• Σχόλιο του χρήστη 'APC S.A.' | 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:46

    α. Η παράγραφος 1, πέραν του γεγονότος ότι θεσπίζει λάθος διαδικασία, δεν χρειάζεται. Οι τρεις κατηγορίες αιτημάτων (μίσθωσης – περιβαλλοντικής αδειδότησης – αδειοδότησης συνοδών) ρυθμίζονται κατά τρόπο συγκεκριμένο στις επόμενες παραγράφους 2 έως 4. Δεν υπάρχει, επομένως, λόγος να γίνει σχετική αναφορά στην παράγραφο 1 ούτε να υποβληθούν όλα τα αιτήματα στη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων. Στην παράγραφο 1 μπορεί να γίνει η ακόλουθη αναφορά: «Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ακολουθείται η διαδικασία των επόμενων παραγράφων». β. Μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 (μίσθωση υδάτινης έκτασης) να προστεθεί εδάφιο, ως εξής: «Σε κάθε περίπτωση με το αίτημα θα ορίζεται η θέση και η έκταση της μονάδας, για την εκτροφή των υδρόβιων οργανισμών, αλλά και η θέση και η έκταση, εφόσον έχει ζητηθεί, του Βοηθητικού Χώρου Διαχείρισης, κατά την έννοια του προτεινόμενου σημείου 1α της παραγράφου 2 του άρθρου 1, για τον οποίο θα καταβάλλεται το αντίστοιχο μίσθωμα, πλην όμως δεν θα συνυπολογίζεται για τον προσδιορισμό της δυναμικότητας της μονάδας». γ. Η φράση: «στις διατάξεις της δασικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, όπως ισχύουν κάθε φορά» του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 (στο τέλος) να αντικατασταθεί ως εξής: «στις διατάξεις που ισχύουν για κάθε μια από τις κατηγορίες χερσαίων εκτάσεων του άρθρου 21 του παρόντος και τις πολεοδομικές διατάξεις». δ. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3β γίνεται αναφορά για συνεργασία της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων με την αρμόδια Δ/νση Υδάτων, προκειμένου να συμπληρωθεί το έντυπο του Παραρτήματος Δ της ΚΥΑ 50129/1392/10-09-2013 (αφορά τις ΠΠΔ). Η συμπλήρωση του εντύπου γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή, έχει διαδικαστικό χαρακτήρα και δεν υπάρχει λόγος για οποιαδήποτε συνεργασία. Να γίνει διόρθωση. ε. Η παράγραφος 6 είναι ελλιπής. Για να εισηγηθεί η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, πρέπει να προκύπτει ότι έχει στη διάθεσή της με επίσημη διαδικασία, όλα τα προαπαιτούμενα. - Την προέγκριση μίσθωσης (έχει εκδοθεί με εισήγησή της) - Τις πράξεις των παραγράφων 3 και 4 και - Τις απόψεις της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Λείπει, επομένως ένα «βήμα» στη διαδικασία χορήγησης της άδειας. Πρέπει να συμπληρωθεί με την προσθήκη μιας νέας παραγράφου μεταξύ των παραγράφων 5 και 6, σύμφωνα με την οποία, μετά την ολοκλήρωση έκδοσης των απαιτούμενων πράξεων, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτημα έκδοσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας στη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων, το οποίο κοινοποιείται και στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία. Να συμπληρωθεί ανάλογα και η παράγραφος 6 (ότι δηλαδή έλαβε υπόψη της η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων τις απαιτούμενες πράξεις). ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ APC S.A.