• Σχόλιο του χρήστη 'APC S.A.' | 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:22

    α. Από την παράγραφο 1 να διαγραφεί η φράση: «με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2971/2001 (Α’ 285)». Δεν έχουν και δεν θα πρέπει να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 2971/2001 στο θέμα των μισθώσεων υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση μονάδων υδατοκαλλιέργειας. β. Η φράση «για δοκιμαστική ή πειραματική εγκατάσταση» να αντικατασταθεί ως εξής: «για εγκατάσταση πρωτότυπης μορφής καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών και ερευνητικούς σκοπούς». Η διατύπωση αυτή είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7. ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ APC S.A.