• Σχόλιο του χρήστη 'APC S.A.' | 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:46

    α. Το αναφερόμενο, μεταξύ των στοιχείων, που πρέπει να περιλαμβάνονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, στοιχείο της παραγράφου 3γ (δδ), να διαγραφεί καθόσον καλύπτεται από την ΚΥΑ του άρθρου 62 παράγραφο 7β του Ν. 4235/2014 και αντί αυτού να γραφεί: «Οι συντεταγμένες και η έκταση του Βοηθητικού Χώρου Διαχείρισης (αν έχει ζητηθεί). β. Να προστεθεί σημείο (εε) ως εξής: «Η θέση και το μήκος του αγωγού μεταφοράς της τροφής από την ξηρά στους κλωβούς, η χρησιμοποίηση του οποίου είναι νόμιμη, όταν η απόσταση της μισθωμένης έκτασης από την ξηρά είναι εκατό (100) μέτρα ή μικρότερη». γ. Η αναφορά στην παράγραφο 5 περί «ανάλογης» εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3, δηλαδή των πλωτών μονάδων, και στις χερσαίες δεν είναι επαρκής. Θα πρέπει να αναφερθεί τουλάχιστον σε τι συνίσταται η διαφοροποίηση των δύο αυτών κατηγοριών μονάδων (πλωτών και χερσαίων) κυρίως όσον αφορά το χαρακτήρα της χερσαίας έκτασης (ιδιόκτητη, ή μισθωμένη). ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ APC S.A.