Άρθρο 29: Μεταβατικές διατάξεις

Αιτήσεις για την αδειοδότηση μονάδων υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν εξετασθεί, εξετάζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος φορέας επιθυμεί την υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος, οπότε υποβάλλει νέα αίτηση αδειοδότησης.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:32 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

  Η προτεινόμενη διάταξη να αποτελέσει παράγραφο 1 και να προστεθεί παράγραφος 2, ως ακολούθως:

  2. Υφιστάμενες πλωτές μονάδες υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δεν έχουν εφοδιασθεί με τις απαιτούμενες άδειες των συνοδών και τυχόν υποστηρικτικών χερσαίων εγκαταστάσεων, που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία τους, μπορούν να ανανεώνουν τη μίσθωση της υδάτινης έκτασης και την άδεια ίδρυσης της λειτουργίας, κατά τα ισχύοντα και ανάλογα με το καθεστώς που οι αντίστοιχες πράξεις έχουν εκδοθεί (ως ξεχωριστές, ή από κοινού) με την υποχρέωση εντός πενταετίας από την ισχύ του παρόντος να έχουν εξασφαλίσει την αδειοδότηση των ως άνω χερσαίων εγκαταστάσεων.

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:17 | ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ

  3. Μεταβατικές Διατάξεις.
  Είναι απολύτως απαραίτητο και κρίσιμο για τον κλάδο να προβλέπεται μεταβατική διάταξη με την οποία να δίδεται η δυνατότητα νομιμοποίησης υφιστάμενων εγκαταστάσεων χωρίς να είναι απαραίτητη η απομάκρυνση και επανεγκατάσταση τους όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης όπως γίνεται σήμερα.
  Θα πρέπει να επισημανθεί ότι αντίστοιχη διαδικασία προβλέπεται και στο άρθρο 9 του ν.4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του συνόλου των δραστηριοτήτων. Για τους λόγους αυτούς κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθούν οι εξής μεταβατικές διατάξεις:
   Σε περίπτωση αιτήματος φορέα υφιστάμενης εγκατάστασης για την τροποποίηση, βελτίωση, εκσυγχρονισμό, μετεγκατάσταση ή επέκτασή της και για τη οποία δεν διαθέτει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή έχει κατασκευαστεί κατά παρέκκλιση ή υπέρβαση των όρων της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αποδεδειγμένα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, η εγκατάσταση μπορεί να αδειοδοτηθεί στο σύνολό της , εφόσον η τροποποίηση, βελτίωση, εκσυγχρονισμός, μετεγκατάσταση ή επέκτασή της είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για της Υδατοκαλλιέργειες (ΚΥΑ 31722/4.11.2011 ΦΕΚ Β 2505/4.11.2011) και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν. 2971/2001 περί αιγιαλού και παραλίας
   Τυχόν μη συμμόρφωση με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών από την δημοσίευση του παρόντος Νόμου, το οποίο μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να παραταθεί έως δύο (2) επιπλέον έτη, συνεπάγεται αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας και εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 30. Με την έναρξη της διαδικασίας για την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων τυχόν κυρώσεις που έχουν επιβληθεί πλην των τελών για υπαγωγή σε ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών, αναστέλλονται μέχρι την ως άνω προθεσμία.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 21:40 | ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΟΤΙ Η ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΣΕΤΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΑΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ.
  ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ ΣΟΒΑΡΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙ ΕΝΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

  Π.Χ. ΕΙΧΕΣ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΣΟΥ ΕΔΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ(ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΨΑΡΙΩΝ.

  ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΟΛΏΝ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΣΤΡΕΒΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ-ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 20:54 | ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

  Είναι απολύτως αναγκαίο και κρίσιμο για το σύνολο του κλάδου να προβλέπεται μεταβατική διάταξη μέσω της οποίας να δίδεται η δυνατότητα νομιμοποίησης υφιστάμενων εγκαταστάσεων χωρίς να είναι απαραίτητη η απομάκρυνση και επανεγκατάσταση τους όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης, όπως ισχύει σήμερα.
  Εξάλλου αντίστοιχη διαδικασία προβλέπεται και στο άρθρο 9 του ν.4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του συνόλου των δραστηριοτήτων.

 • Είναι απολύτως απαραίτητο και κρίσιμο για τον κλάδο να προβλέπεται μεταβατική διάταξη με την οποία να δίδεται η δυνατότητα νομιμοποίησης υφιστάμενων εγκαταστάσεων χωρίς να είναι απαραίτητη η απομάκρυνση και επανεγκατάσταση τους όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης, όπως γίνεται σήμερα.
  Θα πρέπει να επισημανθεί ότι αντίστοιχη διαδικασία προβλέπεται και στο άρθρο 9 του ν.4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του συνόλου των δραστηριοτήτων. Για τους λόγους αυτούς κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθούν οι εξής μεταβατικές διατάξεις:
   Σε περίπτωση αιτήματος φορέα υφιστάμενης εγκατάστασης για την τροποποίηση, βελτίωση, εκσυγχρονισμό, μετεγκατάσταση ή επέκτασής της και για την οποία δεν διαθέτει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή έχει κατασκευαστεί κατά παρέκκλιση ή υπέρβαση των όρων της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αποδεδειγμένα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, η εγκατάσταση μπορεί να αδειοδοτηθεί στο σύνολό της , εφόσον η τροποποίηση, βελτίωση, εκσυγχρονισμός, μετεγκατάσταση ή επέκτασή της είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για της Υδατοκαλλιέργειες (ΚΥΑ 31722/4.11.2011 ΦΕΚ Β 2505/4.11.2011 και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν. 2971/2001 περί αιγιαλού και παραλίας.
   Τυχόν μη συμμόρφωση με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών από την δημοσίευση του παρόντος Νόμου, το οποίο μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να παραταθεί έως δύο (2) επιπλέον έτη, συνεπάγεται αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας και εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 30. Με την έναρξη της διαδικασίας για την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων, τυχόν κυρώσεις που έχουν επιβληθεί -πλην των τελών- για υπαγωγή σε ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών, αναστέλλονται μέχρι την ως άνω προθεσμία.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 16:13 | Γιώργος Σ.

  Είναι απολύτως αναγκαίο και κρίσιμο για το σύνολο του κλάδου να προβλέπεται μεταβατική διάταξη μέσω της οποίας να δίδεται η δυνατότητα νομιμοποίησης υφιστάμενων εγκαταστάσεων χωρίς να είναι απαραίτητη η απομάκρυνση και επανεγκατάσταση τους όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης, όπως ισχύει σήμερα.

 • 26 Φεβρουαρίου 2014, 20:05 | Κολιός Παναγιώτης

  Μεταβατικές διατάξεις
  Είναι αναγκαίο να υπάρξει μια μεταβατική διάταξη η οποία να δίνει την δυνατότητα νομιμοποίησης υφισταμένων εγκαταστάσεων χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η απομάκρυνση τους. Θα πρέπει να δοθεί περιθώριο 3 ετών από την δημοσίευση του παρόντος νόμου για την νομιμοποίηση ή μέχρι την ίδρυση των ΠΟΑΥ. Θα πρέπει προβλεφθεί ότι θα αναστέλνοννται τα τυχόν πρόστιμα που έχουν επιβληθεί