Άρθρο 25: Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας

1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει αίτηση στη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία συνοδεύεται από δικαιολογητικά που αφορούν τη μίσθωση της έκτασης, την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την αδειοδότηση των συνοδών και τυχόν υποστηρικτικών χερσαίων εγκαταστάσεων της μονάδας, τα οποία εκδίδονται με τη διαδικασία των παραγράφων 2 έως 4, κατά περίπτωση.
2. Μίσθωση της υδάτινης έκτασης:
Για τη μίσθωση της έκτασης ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αίτηση έκδοσης απόφασης προέγκρισης μίσθωσης της υδάτινης έκτασης, η οποία συνοδεύεται από δικαιολογητικά που ορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Αν τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων, τα διαβιβάζει με σχετικό ερώτημα για τη μίσθωση της έκτασης εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή των δικαιολογητικών: αα) στις υπηρεσίες του άρθρου 17 για την παροχή σύμφωνης γνώμης ή γνώμης, κατά περίπτωση και ββ) στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία για τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.
Αν τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη, η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο φορέα για τη συμπλήρωσή τους σε προθεσμία ενός (1) μηνός. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός μηνός η αίτηση απορρίπτεται και τα δικαιολογητικά επιστρέφονται.
Μετά την παροχή της σύμφωνης γνώμης ή της γνώμης, κατά περίπτωση, των υπηρεσιών του άρθρου 17, η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την έκδοση της απόφασης προέγκρισης μίσθωσης της υδάτινης έκτασης.
Η απόφαση προέγκρισης μίσθωσης αποστέλλεται στο φορέα της μονάδας και κοινοποιείται στην αρμόδια Υπηρεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία με την παρατήρηση να προβούν στις περαιτέρω από πλευράς τους ενέργειες για την αδειοδότηση της μονάδας.
3. Περιβαλλοντική αδειοδότηση:
α) Για τις μονάδες της κατηγορίας Α΄ του ν.4014/2011 (Α΄ 209), ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει αίτηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης είτε στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1 είτε στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α2. Η αίτηση συνοδεύεται από φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση διατάξεις του ν.4014/2011.
Αν ο φάκελος είναι πλήρης, η, κατά περίπτωση, αρμόδια Υπηρεσία ελέγχει τα δικαιολογητικά και εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών διαβιβάζει το φάκελο στις συναρμόδιες Υπηρεσίες για γνωμοδότηση, όπου αυτό απαιτείται, πλην αυτών που έχουν ήδη γνωμοδοτήσει για την έκδοση της απόφασης προέγκρισης μίσθωσης.
Αν ο φάκελος δεν είναι πλήρης, η, κατά περίπτωση, αρμόδια Υπηρεσία ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο φορέα για τη συμπλήρωσή τους μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την παραλαβή της έγγραφης ενημέρωσης Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός μηνός η αίτηση απορρίπτεται και τα δικαιολογητικά επιστρέφονται.
Μετά τη συγκέντρωση των προβλεπόμενων γνωμοδοτήσεων και την κοινοποίηση της απόφασης Προέγκρισης Μίσθωσης εκδίδεται η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), με τη συνεργασία της αρμόδιας Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η ΑΕΠΟ κοινοποιείται μεταξύ άλλων στον ενδιαφερόμενο φορέα.
β) Για τις μονάδες κατηγορίας Β΄ του ν.4014/2011 ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4014/2011 (αριθ. οικ 50129/1392/10-09-2013 κοινή Υπουργική απόφαση, ΦΕΚ Β΄ 2405).
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων με την συνεργασία της αρμόδιας Δ/νσης Υδάτων συμπληρώνει το έντυπο του Παραρτήματος Δ΄ της ως άνω κοινής Υπουργικής απόφασης, το οποίο προσαρτάται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της πλωτής μονάδας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
4. Αδειοδότηση των συνοδών και τυχόν υποστηρικτικών χερσαίων εγκαταστάσεων:
Για την αδειοδότηση των συνοδών και τυχόν υποστηρικτικών χερσαίων εγκαταστάσεων της μονάδας, τηρείται η διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις περί αιγιαλού και παραλίας καθώς και στις διατάξεις της δασικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Αν στην περιοχή ίδρυσης της μονάδας δεν έχουν καθοριστεί οι οριογραμμές του αιγιαλού και της παραλίας, ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλει σχετική αίτηση καθορισμού τους στην Κτηματική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2971/2001.
5. Η αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία, μετά την παραλαβή της απόφασης Προέγκρισης Μίσθωσης, εξετάζει το φάκελο αδειοδότησης της μονάδας και διατυπώνει εγγράφως προς την αρμόδια Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τις απόψεις της ως προς το αν πληρούνται ή όχι οι απαιτήσεις των άρθρων 8, 9 και 10 του π.δ. 28/2009 προτείνοντας, αν κρίνει απαραίτητο, όρους σχετικούς με το αντικείμενο του ως ιδίου άνω π.δ., προκειμένου αυτοί να περιληφθούν στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας.
6. Η αρμόδια Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αφού διαπιστώσει: α) ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος νόμου και β) τη συμβατότητα της μονάδας με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (ΕΠΧΣΑΑ-Υ), εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας.
Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την ίδρυση και λειτουργία της μονάδας, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο φορέα, στις Δ/νσεις Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων και Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβαλλοντικής αδειοδότησης, στη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή της περιοχής εγκατάστασης της μονάδας, στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
8. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται τα δικαιολογητικά και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:19 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

