• Σχόλιο του χρήστη 'Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών' | 27 Φεβρουαρίου 2014, 16:40

    Όσον αφορά την παράγραφο 2, σημείο β σύμφωνα με την οποία για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας απαιτείται ΑΕΠΟ υπό την ενοποιημένη μορφή της με την προϊσχύουσα άδεια χρήσης νερού, επισημαίνεται ότι για να καταστεί αυτό δυνατό θα πρέπει να προηγηθεί απόφαση του ΥΠΕΚΑ για ενσωμάτωση της άδειας χρήσης νερού στην ΑΕΠΟ. Όσον αφορά την παράγραφο 2, σημείο 2δ κρίνεται απολύτως απαραίτητο στο νόμο να περιλαμβάνεται η διαδικασία αδειοδότησης και των χερσαίων συνοδών ή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων ώστε να είναι ολοκληρωμένο το πλαίσιο και να καλύπτει το σύνολο των περιπτώσεων. Στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι για την εγκατάσταση και τη λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημι-εντατικής μορφής σε χερσαίες εγκαταστάσεις, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3. Στην παράγραφο 2 αναφέρονται οι διοικητικές πράξεις που αφορούν την αδειοδότηση πλωτών εγκαταστάσεων. Όμως, εκτός από αυτές, για τις χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής απαιτούνται επιπλέον, ανάλογα με το είδος των εγκαταστάσεων, και οι παρακάτω άδειες: - Άδεια αξιοποίησης υδάτινων πόρων, εφόσον χρησιμοποιούνται γεωτρήσεις γλυκού ή θαλασσινού νερού. - Καθορισμός υδάτινου αποδέκτη, εφόσον τα υγρά απόβλητα διατίθενται σε επιφανειακά ύδατα. - Άδεια επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων. - Καθορισμός αιγιαλού και παραλίας και παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας, εφόσον απαιτείται. Δεν νοείται χορήγηση άδειας λειτουργίας πριν την εξασφάλιση των παραπάνω αδειών και, συνεπώς, η μη αναφορά τους δημιουργεί σύγχυση.