• Σχόλιο του χρήστη 'Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών' | 27 Φεβρουαρίου 2014, 16:07

    Όπως έχει εξαγγελθεί από το ΥΠΑΑΤ, βασικός στόχος του νόμου πλαισίου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών και η επίσπευση του χρόνου για την αδειοδότηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, η οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη θεσμοθέτηση της υπηρεσίας μίας στάσης. Από τη διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 25 και 26, για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτών και χερσαίων μονάδων εκτροφής, προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας δεν απευθύνεται σε μία μόνο υπηρεσία. Στην παράγραφο 2 γίνεται αναφορά στην προέγκριση μίσθωσης, η οποία δε θεσμοθετείται σε κανένα άλλο σημείο του νόμου. Κρίνεται σκόπιμο στο άρθρο 5 να οριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έκδοση της, η διάρκεια της, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του φορέα της επένδυσης που απορρέουν από αυτή. Με δεδομένο ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 3, ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει αίτηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, είτε στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1, είτε στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δεν κατανοούμε το λόγο που θα πρέπει να υποβληθούν τα δικαιολογητικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και στην Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1. Η διαδικασία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση καθορίζεται από το ν. 4014/2011. Η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί αρμοδιότητα του ΥΠΕΚΑ. Για το λόγο αυτό υπάρχει κίνδυνος η περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδων υδατοκαλλιέργειας να γίνει ιδιαίτερα περίπλοκη, καθώς θα δημιουργηθεί σύγχυση σχετικά την διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Επιπλέον, θα πρέπει να διευκρινισθεί ο όρος «συνεργασία» της αρμόδια υπηρεσίας περιβάλλοντος ή της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων με την Διεύθυνση Υδάτων για την έκδοση της ΑΕΠΟ ή την υπαγωγή σε ΠΠΔ αντίστοιχα, καθώς δεν είναι κατανοητό πως η συγκεκριμένη πρόβλεψη θα υλοποιηθεί στην πράξη. Ο μόνος τρόπος είναι να προηγηθεί απόφαση του ΥΠΕΚΑ για την ενσωμάτωση της άδειας χρήσης νερού στην ΑΕΠΟ. Για την παράγραφο 4 εκτιμούμε ότι αρμόδια για την αδειοδότηση των συνοδών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων πρέπει να είναι Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Επίσης, πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο αιγιαλός και η παραλία πρέπει να καθοριστούν εφόσον προβλέπεται η χωροθέτηση εγκαταστάσεων σε αυτόν, διαφορετικά δημιουργείται σύγχυση. Στην παράγραφο 5 δεν διευκρινίζεται εάν τα δικαιολογητικά για την Κτηνιατρική Άδεια θα κατατίθενται απευθείας στην αρμόδια Κτηνιατρική ή θα διαβιβάζονται μέσω της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων μαζί με την προέγκριση μίσθωσης. Ο έλεγχος της τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων του παρόντος νόμου και της συμβατότητας με το χωροταξικό σχεδιασμό, που προβλέπεται στην παράγραφο 6 για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας, θα πρέπει να γίνεται στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας κατά την προέγκριση μίσθωσης ώστε ο ενδιαφερόμενος φορέας, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των όρων, να έχει τη δυνατότητα να αναδιαμορφώσει το επιχειρηματικό του σχέδιο και να μην είναι αναγκασμένος να επαναλάβει τη διαδικασία σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος του στο τελικό στάδιο. Με την προτεινόμενη διαδικασία δεν μεταβάλλεται στο ελάχιστο το υφιστάμενο πλαίσιο εκτός από την ενσωμάτωση της κτηνιατρικής άδειας στην άδεια λειτουργίας. Θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί η αρμοδιότητα στην Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων για την παρακολούθηση, το συντονισμό, και την επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση του συνόλου των αδειών των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας.