Άρθρο 10: Επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων

1. Η επέκταση ή μετεγκατάσταση της μονάδας, επιτρέπεται με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η απαιτούμενη έκταση σε στρέμματα καθορίζεται ανάλογα με το καλλιεργούμενο είδος σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά της περιοχής και τους λόγους που επιβάλλουν την επέκταση ή την μετεγκατάσταση.
2. Σε περίπτωση επέκτασης μονάδων, που ήδη λειτουργούν σε νόμιμα μισθωμένες υδάτινες εκτάσεις, οι απαιτούμενες νέες υδάτινες εκτάσεις παραχωρούνται με απευθείας μίσθωση για χρονικό διάστημα το οποίο λήγει με τη λήξη της μίσθωσης που ισχύει κατά το χρόνο της επέκτασης. Μετά τη λήξη του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 9.
3. α) Μετεγκατάσταση μονάδας υδατοκαλλιέργειας νοείται η μετακίνηση του συνόλου των πλωτών εγκαταστάσεων εκτός της μισθωμένης υδάτινης έκτασης σε άλλη υδάτινη έκταση και σε απόσταση τουλάχιστον διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από τα όρια της αρχικά μισθωμένης υδάτινης θέσης.
β) Σε περίπτωση μετεγκατάστασης μονάδας, διακόπτεται η μίσθωση ή αναμίσθωση της προηγούμενης έκτασης εγκατάστασης της μονάδας στο τέλος του ημερολογιακού έτους που ολοκληρώνεται η διαδικασία της μετεγκατάστασης και ο χώρος επιστρέφεται στην αρχική του κατάσταση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η μετεγκατάσταση έχει προσωρινό χαρακτήρα και για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη.
γ) Αν η μετεγκατάσταση έχει προσωρινό χαρακτήρα, η μίσθωση ή αναμίσθωση της προηγούμενης έκτασης εγκατάστασης της μονάδας συνεχίζεται και ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή των μισθωμάτων και για τις δύο εκτάσεις, με υποχρέωση να επαναφέρει τη μονάδα στην αρχική της θέση μετά το τέλος της προσωρινής μετεγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή, διατηρούνται σε ισχύ η μίσθωση ή αναμίσθωση τόσο της αρχικής μίσθωσης όσο και της μετεγκατάστασης και ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή των μισθωμάτων που αναλογούν και για τις δύο εκτάσεις (αρχική και μετεγκατάστασης).
δ) Αν απαιτείται απόκλιση ή/και μετατόπιση των εγκαταστάσεων της μονάδας, σε χώρο εκτός του μισθωμένου και εντός του ορίου των διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από αυτόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής Υπουργικής απόφασης που εκδίδεται σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη που προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 (Α΄32).

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:10 | WWF Ελλάς

  Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η διαδικασία επέκτασης και μετεγκατάστασης απαιτεί περιβαλλοντική αδειοδότηση (πιθανώς με τη μορφή τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων). Σε τελική ανάλυση, πρόκειται για μία εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας σε νέα θέση με διαφορετικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά ή για επιπλέον επιβάρυνση της υπάρχουσας περιοχής.
  Επίσης, στην παράγραφο 3β, προβλέπεται ότι μετά τη μετεγκατάσταση μονάδας “ο χώρος επιστρέφεται στην αρχική του κατάσταση”. Προκειμένου αυτό το μέτρο να είναι εφικτό και ουσιαστικό, θα πρέπει να γίνεται τόσο καταγραφή της αρχικής καταστασης του χώρου, όσο και έλεγχος αποκατάστασης από την αρχή περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:27 | ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.

  Σχετικά με την υποπαράγραφο β της παραγράφου 3, του Άρθρου 10:

  Ο προσδιορισμός προσωρινού χαρακτήρα μετεγκατάστασης είναι ατυχής έως και λανθασμένος και δεν μπορεί να προσδιορίσει την ακριβή ενέργεια που γίνεται. Η σύγχυση που θα προκαλέσει στις Υπηρεσίες είναι ορατή.

  Αναφορικά με την υποπαράγραφο δ της παραγράφου 3, του Άρθρου 10:

  Η παραπομπή είναι λάθος. Πιθανώς γίνεται αναφορά στην περίπτωση β’ της παραγράφου 7 του Άρθρου 62 του Ν. 4235/2014 (Α’ 32).

  ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. δ.τ. «ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.»

  Οι ανωτέρω παρατηρήσεις συζητήθηκαν και έγιναν αποδεκτές από τους κατωτέρω φορείς:

  – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
  – ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε.
  – ΔΩΤΩ A.B.E.E.
  – ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.
  – ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α.Ε.
  – ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ – ΑΓΡΟΤΟΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
  – LEMOND CO Α.Β.Ε.Ε.
  – LION A.E.
  – MEDITERRANEAN FISH FARMING LTD
  – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΒΑΣ
  – ΟΣΤΡΑΚΑ ΕΥΒΟΪΚΟΥ
  – ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε.
  – STRATOS Α.Ε.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:44 | APC S.A.

  α. Η παράγραφος 3γ, θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί σε νομική βάση, καθόσον επαναλαμβάνεται, χωρίς λόγο η υποχρέωση του μισθωτή να καταβάλλει το μίσθωμα για τις δύο εκτάσεις.
  β. Στην παράγραφο 3δ, γίνεται αναφορά στην ΚΥΑ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Ν.4235/2014. Προφανώς πρόκειται για λάθος, το ορθό είναι «περίπτωσης β της παραγράφου 7».

  ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ APC S.A.