Άρθρο 22: Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας

. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για την ίδρυση και λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής.
2. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής χορηγείται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα και με τη διαδικασία του άρθρου 25 ή 26, κατά περίπτωση, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις και έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες διοικητικές πράξεις/άδειες:
α) Προέγκριση μίσθωσης της υδάτινης έκτασης.
β) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) υπό την ενοποιημένη μορφή της με την προϊσχύουσα άδεια χρήσης νερού.
γ) Υπαγωγή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) του άρθρου 8 του ν.4014/2011 και σύμφωνα με την αριθ. ΟΙΚ.50129/1392/2013 (Β΄ 2405) κοινής Υπουργικής απόφασης, προκειμένου για έργα κατηγορίας Β.
δ) Αδειοδότηση των συνοδών και τυχόν υποστηρικτικών χερσαίων εγκαταστάσεων.
3. Στοιχεία, τα οποία αναφέρονται υποχρεωτικά στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας είναι τα ακόλουθα:
α) Η έγκριση και η διάρκεια μίσθωσης της αιτούμενης έκτασης.
β) Τα στοιχεία του φορέα.
γ) Τα στοιχεία της θέσης της μονάδας:
αα) Περιφερειακή Ενότητα – Δήμος.
ββ) Ονομασία θέσης.
γγ) Συντεταγμένες της μισθωμένης έκτασης.
δδ) Μέγιστες επιτρεπτές αποκλίσεις από τις τιμές των συντεταγμένων της μισθωμένης έκτασης.
δ) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μονάδας:
αα) Χρησιμοποιούμενη μέθοδος.
ββ) Καλλιεργούμενα είδη.
γγ) Δυναμικότητα τόνοι ανά έτος.
ε) Οι βασικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με το π.δ. 28/2009
στ) Το μίσθωμα της έκτασης:
αα) Ποσό σε Ευρώ ανά στρέμμα και έτος.
ββ) Τρόπος καταβολής.
γγ) Διαδικασία αναπροσαρμογής.
ζ) Τους τυχόν όρους και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.
η) Τα στοιχεία που αφορούν την εγκατάσταση της μονάδας:
αα) Προθεσμία εγκατάστασης.
ββ) Διαδικασία εγκατάστασης.
γγ) Αγκυροβόλια.
θ) Τα στοιχεία που αφορούν την περιμετρική ζώνη.
ι) Λοιποί όροι και προϋποθέσεις.
4. α) Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας ισχύει για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η μίσθωση της υδάτινης έκτασης.
β) Η ισχύς της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δεν επηρεάζεται αν η διαδικασία ανανέωσης ή παράτασης της ισχύος των διοικητικών πράξεων/αδειών των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2, των οποίων η διάρκεια ισχύος είναι μικρότερη της διάρκειας μίσθωσης της υδάτινης έκτασης, έχει κινηθεί από το φορέα της μονάδας πριν τη λήξη τους, με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23.
5. Για την εγκατάσταση και τη λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής σε χερσαίες εγκαταστάσεις, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των εν λόγω μονάδων ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι διοικητικές πράξεις/άδειες της παραγράφου 2 και δεν επηρεάζεται αν η διαδικασία ανανέωσης ή παράτασης της ισχύος των διοικητικών πράξεων/αδειών της παραγράφου 2, έχει κινηθεί από το φορέα της μονάδας πριν τη λήξη τους, με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:07 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

  Η παράγραφος 5, που αφορά στη χορήγηση άδειας στις χερσαίες μονάδες εκτροφής, είναι ελλιπής. Δεν είναι επαρκής η παραπομπή στις διατάξεις που ισχύουν για τις πλωτές μονάδες. Θα πρέπει να γίνει συγκεκριμένη η διάταξη. Θα υπάρξουν προβλήματα στην εφαρμογή.

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:18 | ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ

  Άρθρο 22 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας,
  Όσον αφορά την παράγραφο 2, σημείο β σύμφωνα με την οποία για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας απαιτείται ΑΕΠΟ υπό την ενοποιημένη μορφή της με την προϊσχύουσα άδεια χρήσης νερού για να καταστεί αυτό δυνατό θα πρέπει να προηγηθεί απόφαση του ΥΠΕΚΑ για ενσωμάτωση της άδειας χρήσης νερού στην ΑΕΠΟ.
  Όσον αφορά την παράγραφο 2, σημείο 2δ ισχύουν τα σχόλια του άρθρου 1.
  Στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι για την εγκατάσταση και τη λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής σε χερσαίες εγκαταστάσεις, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3. Στην παράγραφο 2 αναφέρονται οι διοικητικές πράξεις που αφορούν την αδειοδότηση πλωτών εγκαταστάσεων. Όμως εκτός από αυτές, για τις χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής απαιτείται επιπλέον ανάλογα με το είδος των εγκαταστάσεων και οι παρακάτω άδειες:
  – Άδεια αξιοποίησης υδάτινων πόρων εφόσον χρησιμοποιούνται γεωτρήσεις γλυκού ή θαλασσινού νερού.
  – Καθορισμός υδάτινου αποδέκτη εφόσον τα υγρά απόβλητα διατίθενται σε επιφανειακά ύδατα.
  – Άδεια επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων
  – Καθορισμός αιγιαλού και παραλίας και παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας εφόσον απαιτείται.
  Δεν νοείται χορήγηση άδειας λειτουργίας πριν την εξασφάλιση των παραπάνω αδειών και η μη αναφορά τους δημιουργεί σύγχυση.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:51 | ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.