  α. Η παράγραφος 1 και κύρια όσον αφορά την υποβολή στη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων των δικαιολογητικών έκδοσης όλων των πράξεων (μίσθωσης – περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αδειοδότησης συνοδών κ.λπ. χερσαίων) είναι λάθος και θα δημιουργήσει σύγχυση στη διαδικασία χορήγησης της άδειας.
  Στις επόμενες παραγράφους ορίζεται η διαδικασία χορήγησης των απαιτούμενων πράξεων, ξεχωριστά για την κάθε μια από αυτές.
  Να επαναδιατυπωθεί η παράγραφος 1, και απλά να γίνεται παραπομπή στις επόμενες παραγράφους.
  β. Υπάρχει κενό της διαδικασίας μετά την παράγραφο 5. Δεν προκύπτει πως συγκεντρώνονται οι απαιτούμενες πράξεις στη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων για να προβεί στην εισήγηση έκδοσης της άδειας.
  Θα πρέπει να συμπληρωθεί το κενό με την υποβολή αιτήματος του φορέα με όσες πράξεις απαιτούνται, για την έκδοση της άδειας (νέα παράγραφος).

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:54 | ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ

  Άρθρο 25 Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας
  Σύμφωνα με την παράγραφο 1, για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει αίτηση στη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία συνοδεύεται από δικαιολογητικά που αφορούν τη μίσθωση της έκτασης, την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την αδειοδότηση των συνοδών και τυχόν υποστηρικτικών χερσαίων εγκαταστάσεων της μονάδας, τα οποία εκδίδονται με τη διαδικασία των παραγράφων 2 έως 4, κατά περίπτωση. Όμως από την διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια του άρθρου προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας δεν απευθύνεται σε μία μόνο υπηρεσία γεγονός που θα συνέβαλλε στην απλοποίηση των διαδικασιών και την επίσπευση του χρόνου αδειοδότησης.
  Στην παράγραφο 2 γίνεται αναφορά στην προέγκριση μίσθωσης η οποία δε θεσμοθετείται σε κανένα άλλο σημείο του νόμου. Κρίνεται σκόπιμο στο άρθρο 5 να οριστούν οι όροι προϋποθέσεις για την έκδοση της, η διάρκεια της καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του φορέα της επένδυσης που απορρέουν από αυτή.
  Με δεδομένο ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει αίτηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης είτε στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1 είτε στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δεν κατανοούμε το λόγο που θα πρέπει να υποβληθούν τα δικαιολογητικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και στην Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1. Η διαδικασία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση καθορίζεται από το ν. 4014/2011. Η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί ανάμειξη στις αρμοδιότητες του ΥΠΕΚΑ. Για τον λόγο αυτό υπάρχει κίνδυνος η περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδων υδατοκαλλιέργειας να γίνει ιδιαίτερα περίπλοκη καθώς θα δημιουργηθεί σύγχυση για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Αντίστοιχο παράδειγμα είναι ο Ν.2971/2001 για τον αιγιαλό και την παραλία ο οποίος εφαρμόστηκε μερικώς καθώς κατά την διαδικασία αδειοδότησης εγκαταστάσεων προέβλεπε διατάξεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση οι οποίες δεν υιοθετήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος.
