όπως γνωρίζετε ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθορίζει ότι το σύνολο των αρμοδιοτήτων για τις υδατοκαλλιέργειες ασκείται από τις Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειών, ως συνέχεια των αρμοδιοτήτων που ασκούσαν οι Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις
  Με το σχέδιο Νόμου που προωθείτε, επιχειρείται μία «σιωπηρή» ανατροπή του Νόμο 3852/2010. Είναι προφανές ότι οδηγηθήκατε σε αυτήν την απόφαση σταθμίζοντας τα προβλήματα και αναζητώντας λύσεις. Γνωρίζετε όμως ότι με τη διοικητική αποκέντρωση στο επίπεδο του νομού και της Περιφέρειας, υπήρξε άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών και ουσιαστική εποπτεία και διαχείριση όλων των ιχθυοτρόφων υδάτων και αξιόλογες δράσεις για την ανάπτυξη του Τομέα της Αλιείας.
  Από το 2012 οι Αποκεντρωμενες Διοικησεις ασκουν παρατυπα τις αρμοδιοτητες των Περιφερειων σε ότι αφορα τις αδειοδοτησεις των μοναδων υδατοκαλλιεργειας εγειροντας ζητηματα νομιμοτητας. Σημερα το να επιχειρείται η εκ των υστερων νομιμοποιηση των διοικητικων πραξεων που εξεδοσαν οι αποκεντρωμνες τη τελευταια διετια δεν κρινεται ότι είναι ουτε δοκιμο ουτε εφικτο και μονο προβληματα θα δημιουργησει στο κλαδο
  ·
  · με την απροκαλυπτη παραβίαση του Νόμου Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και με τη μεταφορά όλων πλέον των αρμοδιοτήτων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση απαξιώνεται ο θεσμός της Περιφέρειας
  · αφαιρείται από τις τοπικές κοινωνίες το δικαίωμα να αποφασίζουν για τον τρόπο της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης
  · Το σχέδιο Νόμου αγνοεί το έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό των Υπηρεσιών Αλιείας που για πάνω από 20ετία στις κατά τόπους περιοχές υποστηρίζει και προωθεί την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών
  · δεν αναγνωρίζει ότι η Περιφέρεια έχει το βασικό ρόλο της διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης των εν γένει ιχθυοτρόφων υδάτων, της προστασίας των υδρόβιων οργανισμών και της ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή αρμοδιότητας της.
  · 2 μήνες πριν τις εκλογές για την ανάδειξη των νέων οργάνων της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αφηνεται η εντυπωση οτι επιτιθεται βαναυσα στο θεσμο της Αυτοδιοικησης της απογυμνώνει τις Περιφέρειες από ζωτικής σημασίας αρμοδιότητες για τις τοπικές κοινωνίες με το σχέδιο Νόμου που κατέθεσε για διαβούλευση, και νομιζουμε ότι θα βρείτε σύσσωμη τη πολιτικη ηγεσια των Περιφερειων Ελλαδας απεναντι σας

  Κε Υπουργέ, με αυτό το Υπόμνημα εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας στο σχέδιο Νόμου και σας παρακαλούμε για την άμεση απόσυρσή του, γνωρίζοντας την ευαισθησία σας σε θέματα δημοκρατίας και υπεράσπισης του θεσμού της Αυτοδιοίκησης. Από την πλευρά μας δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας μας, αρωγοί, σε έναν πραγματικό αναπτυξιακό σχεδιασμό για τις υδατοκαλλιέργειες της χώρας, που θα λύνει τα υφιστάμενα προβλήματα και θα εξασφαλίσει το μέλλον του κλάδου, προς όφελος της εθνικής μας οικονομίας.

  Η παρουσα επιστολη εκφραζει και τη πλειονοτητα των συναδελφων που εργαζονται στις Υπηρεσιες Αλιειας των Περιφερειων, υπαλληλων που εχουν εργαστει για 20 και 30 χρονια για την αναπτυξη της υδατοκαλλιεργειας στη Χωρα μας

  Μετα τιμης
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΖΟΣ
  Βιολογος- Ιχθυολογος
  Προισταμενος Δ/νσης Αγρ. Οικ και Κτην/κης
  ΠΕ Φθιωτιδας. Περιφερειας Στερεας Ελλαδας

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:08 | Δρ. ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

  Κατάθεση ενός νέου Σχεδίου Νόμου για τις Υδατοκαλλιέργειες. ¨Ένα βήμα πρώτο, για διάλογο και αλλαγές, πέρα από τις όποιες αντιρρήσεις συνολικά ή σε επιμέρους άρθρα. Τι μπορεί να πει κανείς! Γιατί τόσα χρόνια αναμονής? Ο ρυθμός αλλαγών και εξέλιξης πραγματικά τρομάζει…….
  Σύμπτωση? Δέκα ακριβώς χρόνια μετρά η ‘εν μια νυκτί’ μεταφορά της αρμοδιότητας των υδατοκαλλιεργειών από τις τότε ΝΑ, που μόλις πολλές είχαν στελεχωθεί με Ιχθυολόγους από διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, στις τότε Γεωργικές αναπτύξεις των τότε Περιφερειών. Οι Δνσεις των Περιφερειών αυτών με εξαίρεση δύο στελεχώνονταν αποκλειστικά από Γεωπόνους. Πολύ απλά, η υποστήριξη της ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών από την πλευρά της Πολιτείας είχε ανατεθεί στους Γεωπόνους!! Η απεμπόληση επαγγελματικών δικαιωμάτων των Ιχθυολόγων ήταν πρωτοφανής …Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (ΑΔ) σαν επιλογή όμως ήταν και παραμένει σωστή. Έως το 2010, η άγνοια και τα λάθη πολλά, μικρά και μεγάλα προβλήματα που κανείς αν δεν τα βιώσει δεν μπορεί να καταλάβει, και φθάνουμε το 2011 με ΠΔ στις ΑΔ στη δημιουργία Τμημάτων Γεωργικής εκμετάλλευσης και Αλιείας (ΓΕΑ) (δεν υπάρχει καν η λέξη Υδατοκαλλιέργειες- παρότι αυτό είναι κατεξοχήν το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Γεωργικής εκμετάλλευσης και Αλιείας). Η στελέχωση των ΑΔ ήταν αργή και από ελάχιστα στελέχη που μετακινήθηκαν από άλλες Υπηρεσίες ενώ οι θέσεις ευθύνης στην πλειονότητα των Δνσεων και των Τμημάτων (ΓΕΑ) παραμένει σε Γεωπόνους.

  Τριάντα χρόνια μετά την πρώτη δυναμική εμφάνιση των υδατοκαλλιεργειών σε μια κατεξοχήν ‘θαλασσινή’ χώρα, την κατάταξη των υδατ/γητικών προιόντων στην πρώτες θέσεις στις εξαγωγές των αγροτικών προιόντων, με χιλιάδες εργαζόμενους στον κλάδο και μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, δεν υφίστανται καν Δνσεις Υδατοκαλλιεργειών στις ΑΔ ή τουλάχιστον αυτόνομα Τμήματα Υδατ/γειών στις Δνσεις Αγροτικών Υποθέσεων. Ποιος ο ρόλος του ΓΕΩΤΕΕ και ποιός ο ρόλος των Ιχθυολόγων στο ΓΕΩΤΕΕ ?

  Υπάρχει μια εξόφθαλμη αντίφαση: μια πραγματικότητα – η μεγάλη και σημαντική ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών από τη μία πλευρά και μια ελάχιστη οργανωτικά δομή από την πλευρά της Πολιτείας από την άλλη, που είναι υποχρεωμένη να στηρίξει τον κλάδο και τους παραγωγούς. ΓΙΑΤΙ?

  Δρ. Κεβρεκίδης Κοσμάς

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:53 | ΣΟΥΡΟΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

  ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ?

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:54 | ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ

  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
  1. Υπηρεσία μίας στάσης.
  Όπως έχει εξαγγελθεί από το ΥΠΑΑΤ βασικός στόχος του νόμου πλαισίου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών και η επίσπευση του χρόνου για την αδειοδότηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, η οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη θεσμοθέτηση της υπηρεσίας μίας στάσης. Από την διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 25 και 26 για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτών και χερσαίων μονάδων εκτροφής προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας δεν απευθύνεται σε μία μόνο υπηρεσία. Με την προτεινόμενη διαδικασία δεν μεταβάλλεται στο ελάχιστο το υφιστάμενο πλαίσιο εκτός από την ενσωμάτωση της κτηνιατρικής άδειας στην άδεια λειτουργίας. Θεωρούμε ότι πρέπει η αρμοδιότητα να δοθεί στην Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων για το σύνολο των ενεργειών που σχετίζονται με την αδειοδότηση πλωτών & χερσαίων εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας, από την παραλαβή των αιτημάτων, τον έλεγχο, την παρακολούθηση, το συντονισμό, και την επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση του συνόλου των αδειών-γνωμοδοτήσεων των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειες σε Μία Τελική Ενοποιημένη Άδεια. Επιπλέον θεωρούμε ότι είναι κατάλληλη η εποχή της πλήρως ηλεκτρονικής διαχείρισης των παραπάνω (από την αίτηση και κατάθεση των οποιονδήποτε εγγράφων, μελετών, σχεδίων κλπ. έως και την διαβίβαση αυτών και την αντίστοιχη απάντηση γνωμοδοτήσεων & αδειών από της συναρμόδιες αλλά και την κεντρική υπηρεσία).

  2. Διοικητικές κυρώσεις.
  Στο άρθρο 28 προβλέπονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις του κλάδου σε περίπτωση παράβασης των όρων των αδειών λειτουργίας των μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Τα προβλεπόμενα πρόστιμα κρίνονται εξοντωτικά λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα οικονομική συγκυρία, ενώ προστίθενται σε αυτά που για τις ίδιες παραβάσεις επιβάλλονται ήδη με βάση το ν.2971/2001 και αυτά που αφορούν την παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
  Βασικές προτεραιότητες πρέπει είναι:
  α) Ενοποίηση των προστίμων τα οποία θα επιβάλλονται αποκλειστικά από μία ελεγκτική αρχή.
  β) Να ανασταλεί η επιβολή προστίμων που αφορούν την υπέρβαση της δυναμικότητας μέχρι την ίδρυση των ΠΟΑΥ και την εφαρμογή της υπ’ αριθμό 121570/1866/12-6-2009 κοινής εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ και του ΥΠΑΑΤ, καθώς και να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στις επιχειρήσεις να προσαρμοσθούν στα δεδομένα που θα προκύψουν από την ίδρυση των ΠΟΑΥ.
  γ) Δραστική μείωση των προστίμων ως εξής:
  – έως 3.000 ευρώ, αν η υπέρβαση της εγκεκριμένης δυναμικότητας είναι από 25% – 50%,
  – έως 5.000 ευρώ, αν η υπέρβαση είναι από 50% – 100%,
  – έως 10.000 ευρώ, αν η υπέρβαση είναι άνω του 100%.
  δ) Να απαλειφτούν οι διατάξεις που αφορούν τον διπλασιασμό των προστίμων και της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας σε περίπτωση υποτροπής. Πρέπει να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος συμμόρφωσης με δεδομένο την ιδιαιτερότητα του κλάδου
  ε) Περιπτώσεις επανελέγχου θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψη το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ανταπόκρισης λόγω εμπλοκής ζωικού πληθυσμού.

  3. Μεταβατικές Διατάξεις.
  Είναι απολύτως απαραίτητο και κρίσιμο για τον κλάδο να προβλέπεται μεταβατική διάταξη με την οποία να δίδεται η δυνατότητα νομιμοποίησης υφιστάμενων εγκαταστάσεων χωρίς να είναι απαραίτητη η απομάκρυνση και επανεγκατάσταση τους όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης όπως γίνεται σήμερα.
  Θα πρέπει να επισημανθεί ότι αντίστοιχη διαδικασία προβλέπεται και στο άρθρο 9 του ν.4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του συνόλου των δραστηριοτήτων. Για τους λόγους αυτούς κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθούν οι εξής μεταβατικές διατάξεις:
   Σε περίπτωση αιτήματος φορέα υφιστάμενης εγκατάστασης για την τροποποίηση, βελτίωση, εκσυγχρονισμό, μετεγκατάσταση ή επέκτασή της και για τη οποία δεν διαθέτει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή έχει κατασκευαστεί κατά παρέκκλιση ή υπέρβαση των όρων της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αποδεδειγμένα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, η εγκατάσταση μπορεί να αδειοδοτηθεί στο σύνολό της , εφόσον η τροποποίηση, βελτίωση, εκσυγχρονισμός, μετεγκατάσταση ή επέκτασή της είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για της Υδατοκαλλιέργειες (ΚΥΑ 31722/4.11.2011 ΦΕΚ Β 2505/4.11.2011) και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν. 2971/2001 περί αιγιαλού και παραλίας
   Τυχόν μη συμμόρφωση με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών από την δημοσίευση του παρόντος Νόμου, το οποίο μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να παραταθεί έως δύο (2) επιπλέον έτη, συνεπάγεται αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας και εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 30. Με την έναρξη της διαδικασίας για την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων τυχόν κυρώσεις που έχουν επιβληθεί πλην των τελών για υπαγωγή σε ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών, αναστέλλονται μέχρι την ως άνω προθεσμία.

  4. Χερσαίες συνοδές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις.
  Το παρόν πλαίσιο περιλαμβάνει μόνο τις πλωτές και χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής. Όμως για να είναι δυνατή η λειτουργία των εγκαταστάσεων εκτροφής αυτές θα πρέπει να υποστηρίζονται επαρκώς από συνοδές ή υποστηρικτικές χερσαίες (συμπεριλαμβανομένων των ιχθυογεννητικών σταθμών) υποδομές για τις οποίες η διαδικασία αδειοδότησης σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και χρονοβόρα.
  Είναι δεδομένο ότι για την περεταίρω απλοποίηση των διαδικασιών απαιτούνται οριζόντιες ρυθμίσεις (περιβαλλοντική αδειοδότηση, αιγιαλός κτλ), θεωρούμε όμως ότι εάν συμπεριληφθούν στο παρόντα νόμο οι χερσαίες εγκαταστάσεις (πέρα των χερσαίων εγκαταστάσεων εκτροφής) θα επιτευχθεί η κωδικοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης τους και θα καταστεί σαφές το πλαίσιο λειτουργίας τους. Επιπλέον η αδειοδότηση τους από την «υπηρεσία μίας στάσης» θα συμβάλλει στον περιορισμό του απαιτούμενου χρόνου.
  Η εξαίρεση των χερσαίων συνοδών και υποστηρικτικών υποδομών καθιστά τον νόμο αποσπασματικό και αναποτελεσματικό.

  Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί
  Το παρόν πλαίσιο όσον αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης περιλαμβάνει μόνο τις πλωτές και χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής. Όμως δεν είναι δυνατή η απομόνωση των εγκαταστάσεων εκτροφής καθώς η δραστηριότητα είναι ενιαία και σύμφωνα με το χωροταξικό και την ισχύουσα νομοθεσία για την χορήγηση άδειας λειτουργίας πλωτών εγκαταστάσεων αυτές θα πρέπει να υποστηρίζονται επαρκώς από χερσαίες υποδομές. Επίσης θεωρούμε ότι πρέπει να διαμορφωθεί πλαίσιο αδειοδότησης για τους ιχθυογεννητικούς σταθμούς, τις εγκαταστάσεις προπάχυνσης κτλ. Για το λόγο αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο στο νόμο να περιλαμβάνεται η διαδικασία αδειοδότησης και των χερσαίων συνοδών ή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων ώστε να είναι ολοκληρωμένο το πλαίσιο και να καλύπτει το σύνολο των περιπτώσεων. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στην πρόταση της ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ προβλέπεται ότι οι πλωτές εγκαταστάσεις μπορούν να αδειοδοτηθούν αυτόνομα εφόσον εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε αδειοδοτημένες χερσαίες εγκαταστάσεις του ίδιου ή άλλου φορέα.
  Είναι δεδομένο ότι για την περεταίρω απλοποίηση των διαδικασιών απαιτούνται οριζόντιες ρυθμίσεις (περιβαλλοντική αδειοδότηση, αιγιαλός κτλ), πλην όμως με την πρόταση της ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ δεν θίγονται διατάξεις άλλων υπουργείων παρά μόνο κωδικοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης των χερσαίων ώστε να καταστεί σαφές το πλαίσιο λειτουργίας τους και να είναι δυνατή η αδειοδότηση τους από την υπηρεσία μίας στάσης.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:27 | ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΑΘΗ

  Στο Νομοσχέδιο για τις υδατοκαλλιέργειες έχω να παρατηρήσω τα παρακάτω:
  Καταργούνται τελείως όλες οι αρμοδιότητες της Εκλεγμένης Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και απαξιώνεται τελείως ο ρόλος των πρώην Νομαρχιακών υπηρεσίών αλιείας που έχουν περιέλθει με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ στην εκλεγμένη Περιφέρειακη Αυτοδιοίκηση,καθόσον δεν απαιτείται πλέον ουτε καν η σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιών αυτών πριν την μίσθωση των υδάτινων εκτάσεων για δημιουργία μονάδας υδατ/γειας η για την χορήγηση άδειας ιδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατ/γειας.
  Οι Ιχθυολόγοι των πρωην Νομαρχιακών υπηρεσιών Αλιείας (νυν εκλεγμένης Περιφεριακης Αυτοδιοίκησης) είναι αυτοί που για 25 και πλέον χρόνια βρίσκονταν πάντα στο πλευρό των υδατοκαλλιεργητών ,αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν όλα τα τοπικά προβλήματα που προκύπτουν και έφεραν την υδατ/γεια στο νούμερο 1 της Ευρώπης.
  Οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βρίσκονται πάντα στην έδρα της Περιφέρειας και δύσκολα μπορούν να γνωρίζουν τα τοπικά προβλήματα κάθε Περιφερειακης Ενότητας
  Πρότασή μου είναι η μίσθωση ή παραχώρηση των υδάτινων εκτάσεων για δημιουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας να γίνεται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις καθόσον πρόκειται για θέματα Δημόσιας Περιουσίας μετά από σύμφωνη γνώμη της Περιφερειακης Υπηρεσίας Αλιείας ,ενώ η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των μονάδων υδατοκαλλιέργειας μετά από την μίσθωση των υδάτινων εκτάσεων να είναι αρμοδιότητα της εκλεγμένης Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης που με τις Περιφερειακές της υπηρεσίες Αλιείας θα είναι και η αρμόδια για την παρακολούθηση της λειτουργίας των μονάδων αυτών.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:49 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ.

  Η ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα στηρίχτηκε στις Εποπτείες Αλιείας των Νομαρχιών και μετέπειτα Υπηρεσιών Αλιείας των Νομαρχιακών Αυτ/σεων και στη συνέχεια των Αιρετών Περιφερειών και όχι στο κεντρικό κράτος ούτε στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Είναι παρομοιώδης η μη αναφορά σε όλο το κείμενο του σχεδίου νόμου ούτε μια φορά της λέξης Υπηρεσιών Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων. Δηλαδή κε Υπουργέ η Υπηρεσιών Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων κατά την άποψη σας δεν δικαιούται ούτε καν να εκφράζουν την άποψή τους στη διαδικασίας της αδειοδότησης και λειτουργίας των μονάδων υδατοκαλλιέργειας στη περιοχή δικαιοδοσίας τους; Αυτές είναι όμως στην πρώτη γραμμή! Οι 53 Yπηρεσίες αλιείας στις 53 περιφερειακές ενότητες της Χωρας, που στήριξαν και ανέπτυξαν(αποκλειστικά και μόνο αυτές) και εξακολουθούν να στηρίζουν τις δραστηριότητες της υδατοκαλλιέργειας δεν έχουν κανένα ρόλο διοικητικό στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου για τις υδατοκαλλιέργειες στις Περιφερειακές Ενότητες κατα την διοικητική και πανεπιστημιακή σας άποψη!!Είναι άδικο!!

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:39 | ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.

  Η ανάγκη δημιουργίας ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για τις υδατοκαλλιέργειες, που να ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα και στην προοπτική ανάπτυξης του κλάδου, παραμένει πάντα προτεραιότητα και θα πρέπει να στηρίζεται στην συνεκτίμηση όλων των δεδομένων που προωθούν τους εθνικούς στόχους ανάπτυξης, τις κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασμού και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

  Στη χώρα μας η επιχειρηματική δραστηριότητα της υδατοκαλλιέργειας υποστηρίζεται από ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο διαμορφώθηκε στην πορεία του χρόνου και το οποίο, λόγω της αλματώδους ανάπτυξής της, χρήζει περαιτέρω και συνεχούς εκσυγχρονισμού. Για να γίνει πιο ανταγωνιστική η ελληνική υδατοκαλλιέργεια πρέπει να αποκτήσει ένα νομοθετικό πλαίσιο ευέλικτο, που να προάγει τον συντονισμό των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, να απλουστεύει την διαδικασία αδειοδότησης με βάση τον χωροταξικό σχεδιασμό, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία και την ευζωία των εκτρεφόμενων οργανισμών και να διευκολύνει την ένταξη της δραστηριότητας στο πλαίσιο μιας υπεύθυνης διαχείρισης των εθνικών συμφερόντων στην παράκτια ζώνη. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται επικερδείς, καινοτόμες επιχειρήσεις, που λειτουργούν με βέλτιστο τρόπο για το περιβάλλον.

