• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΑΘΗ' | 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:27

    Στο Νομοσχέδιο για τις υδατοκαλλιέργειες έχω να παρατηρήσω τα παρακάτω: Καταργούνται τελείως όλες οι αρμοδιότητες της Εκλεγμένης Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και απαξιώνεται τελείως ο ρόλος των πρώην Νομαρχιακών υπηρεσίών αλιείας που έχουν περιέλθει με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ στην εκλεγμένη Περιφέρειακη Αυτοδιοίκηση,καθόσον δεν απαιτείται πλέον ουτε καν η σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιών αυτών πριν την μίσθωση των υδάτινων εκτάσεων για δημιουργία μονάδας υδατ/γειας η για την χορήγηση άδειας ιδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατ/γειας. Οι Ιχθυολόγοι των πρωην Νομαρχιακών υπηρεσιών Αλιείας (νυν εκλεγμένης Περιφεριακης Αυτοδιοίκησης) είναι αυτοί που για 25 και πλέον χρόνια βρίσκονταν πάντα στο πλευρό των υδατοκαλλιεργητών ,αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν όλα τα τοπικά προβλήματα που προκύπτουν και έφεραν την υδατ/γεια στο νούμερο 1 της Ευρώπης. Οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βρίσκονται πάντα στην έδρα της Περιφέρειας και δύσκολα μπορούν να γνωρίζουν τα τοπικά προβλήματα κάθε Περιφερειακης Ενότητας Πρότασή μου είναι η μίσθωση ή παραχώρηση των υδάτινων εκτάσεων για δημιουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας να γίνεται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις καθόσον πρόκειται για θέματα Δημόσιας Περιουσίας μετά από σύμφωνη γνώμη της Περιφερειακης Υπηρεσίας Αλιείας ,ενώ η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των μονάδων υδατοκαλλιέργειας μετά από την μίσθωση των υδάτινων εκτάσεων να είναι αρμοδιότητα της εκλεγμένης Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης που με τις Περιφερειακές της υπηρεσίες Αλιείας θα είναι και η αρμόδια για την παρακολούθηση της λειτουργίας των μονάδων αυτών.