  Επιπλέον θα πρέπει να διευκρινισθεί όρος «συνεργασία» της αρμόδια υπηρεσίας περιβάλλοντος ή της Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων με την Διεύθυνση Υδάτων για την έκδοση της ΑΕΠΟ ή την υπαγωγή σε ΠΠΔ αντίστοιχα, καθώς δεν είναι κατανοητό πως η συγκεκριμένη πρόβλεψη θα υλοποιηθεί στην πράξη. Ο μόνος τρόπος είναι να προηγηθεί απόφαση του ΥΠΕΚΑ για την ενσωμάτωση της άδειας χρήσης νερού στην ΑΕΠΟ.
  Για την παράγραφο 4 ισχύουν τα σχόλια του άρθρου 1 καθώς εκτιμούμε ότι αρμόδια για την αδειοδότηση των συνοδών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων πρέπει να είναι Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Επίσης πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο καθορισμός ότι ο αιγιαλός και η παραλία πρέπει να καθοριστούν εφόσον προβλέπονται εγκαταστάσεις σε αυτόν, διαφορετικά δημιουργείται σύγχυση.
  Στην παράγραφο 5 δεν διευκρινίζεται εάν τα δικαιολογητικά για την Κτηνιατρική Άδεια θα κατατίθενται απευθείας στην αρμόδια Κτηνιατρική είτε θα διαβιβάζονται μέσω της Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων μαζί με την προέγκριση μίσθωσης.
  Με την προτεινόμενη διαδικασία δεν μεταβάλλεται στο ελάχιστο το υφιστάμενο πλαίσιο εκτός από την ενσωμάτωση της κτηνιατρικής άδειας στην άδεια λειτουργίας. Θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί η αρμοδιότητα στην Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων για την παρακολούθηση, το συντονισμό, και την επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση του συνόλου των αδειών των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειες.
  Ο έλεγχος της τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων του παρόντος νόμου και της συμβατότητας με τον χωροταξικό σχεδιασμό που προβλέπεται στην παράγραφο 6 για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας θα πρέπει να γίνεται στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας κατά την προέγκριση μίσθωσης, ώστε ο ενδιαφερόμενος φορέας σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των όρων να έχει τη δυνατότητα να αναδιαμορφώσει το επιχειρηματικό του σχέδιο και να μην είναι αναγκασμένος να επαναλάβει την διαδικασία σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος του στο τελικό στάδιο.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:20 | WWF Ελλάς

  Απουσιάζει οποιαδήποτε μνεία σε προστατευόμενες περιοχές, όπου βάσει εθνικής (νόμος 4014/11, 3937/11 κ.α.) και ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Οδηγίες 92/43, 2000/60 κ.α.), η διαδικασία αδειοδότησης έχει αυστηρότερες διαδικασίες και προϋποθέσεις.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:08 | ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.

  Όσον αφορά την παράγραφο 1 του Άρθρου 25:

  Η αίτηση του φορέα για την χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας δεν μπορεί να συνοδεύεται από έγγραφα τα οποία ήδη έχει εκδώσει για λογαριασμό του η Διοίκηση και βρίσκονται στην διάθεσή της.