  Το Σχέδιο Νόμου που παρουσιάστηκε, δεν κατορθώνει να προσδιορίσει με σαφήνεια πράξεις και ενέργειες που σχετίζονται με την δραστηριότητα και συνεπώς χρήζει συμπλήρωσης – προβληματισμού, μέχρι την τελική ολοκλήρωσή του.

  Ο τρόπος που παρουσιάζονται στο Σχέδιο Νόμου οι ενέργειες που αναφέρονται στην δραστηριότητα (υδατοκαλλιέργεια), είναι ασαφής, προκαλεί σύγχυση και το κείμενο δεν έχει μια ροή απλή και εύκολα κατανοητή από τον φορέα που καλείται να τις εφαρμόσει.

  Συγκεκριμένα:

  – Δεν υπάρχει ροή στην περιγραφή της διαδικασίας για την αδειοδότηση των πλωτών αλλά και των χερσαίων εγκαταστάσεων,

  – αναγράφεται περιγραφή διαδικασίας που είναι αρμοδιότητα του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και όχι του ΥΠ.Α.Α.Τ.,

  – δεν διευκρινίζεται ποιος είναι ο ρόλος και η παρέμβαση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, ενώ για την Άδεια Χρήσης Νερού δεν γίνεται καθόλου λόγος,

  – η διαδικασία της αναμίσθωσης, της επέκτασης, της μετεγκατάστασης μεμονωμένων μονάδων αναφέρεται ξεχωριστά, χωρίς να διακρίνονται περιπτώσεις που οι μονάδες είναι ενταγμένες σε Π.Ο.Α.Υ και σαφώς δεν σχετίζεται με την διαδικασία ίδρυσης Π.Ο.Α.Υ.,

  – σχετικά με τις χερσαίες εγκαταστάσεις, δεν γίνεται κατανοητό ποιες Άδειες πρέπει να εκδοθούν για κάθε κατηγορία χερσαίων εγκαταστάσεων και ούτε αναφέρεται η παράλληλη νομοθεσία που ισχύει για την αδειοδότησή τους,

  – ενώ σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, στην Απόφαση Μίσθωσης που εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προσδιορίζεται με σαφήνεια η προθεσμία υπογραφής της Σύμβασης Μίσθωσης, με την αλλαγή που προτείνεται στον παρόντα Νόμο αντικαθίσταται η Απόφαση Μίσθωσης με την Προέγκριση Μίσθωσης (που επί της ουσίας έχει την ισχύ μιας βεβαίωσης),

  – πληθώρα διαδικασιών θα καθορίζονται σύμφωνα με τον παρόν Σχέδιο Νόμου, με διατάξεις της Διοίκησης (Αποφάσεις Υπουργού Α.Α.Τ.), που θα εκδίδονται κατά καιρούς, γεγονός που θα επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις,

  – καταργούνται με την έκδοση του προτεινόμενου Νόμου – Πλαισίου, διατάξεις του ισχύοντος Νομοθετικού Πλαισίου για τις υδατοκαλλιέργειες, δεν αναφέρεται όμως εάν θα παραμείνουν εν ισχύ πλήθος Αποφάσεων, Εγκυκλίων, Οδηγιών που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς, προς εφαρμογή.

  Κατόπιν των ανωτέρω, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

  ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ

  Ενώ στο Άρθρο αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται ορισμοί εννοιών που θα πρέπει να γίνουν κατανοητές εξ’ αρχής, επειδή η ερμηνεία τους (βλ. Άρθρα 4, 7, 10) όταν δεν είναι σαφής προκαλείται σύγχυση, π.χ.:

  «χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής»,
  «δοκιμαστική ή πειραματική εγκατάσταση»,
  «πρωτότυπης μορφής καλλιέργεια»,
  «πρωτοτυπία της μονάδας»,
  «πειραματική εκτροφή»,
  «ερευνητική εκτροφή»,
  «επέκταση»,
  «μετεγκατάσταση»,
  «προσωρινός χαρακτήρας μετεγκατάστασης»,

  περιγράφεται στο Άρθρο αυτό ως ορισμός η Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας, διοικητική πράξη η περιγραφή της οποίας γίνεται εκτενώς στο Άρθρο 22.

  Όσον αφορά την παράγραφο 2, υποπαράγραφο ζ του Άρθρου 1:

  αα) Να περιγραφούν συγκεκριμένα οι χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής, όπως περιγράφονται οι εγκαταστάσεις στο (ββ) και (γγ).

  Σχετικά με την παράγραφο 2, υποπαράγραφο η του Άρθρου 1:

  Η Άδεια Ίδρυσης, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 22, δεν εμπεριέχει μόνο «την έγκριση για την μίσθωση της υδάτινης έκτασης και την κτηνιατρική έγκριση, σύμφωνα με το Π.Δ. 28/2009 (Α’ 46)» αλλά εμπεριέχει το σύνολο των πράξεων της διοίκησης που απαιτούνται για την έκδοσή της.

  Αναφορικά με την παράγραφο 2, υποπαράγραφοι θ + ι του Άρθρου 1:

  Εφ’ όσον έχουν συμπεριληφθεί ορισμοί που αντιπροσωπεύουν Υπηρεσίες που εκδίδουν πράξεις για την ίδρυση και λειτουργία της μονάδας, στην περίπτωση αυτή θα μπορούσαν να οριστούν και οι λοιπές Υπηρεσίες που σχετίζονται με το θέμα.

  ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. δ.τ. «ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.»

  Οι ανωτέρω παρατηρήσεις συζητήθηκαν και έγιναν αποδεκτές από τους κατωτέρω φορείς:

  – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
  – ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε.
  – ΔΩΤΩ A.B.E.E.
  – ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.
  – ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α.Ε.
  – ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ – ΑΓΡΟΤΟΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
  – LEMOND CO Α.Β.Ε.Ε.
  – LION A.E.
  – MEDITERRANEAN FISH FARMING LTD
  – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΒΑΣ
  – ΟΣΤΡΑΚΑ ΕΥΒΟΪΚΟΥ
  – ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε.
  – STRATOS Α.Ε.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:28 | ΟΝΕΧ SA

  Άρθρο 1 Παράγραφος 2στ
  Πρόταση Διαμόρφωσης:
  Πλωτές μονάδες υδατοκαλλιέργειας: Είναι εγκαταστάσεις σε θαλάσσιες ή λιμναίες εκτάσεις, που χρησιμοποιούνται για την εκτροφή υδρόβιων οργανισμών (στην επιφάνεια ή/και τη στήλη του νερού καθώς και στον πυθμένα), οι οποίες αποτελούνται από ένα ή περισσότερα πάρκα εκτροφής, που απαρτίζονται από ένα σύνολο πλωτών συστημάτων εκτροφής (σε μία ή περισσότερες συστοιχίες), ή/και πλωτές εξέδρες εργασίας, πλωτούς διαδρόμους, φορτηγίδες, κατάλληλα αγκυροβολημένες, ή/και κλωβούς αγκυροβολημένους ή μη, ελεγχόμενης ή/και αυτόνομης κίνησης.
  Σχόλια:Αφορά σε πρόταση νέας καινοτόμας μεθόδου ιχθυοκαλλιέργειας με κλωβούς

 • Στο μικρό χρονικό διάστημα της διαβούλευσης αυτά που επισημαίνουμε ως πιο σημαντικα σε σχεση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι τα εξης:
  1. Σε κάθε περίπτωση έγκρισης, να προβλέπεται σύμφωνη γνώμη του οικείου ΟΤΑ, γιατί δεν μπορεί να αγνοείται η Τοπική Αυτοδιοίκηση, στα όρια της οποίας αναπτύσσεται η σχετική δραστηριότητα και η οποία είναι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει επιτέλους να έχει άποψη για ότι συμβαίνει στα όρια ευθύνης της.

  2. αυτό θα το προτείναμε ως εξής:
  Άρθρο 3, παρ. 1
  Στο Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών (ΕΣΥΔ), να συμμετέχει και
  ένας εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ με τον αναπληρωτή του.
  Άρθρο 17, παρ. 1
  …………., απαιτείται:
  δδ) Η σύμφωνη γνώμη του δημοτικού συμβουλίου του οικείου Δήμου.
  Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, να παρέχεται το αργότερο
  εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του σχετικού
  εγγράφου της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων.
  Να ισχύει, ότι προβλέπεται στη παρ. 2 του άρθρου 17, στην περίπτωση που
  η προθεσμία παρέλθει άπρακτη.

  3.Να μην υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί για τους ψαράδες, καθώς σε μερικές περιπτώσεις είναι απαγορευτικο να ασκήσουν το επάγγελμά τους.

  4. να είναι αυστηρό το πλαίσιο των ελέγχων στις μονάδες και να ενημερώνεται ο οικείος ΟΤΑ για τα αποτελέσματα των Ελέγχων αυτών.

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
  ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΠΕΙΡΟΥΛΙΝΑ
  ΑΛΓΗ Α.Ε.Γ.Ε.
  Τ.Θ. 33-62200 ΘΕΡΜΑ-ΝΙΓΡΙΤΑ
  ΤΗΛ.6977 40 85 34
  e-mail: info@spirulina.grhttp://www.spirulina.gr

  ΠΡΟΣ:
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ Ν.ΣΕΡΡΩΝ

  ΘΕΜΑ : «Δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις Υδατοκαλλιέργειες.

  Νιγρίτα , 28 -02 – 2014

  Αξιότιμε Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  Η εταιρεία μας παράγει από το 1997 την Ελληνική Σπειρουλίνα Νιγρίτας που ως γνωστό είναι η πρώτη που παράγεται στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και η μοναδική ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ πιστοποιημένη από Ευρωπαϊκά όργανα και κατά τη διάρκεια της παραγωγής της.
  Έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια κάθετη παραγωγή συνδυάζοντας την επιστημονική τεχνογνωσία με τις στοχευμένες και επιτυχημένες πωλήσεις.
  Η Σπειρουλίνα μας έχει αναγνωριστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ως πρώτης premium ποιότητας. Έχει βραβευτεί ως η πιο καινοτόμα πράσινη επένδυση της Ελλάδος το 2003 , ενώ το 2007 από το Επιμελητήριο Σερρών ως η εταιρεία με την πιο αλματώδη ανάπτυξη . Η εταιρεία έχει συμβάλλει μέσω του Ε.Ι.Ε (Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών) στο πρόγραμμα MELiSSA (Micro-Ecological Life Support System Alternative) της E.S.A. (European Space Agency) με τη Σπειρουλινα μας για την παραγωγή της στο διαστημικό σταθμό με σκοπό την μακρά διαμονή στο διάστημα

  http://www.esa.int/esa-cgi/esasearch.pl?q=MELISSA+SPIRULINA&sa=Search&r=

  Επιπρόσθετα, μέσω του οργανισμού IIMSAM (Ιntergovernmental Institution for the use of Micro–algae Spirulina Against Malnutrition ) των Ηνωμένων Εθνών συμβάλλουμε για αυτό το σκοπό.

  http://www.iimsam.org/index.php=

  – 2 –
  Η τεράστια ζήτηση των τελευταίων ετών για την Ελληνική Σπειρουλίνα σε συνδυασμό με την περιορισμένη παραγωγική δυναμικότητα της ΑΛΓΗ Α.Ε.Γ.Ε δεν μας επέτρεψε να προβούμε σε περαιτέρω συνεργασίες (Sold out ετήσιας παραγωγής). Η επιμονή των Ευρωπαίων καταναλωτών για την Ελληνική Σπειρουλίνα και η προτίμηση της από τις ξένες – εισαγόμενες , μας ώθησε σε μία σειρά προσπαθειών επενδύσεων για να αποκτήσουμε δυνατότατα κάλυψης παραγγελιών και ζήτησης και άλλων χωρών πέρα των υπαρχόντων, με μια έστω περιορισμένη, αλλά σταθερή ποσότητα.
  Να σημειώσουμε εδώ, ότι η εταιρεία μας αποτελεί την πρώτη εκ των ήδη τριών στην Ελλάδα ενός πολύ ανερχόμενου κλάδου από τις περίπου ογδόντα παγκοσμίως που παράγουν Σπειρουλίνα, καλύπτοντας δε κάτω από το 3% της Πανευρωπαϊκής ζήτησης η οποία και εξυπηρετείται με εισαγωγές από τρίτες χώρες. Διαφαίνεται λοιπόν ότι οι δυνατότητες της εταιρείας μας αλλά και της χώρας μας είναι πρακτικά τεράστιες.
  Όμως, σειρά προβλημάτων των διαφόρων επενδυτικών νόμων δεν κατέστησαν δυνατή την επένδυση αυτή. Επιγραμματικά σας αναφέρω ότι ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 αδυνατούσε να την εντάξει λόγω ΚΑΔ όπως και τα <>, ενώ πλήθος άλλων Νόμων, ως Πρωτογενή Παραγωγή.
  Σας αναφέρω εξάλλου ότι σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών του Υπουργείου Οικονομικών, ο νέος μας ΚΑΔ είναι 03 11 6000 (Αλιεία Άλλων Υδρόβιων Φυτών, Ζώων και των Προϊόντων τους – Συλλογή Φυκιών και Άλλων Αλγών) ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας – Γενική Δ/νση Αλιείας – Δ/νση Υδατ/γειών & Εσωτερικών Υδάτων – Τμήμα 2ο και με έγγραφό του με αριθμό Πρωτοκόλλου 96318/3-12-2010 αναφέρεται ότι:<>

  – 3 –
  Γνωρίζοντας λοιπόν την προσπάθεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Πράσινη Ανάπτυξη», καθώς και για στροφή της Ελληνικής Πρωτογενούς Παραγωγής προς είδη με υψηλή προστιθέμενη αξία, για να ξεφύγουμε επιτέλους από το κλασικό «βαμβάκι , καλαμπόκι, στάρι…» θεωρούμε ότι η Σπειρουλίνα μας είναι ο ιδανικότερος υποψήφιος και για αυτό ζητήσαμε:
  Την υπαγωγή της Σπειρουλίνας στους δικαιούχους πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων για το Μέτρο 2.1 “Υδατοκαλλιέργεια” του Άξονα Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013»

  Το τότε αρμόδιο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας, ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημά μας, με αποτέλεσμα τον με Αρ. Πρωτοκόλλου μέτρου 2.1: 1409/31-7-2012 φάκελλο επένδυσης που κατατέθηκε από την εταιρεία μας. Επένδυση μάλιστα που λίαν συντόμως αναμένουμε αποτέλεσμα.

  Τέλος η εταιρεία μας ΑΛΓΗ α.ε.γ.ε. από τη στιγμή που εντάχθηκε στις Υδατοκαλλιέργειες του Υπουργείου σας, αιτήθηκε και παρέλαβε ήδη, πρώτη στην Ελλάδα, την «Αδεια λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιεργειας κυανοφυκών…» με ΑΔΑ:ΒΕΤΟΟΡ1Υ-Π6Β.

  Με αφορμή λοιπόν το επικείμενο Σχέδιο Νόμου για τις Υδατοκαλλιέργειες
  ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ
  ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΙΡΟΥΛΙΝΑΣ

  1. Στον καθορισμό των προτεραιοτήτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΕΠΑΥ).
  2. Στη σύσταση του Εθνικού Συμβούλιου Υδατοκαλλιεργειών (Ε.Σ.Υ.Δ.), με ρόλο γνωμοδοτικό επί θεμάτων πολιτικής και του κλάδου.
  3. Στον προσδιορισμό των προϋποθέσεων για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας.
  4. Στη θεσμοθέτηση της υπηρεσία μιας στάσης για την αδειοδότηση των υδατοκαλλιεργειών.
  5. Στον καθορισμό των όρων για την παραχώρηση σε Φορείς Διαχείρισης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.), για τη μεθοδική προώθηση Ζωνών Υδατοκαλλιέργειας.

  – 4 –

  6. Στον καθορισμό των όρων παραχώρησης / μίσθωσης από το Δημόσιο υδάτινων/χερσαίων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση των παραγωγικών μονάδων υδατοκαλλιέργειας:
  (α) με απευθείας μίσθωση,
  (β) με μίσθωση κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού και
  (γ) δωρεάν / χωρίς αντάλλαγμα και να
  προβλέπεται επίσης δυνατότητα αναμίσθωσης των εκτάσεων αυτών.

  Περισσότερες πληροφορίες για την επιχείρηση και τα προϊόντα της θα βρείτε και στην ιστοσελίδα μας http://www.spirulina.gr

  [Η εταιρεία μας ΑΛΓΗ Α.Ε.Γ.Ε. στα πλαίσια της προσπάθειάς της για άριστη ποιότητα όχι μόνο της Σπειρουλίνας μας αλλά και των υπηρεσιών ενημέρωσης του κοινού, κατέληξε σε συμφωνία με την ανεξάρτητη αρχή Ε.Ι.Ε. (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών) δημιουργώντας στη νέα ιστοσελίδα μας http://www.spirulina.gr τον τομέα « Σπειρουλίνα».

  Ο τομέας αυτός συντάχθηκε και ενημερώνεται με αποκλειστική ευθύνη και δικαιοδοσία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και ειδικότερα του Διευθυντή Ερευνών του, Δρ. Θεόδωρου Γ. Σωτηρούδη και της επιστημονικής του ομάδας.

  Όπως καταλαβαίνετε αυτό αποτελεί παγκόσμια πρωτιά της εταιρείας μας, για να μπορεί πλέον ο καταναλωτής να είναι 100% σίγουρος, ότι τα γραφόμενα δεν είναι διαφημιστική προσπάθεια της, αλλά επιστημονικά τεκμηριωμένες έρευνες.]

  Ευελπιστώντας ότι οι πληροφορίες μας είναι επαρκείς παραμένουμε στη διάθεσή σας.

  Για την ΑΛΓΗ Α.Ε.ΓΕ.

  Ζουλουμίδης Μιχάλης
  Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 10:21 | ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ, Μ. ΠΑΣΠΑΤΗΣ

  Η πλήρης απουσία των Υπηρεσιών Αλιείας των Περιφερειών είναι αισθητή. Δεν εμπλέκονται πουθενά και δεν έχουν καμία σχέση για μια δραστηριότητα που έως τώρα είχαν λόγο. Αυτές οι υπηρεσίες θα έπρεπε να εμπλέκονται με το θέμα διότι έχουν την ευθύνη της επαγγελματικής αλιείας που συνυπάρχει ως δραστηριότητα με την υδατοκαλλιέργεια.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 07:58 | ΕΛΛΗ ΔΟΥΚΑ

  ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ»

  ΦΟΡΕΙΣ:
  1.ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
  2.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

  Άρθρα 2 και 3

  Στην §3 του άρθρου 2 γίνεται αναφορά στις προτεραιότητες του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΕΠΑΥ). Πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο β)αα) αναφέρεται ότι προωθείται η κοινωνική ισότητα και συνοχή με την «ενθάρρυνση της συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων φορέων (διοίκηση, υδατοκαλλιεργητές, έμποροι χονρδικής και λιανικής πώλησης, και ενώσεις καταναλωτών) στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στη διαμόρφωση της αναπτυξιακής πολιτικής το κλάδου.

  Ενώ γίνεται αναφορά στην κοινωνική ισότητα και συνοχή, δεν γίνεται καμία αναφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. Για μια ακόμη φορά σε νόμο που αφορά ένα τόσο σημαντικό θέμα ΔΕΝ υπάρχει επαρκής πρόβλεψη για την συμμετοχή περιβαλλοντικών φορέων που έχοντας γνώση πεδίου και επιστημονική κατάρτιση μπορούν να αξιολογήσουν σημαντικές παραμέτρους που αφορούν στη διαμόρφωση περιβαλλοντικά βιώσιμης αναπτυξιακής πολιτικής για τον κλάδο.

  Παρ’ ότι στο άρθρο 3 προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπου περιβαλλοντικής οργάνωσης στο Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών, υπάρχει μεγάλη ασάφεια ως προς την εξειδίκευση που απαιτείται ώστε η εν λόγω περιβαλλοντική οργάνωση να μπορεί να έχει άποψη για το θέμα. Είναι απαραίτητο να ορισθούν οι προδιαγραφές που πρέπει να πληροί μια περιβαλλοντική οργάνωση για να συμμετέχει. Αυτές, πρέπει να καλύπτουν μεταξύ άλλων, σημαντική εμπειρία στο θέμα περιβαλλοντικής διαχείρισης υδατοκαλλιεργειών αλλά και συμμετοχή στη διαμόρφωση προτύπων αειφόρου λειτουργίας των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, κάτι που δεν είναι ανεπτυγμένο στον κλάδο. Είναι δε ύψιστης σημασίας η όποια περιβαλλοντική οργάνωση να μη συνδέεται με εταιρίες / φορείς που έχουν εμπορικά συμφέροντα στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών ή αν έχουν τέτοια σχέση, αυτή να έχει δηλωθεί.

