• Σχόλιο του χρήστη 'APC S.A.' | 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:06

    Η θέσπιση του ΕΠΑΥ οπωσδήποτε αποτελεί θετική ενέργεια που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών. Πρόκειται, βέβαια, για θεσμό που θα λειτουργήσει στο μέλλον και σε χρόνο που δεν δύναται να προσδιορισθεί σήμερα. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία η σύνδεσή του με το προβλεπόμενο από τη νέα ΚΑΛΠ, Πολυετές Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες. Ο κλάδος δεν μπορεί να περιμένει, έχει ανάγκη από μέτρα που πρέπει άμεσα να λάβει η Πολιτεία, στο πλαίσιο της ισχύουσα νομοθεσίας, για την άρση αρνητικών για την ανάπτυξη του κλάδου, δεδομένων. Ενδεικτικά, αναφέρονται ότι, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χωροθέτησης των ΠΟΑΥ (με τον ειδικό ρόλο των ήδη μισθωτών – ιχθυοκαλλιεργητών) που ορίζονται από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες, έχοντας υπόψη ότι η χωροθέτησή τους, πρέπει να πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένη προθεσμία για την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού των υδατοκαλλιεργειών μπορεί να οδηγήσει σε ανάσχεση της ανάπτυξης των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών. Θα πρέπει να επανεξετασθούν οι σχετικές διατάξεις του ΕΠΧΣΑΑΥ, προκειμένου να εξασφαλισθεί η χωροθέτηση των ΠΟΑΥ σε σύντομο χρόνο και κυρίως με αναπτυξιακά και μόνο κριτήρια με καθοριστικό ρόλο της Δημόσιας Διοίκησης. ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ APC S.A.