  Επισημαίνεται ότι, εφ’ όσον αναφέρεται στο Άρθρο 11 (παράγραφος 1) ότι η Σύμβαση Μίσθωσης θα υπογράφεται μετά την έκδοση της Άδειας Ίδρυσης, θα έπρεπε στο παρόν Άρθρο, που αναφέρεται στην χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας, αυτό να προβλέπεται.

  Σχετικά με την παράγραφο 2 του Άρθρου 25:

  Η διαδικασία έκδοσης προέγκρισης μίσθωσης περιπλέκεται, αφού παραπέμπει σε έκδοση Υπουργικής Απόφασης που θα ορίζει σχετικά δικαιολογητικά, πέραν της διαδικασίας λήψης σύμφωνων γνωμών από τις Υπηρεσίες που αναφέρονται στο Άρθρο 17.

  Επιπρόσθετα, από ό,τι διαφαίνεται παρακάτω, στην ίδια παράγραφο του ιδίου Άρθρου, η προέγκριση μίσθωσης δίνεται μετά την παροχή των σύμφωνων γνωμών των συναρμοδίων Υπηρεσιών του Άρθρου 17. Ωστόσο, στην ίδια παράγραφο του ιδίου Άρθρου και λίγο παραπάνω, αναφέρεται ότι η Απόφαση Προέγκρισης Μίσθωσης εκδίδεται μετά από τις σύμφωνες γνώμες του Άρθρου 17 και τη σύμφωνη γνώμη της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Να αποσαφηνιστεί η διαδικασία και να μην υπάρχουν διάφορες αναφορές σε σημεία της ιδίας παραγράφου.

  Αναφορικά με την παράγραφο 3 του Άρθρου 25:

  Η περιγραφή της διαδικασίας έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και περιγράφεται αναλυτικά στην σχετική νομοθεσία.

  Στην υποπαράγραφο α της παραγράφου 3, του ιδίου Άρθρου, αναφέρεται:

  «η ΑΕΠΟ εκδίδεται σε συνεργασία με την Διεύθυνση Υδάτων». Εάν η φράση αυτή αναφέρεται στην έκδοση Άδειας Χρήσης Νερού, επισημαίνεται ότι η Άδεια αυτή εκδίδεται μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

  Γενικές παρατηρήσεις σχετικά με όσα αναφέρονται στο Άρθρο:

  Από όσα συμπεραίνονται η Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας εκδίδεται μόνο:

  -με την έκδοση της Προέγκρισης Μίσθωσης,
  -την έκδοση ΑΕΠΟ,
  -την γνωμοδότηση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.

  Θα πρέπει να διευκρινισθεί επακριβώς ποιος είναι ο ρόλος και η παρέμβαση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.

  Για την Άδεια Χρήσης Νερού δεν γίνεται καθόλου λόγος.

  ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. δ.τ. «ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.»

  Οι ανωτέρω παρατηρήσεις συζητήθηκαν και έγιναν αποδεκτές από τους κατωτέρω φορείς:

  – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
  – ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε.
  – ΔΩΤΩ A.B.E.E.
  – ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.
  – ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α.Ε.
  – ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ – ΑΓΡΟΤΟΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
  – LEMOND CO Α.Β.Ε.Ε.
  – LION A.E.
  – MEDITERRANEAN FISH FARMING LTD
  – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΒΑΣ
  – ΟΣΤΡΑΚΑ ΕΥΒΟΪΚΟΥ
  – ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε.
  – STRATOS Α.Ε.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 23:30 | Γιωργος