  Παράλληλα, ακόμη και η συμμετοχή εκπροσώπων του Υπουργείου Περιβάλλοντος θα πρέπει να ορισθεί ώστε ο εκάστοτε εκπρόσωπος να έχει ικανή εμπειρία στον τομέα των Υδατοκαλλιεργείων. Και τούτο όχι μόνο σε διοικητικά θέματα αλλά επί της ουσίας γνώση περιβαλλοντικών θεμάτων σχετικά με την υδατοκαλλιέργεια.

  Άρθρα 4 και 5

  Το κράτος δύναται να παραχωρεί κατάλληλες εκτάσεις για την ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

  Ωστόσο, δεν ορίζεται τι καθιστά μια περιοχή «κατάλληλη» και κατά πόσο ο όρος περιλαμβάνει περιβαλλοντικές παραμέτρους ή έχει καθαρά «παραγωγικό» προσανατολισμό. Παράλληλα, δεν γίνεται αναφορά στη συμμετοχή των κατοίκων των περιοχών που πρόκειται να παραχωρηθούν. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για την αξιολόγηση του ενδεχομένου να υπάρχουν εναλλακτικά σχέδια χρήσης γης από τις τοπικές κοινωνίες (δημοτικές αρχές ή και ιδιώτες / φορείς).

  Παράλληλα, υπάρχει απουσία πρόβλεψης για την περιβαλλοντική αξιολόγηση των υδάτινων περιοχών ειδικότερα, καθώς αυτές σε πολλές περιπτώσεις εξυπηρετούν τις ανάγκες ευαίσθητων οικοσυστημάτων (όπως π.χ υγρότοποι, περιοχές NATURA 2000).

  Άρθρο 7

  Στο σημείο αυτό γίνεται αναφορά στη δυνατότητα παραχώρησης υδάτινων εκτάσεων χωρίς ανταλλάγματα, για διάστημα έως 3 έτη για εγκατάσταση πρωτότυπης μορφής καλλιέργειας. Η πρωτοτυπία δε κρίνεται «με βάση τα δεδομένα της τεχνολογίας, της μεθόδου και του είδους καλλιέργειας, που εφαρμόζεται κατά το χρόνο υποβολής του σχετικού αιτήματος…καθώς και με βάση τα προσδοκώμενα αποτελέσματα…»

  Απουσιάζει και πάλι η παράμετρος περιβάλλον. Η δυνατότητα μιας μονάδας υδατοκαλλιέργειας να υιοθετήσει περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές που δεν επιφέρουν μόλυνση στο περιβάλλον θα έπρεπε να ενθαρύνεται ώστε αυτό να μπορέσει να αποτελέσει πρότυπο για το μέλλον. Η μόνη αναφορά στο θέμα περιβάλλον εξαντλείται στις ισχύουσες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του νόμου 4014/2011 περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων. Μια τέτοια οπτική για ένα τόσο σημαντικό θέμα είναι μάλλον μικροσκοπική.

  Αρχικά, το θέμα της χωροθέτησης των εν λόγω μονάδων δεν αντιμετωπίζεται στον παρόντα νόμο. Βασίζεται δε στο Εθνικό Χωροταξικό για τις Υδατοκαλλιέργειες, το οποίο παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις σε ότι αφορά περιοχές με φυσικές ιδιαιτερότητες, ή υπό καθεστώς προστασίας, όπως για παράδειγμα περιοχές με λιβάδια Ποσειδωνίας, ή / και περιοχές NATURA 2000. Το δε Εθνικό Χωροταξικό για τις Υδατοκαλλιέργειες έχει ήδη προσβληθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας από πλήθος φορέων και αναμένεται η σχετική απόφαση. Επομένως δεν κρίνεται επαρκές να βασισθεί ένας νέος νόμος, σε ένα χωροτακτικό σχέδιο που παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις. Πριν λοιπόν την όποια χωροθέτηση θα πρέπει να υπάρχει γνωμοδότηση από αρμόδιους φορείς σχετικά με την καταλληλότητα της περιοχής.

  Στη συνέχεια και εφόσον λοιπόν διατεθεί ο χώρος, θα πρέπει στο διάστημα της τριετίας να διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν προκύπτει επιβάρυνση για το περιβάλλον. Αυτό κρίνεται απαραίτητο καθώς α) είναι σημαντικό να υπάρχει πρόληψη σε πιθανή καταπόνηση του περιβάλλοντος και β) η δωρεάν παραχώρηση περιοχών για δοκιμαστικό διάστημα δεν κάνει καμία πρόβλεψη για τις επιπτώσεις που πιθανόν να υπάρχουν στις τοπικές κοινωνίες όπου υπάρχουν άλλα σχέδια βιώσιμης ανάπτυξης (όπως π.χ. ήπιου θαλάσσιου τουρισμού) τα οποία επενδύουν στην αξιοποίηση μοναδικών περιβαλλοντικών συνθηκών (π.χ. περιοχές NATURA 2000) που ενδέχεται να πληγούν από μια τέτοια δοκιμαστική λειτουργία.

  Αναφέρεται επίσης «αν δεν παραχωρηθεί η εν λόγω υδάτινη έκταση έναντι μισθώματος, μετά την παρέλευση της τριετίας υποχρεούται ο ενεργών την πειραματική εκτροφή να παραδώσει την έκταση στην αρχική της μορφή, απομακρύνοντας όλες τις εγκαταστάσεις του.

  Στο σημείο αυτό υπάρχει ασάφεια σε ότι αφορά την περιβαλλοντική επιβάρυνση που έχει πιθανώς προκύπψει από την λειτουργία των τριών ετών. Σε κάθε περίπτωση, πέραν της απλής απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων από τη μισθωμένη περιοχή, θα πρέπει να απαιτείται και η επαναφορά του φυσικού περιβάλλοντος στην κατάσταση που ήταν πριν την εγκατάσταση της μονάδας. Παράλληλα, θα πρέπει να γίνεται καθαρισμός σε μια εύλογη ακτίνα γύρω από την μονάδα καθώς η πιθανή μόλυνση είναι δυνατόν να έχει έκταση μεγαλύτερη των τυπικών ορίων της εγκατάστασης.

  Στο πλαίσιο αυτό, ένα ακόμη θέμα που τίθεται είναι η αποζημίωση των Δήμων ή ιδιωτικών φορέων που επενδύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου τους, και τα σχέδια των οποίων ενδεχομένως να πληγούν από τη δοκιμαστική λειτουργία μονάδων και της όποιας περιβαλλοντικής επιβάρυνσης προκύψει λόγω αυτών, απαγορεύοντας στην ουσία οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα.

  Στις περιπτώσεις που η δοκιμαστική λειτουργία αφορά ερευνητικούς σκοπούς, το χρονικό διάστημα των 5 ετών είναι μικρό και θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Οι επιστημονικές έρευνες διαρκούν συχνά πολύ περισσότερο από πέντε χρόνια και ακόμη και αν ολοκληρωθούν είναι σε πολλές περιπτώσεις σημαντικό για τους ερευνητές να επιστρέφουν στο σημείο της έρευνας για πρόσθετα στοιχεία ή αξιολόγηση. Η μετακίνηση σε διαφορετικές περιοχές είναι οικονομικά ασύμφορη για μια ερευνητική ομάδα ενώ αυτό θα μπορούσε να έχει δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον σε μεγαλύτερη έκταση. Παράλληλα, θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να τεθούν όροι α) για την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της εκάστοτε περιοχής και β) για την αποκατάσταση της όποιας ζημίας.

  Άρθρα 9, 23 και 24

  Σχετικά με την αναμίσθωση των εκτάσεων προβλέπεται η ανανέωση παραχώρησης με τις εξής προϋποθέσεις «α) να έxουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις και β) να έχουν εξοφληθεί οι υποχρεώσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου».

  Απουσιάζει η απαίτηση για περιβαλλοντική αξιολόγηση πριν από την ανανέωση. Σε περίπτωση δηλαδή που η περιοχή έχει επιβαρυνθεί σημαντικά από τη λειτουργία της μονάδας υδατοκαλλιέργειας, πως είναι δυνατόν να γίνει ανανέωση χωρίς να γίνουν τουλάχιστον οι απαραίτητες διοθρωτικές κινήσεις. Αυτό δε ισχύει στην καλύτερη των περιπτώσεων, καθώς σε περίπτωση σημαντικής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, θα έπρεπε να απαιτείται – κατ’ ελάχιστο – απομάκρυνση και καθαρισμός της περιοχής. Κάτι που δεν καλύπτεται ούτε στα Άρθρα 23 και 24 στα οποία περιγράφονται οι διαδικασίες ανάκλησης – αναστολής άδειας και ανανέωσης άδειας.

  Παράλληλα, ορίζεται αρχική διάρκεια μίσθωσης τα 20 χρόνια – διάστημα πολύ μεγάλο για να μην υπάρχει ενδιάμεση περιβαλλοντική αξιολόγηση – ενώ ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα ανανέωσης χωρίς κανένα περιορισμό, προβλέποντας στην πραγματικότητα την εφ’όρου ζωής εγκατάσταση μιας μονάδας σε συγκεκριμένο σημείο. Γεγονός που θα έχει καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον της εκάστοτε περιοχής.

  Θα ήταν σωστότερο να ορίζεται μια δοκιμαστική και υπο επιτήρηση περίοδος 3 ετών κατά την οποία θα γίνονται τακτικοί έλεγχοι και η οποία θα αποτελεί πρότυπο για τη λειτουργία της μονάδας στα μετέπειτα χρόνια. Η δε ανανεώσεις θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα την συμμόρφωση της λειτουργίας της μονάδας βάσει της εκδιδόμενης άδειας (που θα πρέπει φυσικά να περιλαμβάνει και περιβαλλοντικά κριτήρια).

  Άρθρο 10

  Σε ότι αφορά την επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων ορίζεται η «μετακίνηση του συνόλου των πλωτών εγκαταστάσεων εκτός της μισθωμένης υδάτινης έκτασης σε άλλη υδάτινη έκταση και σε απόσταση τουλάχιστον 250 μέτρων από τα όρια της αρχικά μισθωμένης υδάτινης θέσης».

  Ο ορισμός της απόστασης των 250 μέτρων είναι απολύτως αυθαίρετος. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πρόσφατα ευρήματα σε έρευνα πεδίου στον ελλαδικό θαλάσσιο χώρο αλλά και σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, έχει διαπιστωθεί ότι η μόλυνση που προκαλείται από μια μονάδα υδατοκαλλιέργειας είναι εμφανής και εκτείνεται σε ακτίνα 300 μέτρων από την μονάδα. Αυτό σημαίνει ότι τα 250 μέτρα που όριζονται σαν ελάχιστη απόσταση για μετακίνηση μονάδας δεν επαρκούν ώστε η περιοχή να έχει τη δυνατότητα να καθαρίσει. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα μετακίνησης ακόμη και εντός του ορίου των 250 ΧΩΡΙΣ να προσδιορίζονται οι λόγοι για την πιθανή απόκλιση – και πάλι ασάφεια στον προσδιορισμό – και μάλιστα χωρίς να προηγείται έστω περιβαλλοντική αξιολόγηση της περιοχής στην οποία θα εφαρμοστεί ο νόμος.

  Άρθρο 11

  Δεν γίνεται αναφορά στην υποχρέωση του μισθωτή να συμμορφώνεται με περιβαλλοντικούς όρους έναντι ποινής.

  Άρθρο 15

  Σε ότι αφορά τη λύση μισθώσεων αναφέρεται ότι αυτή είναι δυνατή μεταξύ άλλων «λόγω σοβαρής περιβαλλοντικής διαταραχής στη θέση εγκατάστασης της μονάδας».

  Ωστόσο δεν ορίζονται τα κριτήρια της περιβαλλοντικής διαταραχής. Τι νοείται σοβαρή περιβαλλοντική διαταραχή και ποιός ορίζει τα κριτήρια; Είναι σημαντικό να ορισθούν τα κριτήρια αλλά και να ισχύσει ο νόμος όχι μόνο για την πιθανή περιβαλλοντική διαταραχή στην ίδια τη μονάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή λόγω της λειτουργίας της.

  Άρθρο 21

  Αναφέρεται ότι το Κράτος μπορεί να διαθέσει γη συμπεριλαμβάνοντας «αιγιαλό, παραλία, παρόχθιες εκτάσεις, δημόσιες γαίες και δασικές εκτάσεις».

  Οι περιβαλλοντικές παράμετροι και πάλι απουσιάζουν. Οι δασικές και παρόχθιες εκτάσεις είναι ζωτικής σημασίας για την διατήρηση της ισορροπίας των οικοσυστημάτωσν και ο νόμος ως έχει δεν θέτει όρια για την προστασία τους.

  Άρθρα 25 και 26

  Γίνεται αναφορά στα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητο να προσκομίσει ο φορέας προκειμένου να μισθώσει μια έκταση. Αυτά όπως αναφέρεται “ορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”.

  Ωστόσο, δεν ορίζονται τα ακριβή δικαιολογητικά ή κατ’ ελάχιστον η φύση αυτών. Προβλέπονται περιβαλλοντικές μελέτες – αξιολογήσεις της περιοχής; αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσδιοριστεί στο νόμο.

  Παράλληλα, στην §3 του άρθρου 25, όπου γίνεται αναφορά στην Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, δε γίνεται μνεία για τη σχετική διαδικασία σε ότι αφορά σε περιοχές NATURA. Σύμφωνα με το νόμο 4014/2011 περί Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, προβλέπονται συγκεκριμένες διαδικασίες για τα έργα κατηγορίας Α και Β αλλά και ειδικότερα για τις περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000 (Άρθρο 10 του ν4014/2011). Στον υπό διαβούλευση νόμο γίνεται αναφορά στις κατηγορίες Α και Β αλλά χωρίς αναφορά στις περιοχές NATURA κάτι που αποτελεί σημαντική παράλειψη. Το ίδιο αφορά και τις χερσαίες εγκαταστάσεις του Άρθρου 26.

  Άρθρα 27 και 28

  Το άρθρο 27 και κεφάλαιο Δ με τίτλο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» αποτελείται από τις εξής 4 γραμμές: «με απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας και εκτροφής που πρέπει να τηρούνται από τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας ανάλογα με το είδος εγκατάστασης και την κατάταξη της δραστηριότητας.

  Το παρόν είναι φανερό ότι υποβιβάζει τη σημασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Ακόμη και στην περίπτωση που δεν κρίνεται από τον νομοθέτη απαραίτητη η λεπτομερής αναφορά των όρων ανά εγκατάσταση και κατάταξη, είναι απαραίτητο να ορισθεί στο παρόν η νομοθεσία (Ελληνική και Ευρωπαϊκή) βάσει της οποίας θα καθορισθούν οι περιβαλλοντικές παράμετροι και με τη συμβολή ποιών φορέων (πχ περιβαλλοντικού φορέα σχετικού με το θέμα).

  Η δε υποβάθμιση της σημασίας του περιβάλλοντος στην ανάπτυξη του κλάδου, επιβεβαιώνεται και στο Άρθρο 28 όπου οι κυρώσεις περιορίζονται σε χρηματικά πρόστιμα – και δη αποκλειστικά στο δημόσιο, αγνοώντας τις όποιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες και επενδύσεις όπως αναφέρεται ανωτέρω – , χωρίς να απαιτούν απομάκρυνση των μονάδων και καθαρισμό όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο ή ακόμα και ενέργειες για την επαναφορά του περιβάλλοντος στην αρχική του κατάσταση.

  Έλλη Δούκα
  Διευθύντρια Επικοινωνίας και Ανάπτυξης Προγραμμάτων
  Αναπτυξιακό Κέντρο Οινουσσών Αιγαίου
  Ακτή Μιαούλη 33,
  18535 Πειραιάς
  Τηλ. 2104599883

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 23:04 | Ιχθυολογος Περιφερειας

  Οι αποκεντρωμένες Διοικησεις (και οχι οιυπηρεσιες που ενταχτηκαν σε αυτες) ειναι ο πιο αποτυχιμενος θεσμος απο ιδρυσεως του Ελληνικου κρατους που μπηκαν καπελο πανω απο τους δημοκρατικους αυτοδιοικητικους θεσμους που μονο οπισθοδρομηση και χρεοκοπια προσεθεσαν , εξυπηρετωντας πελατειακες σχεσεις μεταξυ ημετερων και κεντρικου κρατους.Ο Υπουργος μαζι με τη κλικα του αυτο θελει να πραξει. Καιρος ειναι να ξεκουμπιστει μαζι με καποιους επιτηδιους απο τη γενικη διευθυνση αλιειας. Το εν λογω σχεδιο που εφτιαξε μαζι με τους κολλητους του τον Αριστειδη, τη Μαρινα την Αγγελικη και ολο το καρο συναπαντημα δεν επιδεχεται καμιας σοβαρης κριτικης.Δεν σεβεται ο κυριος Υπουργος πρωτον την Αυτοδιοικηση και ολο τον Αυτοδιοικητικο κοσμο, τους Περιφερειαρχες, τους Δημαρχους που σε λιγο κατεβαινουν στις εκλογες και τους προκαλει μαυτο το τροπο αφαιροντας ουσιαστικες αρμοδιοτητες που καθοριζουν την αναπτυξιακη πορεια της περιφερειας .Να τον χαιρεται ο κ Βενιζελος. ΟΙ διευθυνσεις αγροτικων υποθεσεων λοιπον κυριε καθηγητα- υπουργε δεν διαθέτουν κατά πρώτον Υπηρεσίες Αλιείας και σύμφωνα με τον Καλλικράτη δεν έχουν καμία αρμοδιότητα του τομέα αλιείας και ορθως και προφανώς δεν μπορούν να ασκήσουν ουτε την αρμοδιότητα αυτη που εσεις εναγωνιως κοπτεστε να αναθεσετε (εμεις ξερουμε γιατι) .Γιατι μαζι με τους ελλιπης επισης εισηγητες σας φοβαστε την Περιφερειακη Αυτοδιοικηση,τον ευρυ κοινωνικο ελεγχο, τη διαφανεια τον διαλογο προκειμενου να τους πεισετε για την αναγκαιοτητα αναπτυξης του τομεα, γιατι πρεπει να εχετε κοτσια και θαρρος και επιχειρηματα και να μην ειστε ελλιπεστατοι . Η αρμοδιοτητα των υδατοκαλλιεργειων απαιτεί εξειδικευμένη διοικητική διαχείριση από τις Υπηρεσίες αλιείας οι οποίες είναι διανεμημένες στις περιφερειακές ενότητες των Περιφερειων και καλύπτουν τις ανάγκες γεωγραφικά όλης της Χώρας. Οι αιρετές περιφέρειες , διαθέτουν την κατάλληλη διοικητική υποδομή , τις αντίστοιχες εξειδικευμένες διοικητικές μονάδες (υπηρεσίες αλιείας) και τα αιρετά θεσμικά όργανα ( Περιφερειακό συμβούλιο , επιτροπές , θεματικούς αντιπεριφερειαρχες κλπ) που διασφαλίζουν την διαφάνεια , τον έλεγχο, το δημοκρατικό προγραμματισμό και τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της Περιφέρειας.
  Η ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα στηρίχτηκε στις Εποπτείες Αλιείας των Νομαρχιών και μετέπειτα Υπηρεσιών Αλιείας των Νομαρχιακών Αυτ/σεων και στη συνέχεια των Αιρετών Περιφερειών και όχι στο κεντρικό κράτος ούτε στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

  Σε περίπτωση που δεν προβείτε στην απόσυρση παρακαλούμε όπως αντικατασταθεί σε όλο το κείμενο του σχεδιου της διαβούλευσης η λέξη Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τη λέξη Περιφερειάρχης και αρμοδίας Υπηρεσίας αντί της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης η Υπηρεσία Αλιείας.
  Σεβασμος κυριε υπουργε στους Δημοκρατικους αυτοδιοικητικους θεσμους που επιτελους θα πρεπει να τους αφησετε να αναλαβανουν να διαχειριζονται τις τυχες της περιφερειας και του Δημου μονες τους. Προστατες και μαλιστα ελλιπεστατους δεν χρειαζονται.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 20:39 | Σύλλογος για την Προστασία του Περιβάλλοντος Αγιου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας Δήμου Λοκρών

  Σύλλογος για την Προστασία του Περιβάλλοντος Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας

  Κυριε Υπουργέ
  Εκ του προλόγου σας συμπεραίνεται αβίαστα ότι το παρόν νομοσχέδιο έρχεται να συμπληρώσει το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Υδατοκαλλιέργειες προκειμένου να απλουστευθούν και να επισπευστούν οι διαδικασίες αδειοδότησης των υδατοκαλλιεργειών είτε για ίδρυση νέων μονάδων είτε για επεκτάσεις υφισταμένων είτε για μετεγκαταστάσεις σε νέες θέσεις .
  Κινείται μαλιστα ακόμα και στο ίδιο μήκος κύματος καθώς το νομοσχέδιό σας αγνοεί , όπως ακριβώς αγνόησε και το ΥΠΕΚΑ όταν σχεδίαζε και υλοποιούσε το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Υδατοκαλλιέργειες, μια ουσιώδη παράμετρο:

  τη γνώμη των τοπικών κοινωνιών οι οποίες επί δεκαετίες υφίστανται επιπτώσεις από τη λειτουργία των υδατοκαλλιεργειών με σπουδαιότερη τη δραματική υποβάθμιση του θαλασσίου περιβάλλοντος με ότι αυτό συνεπάγεται για την οικονομική ζωή των κατοίκων των περιοχών αυτών.

