Άρθρο 11: Υποχρεώσεις μισθωτή

1. Ο μισθωτής υποχρεούται να υπογράψει τη σύμβαση μίσθωσης του άρθρου 5, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έκδοση της απόφασης ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας. Αν η προθεσμία των τριών (3) μηνών παρέλθει άκαρπη, με υπαιτιότητα του μισθωτή, παύει η ισχύς της απόφασης ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας. Η υποχρέωση καταβολής μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης.
2. Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης, πριν από την υπογραφή της ο μισθωτής υποχρεούται είτε να προσκομίσει εγγυητική επιστολή είτε να καταβάλλει ως εγγύηση δύο (2) ετήσια μισθώματα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5.
3 . Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, ο μισθωτής απαγορεύεται να παραχωρήσει το μίσθιο ή να συνάψει οποιαδήποτε έννομη σχέση για αυτό ή τις εγκαταστάσεις εντός αυτού, με τρίτους χωρίς έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία χορηγείται σε ειδικές πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι οποίες διασφαλίζουν το σκοπό για τον οποίο έχει παραχωρηθεί η έκταση και σε κάθε περίπτωση μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.
Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται η διαδικασία, το είδος και το περιεχόμενο της πράξης παραχώρησης ή της σύναψης έννομης σχέσης με τρίτους, οι περιπτώσεις στις οποίες η τελευταία επιτρέπεται και κάθε σχετικό θέμα.
4. Ο μισθωτής υποχρεούται να ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις και να θέσει τη μονάδα σε λειτουργία, σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, εντός προθεσμίας που ορίζεται από την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ανάλογα με το είδος που καλλιεργείται, η οποία μπορεί να είναι μέχρι δύο (2) έτη για την ίδρυση και τη μετεγκατάσταση και ένα (1) έτος για την επέκταση της μονάδας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί σε εξαιρετικές πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις για οκτώ (8) και έξι (6) μήνες, αντίστοιχα.
Ο χρόνος της προθεσμίας υπολογίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.
5. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω προθεσμιών και μέχρι την ολοκλήρωση κατασκευής των εγκαταστάσεων και την έναρξη της λειτουργίας τους, απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβολή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο του μισθωτή, με εξαίρεση την περίπτωση θανάτου.
6. Αν η μίσθωση διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, ο μισθωτής υποχρεούται να απομακρύνει τις εγκαταστάσεις και να αποκαταστήσει τον περιβάλλοντα χώρο της θέσης που ασκούσε την παραγωγική του δραστηριότητα.
7. Η εκ μέρους του μισθωτή παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 5 συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της μίσθωσης σε βάρος του.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:53 | ΟΝΕΧ SA

  Άρθρο 11
  Παράγραφος 3 Πρόταση Διαμόρφωσης:
  Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης, πριν από την υπογραφή της ο μισθωτής υποχρεούται είτε να προσκομίσει εγγυητική επιστολή είτε να καταβάλλει ως εγγύηση δύο (2) ετήσια μισθώματα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5.3. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, ο μισθωτής απαγορεύεται να παραχωρήσει το μίσθιο σε τρίτους χωρίς έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία χορηγείται σε ειδικές πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι οποίες διασφαλίζουν το σκοπό για τον οποίο έχει παραχωρηθεί η έκταση.
  Σχόλια:Αναφορικά με την πρώτη προτεινόμενη εξαίρεση φαίνεται να μην δύναται να δοθεί ενέχυρο ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις, τα οποία ανήκουν στον μισθωτή. Η απαγόρευση πρέπει να περιορίζεται στην μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης.
  Η δεύτερη προτεινόμενη εξαίρεση στηρίζεται στο ότι πρόκειται για καινοτόμο έργο και είναι φυσιολογικό να ενέχει και μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας στην επίτευξή και στην ολοκλήρωση του. Παρ’ όλα αυτά η επένδυση θα έχει πραγματοποιηθεί και δεν δύναται να αναμένει τρία χρόνια για να μεταβιβαστεί σε τρίτον. Ας το αποφασίσουν όποτε χρειαστεί τα αρμόδια όργανα.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 20:07 | ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

  Η παράγραφος 5 με την οποία απαγορεύεται η μεταβολή του μισθωτή πριν την ολοκλήρωση κατασκευής των εγκαταστάσεων κινείται στην σωστή κατεύθυνση και θα συμβάλλει στην εξάλειψη των φαινομένων αγοραπωλησίας αδειών που έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:02 | APC S.A.

  α. Να αντικατασταθεί η παράγραφος 5 ως ακολούθως:
  «Αλλαγή της επωνυμίας του μισθωτή της μονάδας επιτρέπεται, μετά από αίτησή του που υποβάλλεται στη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων και έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
  β. Να προστεθεί νέα παράγραφος μεταξύ των παραγράφων 5 και 6, (με αλλαγή της αρίθμησης) ως ακολούθως:
  «6. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο στη μονάδα εκπροσώπων των αρμόδιων Υπηρεσιών και να διευκολύνει με κάθε τρόπο τον έλεγχο της νόμιμης λειτουργίας της».

  ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ APC S.A.