• Σχόλιο του χρήστη 'Γιωργος' | 27 Φεβρουαρίου 2014, 23:30

    Η διαδικασία αδειοδότησης των πλωτών (και χερσαίων) εγκαταστάσεων πρέπει να απλοποιηθεί περαιτέρω. Η υπηρεσία μιας στάσης να αποσαφηνιστεί. Δηλαδή, ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει την άιτησή του με τεύχος μελέτης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία διαβιβάζει ηλεκτρονικά το αίτημα με τα στοιχεία και δικαιολογητικά σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανόμενης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (για την έκδοση ΑΕΠΟ). Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η όποία μαζί με την έκδοση ΑΕΠΟ και άδειας λειτουργίας-μίσθωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 6 μήνες, ο φορέας απευθύνεται στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων για να παραλάβει την τελική άδεια και να υπογράψει σύμβαση μίσθωσης. Η άδεια χρησης θαλασσινού νερού για πλωτές μονάδες δεν έχει κανένα απολύτως νόημα και πρέπει να καταργηθεί, αφού καλύπτεται από την ΑΕΠΟ. Το σχέδιο νόμου επιδέχεται βελτιώσεων, ώστε να καταστεί χρήσιμο εργαλείο κai για τους υδατοκαλλιεργητές και για τη διοίκηση. Γιώργος, Βιολόγος