  Εκτιμούμε λοιπόν ότι το νομοσχέδιό σας, όταν γίνει νόμος του Κράτους, θα έχει την ίδια τύχη με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Υδατοκαλλιέργειες κατά του οποίου, όπως ασφαλώς θα γνωρίζετε, έχει στραφεί η Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Φορέων περιοχών οι οποίες θίγονται από τις υδατοκαλλιέργειες στην οποία συμμετέχει ο Δήμος Λοκρών και άπαντες οι Σύλλογοι του Δήμου μας, με κατάθεση προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας η απόφαση του οποίου αναμένεται.
  Εμεις απλώς σας θέτουμε υπόψη σας την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λοκρών η οποία είχε κατατεθεί στη Δημόσια Διαβούλευση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Υδατοκαλλιέργειες και υπό την οποία συντασσόμαστε όλοι οι Σύλλογοι του Δήμου Λοκρών αφού σας θυμίσουμε το εξής:

  ΝΟΜΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
  Από το αριθμ. 11-16/4/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών, που περιλαμβάνει την αριθμ. 11/139/2011 απόφασή του.
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  Ν.Λιόλιος
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  Α.Ζαΐμης
  ΤΑ ΜΕΛΗ
  Παρόντα
  Κ.Τσέρτος
  Ι.Μπονόβας
  Α.Παπακωνσταντίνου
  Β.Καρατράντος
  Σ.Γκριτζάπης
  Η.Κολομτσάς
  Γ.Βλαχάβας
  Δ.Τσοχαντάρης
  Γ.Δουμπιώτης
  Χ.Μπώκος
  Αλ.Β.Κούρος
  Μ.Περλεπές
  Ι.Θεοδοσίου
  Αρ.Κ.Κούρoς
  Ε.Αγγελούσης
  Κ.Πάσσας
  Κ.Σούλιας
  Κ.Αγγελούσης
  Ι.Παπαγεωργίου
  Μ.Γεωργοπούλου
  Δ.Σουλτανόπουλος
  Π.Μιχαλοπούλου-Σουλτανοπούλου
  Γ.Ρούσσης
  Γ.Νυδριώτης
  Απόντα
  Γ.Γουρνάς,
  Γ.Παπαμάρκου
  Ο Δήμαρχος Λοκρών κ. Ν. Λιόλιος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
  Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων
  1. Α. Κατσούλης ,2. Κ. Τσαρούχας, 3. Γ. Σταθουλόπουλος, 4. Σπ. Γιάγκου
  Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων
  1.Γ. Ρουμπής, 2. Μ. Χρυσοβέργης, 3. Ι. Σκορδάς, 4. Α. Ευθυμίου, 5. Δ. Γλουστιάνος, 6. Δ.Κυριαζής, 7. Σ. Κορόμηλος
  Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινότητων
  1. Ι. Λιάρτης,
  Απόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
  1. Α. Λάμπρου, 2. Σπ. Κολιοφούτης
  Στην Αταλάντη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα, 16 Απριλίου 2011 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών, ύστερα από την αριθμ. 5715 – 11/04/2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 67 του N 3852/2010 και αφού βρέθηκε απαρτία των παρόντων μελών ( 25 ) σε σύνολο ( 27 ) κηρύχθηκε από τον κ. Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο υπάλληλος του Δήμου, Γεώργιος Ευαγγελίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, των προς συζήτηση κατά σειρά παρακάτω θεμάτων:
  Θέμα 6ο: Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες
  Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
  § την εισήγηση του Δημάρχου,
  § την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10
  § το περιεχόμενο των θεμάτων, τα οποία αν και δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
  Την συζήτηση των παραπάνω θεμάτων πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή τους.
  Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
  Εγκρίνει την κατάθεση ψηφίσματος διαφωνίας για το σχέδιο της Κ.Υ.Α. που αφορά το «Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες» του ΥΠΕΚΑ που ετέθη προς διαβούλευση από την 11η Απριλίου έως την 26η Μαΐου του 2011, ως κατωτέρω:
  Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
  Σήμερα την 16 Απριλίου 2011 το Δ.Σ. του Δήμου Λοκρών ομόφωνα αποφάσισε κι ενέκρινε το ψήφισμα διαφωνίας για το σχέδιο της κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά το «Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες» του ΥΠΕΚΑ που ετέθη προς διαβούλευση από την 11η Απριλίου έως την 26η Μαΐου του 2011.
  Αυτή η πρόταση όπως έχει κατατεθεί υπαγορεύει την υποβάθμιση της πρώτης παραλιακής ζώνης μετά την Αθήνα, που τα βασικά της χαρακτηριστικά παραβλέπονται, όπως το ότι από το 2003 ο ΕΟΤ έχει χαρακτηρίσει αυτή τη ζώνη τουριστική με τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης. Επίσης υπάρχουν υγρότοποι στον κόλπο της Αταλάντης που είναι ενταγμένοι στον επιστημονικό κατάλογο « NATURA 2000».
  Από τις αρχές το 1990 εγκαταστάθηκαν κάποιες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας και όταν οι περισσότερες από αυτές εγκαταλειφθήκαν άφησαν πίσω τους κληρονομιά οικολογικά προβλήματα.
  Ως Δήμος είμαστε ενάντια στην πολλαπλάσια αύξηση της παραγωγής προϊόντων και θα είμαστε αμείλικτα σκληροί. Γι αυτό καταγγέλλουμε την πρόταση αυτή καθώς και τους μελετητές αφού τα προηγούμενα χρόνια είχαν επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή και άρα γνωρίζουν πολύ καλά τι συμβαίνει. Δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι σε κανένα επιχειρηματικό deal που θα έχει ως αποτέλεσμα να κερδίσουν οι λίγοι και οι πολίτες και ο τόπος να είναι οι μεγάλοι χαμένοι..
  Ως διοικούντες αυτού του τόπου δεν θα δεχθούμε την πολλαπλάσια αύξηση της παραγωγής και θα αντικρούσουμε όλες τις πράξεις που θα υπαγορεύουν επέκταση των υπαρχόντων μονάδων αλλά και εγκατάσταση νέων αφού είναι πολύ πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια που θέτει το ίδιο το περιβάλλον και αυτό θα συνεπάγεται επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και του βυθού και θα είναι ενάντια στην οποιαδήποτε τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και των κατοίκων της.
  Και οι τέσσερις πρώην Δήμοι που απαρτίζουν τον σημερινό Δήμο Λοκρών είχαν πάρει ομόφωνες αποφάσεις ενάντια στην εγκατάσταση υδατοκαλλιεργειών , όλοι οι κοινωνικοί κι εργατικοί φορείς αλλά και οι πολίτες συναινούσαν και μ΄ αυτές τις αποφάσεις κι εμείς συντασσόμαστε ως νέο Δημοτικό Συμβούλιο και τις υποστηρίζουμε αυστηρά χωρίς εκπτώσεις σε καμία κατεύθυνση.
  Ως Δ.Σ. του Δήμου Λοκρών διαφωνούμε με την τακτική που ακολουθεί το υπουργείο και ζητάμε να αποσυρθεί άμεσα αυτή η πρόταση από την διαδικασία διαβούλευσης γιατί δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε σε τετελεσμένα που υποθηκεύουν το μέλλον του τόπου.
  Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 11/139/2011
  Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
  Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  Ν.Λιόλιος
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  Α.Ζαΐμης
  ΤΑ ΜΕΛΗ
  Κ.Τσέρτος,
  Ι.Μπονόβας,
  Α.Παπακωνσταντίνου,
  Β.Καρατράντος,
  Σ.Γκριτζάπης,
  Η.Κολομτσάς,
  Γ.Βλαχάβας,
  Δ.Τσοχαντάρης,
  Γ.Δουμπιώτης,
  Χ.Μπώκος,
  Αλ.Β.Κούρος,
  Μ.Περλεπές,
  Ι.Θεοδοσίου,
  Αρ.Κ.Κούρoς,
  Ε.Αγγελούσης,
  Κ.Πάσσας,
  Κ.Σούλιας,
  Κ.Αγγελούσης,
  Ι.Παπαγεωργίου,
  Μ.Γεωργοπούλου,
  Δ.Σουλτανόπουλος,
  Π.Μιχαλοπούλου-Σουλτανοπούλου,
  Γ Ρούσσης,
  Γ.Νυδριώτης
  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
  Ο
  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
  Ν.ΛΙΟΛΙΟΣ

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 20:18 | ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΣΤΗΝ ΝΟΡΒΗΓΙΑ Ο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΟΛΟΜΟΥ.ΠΩΣ ΤΑ ΠΕΤΥΧΑΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ? Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗ ΜΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ.
  ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΝΑ ΔΙΔΑΧΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΓΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΕΝΑΝ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΛΑΣΙΕΣ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΩΝ Π.Ο.Α.Υ.
  Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΥΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ.
  ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΥΠΕΚΑ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΝ ΞΕΧΝΩ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΔΙΑΦΕΥΓΕΙ.
  ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ.ΕΙΔΑΛΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΒΟΣ Ο ΓΙΑΛΟΣ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΑΡΜΕΝΙΖΟΥΜΕ ΣΤΡΑΒΑ.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 18:18 | ΠΑΣΕΓΕΣ

  Άρθρο 2, παρ. 3β.αα)
  Προτείνεται να προστεθούν οι Αγροτικοί Αλιευτικοί Συνεταιρισμοί που διαχειρίζονται τις λιμνοθάλασσες.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 16:44 | ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 9 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΛΙΟΝΑΚΗ ΣΤΟ
  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ»

  1. Το παρόν Σχέδιο Νόμου του ΥΠ.Α.ΑΝ. & Τροφίμων για τις Υδατοκαλλιέργειες, αν και αποτελεί αξιόλογη προσπάθεια, γιατί τοποθετεί την ιχθυοκαλλιέργεια στον χωροταξικό χάρτη, σίγουρα δεν εξασφαλίζει την απλούστευση διαδικασιών όπως σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείου στις 14-02-2014 υποστηρίζει. Και αυτό γιατί το άρθρο 22 του παρόντος προϋποθέτει για την έκδοση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Μονάδων Υδατοκαλλιέργειας, πλήθος εγκρίσεων από συναρμόδιες Υπηρεσίες, ανεξάρτητες μεταξύ τους, όπως ακριβώς συμβαίνει μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι πως σήμερα για παράδειγμα, η έκδοση μιας Απόφασης ΄Εγκρισης Περιβαλλοντικών ΄Ορων μπορεί να διαρκέσει δύο και πλέον έτη και αυτό είναι κάτι που όλοι οι εμπλεκόμενοι στην Υδατοκαλλιέργεια γνωρίζουν.
  Επιπλέον το γεγονός ότι στο παρόν Νομοσχέδιο προβλέπεται η αδειοδότηση συνοδών και τυχόν υποστηρικτικών χερσαίων εγκαταστάσεων (άρθρο 22 παρ. δ σελ. 20) ως απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας της κάθε πλωτής Μονάδας, περιπλέκει ακόμα περισσότερο τα πράγματα.
  Η αλήθεια είναι ότι η λειτουργία για παράδειγμα Συσκευαστηρίου Νωπών Ιχθύων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Ιχθυοπαραγωγή, όμως αποτελεί ανεξάρτητη δραστηριότητα και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοια. Η υποχρεωτική αδειοδότηση των χερσαίων εγκαταστάσεων πριν την έκδοση Άδειας & Λειτουργίας της πλωτής εγκατάστασης θέτει τους εν ενεργεία Υδατοκαλλιεργητές σε ένα απρόβλεπτου χρόνου, κόστους & κυρίως αποτελέσματος γραφειοκρατικό αγώνα διατήρησης της πλωτής Άδειας τους.
  Η άδεια των πλωτών εγκαταστάσεων αποτελεί την βάση της επιχειρηματικής δράσης. Χωρίς πλωτές εγκαταστάσεις, δεν χρειάζονται οι όποιες χερσαίες (αδειοδοτημένες ή μη). Αντίθετα η εξασφάλιση της λειτουργίας των πλωτών εγκαταστάσεων δημιουργεί την ανάγκη ύπαρξης χερσαίων και αυτή η σειρά πρέπει να ακολουθείται και στην διαδικασία αδειοδότησης.
  Πρόταση: ΈΚΔΟΣΗ ΆΔΕΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ.
  Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται και το επιχειρηματικό ενδιαφέρον των «εν δυνάμει» Υδατοκαλλιεργητών, των νέων επενδυτών. Πρώτα εξασφαλίζεται ο πυρήνας της επιχειρηματικής δράσης, δηλαδή η πλωτή εγκατάσταση και στη συνέχεια γίνονται οι επενδύσεις στον χερσαίο χώρο.
  2. Αξιοσημείωτη και θετική η Πρωτοβουλία δημιουργίας ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ και η σύσταση του ΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (αρ.2 & αρ. 3).
  Χρειάζεται όμως η ενίσχυση της παρουσίας παραγωγικών φορέων στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.
  Πρόταση: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ, ΕΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΄ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ.
  3. Σελίδα 14, άρθρο 12, παράγραφος 2: «Απαγορεύεται η μίσθωση υδάτινων εκτάσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για ίδρυση μονάδας υδατοκαλλιέργειας καθώς και η συμμετοχή σε δημοπρασία μίσθωσης, εφόσον για τα ως άνω πρόσωπα έχει ανακληθεί η άδεια ίδρυσης μονάδας υδατοκαλλιέργειας ή έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία για την ανάκληση της λόγω υπαιτιότητας τους, εντός της τελευταίας τριετίας από την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας ή από την υποβολή της αίτησης μίσθωσης υδάτινης έκτασης για τον ίδιο σκοπό.»
  Πρόταση: Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΛΕΙΦΘΕΙ.
  Τουλάχιστον 20% των ενεργών υδατοκαλλιεργητών σήμερα βρίσκονται σε δικαστικές διαμάχες με περιβαλλοντικούς συλλόγους, παραθεριστές ή κακοπροαίρετους τρίτους, αποκλειστικά και μόνο λόγω έλλειψης χωροθέτησης σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκης Νομοθεσίας. Ο όρος ¨λόγω υπαιτιότητας τους¨ εξ’ άλλου υποκρύπτει υποκειμενικότητα και δεν προστατεύει επενδυτές που κάποια άδεια τους ανακλήθηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας ή πρόκειται να τους ανακληθεί ή που ακόμα δεν θα τους ανακληθεί μετά το πέρας της όποιας δικαστικής διαδικασίας.
  Πολλές ανακλήσεις παρελθούσες ή και μελλοντικές οφείλονται στο κενό νόμου για το οποίο ουσιαστικά ευθύνεται η Πολιτεία. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς χρήσεις γης και θάλασσας, χωρίς καθορισμό Ζωνών Παραγωγικής Δραστηριότητας. Χαιρετίζεται η προσπάθεια της Πολιτείας για νόμιμη χωροθέτηση των Υδατοκαλλιεργειών μέσω Π.Ο.Α.Υ., όμως η ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΛΕΙΦΘΕΙ.
  4. Σελίδα 15, άρθρο 13, παράγραφος 3β: ¨Το οριζόμενο ως άνω ύψος του μισθώματος αυξάνεται κατά 15% για τις μισθωμένες υδάτινες εκτάσεις εντός Π.Ο.Α.Υ.¨
  Η προσαύξηση του θαλάσσιου μισθώματος εντός Π.Ο.Α.Υ. κατά 15% είναι άδικη. Οι Υδατοκαλλιεργητές που θα δραστηριοποιούνται εντός Π.Ο.Α.Υ. οφείλουν να τηρούν συγκεκριμένες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, να κάνουν μετρήσεις περιβαλλοντικών παραμέτρων σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα ελέγχονται περιοδικά από τον Φορέα Διαχείρησης. Συνεπώς εκτός της επιχειρηματικής τους δράσης, θεσμοθετημένα επενδύουν διαρκώς και στην περιβαλλοντική οικονομία, έχουν μεγαλύτερο κόστος ή ενδεχομένως να έχουν μεγαλύτερο κόστος λειτουργίας από εκείνους που βρίσκονται εκτός Π.Ο.Α.Υ. Αντί λοιπόν να επιβραβευθούν, τους λογίζεται και ποινή προσαύξησης 15% στο θαλάσσιο μίσθωμα.
  Πρόταση: Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3Β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΕΙΤΕ ΝΑ ΕΞΑΛΕΙΦΘΕΙ ΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ: ¨ΤΟ ΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΩΣ ΑΝΩ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 15% ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ Π.Ο.Α.Υ.¨
  5. Σελίδα 16, Άρθρο 15 Παράγ. 1γ: “Οι μισθώσεις των άρθρων 5 και 7 λύνονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: γ) Αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην καταβολή μισθώματος μεγαλύτερη του ενός (1) έτους.”
  Είναι γνωστό ότι σε περιπτώσεις μη έγκαιρης καταβολής του θαλασσίου μισθώματος, το μη καταβαλλόμενο ποσό βεβαιώνεται στην οικεία Δ.Ο.Υ., με αποτέλεσμα ή την αποπληρωμή του εξ΄άπαξ ή κατόπιν ρύθμισης. Σε περίπτωση που δεν συμβεί κάτι τέτοιο ο μισθωτής δεν μπορεί να έχει φορολογική ενημερότητα και ουσιαστικά δεν μπορεί να λειτουργήσει, πέραν των λοιπών κυρώσεων που επιφέρει κάθε φορολογική οφειλή σε συνάρτηση βέβαια πάντα με το ύψος της.
  Συνεπώς εδώ έχουμε διπλή τιμωρία. Από την μία τιμωρείται ο μισθωτής από τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό της Πολιτείας και από την άλλη ανακαλείται η μίσθωση του σε ένα μόλις χρόνο (μία δόση δηλαδή), μη δίνοντάς του δικαίωμα να ανακάμψει. Στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που η πληγωμένη την τελευταία δεκαετία Υδατοκαλλιέργεια αγωνίζεται να καταλάβει ηγετική θέση στην εξαγωγική δράση της Εθνικής μας Οικονομίας, πρέπει να υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία στον Επιχειρηματία Υδατοκαλλιεργητή.
  Πρόταση: Η ΠΑΡΑΓ. 1Γ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
  Γ) ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ.
  6. Σελ. 18 άρθρο 18 παραγ. 2 ¨Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται η μέγιστη απόσταση τοποθέτησης των αγκυροβολίων από τα όρια της μισθωμένης έκτασης και κάθε σχετικό θέμα.¨
  Η αγκυροβόληση της εγκατάστασης είναι θέμα μείζονος σημασίας γιατί αφορά την ασφάλεια των εκτεθειμένων στις καιρικές συνθήκες πλωτών εγκαταστάσεων. Η σωστή αγκυροβόληση είναι δικαίωμα του Υδατοκαλλιεργητή συνυφασμένο με την ύπαρξη του. Στις πλωτές Υδατοκαλλιεργητικές Μονάδες πρέπει να εφαρμοστούν για λόγους ασφαλείας οι κανόνες αγκυροβόλησης πλοίων. Η τεχνική οδηγία αγκυροβόλησης πλοίων αναφέρει ότι η τοποθέτηση των αγκυρών πρέπει να γίνεται σε απόσταση (κατά μήκος) τρείς φορές μεγαλύτερη από το βάθος αγκυροβόλησης.
  Πρακτικά για μια πλωτή Μονάδα που βρίσκεται σε μέγιστο βαθος 50μ. σημαίνει ότι τα αγκυροβόλια πρέπει να εκτείνονται σε απόσταση 50μχ3=150μ εκτός του μισθωμένου χώρου.
  Πρόταση: Η ΠΑΡΑΓ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:¨Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΡΙΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ.
  7. Σελ 18 άρθρο 19 παρα. 1
  Η περιμετρική ζώνη εμπεριέχει την έννοια της προστασίας και της παροχής συνθηκών εύρυθμης λειτουργίας της πλωτής Υδατοκαλλιέργειας. Σε συνέχεια του άρθρου 18 που αφορά την αγκυροβόληση, η περιμετρική ζώνη θα πρέπει να συμπίπτει κατ΄ελάχιστον με την μέγιστη απόσταση τοποθέτησης αγκυροβολίων πέρα από τα όρια της μισθωμένης έκτασης. Σε διαφορετική περίπτωση αλιευτικά εργαλεία μπορούν να προκαλέσουν μετατόπιση ή καταστροφή της αγκυροβόλησης με όποιες δυσμενείς συνέπειες κάτι τέτοιο συνεπάγεται.
  Εξ΄άλλου τα 50μ θάλασσας είναι εξαιρετικά μικρή απόσταση, αφού αφορά ωφέλιμο χώρο που καταλαμβάνουν περίπου 2 κλωβοί μεσαίου μεγέθους και σε μεταβλητές καιρικές συνθήκες είναι πολύ εύκολο ο όποιος αλιέας ακουσίως να βρίσκεται να αλιεύει δίπλα ή κάτω από τις κλωβοστοιχίες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
  Πρόταση για το άρθρο 19: Η ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΖΩΝΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΙΠΤΕΙ ΚΑΤ΄ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΩΝ 200Μ.
  8. Σελ. 28-29 Άρθρο 28.
  Είναι γεγονός ότι η καταστρατήγηση των όρων λειτουργίας των Υδατοκαλλιεργειών σε ότι αφορά την δυναμικότητα παραγωγής, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα κυρίως στους ίδιους τους επιχειρηματίες του κλάδου, αφού η όποια αύξηση της παραγωγής αν γίνεται άναρχα και οι ψηλές ιχθυοφορτίσεις στα ωφέλιμα κυβικά θαλάσσιας εκτροφής μπορεί να επιφέρουν πληθώρα προβλημάτων ιχθυοπαθολογικής φύσης. Όσο πιέζουμε το οικοσύστημα, τόσο αυτό μας εκδικείται. Και συχνά η παραβατικότητα ενός και μόνο Υδατοκαλλιεργητή μπορεί να επιβαρύνει μια ολόκληρη περιοχή Υδατοκαλλιεργητικής δράσης. Ο σεβασμός στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι απαράβατος κανόνας, γιατί η θαλάσσα εκτροφής αποτελεί την περιουσία για καθ΄ένα από μας, είναι το μέσο για να επιτύχουμε τον στόχο μας που είναι η καλύτερη δυνατή εκτροφή.
  Συνεπώς συμφωνούμε ότι πρέπει να τηρούνται οι κανόνες και θεωρώ ότι η επιβολή προστίμων είναι απαραίτητη για να προφυλαχθούμε όλοι από αλόγιστες συμπεριφορές που μπορεί να αποδειχθούν καταστροφικές, τόσο παραγωγικά, όσο και στην μελλοντική Στρατηγική Ανάπτυξης του κλάδου.
  Το πρόβλημα είναι πώς προσδιορίζεται η υπέρβαση της εγκεκριμένης δυναμικότητας και αν είναι δυνατή η δίκαιη επιβολή προστίμων.
  Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι προσεχώς η αρμόδια Υπηρεσία εφοδιάζεται με bio-scanner και προσέρχεται για καταμέτρηση σε μια μονάδα Υδατοκαλλιέργειας. Το διάστημα από τον Ιούνιο του 2013 μέχρι τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους οι τιμές του έτοιμου προϊόντος Υδατοκαλλιέργειας ήταν 3,50€, τιμή πολύ κάτω του κόστους παραγωγής. Είναι λογικό Υδατοκαλλιεργητές που είχαν την οικονομική δυνατότητα να μην προβούν σε εκποίηση της περιουσίας τους, να μην ¨ξεπουληθούν¨. Αν λοιπόν η Αρμόδια Υπηρεσία προσερχόταν για καταμέτρηση τον Ιανουάριο του 2014, η βιομάζα που θα καταμετρούσε θα ήταν σίγουρα μεγαλύτερη της εγκεκριμένης δυναμικότητας της Μονάδος. Σήμερα η τιμή του έτοιμου προϊόντος είναι 5,00€ και όλοι πωλούν τα ιχθυοαποθέματα τους για να εισπράξουν καλύτερο τίμημα.
  Αν λοιπόν η ίδια Αρμόδια Υπηρεσία προσέλθει για καταμέτρηση στην ίδια Υδατοκαλλιέργητική Μονάδα του παραδείγματος τον Μάϊο του 2014, το πιθανότερο είναι ότι η βιομάζα που θα καταμετρούσε θα ήταν μικρότερη της εγκεκριμένης δυναμικότητας.
  Θέλω να καταδείξω, ότι σημειακά, η καταμέτρηση σε μια δεδομένη χρονική στιγμή δεν πιστοποιεί την ύπαρξη ή μη υπέρβασης.
  Για να πιστοποιηθεί η υπέρβαση πρέπει εκτός της επιτόπιας καταμέτρησης να συνυπολογιστούν και τα πωληθέντα έτοιμα προϊόντα των δύο τελευταίων ετών. Και αυτό γίνεται μέσα από τους ισολόγισμούς κάθε Υδατοκαλλιεργητικής εταιρείας, οποιαδήποτε Νομική μορφή και αν έχει αυτή.
  Συνεπώς η πρόταση για το άρθρο 28, παράγραφος 2 διαμορφώνεται ως εξής:
  «ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΡΟΣΜΕΤΡΟΜΕΝΗ ΣΕ ΔΥΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ, ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΥΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΙΜΟ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ.
  9. Συνεχίζοντας στο άρθρο 28 παράγραφος 2.
  Πρέπει να σημειωθεί ότι η επιβολή προστίμων γίνεται με γνώμονα την ποσοστιαία υπέρβαση. Αυτή η πρακτική είναι άδικη για τις μικρές Μονάδες Υδατοκαλλιέργειας και ευνοεί τις μεγάλες.
  Θα δώσω ένα παράδειγμα:
  Έστω μια Μονάδα με άδεια 150 τόνων που όμως αποδεδειγμένα παρήγαγε 226 τόνους. Έχει υπέρβαση 51%, παρήγαγε 76 τόνους περισσότερο και της επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου 30.001,00 €-100.000,00€.
  Έστω μια άλλη Μονάδα με άδεια 950 τόνων που αποδεδειγμένα παρήγαγε 1.200 τόνους. Έχει υπέρβαση 26%, παρήγαγε 250 τόνους περισσότερο και σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου της επιβάλλεται πρόστιμο 10.000,00€.
  Για την πρώτη Μονάδα του παραδείγματος η ποσοτική υπέρβαση είναι 76 τόνοι και το πρόστιμο εξοντωτικό για το μέγεθός της, ενώ για την δεύτερη η ποσοτική υπέρβαση είναι 250 τόνοι και το πρόστιμο αμελητέο ακόμα και αν διπλασιαστεί σε περίπτωση υποτροπής, όπως προβλέπεται.
  Σίγουρα όμως μεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση προκαλεί η δεύτερη εταιρεία του παράδείγματος και σίγουρα συμβάλλει περισσότερο στην άναρχη αύξηση της παραγωγής πέρα από τις κατευθύνσεις του όποιου ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και τις όποιες παραγωγικές προτεραιότητες αυτό μελλοντικά θα βάλει.
  Πρόταση: Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:
  Ε) ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 50 ΤΟΝΟΥΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 15.000,00€.
  ΣΤ) ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 150 ΤΟΝΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 100.000,00 € & 250 ΤΟΝΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 250.000,00 €.

