• Σχόλιο του χρήστη 'Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών' | 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:30

    Το παρόν πλαίσιο, όσον αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης, περιλαμβάνει μόνο τις πλωτές και χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής. Όμως, η απομόνωση των εγκαταστάσεων εκτροφής δεν είναι δυνατή, καθώς η δραστηριότητα είναι ενιαία και, σύμφωνα με το χωροταξικό και την ισχύουσα νομοθεσία, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πλωτών εγκαταστάσεων αυτές θα πρέπει να υποστηρίζονται επαρκώς από χερσαίες υποδομές. Επίσης, θεωρούμε ότι πρέπει να διαμορφωθεί πλαίσιο αδειοδότησης για τους ιχθυογεννητικούς σταθμούς, τις εγκαταστάσεις προπάχυνσης κτλ. Για το λόγο αυτό, κρίνεται απολύτως απαραίτητο να περιλαμβάνεται στο νόμο η διαδικασία αδειοδότησης και των χερσαίων συνοδών ή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, ούτως ώστε το πλαίσιο να είναι ολοκληρωμένο και να καλύπτει το σύνολο των περιπτώσεων. Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη η θέσπιση της υπηρεσίας μίας στάσης. Είναι δεδομένο ότι για την περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών απαιτούνται οριζόντιες ρυθμίσεις (περιβαλλοντική αδειοδότηση, αιγιαλός κτλ). Όμως με τη θέσπιση της υπηρεσία μίας στάσης και την ενσωμάτωση των χερσαίων υποδομών δεν θίγονται οριζόντιες διατάξεις, παρά μόνο κωδικοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης των χερσαίων ώστε να καταστεί σαφές το πλαίσιο λειτουργίας τους και να είναι δυνατή η αδειοδότηση τους από την υπηρεσία μίας στάσης.