Άρθρο 13: Μίσθωμα υδάτινων εκτάσεων

1. Το μίσθωμα που καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο για τις απευθείας μισθώσεις και αναμισθώσεις υδάτινων εκτάσεων για μονάδες υδατοκαλλιέργειας, ορίζεται ως χρηματικό ποσό σε Ευρώ ανά στρέμμα και έτος, ανάλογα με το καλλιεργούμενο είδος.
Για την αρχική μίσθωση το μίσθωμα συμφωνείται για δύο περιόδους, εκ των οποίων η μεν πρώτη περίοδος αφορά τα πέντε (5) πρώτα έτη και η δεύτερη τα υπόλοιπα έτη της μίσθωσης και της αναμίσθωσης.
2. Η συμπλήρωση χρόνου για την καταβολή του μισθώματος υπολογίζεται από την υπογραφή της σύμβασης.
3. α) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται το ύψος του μισθώματος ανά είδος καλλιέργειας και περίοδο μίσθωσης, καθώς και ο τρόπος αναπροσαρμογής του και κάθε σχετικό θέμα.
β) Το οριζόμενο ως άνω ύψος του μισθώματος αυξάνεται κατά 15% για τις μισθωμένες υδάτινες εκτάσεις εντός Π.Ο.Α.Υ.
4. Με την απόφαση της παραγράφου 3 δεν θίγεται το ύψος των μισθωμάτων υφιστάμενων μισθώσεων, τα οποία υπόκεινται στη διαδικασία προσαρμογής.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:11 | ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ

  Άρθρο 13 Μίσθωμα υδάτινων εκτάσεων
  Η παράγραφος 3β προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής:
  3β) Το οριζόμενο ως άνω ύψος του μισθώματος αυξάνεται κατά 20% για τις μισθωμένες υδάτινες εκτάσεις εντός Π.Ο.Α.Υ.
  Εκτιμούμε ότι το μίσθωμα δεν πρέπει να τροποποιείται ανάλογα με το καλλιεργούμενο είδος, αλλά να επιτρέπεται προσαύξηση μόνο σε περιπτώσεις που η μισθωμένη έκταση βρίσκεται εντός ΠΟΑΥ.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:15 | ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.

  Όσον αφορά την παράγραφο 2 του Άρθρου 13:

  Στην φράση «Η συμπλήρωση χρόνου για την καταβολή του μισθώματος» υπάρχει ασάφεια.

  Δεν θεωρείται σκόπιμη η προσαύξηση του θαλάσσιου μισθώματος εντός Π.Ο.Α.Υ. κατά 15%, λαμβανομένου υπ’όψιν ότι οι φορείς θα επιβαρυνθούν με περαιτέρω οικονομικές υποχρεώσεις για την ορθολογική λειτουργία των μονάδων στα πλαίσια της Π.Ο.Α.Υ.

  ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. δ.τ. «ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.»

  Οι ανωτέρω παρατηρήσεις συζητήθηκαν και έγιναν αποδεκτές από τους κατωτέρω φορείς:

  – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
  – ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε.
  – ΔΩΤΩ A.B.E.E.
  – ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.
  – ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α.Ε.
  – ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ – ΑΓΡΟΤΟΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
  – LEMOND CO Α.Β.Ε.Ε.
  – LION A.E.
  – MEDITERRANEAN FISH FARMING LTD
  – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΒΑΣ
  – ΟΣΤΡΑΚΑ ΕΥΒΟΪΚΟΥ
  – ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε.
  – STRATOS Α.Ε.

 • Δεν είναι κατανοητός ο λόγος για τον οποίο οι μονάδες υδατοκαλλιέργειες, σύμφωνα με την παράγραφο 2β, θα πρέπει να καταβάλουν μέρος του μισθώματος στους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών εφόσον αυτό δεν προβλέπεται για καμία άλλη δραστηριότητα.
  Επίσης, για να μην απολέσουν έσοδα οι Δήμοι προτείνεται το μίσθωμα, όπως αυτό προσαυξάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3β του άρθρου 13, να αποδίδεται κατά 80% στους Δήμους και κατά 20% στους φορείς διαχείρισης των ΠΟΑΥ.

 • Η παράγραφος 3β προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής:
  3β) Το οριζόμενο ως άνω ύψος του μισθώματος αυξάνεται κατά 20% για τις μισθωμένες υδάτινες εκτάσεις εντός Π.Ο.Α.Υ.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:59 | APC S.A.

  Η λέξη «χρόνος» με την έννοια του έτους, θα πρέπει να αντικατασταθεί με τη σωστή λέξη «έτος» (παραγρ. 2).

  ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ APC S.A.