  Δεν προσδιορίζεται στο Άρθρο αυτό, εάν θα εκδίδεται η Άδεια Χρήσης Νερού.

  Όσον αφορά την υποπαράγραφο δ της παραγράφου 2, του Άρθρου 22:

  Ο ορισμός ως προϋπόθεση, της αδειοδότησης των χερσαίων συνοδών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, κατά την έκδοση της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας, θα προκαλέσει μεγαλύτερες από τις σημερινές, καθυστερήσεις και ταλαιπωρίες στους φορείς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

  Επισημαίνεται ότι, εφ’ όσον αναφέρεται στο Άρθρο 11 (παράγραφος 1) ότι η Σύμβαση Μίσθωσης θα υπογράφεται μετά την έκδοση της Άδειας Ίδρυσης, θα έπρεπε στο παρόν Άρθρο, που αναφέρεται στην χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας, αυτό να προβλέπεται.

  ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. δ.τ. «ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.»

  Οι ανωτέρω παρατηρήσεις συζητήθηκαν και έγιναν αποδεκτές από τους κατωτέρω φορείς:

  – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
  – ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε.
  – ΔΩΤΩ A.B.E.E.
  – ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.
  – ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α.Ε.
  – ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ – ΑΓΡΟΤΟΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
  – LEMOND CO Α.Β.Ε.Ε.
  – LION A.E.
  – MEDITERRANEAN FISH FARMING LTD
  – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΒΑΣ
  – ΟΣΤΡΑΚΑ ΕΥΒΟΪΚΟΥ
  – ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε.
  – STRATOS Α.Ε.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 20:00 | ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

  Στην παράγραφο 2, σημείο β αναφέρεται ότι «για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας απαιτείται ΑΕΠΟ υπό την ενοποιημένη μορφή της με την προϊσχύουσα άδεια χρήσης νερού». Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να προηγηθεί απόφαση του ΥΠΕΚΑ για ενσωμάτωση της άδειας χρήσης νερού στην ΑΕΠΟ.
  Στην παράγραφο 2, σημείο 2δ έχουμε να σχολιάσουμε ότι η παρούσα διαδικασία αδειοδότησης περιλαμβάνει μόνο τις πλωτές και χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής, απομονώνοντάς τες από τις άλλες χερσαίες υποστηρικτικές υποδομές. Αφού η δραστηριότητα είναι ενιαία και σύμφωνα με το χωροταξικό και την ισχύουσα νομοθεσία για την χορήγηση άδειας λειτουργίας πλωτών εγκαταστάσεων αυτές θα πρέπει να υποστηρίζονται επαρκώς από χερσαίες υποδομές, αυτός ο διαχωρισμός δεν έχει νόημα. Επίσης, έχει αναδειχθεί στην πράξη η ανάγκη διαμόρφωσης αδειοδοτικού πλαισίου για ιχθυογεννητικούς σταθμούς, εγκαταστάσεις προπάχυνσης και τις άλλες συνοδές εγκαταστάσεις. Έτσι, θα πρέπει ο νόμος να περιλαμβάνει απαραίτητα και τη διαδικασία αδειοδότησης και των χερσαίων συνοδών ή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων. Μόνο έτσι θα φτάσουμε σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που θα καλύπτει όλες τις περιπτώσεις. Θα μπορούσαν βέβαια οι πλωτές εγκαταστάσεις να αδειοδοτηθούν αυτόνομα στην περίπτωση που εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε ήδη αδειοδοτημένες χερσαίες εγκαταστάσεις της ίδιας ή άλλης μονάδας.
  Για την περεταίρω απλοποίηση των διαδικασιών απαιτούνται ρυθμίσεις οριζόντιες (π.χ. για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, τον ορισμό του αιγιαλού, κ.ά.). Σκοπός είναι σε αυτό το νέο νόμο να κωδικοποιηθεί επιτέλους η διαδικασία αδειοδότησης των χερσαίων εγκαταστάσεων ώστε να είναι σαφές το πλαίσιο λειτουργίας τους και να είναι δυνατή η αδειοδότηση τους από την πολυαναμενόμενη υπηρεσία μίας στάσης.
  Στην παράγραφο 5 του άρθρου 22, αναφέρεται ότι «για την εγκατάσταση και τη λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής σε χερσαίες εγκαταστάσεις, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3». Στην παράγραφο 2 αναφέρονται οι διοικητικές πράξεις που αφορούν την αδειοδότηση πλωτών εγκαταστάσεων. Να σημειώσουμε, ότι ανάλογα με το είδος των εγκαταστάσεων, για τις χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής απαιτούνται επιπλέον και οι κάτωθι άδειες:
  •Άδεια αξιοποίησης υδάτινων πόρων εφόσον χρησιμοποιούνται γεωτρήσεις γλυκού ή θαλασσινού νερού.
  •Καθορισμός υδάτινου αποδέκτη εφόσον τα υγρά απόβλητα διατίθενται σε επιφανειακά ύδατα.
  •Άδεια επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων στην περίπτωση υπεδάφιας διάθεσης.
  •Καθορισμός αιγιαλού και παραλίας και παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας εφόσον απαιτείται.
  Επειδή χορήγηση άδειας λειτουργίας πριν την εξασφάλιση των παραπάνω αδειών δεν υφίσταται, θεωρείται απαραίτητη η αναφορά τους.

