• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΜΒΙΟ Α.Ε.' | 27 Φεβρουαρίου 2014, 20:00

    Στην παράγραφο 2, σημείο β αναφέρεται ότι «για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας απαιτείται ΑΕΠΟ υπό την ενοποιημένη μορφή της με την προϊσχύουσα άδεια χρήσης νερού». Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να προηγηθεί απόφαση του ΥΠΕΚΑ για ενσωμάτωση της άδειας χρήσης νερού στην ΑΕΠΟ. Στην παράγραφο 2, σημείο 2δ έχουμε να σχολιάσουμε ότι η παρούσα διαδικασία αδειοδότησης περιλαμβάνει μόνο τις πλωτές και χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής, απομονώνοντάς τες από τις άλλες χερσαίες υποστηρικτικές υποδομές. Αφού η δραστηριότητα είναι ενιαία και σύμφωνα με το χωροταξικό και την ισχύουσα νομοθεσία για την χορήγηση άδειας λειτουργίας πλωτών εγκαταστάσεων αυτές θα πρέπει να υποστηρίζονται επαρκώς από χερσαίες υποδομές, αυτός ο διαχωρισμός δεν έχει νόημα. Επίσης, έχει αναδειχθεί στην πράξη η ανάγκη διαμόρφωσης αδειοδοτικού πλαισίου για ιχθυογεννητικούς σταθμούς, εγκαταστάσεις προπάχυνσης και τις άλλες συνοδές εγκαταστάσεις. Έτσι, θα πρέπει ο νόμος να περιλαμβάνει απαραίτητα και τη διαδικασία αδειοδότησης και των χερσαίων συνοδών ή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων. Μόνο έτσι θα φτάσουμε σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που θα καλύπτει όλες τις περιπτώσεις. Θα μπορούσαν βέβαια οι πλωτές εγκαταστάσεις να αδειοδοτηθούν αυτόνομα στην περίπτωση που εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε ήδη αδειοδοτημένες χερσαίες εγκαταστάσεις της ίδιας ή άλλης μονάδας. Για την περεταίρω απλοποίηση των διαδικασιών απαιτούνται ρυθμίσεις οριζόντιες (π.χ. για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, τον ορισμό του αιγιαλού, κ.ά.). Σκοπός είναι σε αυτό το νέο νόμο να κωδικοποιηθεί επιτέλους η διαδικασία αδειοδότησης των χερσαίων εγκαταστάσεων ώστε να είναι σαφές το πλαίσιο λειτουργίας τους και να είναι δυνατή η αδειοδότηση τους από την πολυαναμενόμενη υπηρεσία μίας στάσης. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 22, αναφέρεται ότι «για την εγκατάσταση και τη λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής σε χερσαίες εγκαταστάσεις, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3». Στην παράγραφο 2 αναφέρονται οι διοικητικές πράξεις που αφορούν την αδειοδότηση πλωτών εγκαταστάσεων. Να σημειώσουμε, ότι ανάλογα με το είδος των εγκαταστάσεων, για τις χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής απαιτούνται επιπλέον και οι κάτωθι άδειες: •Άδεια αξιοποίησης υδάτινων πόρων εφόσον χρησιμοποιούνται γεωτρήσεις γλυκού ή θαλασσινού νερού. •Καθορισμός υδάτινου αποδέκτη εφόσον τα υγρά απόβλητα διατίθενται σε επιφανειακά ύδατα. •Άδεια επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων στην περίπτωση υπεδάφιας διάθεσης. •Καθορισμός αιγιαλού και παραλίας και παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας εφόσον απαιτείται. Επειδή χορήγηση άδειας λειτουργίας πριν την εξασφάλιση των παραπάνω αδειών δεν υφίσταται, θεωρείται απαραίτητη η αναφορά τους.