  Η διαδικασία αδειοδότησης των πλωτών (και χερσαίων) εγκαταστάσεων πρέπει να απλοποιηθεί περαιτέρω. Η υπηρεσία μιας στάσης να αποσαφηνιστεί. Δηλαδή, ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει την άιτησή του με τεύχος μελέτης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία διαβιβάζει ηλεκτρονικά το αίτημα με τα στοιχεία και δικαιολογητικά σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανόμενης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (για την έκδοση ΑΕΠΟ). Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η όποία μαζί με την έκδοση ΑΕΠΟ και άδειας λειτουργίας-μίσθωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 6 μήνες, ο φορέας απευθύνεται στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων για να παραλάβει την τελική άδεια και να υπογράψει σύμβαση μίσθωσης. Η άδεια χρησης θαλασσινού νερού για πλωτές μονάδες δεν έχει κανένα απολύτως νόημα και πρέπει να καταργηθεί, αφού καλύπτεται από την ΑΕΠΟ. Το σχέδιο νόμου επιδέχεται βελτιώσεων, ώστε να καταστεί χρήσιμο εργαλείο κai για τους υδατοκαλλιεργητές και για τη διοίκηση.

  Γιώργος, Βιολόγος

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 20:33 | ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

  Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο ενδιαφερόμενος φορέας για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στην αίτηση επισυνάπτονται και τα δικαιολογητικά για τη μίσθωση της έκτασης, την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την αδειοδότηση των συνοδών και τυχόν υποστηρικτικών χερσαίων εγκαταστάσεων της μονάδας (τα οποία εκδίδονται με τη διαδικασία των παραγράφων 2 έως 4, κατά περίπτωση). Όμως στη συνέχεια του άρθρου προκύπτει από την περιγραφή της διαδικασίας ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας δεν απευθύνεται σε μία μόνο υπηρεσία, γεγονός που όπως έχει πολλάκις συζητηθεί, θα συνέβαλλε στην απλοποίηση των διαδικασιών και την επίσπευση του χρόνου αδειοδότησης.
  Στην παράγραφο 2 αναφέρεται η έννοια της προέγκρισης μίσθωσης η οποία, όμως, δε θεσμοθετείται σε κανένα άλλο άρθρο του νόμου. Θα πρέπει στο άρθρο 5 να οριστούν οι όροι προϋποθέσεις για την έκδοση της, η διάρκεια της καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του φορέα της επένδυσης που απορρέουν από αυτή.
  Σύμφωνα με την παράγραφο 3 ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει αίτηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης είτε στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1), είτε στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για ποιο λόγο θα πρέπει να υποβληθούν τα δικαιολογητικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και στην Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου;. Η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης καθορίζεται από το ν. 4014/2011 και η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί ανάμειξη στις αρμοδιότητες του ΥΠΕΚΑ. Έτσι, υπάρχει ορατός κίνδυνος να δημιουργηθεί σύγχυση για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, με αποτέλεσμα η περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδων υδατοκαλλιέργειας να γίνει ιδιαίτερα περίπλοκη.
  Όσον αφορά τον αναφερόμενο όρο «συνεργασία» της αρμόδια υπηρεσίας περιβάλλοντος ή της Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων με την Διεύθυνση Υδάτων για την έκδοση της ΑΕΠΟ ή την υπαγωγή σε ΠΠΔ αντίστοιχα, θα πρέπει τουλάχιστον να διευκρινισθεί, καθώς δεν είναι κατανοητό σε κανέναν το πως θα εφαρμοστεί στην πράξη. Ο μόνος τρόπος που φαίνεται εφικτός είναι να προηγηθεί απόφαση του ΥΠΕΚΑ για την ενσωμάτωση της άδειας χρήσης νερού στην ΑΕΠΟ.