 • Όσον αφορά την παράγραφο 2, σημείο β σύμφωνα με την οποία για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας απαιτείται ΑΕΠΟ υπό την ενοποιημένη μορφή της με την προϊσχύουσα άδεια χρήσης νερού, επισημαίνεται ότι για να καταστεί αυτό δυνατό θα πρέπει να προηγηθεί απόφαση του ΥΠΕΚΑ για ενσωμάτωση της άδειας χρήσης νερού στην ΑΕΠΟ.
  Όσον αφορά την παράγραφο 2, σημείο 2δ κρίνεται απολύτως απαραίτητο στο νόμο να περιλαμβάνεται η διαδικασία αδειοδότησης και των χερσαίων συνοδών ή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων ώστε να είναι ολοκληρωμένο το πλαίσιο και να καλύπτει το σύνολο των περιπτώσεων.
  Στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι για την εγκατάσταση και τη λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημι-εντατικής μορφής σε χερσαίες εγκαταστάσεις, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3. Στην παράγραφο 2 αναφέρονται οι διοικητικές πράξεις που αφορούν την αδειοδότηση πλωτών εγκαταστάσεων. Όμως, εκτός από αυτές, για τις χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής απαιτούνται επιπλέον, ανάλογα με το είδος των εγκαταστάσεων, και οι παρακάτω άδειες:
  – Άδεια αξιοποίησης υδάτινων πόρων, εφόσον χρησιμοποιούνται γεωτρήσεις γλυκού ή θαλασσινού νερού.
  – Καθορισμός υδάτινου αποδέκτη, εφόσον τα υγρά απόβλητα διατίθενται σε επιφανειακά ύδατα.
  – Άδεια επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων.
  – Καθορισμός αιγιαλού και παραλίας και παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας, εφόσον απαιτείται.
  Δεν νοείται χορήγηση άδειας λειτουργίας πριν την εξασφάλιση των παραπάνω αδειών και, συνεπώς, η μη αναφορά τους δημιουργεί σύγχυση.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 16:46 | Κ. Ματ.

  Στην παράγραφο 2, σημείο β το σχέδιο νόμου λέει ότι «για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας απαιτείται ΑΕΠΟ υπό την ενοποιημένη μορφή της με την προϊσχύουσα άδεια χρήσης νερού». Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να προηγηθεί απόφαση του ΥΠΕΚΑ για ενσωμάτωση της άδειας χρήσης νερού στην ΑΕΠΟ.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:46 | APC S.A.

  α. Το αναφερόμενο, μεταξύ των στοιχείων, που πρέπει να περιλαμβάνονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, στοιχείο της παραγράφου 3γ (δδ), να διαγραφεί καθόσον καλύπτεται από την ΚΥΑ του άρθρου 62 παράγραφο 7β του Ν. 4235/2014 και αντί αυτού να γραφεί: «Οι συντεταγμένες και η έκταση του Βοηθητικού Χώρου Διαχείρισης (αν έχει ζητηθεί).
  β. Να προστεθεί σημείο (εε) ως εξής: «Η θέση και το μήκος του αγωγού μεταφοράς της τροφής από την ξηρά στους κλωβούς, η χρησιμοποίηση του οποίου είναι νόμιμη, όταν η απόσταση της μισθωμένης έκτασης από την ξηρά είναι εκατό (100) μέτρα ή μικρότερη».
  γ. Η αναφορά στην παράγραφο 5 περί «ανάλογης» εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3, δηλαδή των πλωτών μονάδων, και στις χερσαίες δεν είναι επαρκής. Θα πρέπει να αναφερθεί τουλάχιστον σε τι συνίσταται η διαφοροποίηση των δύο αυτών κατηγοριών μονάδων (πλωτών και χερσαίων) κυρίως όσον αφορά το χαρακτήρα της χερσαίας έκτασης (ιδιόκτητη, ή μισθωμένη).

  ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ APC S.A.