• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΝΕΧ SA' | 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:26

    Άρθρο 15 Παράγραφος 3 Πρόταση Διαμόρφωσης: Στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ εφόσον η ακύρωση των διοικητικών πράξεων γίνεται λόγω υπαιτιότητας του μισθωτή, η λύση της μίσθωσης βαρύνει το μισθωτή, και εκπίπτει η εγγυητική καλής εκτέλεσης ή παρακρατούνται τα δύο (2) μισθώματα που έχουν καταβληθεί ως εγγύηση. Σχόλιο:Θα ήταν προτιμότερο να καταβάλει ο μισθωτής πέραν της εγγύησης τρία ή τέσσερα μηνιαία μισθώματα, όπως ισχύει στις εμπορικές μισθώσεις