• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.' | 28 Φεβρουαρίου 2014, 11:11

    -Προτείνεται στην παράγραφο 3 υποπαράγραφο α του Άρθρου 2: «…….και την παραγωγή καινοτομίας» να προστεθεί σε συνάρτηση με τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κλάδο. -Οι υποπαράγραφοι (β) και (ββ) της παραγράφου 3 του Άρθρου δεν συνάδουν μεταξύ τους. Προτείνεται το (ββ) να μετατραπεί σε (β) και το (β) να μετατραπεί σε (γ). -Προτείνεται επίσης να προστεθεί υποπαράγραφος (ε) στην παράγραφο 3 του παρόντος Άρθρου: η ενθάρρυνση της έρευνας. ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. δ.τ. «ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.» Οι ανωτέρω παρατηρήσεις συζητήθηκαν και έγιναν αποδεκτές από τους κατωτέρω φορείς: - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε. - ΔΩΤΩ A.B.E.E. - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. - ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α.Ε. - ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ – ΑΓΡΟΤΟΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - LEMOND CO Α.Β.Ε.Ε. - LION A.E. - MEDITERRANEAN FISH FARMING LTD - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΒΑΣ - ΟΣΤΡΑΚΑ ΕΥΒΟΪΚΟΥ - ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε. - STRATOS Α.Ε.