  Για την παράγραφο 4 έχουμε να σχολιάσουμε ότι η παρούσα διαδικασία αδειοδότησης περιλαμβάνει μόνο τις πλωτές και χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής, απομονώνοντάς τες από τις άλλες χερσαίες υποστηρικτικές υποδομές. Αφού η δραστηριότητα είναι ενιαία και σύμφωνα με το χωροταξικό και την ισχύουσα νομοθεσία για την χορήγηση άδειας λειτουργίας πλωτών εγκαταστάσεων αυτές θα πρέπει να υποστηρίζονται επαρκώς από χερσαίες υποδομές, αυτός ο διαχωρισμός δεν έχει νόημα. Επίσης, έχει αναδειχθεί στην πράξη η ανάγκη διαμόρφωσης αδειοδοτικού πλαισίου για ιχθυογεννητικούς σταθμούς, εγκαταστάσεις προπάχυνσης και τις άλλες συνοδές εγκαταστάσεις. Έτσι, θα πρέπει ο νόμος να περιλαμβάνει απαραίτητα και τη διαδικασία αδειοδότησης και των χερσαίων συνοδών ή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων. Μόνο έτσι θα φτάσουμε σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που θα καλύπτει όλες τις περιπτώσεις. Θα μπορούσαν βέβαια οι πλωτές εγκαταστάσεις να αδειοδοτηθούν αυτόνομα στην περίπτωση που εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε ήδη αδειοδοτημένες χερσαίες εγκαταστάσεις της ίδιας ή άλλης μονάδας.
  Για την περεταίρω απλοποίηση των διαδικασιών απαιτούνται ρυθμίσεις οριζόντιες (π.χ. για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, τον ορισμό του αιγιαλού, κ.ά.). Σκοπός είναι σε αυτό το νέο νόμο να κωδικοποιηθεί επιτέλους η διαδικασία αδειοδότησης των χερσαίων εγκαταστάσεων ώστε να είναι σαφές το πλαίσιο λειτουργίας τους και να είναι δυνατή η αδειοδότηση τους από την πολυαναμενόμενη υπηρεσία μίας στάσης.
  Επίσης εκτιμούμε ότι αρμόδια για την αδειοδότηση των συνοδών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων πρέπει να είναι Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Τέλος, πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο αιγιαλός και η παραλία πρέπει να καθοριστούν μόνον εφόσον προβλέπονται εγκαταστάσεις σε αυτόν, διαφορετικά δημιουργείται σύγχυση.
  Στην παράγραφο 5 θα πρέπει να διευκρινιστεί αν τα δικαιολογητικά για την Κτηνιατρική Άδεια θα κατατίθενται απευθείας στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία, ή θα διαβιβάζονται μέσω της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων μαζί με την προέγκριση μίσθωσης. Μέσω της προτεινόμενης διαδικασίας δεν μεταβάλλεται στο ελάχιστο το υφιστάμενο πλαίσιο (εκτός από την ενσωμάτωση της κτηνιατρικής άδειας στην άδεια λειτουργίας). Η δική μας άποψη είναι ότι πρέπει να δοθεί η αρμοδιότητα για την παρακολούθηση, το συντονισμό, και την επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση του συνόλου των αδειών των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας, στην Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων.
  Στην παράγραφο 6, για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας προβλέπεται ο έλεγχος της τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων του παρόντος νόμου και της συμβατότητας με τον χωροταξικό σχεδιασμό. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να γίνεται στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας κατά την προέγκριση μίσθωσης, ώστε ο ενδιαφερόμενος φορέας σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των όρων να έχει τη δυνατότητα να αναδιαμορφώσει το επιχειρηματικό του σχέδιο και να μην είναι αναγκασμένος να επαναλάβει την διαδικασία σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος του στο τελικό στάδιο.

