• Σχόλιο του χρήστη 'APC S.A.' | 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:44

    α. Η παράγραφος 3γ, θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί σε νομική βάση, καθόσον επαναλαμβάνεται, χωρίς λόγο η υποχρέωση του μισθωτή να καταβάλλει το μίσθωμα για τις δύο εκτάσεις. β. Στην παράγραφο 3δ, γίνεται αναφορά στην ΚΥΑ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Ν.4235/2014. Προφανώς πρόκειται για λάθος, το ορθό είναι «περίπτωσης β της παραγράφου 7». ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ APC S.A.