  Μετά τιμής

  Λιονάκης Γιάννης
  Ιχθυοκαλλιεργητής Εύβοιας
  LION A.E. – ΦΕΙΔΩ Α.Ε.
  ΤΗΛ. 2221074216
  Email: lionae@otenet.gr

 • Το παρόν πλαίσιο, όσον αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης, περιλαμβάνει μόνο τις πλωτές και χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής. Όμως, η απομόνωση των εγκαταστάσεων εκτροφής δεν είναι δυνατή, καθώς η δραστηριότητα είναι ενιαία και, σύμφωνα με το χωροταξικό και την ισχύουσα νομοθεσία, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πλωτών εγκαταστάσεων αυτές θα πρέπει να υποστηρίζονται επαρκώς από χερσαίες υποδομές. Επίσης, θεωρούμε ότι πρέπει να διαμορφωθεί πλαίσιο αδειοδότησης για τους ιχθυογεννητικούς σταθμούς, τις εγκαταστάσεις προπάχυνσης κτλ. Για το λόγο αυτό, κρίνεται απολύτως απαραίτητο να περιλαμβάνεται στο νόμο η διαδικασία αδειοδότησης και των χερσαίων συνοδών ή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, ούτως ώστε το πλαίσιο να είναι ολοκληρωμένο και να καλύπτει το σύνολο των περιπτώσεων. Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη η θέσπιση της υπηρεσίας μίας στάσης.

  Είναι δεδομένο ότι για την περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών απαιτούνται οριζόντιες ρυθμίσεις (περιβαλλοντική αδειοδότηση, αιγιαλός κτλ). Όμως με τη θέσπιση της υπηρεσία μίας στάσης και την ενσωμάτωση των χερσαίων υποδομών δεν θίγονται οριζόντιες διατάξεις, παρά μόνο κωδικοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης των χερσαίων ώστε να καταστεί σαφές το πλαίσιο λειτουργίας τους και να είναι δυνατή η αδειοδότηση τους από την υπηρεσία μίας στάσης.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:53 | Πέτρος Τ.

  Η περιγραφόμενη διαδικασία αδειοδότησης περιλαμβάνει μόνο πλωτές και χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής, απομονώνοντάς τες από τις άλλες χερσαίες υποστηρικτικές υποδομές. Αφού η δραστηριότητα είναι ενιαία και σύμφωνα με το χωροταξικό και την ισχύουσα νομοθεσία για την χορήγηση άδειας λειτουργίας πλωτών εγκαταστάσεων αυτές θα πρέπει να υποστηρίζονται επαρκώς από χερσαίες υποδομές, αυτός ο διαχωρισμός δεν έχει νόημα.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:25 | Δημήτρης

  Υπήρχαν στ’ αλήθεια άνθρωποι που είχαν πιστέψει ότι το νέο σχέδιο νόμου θα έδινε επιτέλους το πράσινο φως σε επενδυτές να επενδύσουν στον κλάδο των ελληνικών ιχθυοκαλλιεργειών. Μιλάμε για όλους αυτούς τους επενδυτές που δίσταζαν να ρισκάρουν τα χρήματά τους σε έναν αβέβαιο επενδυτικό περιβάλλον όπου προβλήματα όπως το χωροταξικό ή το περιβαλλοντικό φαντάζουν αξεπέραστα. Περίμεναν και οι ιχθυοκαλλιεργητές μια αχτίδα φωτός που θα τους επέτρεπε να αποτελματωθούν επιχειρηματικά και να κάνουν μια νέα, υγιή αρχή. Δυστυχώς και οι μεν και οι δε διαψεύστηκαν οικτρά με το σχέδιο νόμου που υποβάλλατε προς διαβούλευση… Προλαβαίνετε να το αποσύρετε και να το επανυποβάλετε, δεν είναι ντροπή… Ντροπή θα είναι να περάσει και να ψηφιστεί αυτό το μνημείο προχειρότητας και έλλειψης αντίληψης της πραγματικότητας.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:30 | Ο. Παύλου

  Μήπως να μας εξηγήσουν οι συντάκτες του σχεδίου νόμου σε ποιο ακριβώς σημείο επέρχεται κάποια βελτίωση, ένα ξεκαθάρισμα, μια απλούστευση, ή μια διευκόλυνση σε σχέση με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο; Ή τέλος πάντων προς ποίου όφελος θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα; Πάντως ούτε των ιχθυοκαλλιεργητών ούτε του κράτους… Μήπως και μετά από αυτό ήρθε και η ώρα να παραιτηθεί κανένας καρεκλοκένταυρος από τη Γενική Διεύθυνση Αλιείας ή κανένας Γενικός Γραμματέας, από αυτούς που αν δεν ρωτήσεις δεν ξέρει κανείς το όνομά τους, τόσο σπουδαίο και σημαντικό είναι το έργο τους….

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:20 | Μάρκος Χ.

  Αχαχαχα… Καλό…. Να πληρώνουν οι ιχθυοκαλλιεργητές στους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών! Γιατί άραγε; Δεν ξέρω καμιά άλλη δραστηριότητα που πληρώνει φόρο επειδή βρίσκεται μέσα σε προστατευόμενη περιοχή… Τι σημαίνει άραγε αυτό; Ότι σε λίγο θα πληρώνουν όλοι, ή απλώς οι ιχθυοκαλλιέργειες είναι εχθροί μας και πρέπει να τις εξοντώσουμε; Ποιοι εγκέφαλοι το σκέφτηκαν αυτό;

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:44 | Χαράλαμπος

  Μια από τα ίδια… Το πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο για τις Ιχθυοκαλλιέργειες όχι μόνο αγνοεί χρόνια χωροταξικά και περιβαλλοντικά προβλήματα που γνωρίζουν οι υπηρεσίες και περιμέναμε να λυθούν, όχι μόνο δεν τείνει χείρα βοηθείας σε έναν δοκιμαζόμενο επιχειρηματικό κλάδο με χιλιάδες εργαζόμενους, αλλά τον καθιστά απαγορευτικό και για κάποιους επενδυτές οι οποίοι θα τολμούσαν να διακινδυνεύσουν τα χρήματά τους στην Ελλάδα των εφήμερων νόμων… Απογοήτευση… Που είναι οι υπηρεσίες μιας στάσης; Που είναι οι απλοποιήσεις της αδειοδοτικής διαδικασίας; Με ποιο τρόπο θα επανέλθουν στη νομιμότητα οι συνειδητά παρανομούντες ιχθυοκαλλιεργητές –με παραγωγή τριπλάσια των αδειών τους–, χωρίς μεταβατικές διατάξεις; Και είναι ιδέα μου ή μου φαίνεται ότι κάπου στο άρθρο 25 μπλέκουν και οι αρμοδιότητες ΥΠΕΚΑ και Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων; Εντάξει, κάποιοι το έγραψαν… Κανένας δεν το διάβασε;

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:21 | Μιχάλης

  Οι ιχθυοκαλλιέργειες κλείσανε κάποιες δεκαετίες στην Ελλάδα. Όλα αυτά τα χρόνια τα προβλήματα που προκύψανε έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί. Ο σκοπός ενός νέου νόμου για έναν συγκεκριμένο κλάδο ή δραστηριότητα είναι να λύσει τα προβλήματα αυτά και να προβλέψει για την ευημερία και μακροημέρευση του κλάδου. Αν νομίζετε ότι το νομοσχέδιο που βγήκε στη διαβούλευση έχει πετύχει κάτι από αυτά, τότε εσείς έχετε αποτύχει οικτρά στο έργο σας. Αν αυτό είναι το πόνημα της αρμόδιας αρχής, αρχίζω να πιστεύω ότι καλύτερα που η Γενική Διεύθυνση Αλιείας ήταν αόρατη, άφαντη και σίγουρα απούσα από τα προβλήματα του κλάδου επί σειρά ετών… psixosm@gmail.com

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:32 | Σωτήρης

  Σαν να μου φαίνεται ότι κάποιοι θέλουν να αλλάξει ριζικά το σκηνικό στις ιχθυοκαλλιέργειες. Να ρημάξει ο κλάδος, να μπουν μέσα οι τράπεζες, να λεηλατήσουν ότι λιγοστά θα έχουν απομείνει και μετά να τις πουλήσουν μπιρ-παρά σε κανέναν μεγαλοεπενδυτή από τη Ρωσία… Γιατί, ούτε ένα ευρωπαϊκό σοβαρό επενδυτικό fund δεν θα τολμήσει να πλησιάσει με αυτή την κατάσταση… Αντί να απλοποιηθεί η κατάσταση και να βοηθηθεί ο κλάδος σε αυτή την κρίσιμη καμπή, του βάζουμε άλλο ένα βαρίδι με το νέο νόμο για να πάει σίγουρα στον πάτο… Εύγε!

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:44 | Πέτρος

  Τι συμβαίνει σήμερα στις ιχθυοκαλλιέργειες; Επιχειρηματίες και εργαζόμενοι είναι όμηροι στα χέρια των δανειστών τους. Ποια είναι η λύση; Να πάρει μπροστά ο κλάδος και να αρχίσει να λειτουργεί και πάλι ορθολογικά με σκοπό να προσελκύσει επενδυτές ή να συμβιβαστεί με τις τράπεζες και να επιβιώσει. Τι χρειαζόταν για αυτό; Ένα ρεαλιστικό και λειτουργικό πλαίσιο νόμου να βοηθήσει την κατάσταση και να λύσει τα προβλήματα που χρονίζουν, όπως το χωροταξικό, το περιβαλλοντικό, της αδειοδότησης, κ.ά. Και τι κάνει το Υπουργείο; Βγάζει στη διαβούλευση ένα σχέδιο-νόμου έκτρωμα, το οποίο αν δεν ξέραμε ότι είναι προϊόν ανικανότητας και βλακείας, θα ορκιζόμασταν ότι είναι προϊόν κακόβουλου σχεδιασμού… Και εις ανώτερα!

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:51 | Χρήστος

  Ποιος είναι κύριοι και κυρίες ο πραγματικός σας σκοπός. Να λύσετε προβλήματα ή να δημιουργήσετε νέα; Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι έχουν γίνει πολλές λάθη από όλες τις πλευρές στο παρελθόν. Στόχος θα πρέπει να είναι να δημιουργηθεί η βάση για ένα καινούργιο ξεκίνημα για να μην καταστραφεί ένας από τους λίγους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας για τον οποίο θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι. Γιατί δεν θεσμοθετούνται μεταβατικής διατάξεις για να επιτραπεί σε όλους η επιστροφή στην νομιμότητα; Γιατί δε ρυθμίζονται τα σε όλους γνωστά θέματα της υπερβαίνουσας των αδειών παραγωγής; Γιατί δεν ρυθμίζονται χρόνια χωροταξικά προβλήματα; Γιατί η Γενική Διεύθυνση Αλιείας δεν κάνει επιτέλους αυτό για το οποίο υποτίθεται ότι έχει δομηθεί και εργάζεται; Μπορεί μόνο να υποθέσει κανείς ότι σε αυτή την χώρα εξυπηρετεί καλύτερα να μην λύσουμε τα προβλήματα αλλά να τα διαιωνίζουμε … και ό νοών νοήτω.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:59 | Μαρία

  Σε μια χώρα που πασχίζει να αντλήσει επενδύσεις υπάρχει κανείς που πιστεύει ότι το παρόν σχέδιο νόμο συμβάλει στο να διαμορφωθεί το κατάλληλο περιβάλλον για την εξυγίανση του κλάδου; Πιστεύει ο Υπουργός ότι με τον τρόπο αυτό θα αισθανθούν ασφαλείς τόσο οι Τράπεζες όσο και νέοι επενδυτές οι οποίοι καλούνται στη κρίσιμη αυτή συγκυρία να βγάλουν τα κάστανα από την φωτιά; Η ερώτηση βέβαια έχει προφανέστατη απάντηση και είναι σίγουρα αρνητική.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:08 | παναγιώτης

  Μετά από πολλά χρόνια επίπονης προσπάθειας για την σύνταξη ενός Πλαισίου Νόμου για τις ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ καταλήξαμε στο κείμενο που δημοσιεύθηκε για διαβούλευση. Υπάρχει αλήθεια κάποιος ο οποίος αντιμετωπίζει τα προβλήματα τις Ιχθυοκαλλιέργειας με σοβαρότητα, ή αποκλειστικό ενδιαφέρον του Υπουργού και τις Γενικής Διεύθυνσης αλιείας είναι να συνεχίσουν να έχουν υπό ομηρία τους επιχειρηματίες και εργαζομένους του κλάδου σε μια μάλιστα κρίσιμη στιγμή για την επιβίωση του ενός «εκ των πυλώνων της Ελληνικής Οικονομίας» όπως έχει χαρακτηριστεί από μελέτες διεθνών οικονομικών φορέων (Deutsch, Mc Kinsey). Γιατί αν το κείμενο που δημοσιεύθηκε δεν είναι προϊόν αδιαφορίας ή παντελούς έλλειψης γνώσης για τα πραγματικά προβλήματα του κλάδου τότε για μια ακόμα φορά εξυπηρετούνται αδιαφανείς διαδικασίες και μικρό-συμφέροντα.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:01 | APC S.A.

  Η εταιρία μας, προκειμένου να συμβάλλει στην προσπάθεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την κατάρτιση Σχεδίου Νόμου για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στη χώρα, υπέβαλε στο Υπουργείο, καταθέτοντας την πολυετή εμπειρία της, σχέδιο διατάξεων νόμου για την αδειοδότηση των πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας, υποστηρίζοντας ότι στην παρούσα φάση θα έπρεπε το σχέδιο νόμου να περιορισθεί σε αυτή και μόνο την κατηγορία μονάδων.
  Από το Σχέδιο που βρίσκεται ήδη στη διαβούλευση προκύπτει ότι ορισμένες από τις διατάξεις του σχεδίου που η εταιρία μας έχει υποβάλλει, έχουν υιοθετηθεί, είτε στο σύνολό τους, είτε με μικρές διαφοροποιήσεις.
  Υπάρχουν όμως πολλά περιθώρια για συμπληρώσεις / διορθώσεις του Σχεδίου της διαβούλευσης, τις οποίες παραθέτουμε στη συνέχεια.