 • Όπως έχει εξαγγελθεί από το ΥΠΑΑΤ, βασικός στόχος του νόμου πλαισίου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών και η επίσπευση του χρόνου για την αδειοδότηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, η οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη θεσμοθέτηση της υπηρεσίας μίας στάσης. Από τη διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 25 και 26, για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτών και χερσαίων μονάδων εκτροφής, προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας δεν απευθύνεται σε μία μόνο υπηρεσία.
  Στην παράγραφο 2 γίνεται αναφορά στην προέγκριση μίσθωσης, η οποία δε θεσμοθετείται σε κανένα άλλο σημείο του νόμου. Κρίνεται σκόπιμο στο άρθρο 5 να οριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έκδοση της, η διάρκεια της, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του φορέα της επένδυσης που απορρέουν από αυτή.
  Με δεδομένο ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 3, ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει αίτηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, είτε στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1, είτε στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δεν κατανοούμε το λόγο που θα πρέπει να υποβληθούν τα δικαιολογητικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και στην Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1. Η διαδικασία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση καθορίζεται από το ν. 4014/2011. Η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί αρμοδιότητα του ΥΠΕΚΑ. Για το λόγο αυτό υπάρχει κίνδυνος η περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδων υδατοκαλλιέργειας να γίνει ιδιαίτερα περίπλοκη, καθώς θα δημιουργηθεί σύγχυση σχετικά την διαδικασία που θα ακολουθηθεί.
  Επιπλέον, θα πρέπει να διευκρινισθεί ο όρος «συνεργασία» της αρμόδια υπηρεσίας περιβάλλοντος ή της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων με την Διεύθυνση Υδάτων για την έκδοση της ΑΕΠΟ ή την υπαγωγή σε ΠΠΔ αντίστοιχα, καθώς δεν είναι κατανοητό πως η συγκεκριμένη πρόβλεψη θα υλοποιηθεί στην πράξη. Ο μόνος τρόπος είναι να προηγηθεί απόφαση του ΥΠΕΚΑ για την ενσωμάτωση της άδειας χρήσης νερού στην ΑΕΠΟ.
  Για την παράγραφο 4 εκτιμούμε ότι αρμόδια για την αδειοδότηση των συνοδών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων πρέπει να είναι Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Επίσης, πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο αιγιαλός και η παραλία πρέπει να καθοριστούν εφόσον προβλέπεται η χωροθέτηση εγκαταστάσεων σε αυτόν, διαφορετικά δημιουργείται σύγχυση.
  Στην παράγραφο 5 δεν διευκρινίζεται εάν τα δικαιολογητικά για την Κτηνιατρική Άδεια θα κατατίθενται απευθείας στην αρμόδια Κτηνιατρική ή θα διαβιβάζονται μέσω της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων μαζί με την προέγκριση μίσθωσης.
  Ο έλεγχος της τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων του παρόντος νόμου και της συμβατότητας με το χωροταξικό σχεδιασμό, που προβλέπεται στην παράγραφο 6 για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας, θα πρέπει να γίνεται στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας κατά την προέγκριση μίσθωσης ώστε ο ενδιαφερόμενος φορέας, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των όρων, να έχει τη δυνατότητα να αναδιαμορφώσει το επιχειρηματικό του σχέδιο και να μην είναι αναγκασμένος να επαναλάβει τη διαδικασία σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος του στο τελικό στάδιο.
  Με την προτεινόμενη διαδικασία δεν μεταβάλλεται στο ελάχιστο το υφιστάμενο πλαίσιο εκτός από την ενσωμάτωση της κτηνιατρικής άδειας στην άδεια λειτουργίας. Θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί η αρμοδιότητα στην Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων για την παρακολούθηση, το συντονισμό, και την επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση του συνόλου των αδειών των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 16:19 | Άρης

  Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο ενδιαφερόμενος φορέας για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μαζί με τα δικαιολογητικά για τη μίσθωση της έκτασης, την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την αδειοδότηση των συνοδών και τυχόν υποστηρικτικών χερσαίων εγκαταστάσεων της μονάδας (τα οποία εκδίδονται με τη διαδικασία των παραγράφων 2 έως 4, κατά περίπτωση). Όμως στη συνέχεια του άρθρου καταλαβαίνει κανείς ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας δεν απευθύνεται σε μία μόνο υπηρεσία, γεγονός που θα συνέβαλλε στην απλοποίηση των διαδικασιών και την επίσπευση του χρόνου αδειοδότησης.
  Σην παράγραφο 4 για ακόμη μια φορά η περιγραφόμενη διαδικασία αδειοδότησης περιλαμβάνει μόνο τις πλωτές και χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής, απομονώνοντάς τες από τις άλλες χερσαίες υποστηρικτικές υποδομές. Αφού η δραστηριότητα είναι ενιαία και σύμφωνα με το χωροταξικό και την ισχύουσα νομοθεσία για την χορήγηση άδειας λειτουργίας πλωτών εγκαταστάσεων αυτές θα πρέπει να υποστηρίζονται επαρκώς από χερσαίες υποδομές, αυτός ο διαχωρισμός δεν έχει νόημα.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:46 | APC S.A.

