• Σχόλιο του χρήστη 'APC S.A.' | 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:02

    α. Να αντικατασταθεί η παράγραφος 5 ως ακολούθως: «Αλλαγή της επωνυμίας του μισθωτή της μονάδας επιτρέπεται, μετά από αίτησή του που υποβάλλεται στη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων και έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης». β. Να προστεθεί νέα παράγραφος μεταξύ των παραγράφων 5 και 6, (με αλλαγή της αρίθμησης) ως ακολούθως: «6. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο στη μονάδα εκπροσώπων των αρμόδιων Υπηρεσιών και να διευκολύνει με κάθε τρόπο τον έλεγχο της νόμιμης λειτουργίας της». ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ APC S.A.