• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.' | 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:39

    Η ανάγκη δημιουργίας ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για τις υδατοκαλλιέργειες, που να ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα και στην προοπτική ανάπτυξης του κλάδου, παραμένει πάντα προτεραιότητα και θα πρέπει να στηρίζεται στην συνεκτίμηση όλων των δεδομένων που προωθούν τους εθνικούς στόχους ανάπτυξης, τις κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασμού και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Στη χώρα μας η επιχειρηματική δραστηριότητα της υδατοκαλλιέργειας υποστηρίζεται από ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο διαμορφώθηκε στην πορεία του χρόνου και το οποίο, λόγω της αλματώδους ανάπτυξής της, χρήζει περαιτέρω και συνεχούς εκσυγχρονισμού. Για να γίνει πιο ανταγωνιστική η ελληνική υδατοκαλλιέργεια πρέπει να αποκτήσει ένα νομοθετικό πλαίσιο ευέλικτο, που να προάγει τον συντονισμό των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, να απλουστεύει την διαδικασία αδειοδότησης με βάση τον χωροταξικό σχεδιασμό, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία και την ευζωία των εκτρεφόμενων οργανισμών και να διευκολύνει την ένταξη της δραστηριότητας στο πλαίσιο μιας υπεύθυνης διαχείρισης των εθνικών συμφερόντων στην παράκτια ζώνη. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται επικερδείς, καινοτόμες επιχειρήσεις, που λειτουργούν με βέλτιστο τρόπο για το περιβάλλον. Το Σχέδιο Νόμου που παρουσιάστηκε, δεν κατορθώνει να προσδιορίσει με σαφήνεια πράξεις και ενέργειες που σχετίζονται με την δραστηριότητα και συνεπώς χρήζει συμπλήρωσης - προβληματισμού, μέχρι την τελική ολοκλήρωσή του. Ο τρόπος που παρουσιάζονται στο Σχέδιο Νόμου οι ενέργειες που αναφέρονται στην δραστηριότητα (υδατοκαλλιέργεια), είναι ασαφής, προκαλεί σύγχυση και το κείμενο δεν έχει μια ροή απλή και εύκολα κατανοητή από τον φορέα που καλείται να τις εφαρμόσει. Συγκεκριμένα: - Δεν υπάρχει ροή στην περιγραφή της διαδικασίας για την αδειοδότηση των πλωτών αλλά και των χερσαίων εγκαταστάσεων, - αναγράφεται περιγραφή διαδικασίας που είναι αρμοδιότητα του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και όχι του ΥΠ.Α.Α.Τ., - δεν διευκρινίζεται ποιος είναι ο ρόλος και η παρέμβαση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, ενώ για την Άδεια Χρήσης Νερού δεν γίνεται καθόλου λόγος, - η διαδικασία της αναμίσθωσης, της επέκτασης, της μετεγκατάστασης μεμονωμένων μονάδων αναφέρεται ξεχωριστά, χωρίς να διακρίνονται περιπτώσεις που οι μονάδες είναι ενταγμένες σε Π.Ο.Α.Υ και σαφώς δεν σχετίζεται με την διαδικασία ίδρυσης Π.Ο.Α.Υ., - σχετικά με τις χερσαίες εγκαταστάσεις, δεν γίνεται κατανοητό ποιες Άδειες πρέπει να εκδοθούν για κάθε κατηγορία χερσαίων εγκαταστάσεων και ούτε αναφέρεται η παράλληλη νομοθεσία που ισχύει για την αδειοδότησή τους, - ενώ σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, στην Απόφαση Μίσθωσης που εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προσδιορίζεται με σαφήνεια η προθεσμία υπογραφής της Σύμβασης Μίσθωσης, με την αλλαγή που προτείνεται στον παρόντα Νόμο αντικαθίσταται η Απόφαση Μίσθωσης με την Προέγκριση Μίσθωσης (που επί της ουσίας έχει την ισχύ μιας βεβαίωσης), - πληθώρα διαδικασιών θα καθορίζονται σύμφωνα με τον παρόν Σχέδιο Νόμου, με διατάξεις της Διοίκησης (Αποφάσεις Υπουργού Α.Α.Τ.), που θα εκδίδονται κατά καιρούς, γεγονός που θα επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις, - καταργούνται με την έκδοση του προτεινόμενου Νόμου – Πλαισίου, διατάξεις του ισχύοντος Νομοθετικού Πλαισίου για τις υδατοκαλλιέργειες, δεν αναφέρεται όμως εάν θα παραμείνουν εν ισχύ πλήθος Αποφάσεων, Εγκυκλίων, Οδηγιών που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς, προς εφαρμογή. Κατόπιν των ανωτέρω, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ Ενώ στο Άρθρο αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται ορισμοί εννοιών που θα πρέπει να γίνουν κατανοητές εξ’ αρχής, επειδή η ερμηνεία τους (βλ. Άρθρα 4, 7, 10) όταν δεν είναι σαφής προκαλείται σύγχυση, π.χ.: «χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής», «δοκιμαστική ή πειραματική εγκατάσταση», «πρωτότυπης μορφής καλλιέργεια», «πρωτοτυπία της μονάδας», «πειραματική εκτροφή», «ερευνητική εκτροφή», «επέκταση», «μετεγκατάσταση», «προσωρινός χαρακτήρας μετεγκατάστασης», περιγράφεται στο Άρθρο αυτό ως ορισμός η Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας, διοικητική πράξη η περιγραφή της οποίας γίνεται εκτενώς στο Άρθρο 22. Όσον αφορά την παράγραφο 2, υποπαράγραφο ζ του Άρθρου 1: αα) Να περιγραφούν συγκεκριμένα οι χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής, όπως περιγράφονται οι εγκαταστάσεις στο (ββ) και (γγ). Σχετικά με την παράγραφο 2, υποπαράγραφο η του Άρθρου 1: Η Άδεια Ίδρυσης, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 22, δεν εμπεριέχει μόνο «την έγκριση για την μίσθωση της υδάτινης έκτασης και την κτηνιατρική έγκριση, σύμφωνα με το Π.Δ. 28/2009 (Α’ 46)» αλλά εμπεριέχει το σύνολο των πράξεων της διοίκησης που απαιτούνται για την έκδοσή της. Αναφορικά με την παράγραφο 2, υποπαράγραφοι θ + ι του Άρθρου 1: Εφ’ όσον έχουν συμπεριληφθεί ορισμοί που αντιπροσωπεύουν Υπηρεσίες που εκδίδουν πράξεις για την ίδρυση και λειτουργία της μονάδας, στην περίπτωση αυτή θα μπορούσαν να οριστούν και οι λοιπές Υπηρεσίες που σχετίζονται με το θέμα. ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. δ.τ. «ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.» Οι ανωτέρω παρατηρήσεις συζητήθηκαν και έγιναν αποδεκτές από τους κατωτέρω φορείς: - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε. - ΔΩΤΩ A.B.E.E. - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. - ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α.Ε. - ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ – ΑΓΡΟΤΟΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - LEMOND CO Α.Β.Ε.Ε. - LION A.E. - MEDITERRANEAN FISH FARMING LTD - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΒΑΣ - ΟΣΤΡΑΚΑ ΕΥΒΟΪΚΟΥ - ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε. - STRATOS Α.Ε.