• Σχόλιο του χρήστη 'Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών' | 27 Φεβρουαρίου 2014, 17:04

    Είναι απολύτως απαραίτητο και κρίσιμο για τον κλάδο να προβλέπεται μεταβατική διάταξη με την οποία να δίδεται η δυνατότητα νομιμοποίησης υφιστάμενων εγκαταστάσεων χωρίς να είναι απαραίτητη η απομάκρυνση και επανεγκατάσταση τους όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης, όπως γίνεται σήμερα. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι αντίστοιχη διαδικασία προβλέπεται και στο άρθρο 9 του ν.4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του συνόλου των δραστηριοτήτων. Για τους λόγους αυτούς κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθούν οι εξής μεταβατικές διατάξεις:  Σε περίπτωση αιτήματος φορέα υφιστάμενης εγκατάστασης για την τροποποίηση, βελτίωση, εκσυγχρονισμό, μετεγκατάσταση ή επέκτασής της και για την οποία δεν διαθέτει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή έχει κατασκευαστεί κατά παρέκκλιση ή υπέρβαση των όρων της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αποδεδειγμένα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, η εγκατάσταση μπορεί να αδειοδοτηθεί στο σύνολό της , εφόσον η τροποποίηση, βελτίωση, εκσυγχρονισμός, μετεγκατάσταση ή επέκτασή της είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για της Υδατοκαλλιέργειες (ΚΥΑ 31722/4.11.2011 ΦΕΚ Β 2505/4.11.2011 και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν. 2971/2001 περί αιγιαλού και παραλίας.  Τυχόν μη συμμόρφωση με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών από την δημοσίευση του παρόντος Νόμου, το οποίο μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να παραταθεί έως δύο (2) επιπλέον έτη, συνεπάγεται αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας και εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 30. Με την έναρξη της διαδικασίας για την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων, τυχόν κυρώσεις που έχουν επιβληθεί -πλην των τελών- για υπαγωγή σε ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών, αναστέλλονται μέχρι την ως άνω προθεσμία.