Άρθρο 15: Λύση των μισθώσεων

1. Οι μισθώσεις των άρθρων 5 και 7 λύνονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Παράβασης των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 11.
β) Διακοπής της λειτουργίας της μονάδας, ή υπολειτουργίας αυτής, λόγω υπαιτιότητας του μισθωτή, σε ποσοστό μικρότερο του 30 % της δυναμικότητας που ορίζεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ετών.
γ) Αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην καταβολή μισθώματος μεγαλύτερη το ενός (1) έτους.
δ) Ακύρωσης των σχετικών με τη μίσθωση διοικητικών πράξεων, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
ε) Εκτέλεσης κοινωφελών έργων για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος ή εθνικής άμυνας.
στ) Λόγω σοβαρής περιβαλλοντικής διαταραχής στη θέση εγκατάστασης της μονάδας.
ζ) Όπου αυτό προβλέπεται από την οικεία σύμβαση μίσθωσης.
2. Η λύση των μισθώσεων γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων.
3. Στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ εφόσον η ακύρωση των διοικητικών πράξεων γίνεται λόγω υπαιτιότητας του μισθωτή, η λύση της μίσθωσης βαρύνει το μισθωτή, ο οποίος υποχρεούται να καταβάλει το μίσθωμα που αντιστοιχεί στο έτος εντός του οποίου εκδίδεται η απόφαση λύσης της μίσθωσης, ενώ εκπίπτει η εγγυητική καλής εκτέλεσης ή παρακρατούνται τα δύο (2) μισθώματα που έχουν καταβληθεί ως εγγύηση.
4. Στις περιπτώσεις ε΄, στ΄ και δ΄ εφόσον η ακύρωση των διοικητικών πράξεων γίνεται χωρίς υπαιτιότητα του μισθωτή, η μίσθωση λύνεται αζημίως για το Δημόσιο.
Σε κάθε περίπτωση δίνεται στο μισθωτή εύλογη προθεσμία και παρέχονται διευκολύνσεις για τη μετεγκατάσταση της μονάδας του.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:40 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

  Η λύση της μίσθωσης για αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην καταβολή μισθώματος, μεγαλύτερη του ενός (1) έτους, είναι αυστηρό μέτρο (παράγραφος 1γ).
  Να ορισθεί, καθυστέρηση μεγαλύτερη των δύο (2) ετών, για τη λύση της μίσθωσης.

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:07 | ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.

  Όσον αφορά την υποπαράγραφο γ της παραγράφου 1, του Άρθρου:

  Η διατύπωση της υποπαραγράφου πρέπει να τροποποιηθεί, λαμβανομένου υπ’όψιν ότι σε περίπτωση μη καταβολής των μισθωμάτων από τους φορείς, τα ποσά βεβαιώνονται στις κατά τόπους ΔΟΥ, όπου αφού επιτευχθεί η ρύθμιση του χρέους (σύμφωνα με τα ισχύοντα), πέραν του ενός έτους, θα επέλθει η λύση των μισθώσεων (σύμφωνα με τον παρόντα), γεγονός που θα συμβάλει στην οικονομική καταστροφή του φορέα, με όλα τα επακόλουθα και χωρίς κανένα όφελος για την πολιτεία.

  ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. δ.τ. «ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.»

  Οι ανωτέρω παρατηρήσεις συζητήθηκαν και έγιναν αποδεκτές από τους κατωτέρω φορείς:

  – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
  – ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε.
  – ΔΩΤΩ A.B.E.E.
  – ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.
  – ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α.Ε.
  – ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ – ΑΓΡΟΤΟΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
  – LEMOND CO Α.Β.Ε.Ε.
  – LION A.E.
  – MEDITERRANEAN FISH FARMING LTD
  – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΒΑΣ
  – ΟΣΤΡΑΚΑ ΕΥΒΟΪΚΟΥ
  – ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε.
  – STRATOS Α.Ε.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:26 | ΟΝΕΧ SA

  Άρθρο 15
  Παράγραφος 3
  Πρόταση Διαμόρφωσης:
  Στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ εφόσον η ακύρωση των διοικητικών πράξεων γίνεται λόγω υπαιτιότητας του μισθωτή, η λύση της μίσθωσης βαρύνει το μισθωτή, και εκπίπτει η εγγυητική καλής εκτέλεσης ή παρακρατούνται τα δύο (2) μισθώματα που έχουν καταβληθεί ως εγγύηση.
  Σχόλιο:Θα ήταν προτιμότερο να καταβάλει ο μισθωτής πέραν της εγγύησης τρία ή τέσσερα μηνιαία μισθώματα, όπως ισχύει στις εμπορικές μισθώσεις

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:54 | ΟΝΕΧ SA

  Άρθρο 15
  Παράγραφος 1ε
  Πρόταση: Να εξαιρεθεί η πρόταση ‘Εκτέλεσης κοινωφελών έργων για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος ή εθνικής άμυνας.’
  Σχόλια: Τα κοινωφελή έργα δεν πρέπει να εμποδίζουν και να ζημιώνουν μία σημαντική επένδυση. Οι λόγοι ανωτέρας βίας, κατάστασης εκτάκτου ανάγκης της Χώρας ή της συγκεκριμένης περιοχής κλπ. ισχύουν ούτως ή άλλως. Επομένως, η συγκεκριμένη παράγραφος μόνο αρνητικά μπορεί να επηρεάσει μία επένδυση και ο νόμος μπορεί να «καταστρατηγηθεί». Αν στο μίσθιο πρέπει να γίνουν κοινωφελή έργα μπορεί να εξετασθεί προτού παραχωρηθεί στον μισθωτή.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:51 | APC S.A.

  Το ελάχιστο ποσοστό 30% της δυναμικότητας της μονάδας της παραγράφου 1β να ορισθεί στο 50%, σε συμφωνία και με το αναφερόμενο ποσοστό στην παράγραφο 4 του άρθρου 11.

  ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ APC S.A.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 10:19 | Κώστας Κουκάρας

  Στο άρθρο 15 και στην παράγραφο 4 γίνεται αναφορά ότι “στις περιπτώσεις ε, στ και δ, εφόσον η ακύρωση των διοικητικών πράξεων γίνεται χωρίς υπαιτιότητα του μισθωτή, η μίσθωση λύνεται αζημίως για το δημόσιο.”
  Δεν καταλαβαίνω γιατί το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα πρέπει να αποζημιώσει τον μισθωτή όταν τον αναγκάζει να φύγει από μια περιοχή, στην οποία έχει επενδύσει κάποια χρήματα. Από που προκύπτει αυτή η δυνατότητα του Ελληνικού Δημοσίου; Αν πραγματικά θέλουμε η Πολιτεία να είναι αρωγός στην προσπάθεια των πολιτών, θα πρέπει να σταματήσουν κακέκτυπα του παρελθόντος που μετατρέπουν το Ελληνικό Δημόσιο “νταβατζή” των πολιτών!
  Και φυσικά δεν μπορεί να είναι άλωθι η φράση: “Σε κάθε περίπτωση δίνεται στο μισθωτή εύλογη προθεσμία και παρέχονται διευκολύνσεις για τη μετεγκατάσταση της μονάδας του”.
  Τι σημαίνει αυτό; Θα μπορούσε να είναι πιο συγκεκριμένο, όπως ο μισθωτής να απαλλαγεί από το μίσθωμα για “χ” χρόνο, ανάλογα με την οικονομική ζημία που υπέστει.

  Κώστας Κουκάρας
  Βιολόγος
  ΝΕΑΡΧΟΣ Ο.Ε.