  1. Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής – Ορισμοί

  α. Το πεδίο εφαρμογής του Σχεδίου Νόμου δεν είναι συγκεκριμένο.
  Οι υδατοκαλλιέργειες διακρίνονται, σε εντατικής, ημιεντατικής και εκτατικής μορφής, διακρίνονται επίσης σε γλυκέων υδάτων και θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες, σε πλωτές μονάδες και χερσαίες και ανάλογα με το είδος, σε ιχθυοκαλλιέργειες, οστρακοκαλλιέργειες, κ.λπ.
  Δεν γίνεται έτσι σαφές, σε συνδυασμό και με τον τίτλο του Σχεδίου «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών» γενικού περιεχομένου, σε τι αφορά το προτεινόμενο Νομοσχέδιο.
  Πρέπει να συμπληρωθεί / διορθωθεί η παράγραφος 1 του άρθρου.
  β. Να προστεθεί σημείο iα) στην παράγραφο 2 ως ακολούθως:
  «iα. Βοηθητικός Χώρος Διαχείρισης, πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας: Χώρος μικρής σχετικά υδάτινης έκτασης, κατά ανώτατο όριο τρία (3) στρέμματα, εγγύς της αυτής, όπου και η προβλήτα και σε βάθος δέκα (10) μέτρων τουλάχιστον, για εργασίες οι οποίες υπό ορισμένες συνθήκες δεν είναι δυνατόν να εκτελεσθούν, ή εκτελούνται πλημμελώς, στο χώρο εκτροφής της μονάδας (παραλαβή γόνου, εμβολιασμός, εξαλίευση, κ.λπ.). Απαγορεύεται στο χώρο αυτό η χορήγηση τροφής στον εκτρεφόμενο πληθυσμό, ενώ ειδικοί όροι, κατά περίπτωση, καθορίζονται και με την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της μονάδας.
  ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ APC S.A.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 14:39 | rodiumo

  Θα πρέπει να στελεχωθούν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις τις χώρας με εξειδικευμένο στις υδατοκαλλιέργειες προσωπικό (οι δασολόγοι και οι γεωπόνοι δεν επαρκούν).

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 13:55 | Σπυρίδων Ορέστης Συργιάννης

  Το σχέδιο νόμου για τις υδατοκαλλιέργειες, είναι ένας νόμος που τον ανέμεναν πολλοί, ακόμη και οι υπηρεσίες που ασκούν αρμοδιότητα και συχνά βρίσκονται σ’ ένα κυκεώνα νόμων, υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων και συχνά περιπλέκεται το περιεχόμενο τους και οι αρμοδιότητες.
  Αυτή είναι η πρώτη ανάγκη που πρέπει να αντιμετωπίσει το νομοσχέδιο. Και είναι τόσο κρίσιμη, γιατί επί μια δεκαετία σέρνεται η έγκριση της ΠΟΑΥ Θερμαϊκού κόλπου και γιατί η μη έγκριση της αναπαράγει συνεχώς νέους και μη τακτοποιημένους παραγωγούς ως προς τις προβλεπόμενες άδειες που πρέπει να κατέχουν.
  Η αδειοδότηση μονάδων υδατοκαλλιέργειας, έως και την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, συχνά φτάνει τα δυόμιση και τρία χρόνια.
  Προτείνω :
  • Το σχέδιο νόμου, να προβλέψει τη άρση όλων εκείνων των εμποδίων που οδηγούν σε αυτούς τους παρατεταμένους χρόνους. Ο χρόνος αδειοδότησης υδατοκαλλιεργειών, από την αίτηση του ενδιαφερομένου έως και την έκδοση απόφασης μίσθωσης – άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 6 μήνες.
  • Η υπεκμίσθωση η οποία έως σήμερα απαγορεύεται, νομιμοποιείται έστω και με το περιορισμό ότι αυτή θα εναπόκειται σε απόφαση υπουργού. Η νομιμοποίηση της υπεκμίσθωσης, θα διευκολύνει την είσοδο τρίτων να ελέγχουν τη δομή και τη παραγωγή της υδατοκαλλιέργειας. Προτείνουμε να μην νομιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο η υπεκμίσθωση.
  • Οι γίνεται αποξήλωση των παράνομων εγκαταστάσεων υδατοκαλλιεργειών και να μην εκποιούνται ως εγκαταστάσεις προς λειτουργία.
  • Να μην τροποποιείται το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες στα πλαίσια του σχεδίου νόμου για τις υδατοκαλλιέργειες, αλλά η όποια αναθεώρηση και τροποποίηση του να ακολουθεί τις διατάξεις του Ν. 2742/99.
  Η δεύτερη παρέμβαση μου, αφορά τα φυσικά ιχθυοτροφεία για τα οποία γίνεται περιορισμένη αναφορά και θα ήθελα να σημειώσω:
  Πρέπει να ανακληθεί η διατύπωση περί μίσθωσης τους άνευ δημοπρασίας σε σχήματα που συμμετέχουν, συνεταιρισμοί και ιδιώτες. Γιατί εάν ισχύσει αυτό, θα «κρύβονται» ιδιώτες σε σχήματα με συνεταιρισμούς, όπου οι πρώτοι θα κατέχουν τη πλειοψηφία και ο συνεταιρισμός θα αποτελεί ένα άλλοθι με περιορισμένη συμμετοχή.
  Τα φυσικά ιχθυοτροφεία λόγω των χαρακτηριστικών τους, είναι ευάλωτα σε φυσικά φαινόμενα και θα πρέπει να προστατευθεί η παραγωγική τους δραστηριότητα, παρέχοντας την ευκαιρία στους παραγωγούς να λαμβάνουν μέτρα τα οποία θα είναι επιτρεπόμενα σε περιόδους εκτάκτων συνθηκών, όπως μέτρα π.χ. ημιεντατικού χαρακτήρα για ορισμένες κρίσιμους περιόδους.
  Επίσης, στα φυσικά ιχθυοτροφεία, στην ουσία ασκείται αλιευτική διαχείριση και τα προϊόντα τους βρίσκονται σε πρώτο επίπεδο ποιότητας. Εφόσον ο όρος ιχθυοτροφείο θα πρέπει να διατηρηθεί και εφόσον ο όρος “βιολογική υδατοκαλλιέργεια” δεν μπορεί να αποδοθεί με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες, πρέπει με ευθύνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να προσδιοριστεί και να αποδίδεται χαρακτηρισμός που θα αναγνωρίζει αυτά τα προϊόντα ως ιδιαίτερης ποιότητας.
  Συνολικά, πρέπει να αφιερωθεί πολύ περισσότερος χρόνος στο νομοσχέδιο, που να αναγνωρίζει την ιδιαίτερη σημασία τους και να διευκολύνει την λειτουργία τους. Σε αυτή την αντίληψη, θα πρέπει να εξομοιωθούν τα φυσικά ιχθυοτροφεία και με τις άλλες μορφές ιχθυοκαλλιέργειας, όπως π.χ. ο χρόνος μίσθωσης και αναμίσθωσης.

 • Έχουμε σχεδιάσει ένα επενδυτικό σχέδιο για τη χερσαία εκτροφή γαρίδων μέσα σε κλειστό κτίριο, σε κλειστό κύκλωμα θαλασσινού νερού, με συνεχή ανακύκλωση των υδάτων εκτροφής, ωφέλιμα παραπροϊόντα και ελάχιστα απόβλητα. Μιας μεθόδου εκτροφής ειδών με κορυφαία ζήτηση και υψηλότατη εμπορική αξία, νέας για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα, ισότιμης σε τεχνολογική εφαρμογή με ελάχιστες αντίστοιχες στις ΗΠΑ και με χρήση των πλέον φιλικών για το περιβάλλον μεθόδων και διαδικασιών, αποφεύγοντας την εξάντληση φυσικών πόρων ή τη σπατάλη ενέργειας, και με ύψος αρχικής επένδυσης περί τα € 3.000.000,00.-

  Αναζητήσαμε λοιπόν στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για τις υδατοκαλλιέργειες, τις κατευθύνσεις, οι οποίες αφορούν σε επενδυτικά σχέδια σαν το δικό μας, και δυστυχώς, για ακόμη μία φορά, καταλήξαμε σε παταγώδη αποτυχία, καθώς τέτοιες κατευθύνσεις δεν περιλαμβάνονται σε αυτό.

  Η αδειοδότηση της επένδυσης αυτής μέσω μιας δαιδαλώδους διαδικασίας, η οποία ενέπλεκε τόσο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όσο και μια πλειάδα άλλων συναρμόδιων υπουργείων, φορέων και υπηρεσιών, διήρκησε τρία (3) ολόκληρα χρόνια!!!

  Αν και είναι γνωστό «τοις πάσι» ότι αυτό συμβαίνει συχνά και σε πολλές περιπτώσεις, επιλέγουμε να παραθέσουμε το δικό μας παράδειγμα, για το οποίο γνωρίζουμε εκ των έσω όλες τις λεπτομέρειες.

  Αρχικά, επιχειρήσαμε ανεπιτυχώς να χρηματοδοτήσουμε την επένδυση αυτή μέσω του Μέτρου 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» του Ε.Π.ΑΛ. 2007 – 2013, καθώς οι υπηρεσίες του εν λόγω προγράμματος, μεθοδικά φρόντισαν να απορρίψουν το αίτημα υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, παρά το γεγονός ότι η επένδυση αναπτύσσεται σε ιδιόκτητο χώρο. Αποστείλαμε και σχετική επιστολή διαμαρτυρίας, την οποία κοινοποιήσαμε και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χωρίς να εκδηλωθεί κανένα ενδιαφέρον και χωρίς να λάβουμε ποτέ καμία απάντηση.

  Στη συνέχεια, επιχειρήσαμε να τη χρηματοδοτήσουμε μέσω του ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου, όμως με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από το Γραφείο Υποδοχής Επενδυτών, ότι τα επενδυτικά σχέδια υδατοκαλλιεργειών έχουν εξαιρεθεί από τις χρηματοδοτήσεις επειδή δεν εκδόθηκε σχετική εγκύκλιος!

  Συνεπώς, ο οποιοσδήποτε νοήμων Έλλην πολίτης θα ανέμενε, κατ’ ελάχιστον, ότι το παρόν νομοσχέδιο θα αντιμετώπιζε (α) το θέμα των δαιδαλωδών και μακρόχρονων διαδικασιών αδειοδότησης και (β) το θέμα της αδυναμίας χρηματοδότησης συναφών επενδυτικών σχεδίων από τον ισχύοντα αναπτυξιακό νόμο επειδή απλά κάποιος… «ξέχασε» να εκδώσει σχετική εγκύκλιο!!!

  Όμως, όχι μόνο δεν υπάρχουν οι παραπάνω προβλέψεις, αλλά επιπλέον απουσιάζουν (α) οποιαδήποτε αναφορά σε υδατοκαλλιέργειες σε κλειστά κυκλώματα νερού, οι οποίες, ειδικά για τα είδη με μεγάλη εμπορική αξία, αποτελούν την κύρια τάση παγκοσμίως και (β) οποιαδήποτε απόπειρα θέσεως προτεραιοτήτων σε συγκεκριμένα είδη εκτροφής υψηλής ζήτησης και εμπορικής αξίας.

  Αναρωτιέται λοιπόν κανείς, πως είναι δυνατόν ο οιοσδήποτε να τρέφει την ψευδαίσθηση ότι ένας τόσο τραγικά ελλιπής νόμος για τις υδατοκαλλιέργειες, με απουσία τόσο όλων αυτών που προαναφέρονται, όσο και πολλών άλλων εξίσου ουσιωδών προβλέψεων, μπορεί με κάποιο, μαγικό ίσως, τρόπο να λειτουργήσει ενισχυτικά ή έστω απλά υποστηρικτικά ή τουλάχιστον όχι ανασταλτικά, προς την ανάπτυξη της Ελληνικής υδατοκαλλιέργειας.

  Θα προτιμούσαμε βέβαια η συμμετοχή μας στη δημόσια διαβούλευση ενός τόσο σημαντικού νομοσχεδίου, μιας τόσο σημαντικής δραστηριότητας της Ελληνικής οικονομίας, και μάλιστα ως νεοεισερχόμενοι στη δραστηριότητα αυτή, να είχε δημιουργικό ύφος και χαρακτήρα. Δυστυχώς όμως, καθώς δε διατίθεται ο ανάλογος χώρος, απλά ενισχύεται η, έως τώρα, ιδιαίτερα αρνητική εμπειρία μας.

 • Η φόρμα διαβούλευσης του σχεδίου νόμου για τις υδατοκαλλιέργειες, έχει διαρθρωθεί κατ’ άρθρο και δεν παρέχει τη δυνατότητα παράθεσης γενικών σχολίων, παρατηρήσεων και προτάσεων.
  Επειδή θεωρώ ότι το σύνολο όσων διατυπώνω στη συμμετοχή μου στη διαβούλευση έχουν γενικότερο χαρακτήρα, δεν μπορεί να επιμερισθούν σε άρθρα, ζητώ η επιστολή μου να δημοσιευθεί ολόκληρη. Εναλλακτικά, αυτά που ορίζω ως γενικά σχόλια, να περιληφθούν στο άρθρο 1 και τα ειδικά σχόλια κατ’ άρθρο.

  ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
  α. Το σε διαβούλευση σχέδιο νόμου για τις υδατοκαλλιέργειες, πρωθύστερα είχε δοθεί σε υπηρεσίες με αρμοδιότητες για την αλιεία και σε συλλογικούς φορείς.
  Έλαβα την πρωτοβουλία και απέστειλα σχετικό κείμενο προς τη πολιτική ηγεσία των υπουργείων ΥΠΕΚΑ και ΥΠΑΑΤ και τη διοίκησή τους, το οποίο δημοσιεύω στο site της Εταιρείας μας.
  Ο λόγος αυτής της ενέργειας μου, οφείλετο σε μια ευθεία υπονόμευση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (ΕΠΧΣΑΑΥ), που επιχειρούσε ο συντάκτης του νομοσχεδίου.
  Θεωρώ ιδιαιτέρως σημαντικό, ότι τελικώς αποσύρθηκαν αυτές οι διατάξεις.

  Ωστόσο το σε διαβούλευση σχέδιο νόμου “Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και λοιπές διατάξεις” απέχει σημαντικά από το να θεωρείται ένας επαρκής νόμος και μάλιστα με τα χαρακτηριστικά του “νόμου πλαίσιο” για την Ελληνική Υδατοκαλλιέργεια. Βρίσκεται μακρυά από τις ανάγκες της, δεν διασφαλίζει την προοπτική της και σε ορισμένες περιπτώσεις την υπονομεύει, όπως με επάρκεια θα εκθέσω στη συνέχεια.

  Ένας νόμος πλαίσιο για την υδατοκαλλιέργεια αποτελεί ζητούμενο τις τελευταίες δυο δεκαετίες και αντ’ αυτού προτείνεται ένα νομοσχέδιο:
  με περιεχόμενο και χαρακτήρα εγκυκλίου εφαρμογής – όπου κυριαρχούν το πλαίσιο μίσθωσης, όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας, κυρώσεις, κτλ – και όχι νόμου, με πλήρη απουσία σχεδιασμού εθνικής πολιτικής για την υδατοκαλλιέργεια. Με διατάξεις οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν τα γραφειοκρατικά εμπόδια και τις αγκυλώσεις, στο καθεστώς αδειοδότησης των μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

  β. Η ελληνική υδατοκαλλιέργεια αποτελεί δυναμικό κλάδο του πρωτογενούς τομέα με εξωστρεφή προσανατολισμό. Κατέχει ηγετική θέση στο διεθνές περιβάλλον και αποτελεί έναν από τους ελάχιστους κλάδους που στηρίζουν την εθνική οικονομία σε συνθήκες διευρυμένης οικονομικής κρίσης της Χώρας.
  Η παρατήρηση επομένως και η οποία ενέχει κεντρικό χαρακτήρα για το σχέδιο νόμου, αφορά στην απουσία καθορισμού εθνικής πολιτικής για την υδατοκαλλιέργεια και αναφορικά:
  πως αξιολογείται και εκτιμάται η έως σήμερα πορεία της Ελληνικής Υδατοκαλλιέργειας και πως αποτιμώνται οι κατά περιόδους πολιτικές που εφαρμόσθηκαν;
  ποιες είναι οι προτεραιότητες ανάπτυξης της Ελληνικής Υδατοκαλλιέργειας; ποιοι στόχοι τίθενται σε είδη, μεθόδους, όγκο παραγωγής, αειφορίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος;
  τι προτείνεται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κύριος κορμός της, αυτός της θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας με τις επιθετικές εξαγορές και πτωχεύσεις στις μεγάλες εταιρείες και τη συμπίεση των περιθωρίων κέρδους στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις;
  τι σημαίνει η περιορισμένη αναφορά και η πλήρης απουσία, για τις ιχθυοκαλλιέργειες των εσωτερικών και των μεταβατικών υδάτων;
  με την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την επίτευξη προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, με προτεραιότητα σε αυτά της οστρακοκαλλιέργειας;
  με τη σύσταση επιτέλους ενός διατομεακού παρατηρητηρίου για τη παρακολούθηση, αξιολόγηση και επεξεργασία δεδομένων και επί μέρους πολιτικών;

  Οι απούσες αυτές διαπιστώσεις προσλαμβάνουν οξύτερο χαρακτήρα όταν:
  οι εξαγορές και οι πτωχεύσεις είναι παρούσες,
  το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει δεχθεί προς γνωμοδότηση – και επομένως γνωρίζει – ανταγωνιστικά επενδυτικά σχέδια για την εκτροφή νέων ειδών με υψηλή και πολύ υψηλή εμπορική αξία. Για όποιον τρίτο αναρωτηθεί, αν πράγματι έχουν εκδηλωθεί με συγκεκριμένες ενέργειες, αυτά τα επενδυτικά ενδιαφέροντα, ενδεικτικά θα προσθέσω:
  1)έχουν αδειοδοτηθεί δυο μονάδες εκτροφής ειδών γαρίδας, από τις οποίες η μια – σ’ επίπεδο τεχνολογικής μεθόδου και εφαρμογής – δεν έχει ανταγωνισμό στην Ευρώπη,
  2)έχει αδειοδοτηθεί μονάδα εκτροφής σολωμού σε κλειστό κύκλωμα νερού και καθετοποιημένης μονάδας εκτροφής ειδών οξύρρυγχου και παραγωγής χαβιαριού,
  3)βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης δυο μονάδες εκτροφής αχινού και ολοθούριου (το οποίο έως σήμερα αρνείται να το χαρακτηρίσει ως τρόφιμο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων),
  4)προβλέπεται η εκτροφή νέων ειδών δίθυρων, π.χ. στο σχεδιασμό της Π.Ο.Α.Υ. Θερμαϊκού κόλπου.
  Οφείλει επομένως το σχέδιο νόμου να συμπεριλάβει και να διατυπώσει κατευθύνσεις και στόχους για μια Εθνική Πολιτική για τις Υδατοκαλλιέργειες, που θα θεσπίσει και θα νομοθετήσει η Ελληνική Βουλή, για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητάς της και της βιώσιμης προοπτική της.
  Αντί αυτής της επιλογής, προτείνεται η διαμόρφωση ενός Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης των Υδατοκαλλιεργειών, το οποίο θα εισηγείται ένα Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών.
  Εάν όμως υπάρχει η πρόθεση διατύπωσης μετρήσιμων στόχων και κατευθύνσεων για τη διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της Ελληνικής Υδατοκαλλιέργειας στο διεθνές περιβάλλον, αυτή δεν μπορεί να εξασφαλισθεί ούτε στα πλαίσια μόνο του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ούτε με τη χάραξη ευκαιριακών πολιτικών αλλά αυτή η πολιτική είναι απαραίτητο να περιβληθεί με το κύρος της Ελληνικής Βουλής.
  Δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι πλέον, ότι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων, κτλ δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο από το ΥΠΑΑΤ εφόσον υπάρχουν ζητήματα που αφορούν άλλα Υπουργεία. Υπάρχει η δυνατότητα και εφαρμόζεται, της κοινής συνυπογραφής νόμων από περισσότερα του ενός Υπουργεία.

  ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΧΟΛΙΑ
  γ. Το ΕΠΧΣΑΑΥ και η εγκεκριμένη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων περιλαμβάνει σειρά μέτρων και κατευθύνσεων για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος. Αυτό που θα ήταν αναμενόμενο από το σχέδιο νόμου, θα ήταν η διατύπωση κατευθύνσεων εξειδίκευσης για τη διαχείριση του περιβάλλοντος, όπου ασκείται η υδατοκαλλιέργεια αλλά και αυτό απουσιάζει.
  Η παρατήρηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία εφόσον:
  – Η υδατοκαλλιέργεια στην ουσία της αφορά μέσο διαχείρισης του θαλασσίου περιβάλλοντος και ως τέτοιου χαρακτήρα τα ζητήματα της διαχείρισης και αειφορίας συνολικά του θαλασσίου περιβάλλοντος και ειδικότερα των οργανισμών του θα έπρεπε να έχουν στο προτεινόμενο νομοσχέδιο εκτενέστερη αναφορά και διατύπωση πολύ συγκεκριμένων μέτρων.
  – Η υδατοκαλλιέργεια έχει προκαλέσει σοβαρές συγκρούσεις ανάμεσα σε επιστημονικές προσεγγίσεις, οι οποίες άλλες ερμηνεύουν ότι επιβαρύνει το περιβάλλον και άλλες οι οποίες θεωρούν ότι αφορά μια από τις ηπιότερες χρήσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η διάσταση αυτών των απόψεων – ανεξαρτήτως πια είναι ακριβέστερη και η πλέον επαρκής και τεκμηριωμένη – είναι προφανές ότι δημιουργεί πολύ μεγάλη σύγχυση και αναλόγως συμφερόντων άλλων χρήσεων ερμηνεύεται κατά το δοκούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διαβούλευση του ΕΠΣΧΑΑ Υδατοκαλλιεργειών η επίκληση της μιας ή της άλλης άποψης κυρίως χρησιμοποιήθηκε για την υπεράσπιση συγκεκριμένων συμφερόντων.
  Είναι προφανές λοιπόν ότι υπάρχει ανάγκη μιας οργανωμένης και ολοκληρωμένης δραστηριότητας σε βάθος χρόνου, η οποία θα παράσχει επαρκή και αξιόπιστα συμπεράσματα. Θα πρέπει λοιπόν στο προτεινόμενο νομοσχέδιο να περιληφθεί συγκεκριμένο άρθρο με συγκεκριμένο αντικείμενο το οποίο σε μια 5ετία θα παραδώσει ένα αξιόπιστο πόρισμα. Η παρακολούθηση, αξιολόγηση και σύνταξη θα πρέπει να είναι από ένα προσδιορισμένο και κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, π.χ. το παρατηρητήριο για την υδατοκαλλιέργεια που προτείνεται.
  Επιπλέον, στα Περιβαλλοντικά θέματα πρέπει να περιληφθούν και να εξειδικευτούν οι σχετικές διατάξεις του ΕΠΧΣΑΑΥ και της εγκεκριμένης περιβαλλοντικής μελέτης αυτού (πρωτόκολλα εγκατάστασης ή απομάκρυνσης μονάδων υδατοκαλλιεργειών) ή να παραπέμπουν σε αυτές.

