Άρθρο 02:Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών

1. Για τον τομέα των υδατοκαλλιεργειών, εφαρμόζεται Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, αναφερόμενο στη συνέχεια ως Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΕΠΑΥ), το οποίο περιλαμβάνει τους εθνικούς στόχους ανάπτυξης, εφαρμόζοντας τις κατευθύνσεις του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, στα πλαίσια της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
2. Το ΕΠΑΥ εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Υδατοκαλλιεργειών (ΕΣΥΔ) του άρθρου 3.
3. Προτεραιότητες του ΕΠΑΥ είναι οι εξής:
α) Η βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας ώστε να αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα με τη βελτίωση της παραγωγικότητας των υφιστάμενων επιχειρήσεων, την επέκταση της δραστηριότητας και την παραγωγή καινοτομίας.
β) Η προώθηση της κοινωνικής ισότητας και συνοχής με
αα) την ενθάρρυνση της συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων φορέων (διοίκηση, υδατοκαλλιεργητές, έμποροι χονδρικής και λιανικής πώλησης και ενώσεις καταναλωτών) στην διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν την διαμόρφωση της αναπτυξιακής πολιτικής του κλάδου
ββ) την παραγωγή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών και διατροφικής αξίας, τα οποία να καλύπτουν τις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες των καταναλωτών και
γγ) την αύξηση των θέσεων απασχόλησης επιστημονικού και εργατικού δυναμικού ιδιαίτερα σε παραμεθόριες περιοχές και απομακρυσμένα νησιά.
γ) Η διευθέτηση των σχέσεων με τους λοιπούς χρήστες κύρια της παράκτιας ζώνης για την εξάλειψη της σύγκρουσης συμφερόντων και την αποτελεσματική αξιοποίηση των χρήσεων γης.
δ) Η απλούστευση και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, του ελέγχου της δραστηριότητας και εν γένει των σχέσεων μεταξύ διοικητικών και παραγωγικών φορέων, για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και τη δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση νέων ιδιωτικών επενδύσεων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του ΕΠΑΥ.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:26 | TOMMY

  Kυριε Υπουργέ

  Παρακαλώ να μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω τις απόψεις ενός υποψηφίου επενδυτή στον τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών.
  Για να επενδύσει κάποιος στον χώρο χρειάζεται τα εξής.
  1. Γραφείο μιας στάσης που θα τον ενημερώνει σε ποιες περιοχές μπορεί να επενδύσει και να αναλαμβάνει την αδειοδοτηση.
  2. Τις Π.Ο.Α.Υ να τις δημιουργήσει το υπουργείο και να τις ελέγχει.
  3. Μαζί με τον θαλάσσιο χώρο να ενοικιαζεται παράλληλα και ο ανάλογος χερσαίος χώρος για την λειτουργία της μονάδος [συσκευαστήρια κλπ]
  Έτσι απλά και χωρίς την γραφειοκρατία θα έρθει κάποιος να επενδύσει [εάν το επιθυμείτε ] στην χώρα εάν λάβετε υπ.οψιν και την υψηλή φορολογία

  Ευχαριστώ.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:47 | WWF Ελλάς

  Στο συγκεκριμένο άρθρο, η παράμετρος της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος – η οποία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας, τόσο του περιβάλλοντος, όσο και του κλάδου – δεν φαίνεται να έχει καμμία βαρύτητα ανάμεσα στις προτεραιότητες του ΕΠΑΥ. Αυτό δεν είναι σύμφωνο με την υποχρέωση για οριζόντια ενσωμάτωση της προστασίας του περιβάλλοντος σε εθνικές πολιτικές.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:11 | ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.

  -Προτείνεται στην παράγραφο 3 υποπαράγραφο α του Άρθρου 2: «…….και την παραγωγή καινοτομίας» να προστεθεί σε συνάρτηση με τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κλάδο.

  -Οι υποπαράγραφοι (β) και (ββ) της παραγράφου 3 του Άρθρου δεν συνάδουν μεταξύ τους. Προτείνεται το (ββ) να μετατραπεί σε (β) και το (β) να μετατραπεί σε (γ).

  -Προτείνεται επίσης να προστεθεί υποπαράγραφος (ε) στην παράγραφο 3 του παρόντος Άρθρου: η ενθάρρυνση της έρευνας.

  ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. δ.τ. «ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.»

  Οι ανωτέρω παρατηρήσεις συζητήθηκαν και έγιναν αποδεκτές από τους κατωτέρω φορείς:

  – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
  – ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε.
  – ΔΩΤΩ A.B.E.E.
  – ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.
  – ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α.Ε.
  – ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ – ΑΓΡΟΤΟΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
  – LEMOND CO Α.Β.Ε.Ε.
  – LION A.E.
  – MEDITERRANEAN FISH FARMING LTD
  – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΒΑΣ
  – ΟΣΤΡΑΚΑ ΕΥΒΟΪΚΟΥ
  – ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε.
  – STRATOS Α.Ε.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:06 | APC S.A.

  Η θέσπιση του ΕΠΑΥ οπωσδήποτε αποτελεί θετική ενέργεια που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών.
  Πρόκειται, βέβαια, για θεσμό που θα λειτουργήσει στο μέλλον και σε χρόνο που δεν δύναται να προσδιορισθεί σήμερα. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία η σύνδεσή του με το προβλεπόμενο από τη νέα ΚΑΛΠ, Πολυετές Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες.
  Ο κλάδος δεν μπορεί να περιμένει, έχει ανάγκη από μέτρα που πρέπει άμεσα να λάβει η Πολιτεία, στο πλαίσιο της ισχύουσα νομοθεσίας, για την άρση αρνητικών για την ανάπτυξη του κλάδου, δεδομένων.
  Ενδεικτικά, αναφέρονται ότι, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χωροθέτησης των ΠΟΑΥ (με τον ειδικό ρόλο των ήδη μισθωτών – ιχθυοκαλλιεργητών) που ορίζονται από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες, έχοντας υπόψη ότι η χωροθέτησή τους, πρέπει να πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένη προθεσμία για την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού των υδατοκαλλιεργειών μπορεί να οδηγήσει σε ανάσχεση της ανάπτυξης των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών.
  Θα πρέπει να επανεξετασθούν οι σχετικές διατάξεις του ΕΠΧΣΑΑΥ, προκειμένου να εξασφαλισθεί η χωροθέτηση των ΠΟΑΥ σε σύντομο χρόνο και κυρίως με αναπτυξιακά και μόνο κριτήρια με καθοριστικό ρόλο της Δημόσιας Διοίκησης.
  ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ APC S.A.