  α. Η παράγραφος 1, πέραν του γεγονότος ότι θεσπίζει λάθος διαδικασία, δεν χρειάζεται.
  Οι τρεις κατηγορίες αιτημάτων (μίσθωσης – περιβαλλοντικής αδειδότησης – αδειοδότησης συνοδών) ρυθμίζονται κατά τρόπο συγκεκριμένο στις επόμενες παραγράφους 2 έως 4.
  Δεν υπάρχει, επομένως, λόγος να γίνει σχετική αναφορά στην παράγραφο 1 ούτε να υποβληθούν όλα τα αιτήματα στη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων.
  Στην παράγραφο 1 μπορεί να γίνει η ακόλουθη αναφορά: «Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ακολουθείται η διαδικασία των επόμενων παραγράφων».

  β. Μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 (μίσθωση υδάτινης έκτασης) να προστεθεί εδάφιο, ως εξής:
  «Σε κάθε περίπτωση με το αίτημα θα ορίζεται η θέση και η έκταση της μονάδας, για την εκτροφή των υδρόβιων οργανισμών, αλλά και η θέση και η έκταση, εφόσον έχει ζητηθεί, του Βοηθητικού Χώρου Διαχείρισης, κατά την έννοια του προτεινόμενου σημείου 1α της παραγράφου 2 του άρθρου 1, για τον οποίο θα καταβάλλεται το αντίστοιχο μίσθωμα, πλην όμως δεν θα συνυπολογίζεται για τον προσδιορισμό της δυναμικότητας της μονάδας».

  γ. Η φράση: «στις διατάξεις της δασικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, όπως ισχύουν κάθε φορά» του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 (στο τέλος) να αντικατασταθεί ως εξής:
  «στις διατάξεις που ισχύουν για κάθε μια από τις κατηγορίες χερσαίων εκτάσεων του άρθρου 21 του παρόντος και τις πολεοδομικές διατάξεις».

  δ. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3β γίνεται αναφορά για συνεργασία της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων με την αρμόδια Δ/νση Υδάτων, προκειμένου να συμπληρωθεί το έντυπο του Παραρτήματος Δ της ΚΥΑ 50129/1392/10-09-2013 (αφορά τις ΠΠΔ).
  Η συμπλήρωση του εντύπου γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή, έχει διαδικαστικό χαρακτήρα και δεν υπάρχει λόγος για οποιαδήποτε συνεργασία.
  Να γίνει διόρθωση.

  ε. Η παράγραφος 6 είναι ελλιπής. Για να εισηγηθεί η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, πρέπει να προκύπτει ότι έχει στη διάθεσή της με επίσημη διαδικασία, όλα τα προαπαιτούμενα.

  – Την προέγκριση μίσθωσης (έχει εκδοθεί με εισήγησή της)
  – Τις πράξεις των παραγράφων 3 και 4 και
  – Τις απόψεις της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.

  Λείπει, επομένως ένα «βήμα» στη διαδικασία χορήγησης της άδειας. Πρέπει να συμπληρωθεί με την προσθήκη μιας νέας παραγράφου μεταξύ των παραγράφων 5 και 6, σύμφωνα με την οποία, μετά την ολοκλήρωση έκδοσης των απαιτούμενων πράξεων, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτημα έκδοσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας στη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων, το οποίο κοινοποιείται και στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία.
  Να συμπληρωθεί ανάλογα και η παράγραφος 6 (ότι δηλαδή έλαβε υπόψη της η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων τις απαιτούμενες πράξεις).

  ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ APC S.A.