Άρθρο 04: Παραχώρηση δημοσίων υδάτινων εκτάσεων για υδατοκαλλιέργειες

1. Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο νόμιμα, δύναται να παραχωρεί τη χρήση κατάλληλων υδάτινων εκτάσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων εντατικής ή ημιεντατικής μορφής υδατοκαλλιέργειας καθώς και για τη δοκιμαστική ή πειραματική εγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2971/2001(Α΄ 285).
2. Οι υδάτινες εκτάσεις παραχωρούνται:
α) με απευθείας μίσθωση,
β) με μίσθωση κατόπιν δημοπρασίας,
γ) δωρεάν, χωρίς αντάλλαγμα.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:26 | Δρ. ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

  1. Στο σχέδιο νόμου αναφέρεται η ύπαρξη ενός μόνο φυσικού η νομικού προσώπου ως μισθωτή μιας θαλάσσιας/χερσαίας έκτασης στην οποία αναπτύσσεται υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα. Παρόλα αυτά στη μυδοκαλλιέργεια στον Θερμαϊκό Κόλπο -ήδη από τις αρχικές μισθώσεις- μισθώνει περισσότεροι από ένας μισθωτής τη θαλάσσια έκταση. Το γεγονός αυτό έχει δυστυχώς δημιουργήσει μόνο προβλήματα στη διαχείριση των μονάδων, ιδιαίτερα η μη πληρωμή μισθωμάτων ή η αυθαίρετη επέκταση της μισθωμένης έκτασης που συνήθως οφείλεται σε ένα ή δύο από τους συμμισθωτές και /όχι στο σύνολο τους. Καθώς όμως η μονάδα αντιμετωπίζεται ως ενιαία και η ευθύνη ανήκει σε όλους τους συμμισθωτές εξίσου, η Υπηρεσία σε πολλές περιπτώσεις είναι υποχρεωμένη να εκδίδει Αποφάσεις ανάκλησης της μίσθωσης και της άδειας λειτουργίας της μονάδας. Πως θα αντιμετωπισθεί το πρόβλημα των συμμισθωτών σε κάθε μονάδα στο σχέδιο νόμου και ως εκ τούτου η αποφυγή πολλών προβλημάτων στη διαχείριση τους? Αν και η εμπλοκή πολλών μισθωτών συμβάλει στην συμμετοχή πολλών ανθρώπων γεγονός που είναι θετικό για τις τοπικές κοινωνίες η διαχείριση των μονάδων τους δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί εύκολα. Δεν θα ήταν προτιμότερο να υποχρεωθούν να ιδρύσουν νομικό πρόσωπο οι συμμισθωτές?

  Δρ. Κ. Κεβρεκίδης

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 09:49 | ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ, Μ. ΠΑΣΠΑΤΗΣ

  Άρθρο 4, παρ. 2γ. Αναφέρεται σε δωρεάν παραχώρηση περιοχής χωρίς αντάλλαγμα. (Αυτό και σε συνδυασμό με το Άρθρο 7 , παρ. 1α )O ιδιώτης θα πρέπει να ελέγχεται από κάποιο ερευνητικό φορέα για τους θαλάσσιους οργανισμούς που πρόκειται να καλλιεργήσει. Για το ίδιο θέμα, εάν ο ιδιώτης κάνει μια επιτυχή καλλιέργεια αυτό σημαίνει ότι «αυτομάτως» μπορεί να ζητήσει την εκμίσθωση της περιοχής;

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:22 | APC S.A.

  α. Από την παράγραφο 1 να διαγραφεί η φράση:
  «με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2971/2001 (Α’ 285)».
  Δεν έχουν και δεν θα πρέπει να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 2971/2001 στο θέμα των μισθώσεων υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση μονάδων υδατοκαλλιέργειας.
  β. Η φράση «για δοκιμαστική ή πειραματική εγκατάσταση» να αντικατασταθεί ως εξής:
  «για εγκατάσταση πρωτότυπης μορφής καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών και ερευνητικούς σκοπούς».
  Η διατύπωση αυτή είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7.

  ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ APC S.A.