  δ. Σε ότι αφορά τις αδειοδοτήσεις, αυτό της ουσιαστικής μείωσης του απαιτούμενου χρόνου τόσο για την αδειοδότηση νέων επενδυτικών σχεδίων, όσο και για την ανανέωση των αδειών υφιστάμενων σχεδίων, απουσιάζει.
  Πρόσφατα έχουν γίνει σημαντικά βήματα, π.χ. πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (από το ΥΠΕΚΑ), ωστόσο απαιτούνται πολύ περισσότερα ώστε η διαδικασία εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων να μην αποτελεί αντικίνητρο, αντιθέτως να διευκολύνει τις επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια.
  Οι μονάδες εκτροφής ειδών γαρίδας ολοκλήρωσαν την αδειοδότησή τους σε τρία χρόνια περίπου, η μονάδα εκτροφής οξύρρυγχου σε δυόμιση χρόνια και αντίστοιχος χρόνος απαιτείται σχεδόν για κάθε αδειοδότηση υδατοκαλλιέργειας.
  Η άδεια χρήσης νερού απαιτείται και για τις μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας (και εννοώ για την παραγωγική δραστηριότητα), όταν και οι ίδιοι οι υπηρεσιακοί υπάλληλοι δεν κατανοούν τη χρηστικότητα της.
  Κατά την αξιολόγηση ΜΠΕ, το ΥΠΕΚΑ αξιολογεί τη συμβατότητα της δραστηριότητας και την επάρκεια των προτεινόμενων περιβαλλοντικών όρων. Γιατί βρίσκεται σε ισχύ εγκύκλιος του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που προϋποθέτει εξασφάλιση χώρου (θαλάσσιου ή χερσαίου); και επικαλούμενη αυτή την εγκύκλιο δεν γνωμοδοτεί; και γιατί ενισχύεται αντί να αίρεται αυτή η κατεύθυνση από το σχέδιο νόμου;
  Δεν είναι εύλογο ο υποψήφιος επενδυτής πρώτα να διασφαλίσει ότι μπορεί να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει τη δραστηριότητα του και στη συνέχεια και εκ του ασφαλούς να αγοράσει ή να μισθώσει το χώρο εγκατάστασης του;
  Περισσότερο από δυο χρόνια, έχουν υποβληθεί αιτήματα για παραχώρηση χερσαίου χώρου (στη ΚΕΔ και στο διάδοχο σχήμα της την ΕΤΑΔ) με σκοπό την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργητικών μονάδων και η ΕΤΑΔ δεν ασχολείται.
  Αν δεν πείθουν όλα τα παραπάνω προσθέτω την πληροφορία ότι το ενδιαφέρον προσώπων να επενδύσουν στην υδατοκαλλιέργεια για την εταιρεία μας, αφορά έναν αριθμό μεγαλύτερο των 30 – 35 εκδηλώσεων ενδιαφέροντος/ μήνα. Το αποτέλεσμα του ενδιαφέροντος είναι ότι κανένα ή στην καλύτερη των περιπτώσεων ένα επενδυτικό ενδιαφέρον μπορεί να υλοποιηθεί από το σύνολο των ενδιαφερομένων, με κύρια αιτία τον ιδιαίτερα υψηλό χρόνο έκδοσης των αδειοδοτήσεων και τη συνολική ταλαιπωρία που τις συνοδεύει.

  Δεν παραθέτω περισσότερα για την οικονομία του χώρου και του χρόνου, όμως αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να απασχολήσουν το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και να δώσει θετικές διεξόδους το σχέδιο νόμου.
  Και δεν πρέπει να αποτελεί άλλοθι επαναλαμβάνω, ότι ορισμένα από αυτά αφορούν άλλα Υπουργεία. Το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως καθ’ ύλην αρμόδιο πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες, ώστε να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα και συγκεκριμένα:
  1)να επισπευθεί ο χρόνος αδειοδότησης υδατοκαλλιεργειών (έως και της έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας) στους 6 μήνες,
  2)στις περιπτώσεις ετοιμότητας έγκρισης ΠΟΑΥ εάν ισχύσουν οι διατάξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου, την επομένη οι δικαιούχοι θα νομιμοποιούνται να υποβάλλουν αίτημα αναμίσθωσης και οι αρμόδιες αρχές θα οφείλουν να εγκρίνουν την αναμίσθωση. Εάν συμβεί αυτό, είναι προφανές ότι η αναμίσθωση θα γίνει στην υφιστάμενη θέση και επομένως δεν θα μπορεί να εφαρμοσθεί ΠΟΑΥ.
  Προτείνεται να περιληφθεί: “στις περιπτώσεις υποβολής αιτήματος καθορισμού Π.Ο.Α.Υ., προ της ημερομηνίας ισχύος και εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου, η αναμίσθωση να πραγματοποιείται σε θέση που έχει προβλεφθεί εντός της ΠΟΑΥ και προτεραιότητα εγκατάστασης έχουν οι φορείς των μονάδων που διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες σε ισχύ”.

  ε. Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται η “παραχώρηση δωρεάν χωρίς αντάλλαγμα” υδάτινων εκτάσεων για πειραματικές εκτροφές.
  Είναι θετική η εξέλιξη ότι επιτέλους προβλέπεται η δυνατότητα αυτή και για ιδιωτικούς φορείς. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι θα πρέπει να υφίσταται μια και μοναδική διάταξη για δοκιμαστική – πειραματική εκτροφή και όχι περισσότερες. Προτείνεται να περιληφθεί η αναφερόμενη στο παρόν σχέδιο νόμου και να καταργηθεί η αναφερόμενη στην ΚΥΑ 31722/2011 ώστε να μην υφίσταται αλληλοεπικάλυψη θεσμικών διατάξεων.

  στ. Θετική εξέλιξη – σε σχέση με το αρχικό σχέδιο νόμου που στάλθηκε στους συλλογικούς φορείς και στις υπηρεσίες – είναι και η συγκεκριμενοποίηση διατάξεων που καταργούνται (βλέπε μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις). Για την αποφυγή όμως αλληλοεπικάλυψης θεσμικών διατάξεων και αρμοδιοτήτων είναι σκόπιμο να περιληφθεί “Καταργείται και κάθε άλλη διάταξη η οποία έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου”.

  Ως συνέπεια των παραπάνω προτεινόμενων θα πρέπει να διαμορφωθεί ένας και μοναδικός νόμος πλαίσιο για την υδατοκαλλιέργεια – χωρίς παράλληλα νομοθετήματα, αυτοδύναμες αρμοδιότητες και δυνατότητες αυθαίρετων ερμηνειών από τις αδειοδοτούσες υπηρεσίες – ο οποίος θα δεσμεύει επενδυτή και Πολιτεία.

  Στράτος Καμπούρης
  ΝΕΑΡΧΟΣ Ο.Ε.

 • 26 Φεβρουαρίου 2014, 23:48 | ΑΘΗΝΑ

  Προκειται για ενα μνημειώδες κατα την αποψη μου κειμενο (σχεδιο) επιθεσης κατα του θεσμου της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, ο οποιος θεσμός αποτελεί κατά την άποψη μου το δημοκρατικότερο διοικητικο θεσμό που εχει να επιδείξει η Χώρα  και στον οποίο θεσμό εναποτίθεται η οποία ελπίδα για την ανάκαμψη της οικονομίας και ο εξορθολογισμος της Δημοσίας διοίκησης με διαφάνεια . Προκειται για ενα κειμενο που δεν επιδεχεται καμια σοβαρης κριτικης , βασιζεται στη προχειροτητα και κρινεται επιεικως ως αναχρονιστικο και απαραδεκτο.Αυτο το σχεδιο θα επρεπε να ειναι προιον ευρειας συμμετοχης και διαλογου με τους εμπλεκομενους φορεις, τις Περιφερειες,τις περιφερειακες υπηρεσιες αλιειας, τους επαγγελματικους συλλογους κτλ και οχι καποιων ημετερων η καποιων μεμονομενων μεγαλων κεροσκοπων του κλαδου
  Το σχέδιο υφαρπαγής αρμοδιοτήτων απο την αιρετη Περιφέρεια, που δόθηκαν με το Καλλικρατη , και απόδοσης στην αποκεντρωμένη διοίκηση η οποία δεν διαθέτει ουτε καν υπηρεσίες αλιείας, μονο γραφειοκρατια προσθετει στην δημοσια διοικηση και στις πλατες των πολιτων και εχει συνδραμει μαζι με τη κεντρικη διοικηση σαυτη τη κατασταση που βρισκεται η Χωρα, επιχειρείται απο τον υπουργό γεωργίας μάλιστα σε μια περίοδο 3 μήνες πριν τις εκλογές της Περιφερειακης και τοπικης Αυτ/σης. Αυτη η ειναι η πληρης απαξιωση του θεσμου της Αυτοδιοικησης απο τη μερια του Υπουργου κ Τσαυταρη και αυτο θα πρεπει να το λαβουν πολυ σοβαρα υποψη τους αυτοι που τον τοποθετησαν εκει. Ειναι παρομοιωδης η μη αναφορα σε ολο το κειμενο του σχεδιου νομου ουτε μια φορα της λεξης περιφερειακη η τοπικη αυτοδιοικηση,λες και ειναι αποκυρηγμενες λεξεις οπως σε αλλες εποχες ολοκληρωτισμου ηταν οι λεξεις αριστερος , κομουνιστης κλπ. Δηλαδη κε Υπουργε η τοπικη αυτοδιοικηση κατα την αποψη σας δεν δικαιουται ουτε καν να εκφραζει την άποψή της στη διαδικασιας της αδειοδοτησης και λειτουργιας των μοναδων υδατοκαλλιεργειας στη περιοχη δικαιοδοσίας της? Οι 53 υπηρεσιες αλιειας στις 53 περιφερειακες ενοτητες της Χωρας , που στηριξαν και ανεπτυξαν (αποκλειστικα και μονο αυτες), τις δραστηριοτητες της υδατοκαλλιεργειας (και οχι η κεντρικη σας υπηρεσια ,ουτε οι αποκεντρωμενες υπηρεσιες που οι τελευταιες μονο προβληματα δημιουργησαν) δεν εχουν κανενα ρολο διοικητικο στο προτεινομενο σχεδιο νομου για τις υδατοκαλιεργειες στις Περιφερειες κατα την διοικητικη και πανεπιστημιακη σας άποψη? Ντροπη και μονο ντροπη.
  Θα πρεπει αμεσα να αποσυρετε το απαραδεκτο αυτο σχεδιο, και μακρυα τα χερια σας απο το νομο του Καλλικρατη, τους δημοκρατικους θεσμους της αυτοδιοικησης α και β βαθμου, και τις κατοχυρωμενες αρμοδιοτητες αυτων, οι οποιοι θεσμοι θα πρεπει να λειτουργησουν με ολες τις αρμοδιοτητες που τους ανηκουν και με αυτες που επιπλεον απαιτουνται ακομη να εκχωρηθουν απο τη κεντρικη διοικηση με στοχο το συμφερον των πολιτων τους, τη διαφανεια και τη περιφερεικη και τοπικη αναπτυξη. Μετα τιμης. Αθηνα Γουβαλη- Υποψηφια πειφερειακή συμβουλος

 • 26 Φεβρουαρίου 2014, 14:38 | ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

  Αν και το πεδίο εφαρμογής του νόμου αναφέρεται στο σύνολο των εγκαταστάσεων υδατοακαλλιέργειας (πλωτέ και χερσαίες) συμπεριλαμβανομένων των συνοδών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, η διαδικασία αδειοδότησης περιλαμβάνει μόνο τις πλωτές και χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής, απομονώνοντάς τες από τις άλλες χερσαίες υποστηρικτικές υποδομές. Αφού η δραστηριότητα είναι ενιαία και σύμφωνα με το χωροταξικό και την ισχύουσα νομοθεσία για την χορήγηση άδειας λειτουργίας πλωτών εγκαταστάσεων αυτές θα πρέπει να υποστηρίζονται επαρκώς από χερσαίες υποδομές, αυτός ο διαχωρισμός δεν έχει νόημα. Επίσης, έχει αναδειχθεί στην πράξη η ανάγκη διαμόρφωσης αδειοδοτικού πλαισίου για ιχθυογεννητικούς σταθμούς, εγκαταστάσεις προπάχυνσης και τις άλλες συνοδές εγκαταστάσεις. Έτσι, θα πρέπει ο νόμος να περιλαμβάνει απαραίτητα και τη διαδικασία αδειοδότησης και των χερσαίων συνοδών ή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων. Μόνο έτσι θα φτάσουμε σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που θα καλύπτει όλες τις περιπτώσεις. Θα μπορούσαν βέβαια οι πλωτές εγκαταστάσεις να αδειοδοτηθούν αυτόνομα στην περίπτωση που εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε ήδη αδειοδοτημένες χερσαίες εγκαταστάσεις της ίδιας ή άλλης μονάδας.
  Για την περεταίρω απλοποίηση των διαδικασιών απαιτούνται ρυθμίσεις οριζόντιες (π.χ. για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, τον ορισμό του αιγιαλού, κ.ά.). Σκοπός έιναι σε αυτό το νέο νόμο να κωδικοποιηθεί η διαδικασία αδειοδότησης των χερσαίων εγκαταστάσεων ώστε να είναι σαφές το πλαίσιο λειτουργίας τους και να είναι δυνατή η αδειοδότηση τους από την πολυαναμενόμενη υπηρεσία μίας στάσης.

 • Πριν την τοποθέτησή μας επί της διαβούλευσης και με την παράκληση μας ο Υπουργός ΥΠααΤ Κος Τσαυτάρης να ενημερωθεί και μας απαντήσει για τις μέχρι σήμερα δικές μας απόψεις που σκοπό δεν έχουν να αποτρέψουν τις επενδύσεις των Υδατοκαλλιεργειών, αλλά να αποτρέψουν τις όποιες αντιπαραθέσεις.

  Η παρέμβαση μας αυτή θέλουμε να κριθεί με αντικειμενικότητα καιστα πραγματικά γεγονότα.
  σήμερα εμπειρία μας στην περιοχή που έχουμε επενδύσει προκύπτει ότι,η Πολιτεία δεν κάνεικαν προληπτικό έλεγχο για τις προτεινόμενες περιοχές ούτε υποχρεώνει τον μελετητή να ερευνήσει, αναλύσει , συζητήσει τις προοπτικές της κάθε προτεινόμενης περιοχής πριν την όποια κατάθεση – πρόταση -μελέτη – εγκατάστασης.
  Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να υποχρεώνονται οι μελετητές είναι να έλθουν σε επαφή με τους τοπικούς φορείς, Συλλόγους , Δήμους, διότι αυτά τα θέματα τα γνωρίζουν ΜΟΝΟΝ αυτοί,ποιες είναι οι προοπτικές ή τι έχει προ εγκριθεί για την περιοχή τους.

  Ο δε ισχυρισμός ότι σε κάθε πρόταση Κ.Υ.Α αναφέρεται ότι,δεν προκύπτει χρηματική δαπάνη του Δημοσίου , οι ότι Περιφέρειες , Λιμεναρχεία, Υπουργεία , ΕΟΤ, συμφωνούν όταν δεν γνωρίζουν τα προβλήματα της κάθε περιοχής τότε θα υπάρχουν προβλήματα.

  Όταν στις μέχρι σήμερα διαβουλεύσεις για τακτοποίηση συνθηκών λειτουργίας των υδατοκαλλιεργειών γίνεται με τρόπο που αγνοείται η άποψη των κατοίκων υποδοχής των Υ/Κ και λαμβάνονται υπόψη μόνον αυτά που έχει προδιαγράψει ο χρηματοδότης , που στόχο έχει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του,τότε θα υπάρχουν προβλήματα όπως αυθαιρεσιών, περιβάλλοντος, της κακής γειτονίας, με αποτέλεσμα τις Δικαστικές διαμάχες.

  Κάθε νέα πρόταση για Κ.Υ.Α , Π.Ο.Α.Υ , Σ.Μ.Π.Ε. θα πρέπει να ξεκινά από μηδενική αναζήτηση δεδομένων , από μηδενική βάση για την κάθε περιοχή, και να έχουν δημιουργηθεί από την Πολιτεία αυτοί οι μηχανισμοί ελέγχου πλαισιωμένοι με επαρκείς επιστημονικό προσωπικό . Αυτό που έχουμε διαπιστώσει μέχρι σήμερα είναι ένας υπάλληλος για όλες τις δουλειές και συνεπώς πλημμελής έλεγχος εξ αποστάσεως με ότι αυτό συνεπάγεται.

  Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ μας, ειδικά για τους ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ όρμους όπως το Σκορπονέρι που μας αφορά :
  Έχουμε διαμορφωμένη μία τοπική κοινωνία από το 1975 σε εγκεκριμένη και εντός σχεδίου περιοχή με 3500 οικόπεδα , 300 κατοικίες, ασφαλτοστρωμένους δρόμους, ΔΕΗ, ΟΤΕ ,ΝΕΡΟ, με εγκεκριμένες νέες επενδύσεις για την δημιουργία ξενοδοχειακού συγκροτήματος 1100 κλινών και με την παρουσία μιας Ιχθυοκαλλιέργειας έχει υποβαθμισθεί ο όρμος.
  Εδώ και χρόνια με συνεχείς διαμαρτυρίες μας,με προσφυγή μας και με την απόφαση 2971/12 του ΣΤΕ,με την ΕΥΕΠ να έχει διαπιστώσει σειρά παραβάσεων,να υπάρχει Εισαγγελική παραπομπή για υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με παράνομες επεκτάσεις θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, διαπιστωμένες πολεοδομικές παραβάσεις,τελεσίδικες Δικαστικές αποφάσεις 81/2012 Μον.Πρωτ.Θήβας της Κ.Υ.Β., την μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων ΣΠΕ-ΑΕΠΟ να μην έχει επί τόσα χρόνια κάνει καμία ανάλυση της θαλάσσιας έκτασης όπως και του βυθού, και παρά τις καταγγελίες μας να μην συγκινείται κανείς, δημιουργώντας μας πολλά ερωτήματα για τον τρόπο που χορηγούνται οι άδειες , όπως και έλεγχος τους. Θα έπρεπε να τηρηθούν οι αποφάσεις, και να μην επιτρέπεται η εγκατάσταση η υποτιθέμενη μετεγκατάσταση στον όρμο Σκορπονερίου λόγω της ιδιομορφίας του όρμου 5300 μ. βάθος με 2000 μ.πλάτος και ενδιάμεσο πλάτος 1000μ.η μεταξύ μας απόσταση στα 1100 μ ,που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη, μελέτες που αναφέρονται στην ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΜΕΣΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, Οι όμοροι Δήμοι ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ με αποφ.τους 12257/12-9-13, 15008/6-11-13 15466/15-11-13 & ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10/2013 να διαμαρτύρονται προς την Περιφ. Στερ. Ελλάδας ζητώντας και αυτοί την μετεγκατάσταση της μονάδος, και εκείνοι χωρίς να απαντούν μεθοδεύουν με διάφορες αποφάσεις την παραμονή της μονάδος αδιαφορώντας για την υποβάθμιση της περιοχής.

  Τελικά ας μας απαντήσει κάποιος ποιές είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνουμε για να προστατέψουμε την περιοχή μας, μήπως πρέπει να παραδώσουμε και τα κλειδιά των σπιτιών μας στον Ιχθυοκαλλιεργητή ? και να φύγουμε?

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:

  -Nα υποχρεώνονται οι μελετητές πριν την όποια πρόταση να έχουν έρθει σε επαφή με τους κατοίκους των περιοχών και των Δήμων , λαμβάνοντας υπόψη τους τις απόψεις τους.

  -Να αποκλεισθούν οι κλειστοί όρμοι όπως του Σκορπονερίου από την όποια εγκατάσταση Υ/Κ, οι υποχρεωτική Υδρανάπαυση δεν μπορεί να, λειτουργήσει εκτός και εάν για την λειτουργία της μονάδας θα πρέπει να αποκλεισθεί η όποια άλλη χωροθέτηση η επένδυση όπως οι κατοικίες και ο τουρισμός. (Να μας αποζημίωση & να ανήκει ολόκληρος ο όρμος στην μονάδα της Υ/Κ )

  -Να γίνουν μελέτες – έρευνα για τις συγκεκριμένες προτεινόμενες περιοχές, για την ταχύτητα των θαλάσσιων ρευμάτων και τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της θαλάσσιας έκτασης ΠΡΙΝ την όποια πρόταση απόφαση, (προληπτικός έλεγχος επιπτώσεων ).

