• Σχόλιο του χρήστη 'APC S.A.' | 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:59

    Η λέξη «χρόνος» με την έννοια του έτους, θα πρέπει να αντικατασταθεί με τη σωστή λέξη «έτος» (παραγρ. 2). ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ APC S.A.