• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ' | 28 Φεβρουαρίου 2014, 10:02

    Στο μικρό χρονικό διάστημα της διαβούλευσης αυτά που επισημαίνουμε ως πιο σημαντικα σε σχεση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι τα εξης: 1. Σε κάθε περίπτωση έγκρισης, να προβλέπεται σύμφωνη γνώμη του οικείου ΟΤΑ, γιατί δεν μπορεί να αγνοείται η Τοπική Αυτοδιοίκηση, στα όρια της οποίας αναπτύσσεται η σχετική δραστηριότητα και η οποία είναι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει επιτέλους να έχει άποψη για ότι συμβαίνει στα όρια ευθύνης της. 2. αυτό θα το προτείναμε ως εξής: Άρθρο 3, παρ. 1 Στο Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών (ΕΣΥΔ), να συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ με τον αναπληρωτή του. Άρθρο 17, παρ. 1 ............., απαιτείται: δδ) Η σύμφωνη γνώμη του δημοτικού συμβουλίου του οικείου Δήμου. Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, να παρέχεται το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του σχετικού εγγράφου της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων. Να ισχύει, ότι προβλέπεται στη παρ. 2 του άρθρου 17, στην περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει άπρακτη. 3.Να μην υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί για τους ψαράδες, καθώς σε μερικές περιπτώσεις είναι απαγορευτικο να ασκήσουν το επάγγελμά τους. 4. να είναι αυστηρό το πλαίσιο των ελέγχων στις μονάδες και να ενημερώνεται ο οικείος ΟΤΑ για τα αποτελέσματα των Ελέγχων αυτών. ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