  -Ο ορισμός του όρμου να είναι συγκεκριμένος δηλ.το στόμιό του να είναι μεγαλύτερο του βάθους-μήκος, και να απέχει τουλάχιστον 2000 χιλ. από την πλησιέστερη κολυμβητική ακτή, με ελάχιστο βάθος εγκατάστασης της Υ/Κ τα 40 μέτρα. (για την βιολογική καλλιέργεια
  γιατί προβλέπεται η μεταξύ Υ/Κ απόσταση να είναι 6χιλ.? )

  -Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πολιτείας να εξοπλίσουν με το ανάλογο επιστημονικό προσωπικό τις αρμόδιες, ελεγκτικές αρχές της ώστε να μπορούν να ελέγχουν πριν και κατά την διάρκεια λειτουργίας της όποιας επένδυσης υδακοκαλλιέργειας.

  -Να γίνουν πιο αυστηρά τα πρόστιμα, και να παρακολουθείται η είσπραξή των προστίμων.

  -Να μην δίνεται ο προτεινόμενος χρόνος επαναφοράς της παράνομης και αυθαίρετης-σκόπιμης επέκτασης, και με την δεύτερη παράβαση να προβλέπεται αυτεπάγγελτα το κλείσιμο της Υδατοκαλλιέργειας, (στην πρώτη ας υπάρχει το Διοικητικό πρόστιμο. Αυτή η πρακτική είναι κανόνας στους Υ/Κ.

  –Να προβλεφτεί για να γίνεται ο έλεγχος για τις παραγόμενες ποσότητες.

  -Δεν πείθει κανέναν η συμπτωματική επέκταση, με μικρά πρόστιμα, έτσι,δεν αντιμετωπίζεται αυτό το φαινόμενο. Είναι σαν να τους λέμε θα σας βάλουμε ένα μικρό πρόστιμο, όταν και εφ’όσον το διαπιστώσουμε (μετά από καταγγελίες)τότε εσείς θα έχετε την απαιτούμενη από τόν Νόμο προθεσμία να επαναφέρεται την αυθαιρεσία σας.Ως τότε θα έχετε τον χρόνο εκμετάλλευσης της.

  -Να απαγορευτούν η ρήψη των διαφόρων αποβλήτων,τροφών η υλικών συς/σίας,το πλύσιμο των διχτυών στην θάλασσα ,όπως και οι διάφορες συμφωνίες με τρίτους συνεργάτες, να αποδεικνύονται με παραστατικά και όχι με επιστολόχαρτα. Η αδιαφορία των επιχειρηματιών είναι διότι, κάθε χωροθέτηση-εγκατάσταση στόχο έχει ο άνεμος να είναι βοηθός τους και αντίθετος από την υδατοκαλλιέργεια ώστε τα απόβλητα να ταξιδεύουν.

  -Σημαντικό θέμα είναι η αποτέφρωση σε κλιβάνους και η καθημερινή καταγραφή για την απομάκρυνση των νεκρών και άρρωστων ψαριών,(από τις πληροφορίες μας ανέρχεται σε ποσοστό του 20% της παραγωγής)και είναι αμφίβολο εάν τηρούνται τα μέτρα αυτά, (θα έχει επιπτώσεις στην δημόσια υγεία και στα ελεύθερα ψάρια από τα χρησιμοποιούμενα αντιβιοτικά). -Να εξασφαλισθεί η διακίνηση των ψαριών–τροφών–φορτηγών–ψυγείων έξω από τις κατοικημένες περιοχές.

  -Να υποχρεώνεται κάθε μονάδα να πραγματοποιούν αναλύσεις του θαλάσσιου χώρου όπως και του βυθού, ανά δίμηνο, από Δημόσια εργαστήρια,και αυτές να γίνονται σε μεγαλύτερη απόσταση από τους κλωβούς [διότι τα θαλάσσια ρεύματα στέλνουν πολύ μακρύτερα τα απόβλητα της εκάστοτε μονάδας ρυπαίνοντας προσθετικά]. Ειδικά σε κλειστούς κόλπους που δεν υπάρχουν τα ανάλογα ρεύματα, η συγκέντρωση γίνεται στο κέντρο τους. Άρα προϋπόθεση ΠΡΙΝ την όποια έγκριση για εγκατάσταση θα πρέπει να υπάρχουν μελέτες του χώρου. -Να ελέγχει η πολιτεία τα διάφορα Πανεπιστήμια, ΕΛΚΕΘΕ που κατά κανόνα έχουν χορηγούς τους ίδιους τους Υδατοκαλλιεργητές και τους γύρω προμηθευτές των για τις μελέτες και τα προγράμματα τους.

  Μέτρα εξυγίανσης δεν σημαίνει προστατευτισμός αποκλειστικά και ΜΟΝΟΝ των υδατ/των.

 • 24 Φεβρουαρίου 2014, 13:07 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

  1.- Άρθρο 1 § 2α (δεύτερη πρόταση) να προστεθεί: οι οργανισμοί: εντός της μονάδας, γιατί ο χρήστης ενδεχόμενα να διεκδικήσει την ελεύθερη αλιεία τους με το πρόσχημα της διαφυγής.
  ………………§ 2β Εκτατική: Πρέπει να απογορευτεί ΕΝΤΕΛΩΣ η εκτατική (διασπορά) ξενικών ειδών, ιδιαίτερα των συγγενικών προς τα υπάρχοντα, σε φυσικά οικοσυστήματα, γιατί ενδεχόμενα θα αλλοιώσουν ή θα εξαφανίσουν τα αυτόχθονα είδη (αρχή της διατήρησης της βιποικιλότητας). Η ενέργεια αυτή, όταν κι εφόσον επιβάλλεται, πρέπει να γίνεται με βάση γραπτή και τεκμηριωμένη εισήγηση ειδικού.
  ………………§ 2γ Εντατική. Η Ελλάδα, η οποία πρωτοστάτησε στην ανάσπτυξη της εκτροφής τσιπούρας και λαβρακιού, πρέπει (ερευνητικά) να αναπτύξει παραπέρα την ποιότητα (π.χ. στελέχη-φυλές με λιγότερα κόκκαλα) και την οικομία της εκτροφής (διατροφή με νέας αντίληψης τροφές, πχ απορριπτόμενα αλιεύματα).
  ……………..§ 2δ Ημιεντατική. Πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα η εισαγωγή για εκτροφή, γόνου ειδών από άλλα θαλάσσια οικοσυστήματα, όπως γιαπωνέζικες τσιπούρες ή χέλια.

  Γενικά, ο υπογράφων το παρόν διαφωνεί με την άποψη ότι (εισήγηση):…. Η υδατοκαλιέργεια αναγνωρίζεται διεθνώς ως μία από τις πλέον αειφόρες δραστηριότητες που με τρόπο βιώσιμο….Γιατί δεν είναι τέτοια αφού ρυπαίνει (υπερτροφισμός) το περιβάλλον και αλλοιώνει τη φυσική βιοποικιλότητα με τις διαφυγές.

  Επίσης, δε συμφωνεί με την εκτροφή «νέων ειδών», όπου κι αν αυτά αναφέρονται στο Νόμο, γιατί αποτελούν «πρόσχημα» για πρόσθετη χρηματοδότηση και χειραγώγηση του καταναλωτικού κοινού, ενώ αλλοιώνουν τη σύνθεση των άγριων πληθυσμών. Αν ισχύσει αυτή η άποψη, τότε σε μερικές δεκάδες χρόνια οι πληθυσμοί άγριων ειδών θα απαρτίζονται από άτομα χαμηλής βιοποικιλότητας, αφού θα είναι συγγενικά και θα έχουν γεννηθεί από περιορισμένο αριθμό γεννητόρων σε κάποιο ιχθυογεννητικό σταθμό. Η ευθύνη για μια τέτοια αλλοίωση δεν πρέπει να βαρύνει, και μάλιστα νομοθετικά, την Ελλάδα. Η «εξημέρωση» πρέπει να περιοριστεί σε μικρό αριθμό ειδών (πχ τσιπούρα, λαβράκι, πέστροφα, κυπρίνος) που θα γίνουν τα κοτόπουλα του νερού, κι όχι σε όλα.

  Με τιμή

  Καθηγητής Π. Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

 • 20 Φεβρουαρίου 2014, 20:27 | ΒΟΥΛΑ

  Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι οι υδατοκαλλιέργειες δεν είναι μόνο οι θαλάσσιες με τις οποίες ασχολείστε εδώ και χρόνια. Ανερχόμενος τομέας είναι και οι υδατοκαλλιέργειες εσωτερικών υδάτων. Φυσικά όχι στο ποσοστό των θαλάσσιων, αλλά κι αυτές αναπτύσσονται ραγδαία λόγω της έλλειψης αποθεμάτων ψαριών (σε ποτάμια, λίμνες, κ.λ.π). Για το λόγο αυτό θα πρέπει να απλοποιήσετε την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων όπως κάνατε και στην κτηνοτροφία. Δεν μπορεί σε μία μονάδα π.χ. το κοστολόγιο αδειοδότησης να είναι τριπλάσιο του κοστολογίου κατασκευής της. Κατά τη γνώμη μου, κι αυτές οι καλλιέργειες είναι καλές επενδύσεις με δυνατότητα εξέλιξης λόγω της ζήτησης πλέον που υπάρχει και χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

 • 19 Φεβρουαρίου 2014, 13:58 | ΠΡΑΝΤΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ

  Στο άρθρο 1 παρ. 1 καθορίζεται ότι ο παρόν νόμος αναφέρεται ως προς την παραχώρηση χρήσης δημόσιας υδάτινης έκτασης για εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας, τις μονάδες που δύνανται να εγκαθίστανται σε υδάτινη ή/και χερσαία έκταση καθώς και τη διαδικασία εγκατάστασης. Για τις ιδιωτικές εκτάσεις που υπάρχουν είτε κοντά σε πηγές, σε ρέματα/ποτάμια, είτε σε χερσαίες εκτάσεις (με χρήση γεώτρησης) που είναι δυνατή η ίδρυση μονάδας υδατοκαλλιέργειας, τι θα ισχύει; Θα πρέπει να υπαχθούν και αυτές στον νέο νόμο.

 • 16 Φεβρουαρίου 2014, 22:45 | ΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Θα ήθελα να θέσω το εξής θέμα.
  Σε περιοχές που υπάρχει τουριστικό προϊόν, ιστιοπλοικός τουρισμός, καταλύματα και οι προοπτικές για το μέλλον είναι εξαιρετικές τι προβλέπει το νομοσχέδιο;
  Είμαστε από την επιτροπή αγώνα των κατοίκων της Δ.Ε. Αλυζίας του Δήμου Ξηρομέρου Αιτ/νίας. Παρακαλούμε να παραδοθεί το παρόν κείμενο τυπωμένο στον κ. Υπουργό και στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Αγοτικής Ανάπτυξης, καθώς και το ενημερωτικό φυλλάδιο που βρίσκεται στο link
  https://skydrive.live.com/redir?resid=942825146733835F%217013
  επίσης τυπωμένο.

  Παρακαλώ επιβεβαιώστε στα στοιχεία επικοινωνίας που σας δίνω παρακάτω ότι παραδόθηκαν εντύπως τα δύο στοιχεία που σας ζήτησα και τα οποία είναι η συμμετοχή όλης της τοπικής κοινωνίας εδώ στην τρέχουσα διαβούλευση.

  Με τιμή
  Βασίλειος Σούλας.
  Ηλ. Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Δ.Π.Θ.
  Msc στην «Διαχείριση Τεχνικών Έργων».
  Μέλος επιτροπής αγώνα.
  e-mail: vasisoulas@gmail.com
  κινητό: 6972815949

  Κύριε Υπουργέ, κύριοι Γενικοί Γραμματείς.
  Με την ΚΥΑ 31722/4.11.2011 (ΚΥΑ ιχθυοκαλλιεργειών), μία από τις ζώνες Π.Ο.Α.Υ. που δημιουργούνται είναι και η ζώνη Α3, η οποία μέρος της περιλαμβάνει την παράκτια περιοχή που ξεκινά από Αστακό μέχρι Μύτικα και ακόμα παραπέρα προς Πάλαιρο μέχρι το Μαραθάκι. Επίσης μέρος της ζώνης Α3 περιλαμβάνει τα νησιά Κάλαμο και Καστό μαζί με την νήσο Φερμίκουλα και Άτοκο. Πραγματικά δεν ξέρουμε ποιος χωροτάκτης και με ποια στοιχεία προχώρησε σε αυτή την χωροθέτηση ιχθυοκαλλιεργειών στην συγκεκριμένη περιοχή. Πάντως είμαστε σίγουροι ότι αποκλείεται αυτός ο άνθρωπος να έχει επισκεφτεί την περιοχή μας, γιατί αν το έχει κάνει αυτό, τότε ή τρελός ή μιζαρισμένος είναι (που είναι και στην επικαιρότητα αυτή η λέξη τελευταία) για να χωροθετήσει με αυτόν τον τρόπο!!! Για εμάς που ζούμε εδώ, είτε απλά επιλέγουμε να κάνουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές, βλέπουμε ένα έγκλημα οικολογικό και οικονομικό να πάει να συντελεστεί. Μα εδώ έχει τουρισμό… Μα εδώ είναι Natura 2000…. Μα εδώ υπάρχουν παραθεριστικές κατοικίες…. Μα εδώ υπάρχει ιστιοπλοϊκός τουρισμός… Μα εδώ υπάρχουν μελέτες για ανάπτυξη τουριστικής παραθεριστικής κατοικίας και επενδύσεις σε τουριστικά καταλύματα…
  Στην σελίδα 32-33 της ΚΥΑ 67659/9.12.2013 (το νέο χωροταξικό τουρισμού), αναφέρεται στον τουρισμό με σκάφη αναψυχής. Μία από τις ζώνες τουρισμού με σκάφη αναψυχής είναι η Ζ.Ν.Α. 9 με κέντρο την μαρίνα Λευκάδας. Ξέρετε πόσα ιστιοπλοϊκά σκάφη (τα μηχανοκίνητα έξω) διακινήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή Καλάμου-Καστού-Μύτικα το 2011, που ήταν από τις χειρότερες χρονιές, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο της μαρίνας Λευκάδας; 4800 σκάφη… Το ξέρετε ότι το καλοκαίρι η συγκεκριμένη περιοχή της παραλιακής διαδρομής Αστακός-Μύτικας-Πάλαιρος μαζί με τα νησιά Κάλαμο και Καστό, η οποία είναι ενιαία τουριστικά με Μεγανήσι και Λευκάδα, γεμίζει με κάθε μεγέθους μηχανοκίνητα σκάφη, με τα σούπερ γιοτ κάθε καλοκαίρι να αποτελούν αξιοθέατο αγκυροβολώντας στον Καστό, στον Κάλαμο, στην Επισκοπή Καλάμου και στον Μύτικα;
  Στην σελίδα 45 της ΚΥΑ 67659/9.12.2013 (το νέο χωροταξικό τουρισμού), αναφέρει στην ενότητα «Επίλυση συγκρούσεων με άλλες χρήσεις-Τουρισμός-Υδατοκαλλιέργειες» επί λέξη: «Η χωροθέτηση νέων μονάδων υδατοκαλλιεργειών στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως αναπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες τουριστικά γενικά δεν ενθαρρύνεται. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να επιτρέπονται, εφόσον διασφαλίζεται τεκμηριωμένα ότι λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν αρνητικών συνεπειών για τον τουρισμό, ιδιαίτερα όσον αφορά υφιστάμενες τουριστικές εγκαταστάσεις.»
  Αντί αυτού, του κατ’ εξαίρεση δηλαδή, εσείς δημιουργείται στην περιοχή μας την μεγαλύτερη Π.Ο.Α.Υ. ιχθυοκαλλιεργειών της Ελλάδας, πράγμα που σημαίνει δεκάδες γιγαντιαίες μονάδες των 100 στρεμμάτων εκάστη!!! Εξαφανίζεται κυριολεκτικά τον υπάρχοντα τουρισμό της περιοχής μας, και πολύ περισσότερο το εξαιρετικό του μέλλον που όλοι όσοι επισκέπτονται την περιοχή ομολογούν!!! Αυτή η περιοχή έχει πάρα πολλά να δώσει στο μέλλον στον νούμερο ένα κλάδο της οικονομίας μας που είναι ο τουρισμός.
  Εμείς οι κάτοικοι της περιοχής δεν έχουμε τίποτα εναντίον του πρωτογενούς τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών. Έχει το δικαίωμα και αυτός ο τομέας να αναπτυχθεί απρόσκοπτα και επιβάλλεται να χωροθετηθεί αυτή η δραστηριότητα. Αυτό που εμείς ζητάμε είναι κάτι πολύ απλό. Να γίνει χωροθέτηση τους εκεί που δεν υπάρχει τουριστικό προϊόν. Δόξα το Θεό η χώρα μας είναι προνομιούχα, μιας και διαθέτει το μεγαλύτερο μήκος ακτογραμμών στην Ευρώπη.
  Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, από τον Αστακό και κάτω (Νότια στο μεγαλύτερο κομμάτι της ζώνης Α3) ο θαλάσσιος χώρος επαρκεί για τις ιχθυοκαλλιέργειες. Κόψτε το μικρό Βόρειο τμήμα της ζώνης Α3. Το Νότιο κομμάτι που είναι και το μεγαλύτερο επαρκεί. Καμία νέα ιχθυοκαλλιέργεια και επέκταση υπάρχουσας στην παραλιακή διαδρομή από Αστακό προς Μύτικα και σε Κάλαμο και Καστό.
  Εμείς οι κάτοικοι είμαστε αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε αυτό το έγκλημα, δηλαδή να μετατραπεί η πανέμορφη περιοχή μας σε βιομηχανική ζώνη ιχθυοκαλλιεργειών. Θα προασπίσουμε τα ιστορικά μας δικαιώματα, που απορρέουν από την παρουσία των προγόνων μας, εμάς των ιδίων αλλά και των παιδιών μας στην περιοχή. Θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις και με όλους τους νόμιμους τρόπους να κρατήσουμε τον τόπο μας στην τροχιά της τουριστικής ανάπτυξης.
  Ήδη υπάρχουν συλλογές υπογραφών ηλεκτρονικά, 2326 τον αριθμό μέχρι τώρα, από τις δύο επιτροπές αγώνα, των κατοίκων της Δ.Ε. Αλυζίας του Δήμου Ξηρομέρου και των κατοίκων του Καλάμου και του Καστού του Δήμου Λευκάδας. Δείτε τα τρία link των ηλεκτρονικών υπογραφών και προσέξτε ειδικά τα σχόλια των αλλοδαπών επισκεπτών της περιοχής μας για να καταλάβετε τι έγκλημα πάει να συντελεστεί.
  Link1:http://www.gopetition.com/petitions/%CF%8C%CF%87%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B6%CF%8E%CE%BD%CE%B7-%CE%B9%CF%87%CE%B8%CF%85%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B13-say-no-to-the-a3-zone-of-fish-farms-aquaculture.html
  Link2:https://secure.avaaz.org/el/petition/Peite_OHI_stin_oikologiki_kai_oikonomiki_katastrofi_Kalamoy_kai_Kastoy_apo_tin_ihthyokalliergeia/?fRsSAfb
  Link3:http://www.thepetitionsite.com/556/606/394/say-no-to-the-ecological-and-economic-disaster-of-kalamos-and-kastos-islands-from-fish-farming/
  Επίσης οι δύο επιτροπές αγώνα έχουν συγκεντρώσει εκατοντάδες υπογραφές χειρόγραφα σε σχετικά έντυπα. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε και ελπίζουμε να λάβετε υπ’ όψη σας τις θέσεις μας. Επίσης θα σας προτρέψουμε να επισκεφτείτε και να γνωρίσετε από κοντά την περιοχή, γιατί τα χαρτιά δεν μπορούν ποτέ να αποτυπώσουν τα δεδομένα μιας περιοχής καλύτερα από μία επί τόπου επίσκεψη. Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό φυλλάδιο 39 σελίδων με τις απόψεις-θέσεις μας όπου εκεί με ακλόνητα επιχειρήματα σας παρουσιάζουμε την κατάσταση που πάει να δημιουργηθεί.
  Δεν είμαστε ούτε τίποτα γραφικοί οικολόγοι που θα σας μιλήσουν για χελώνες, δελφίνια και φώκιες, ούτε άνθρωποι που το μόνο που έχουν μάθει είναι να λένε όχι και να αντιδρούν. Είμαστε άνθρωποι που έχουμε επενδύσει στον τουρισμό, που ζούμε εμείς και οι οικογενειές μας απ’ αυτό και δίνουμε δουλειές και σε άλλους συνανθρώπους μας και όλα αυτά με δικά μας χρήματα, χωρίς δάνεια και χωρίς να χρωστάμε ευρώ πουθενά. Έχουμε στήσει τις οικογενειακές μας επιχειρήσεις και τις ζωές μας εδώ. ΜΗΝ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΕ.