• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΝΕΧ SA' | 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:53

    Άρθρο 11 Παράγραφος 3 Πρόταση Διαμόρφωσης: Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης, πριν από την υπογραφή της ο μισθωτής υποχρεούται είτε να προσκομίσει εγγυητική επιστολή είτε να καταβάλλει ως εγγύηση δύο (2) ετήσια μισθώματα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5.3. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, ο μισθωτής απαγορεύεται να παραχωρήσει το μίσθιο σε τρίτους χωρίς έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία χορηγείται σε ειδικές πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι οποίες διασφαλίζουν το σκοπό για τον οποίο έχει παραχωρηθεί η έκταση. Σχόλια:Αναφορικά με την πρώτη προτεινόμενη εξαίρεση φαίνεται να μην δύναται να δοθεί ενέχυρο ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις, τα οποία ανήκουν στον μισθωτή. Η απαγόρευση πρέπει να περιορίζεται στην μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης. Η δεύτερη προτεινόμενη εξαίρεση στηρίζεται στο ότι πρόκειται για καινοτόμο έργο και είναι φυσιολογικό να ενέχει και μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας στην επίτευξή και στην ολοκλήρωση του. Παρ' όλα αυτά η επένδυση θα έχει πραγματοποιηθεί και δεν δύναται να αναμένει τρία χρόνια για να μεταβιβαστεί σε τρίτον. Ας το αποφασίσουν όποτε χρειαστεί τα αρμόδια όργανα.