• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ' | 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:54

    ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 1. Υπηρεσία μίας στάσης. Όπως έχει εξαγγελθεί από το ΥΠΑΑΤ βασικός στόχος του νόμου πλαισίου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών και η επίσπευση του χρόνου για την αδειοδότηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, η οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη θεσμοθέτηση της υπηρεσίας μίας στάσης. Από την διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 25 και 26 για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτών και χερσαίων μονάδων εκτροφής προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας δεν απευθύνεται σε μία μόνο υπηρεσία. Με την προτεινόμενη διαδικασία δεν μεταβάλλεται στο ελάχιστο το υφιστάμενο πλαίσιο εκτός από την ενσωμάτωση της κτηνιατρικής άδειας στην άδεια λειτουργίας. Θεωρούμε ότι πρέπει η αρμοδιότητα να δοθεί στην Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων για το σύνολο των ενεργειών που σχετίζονται με την αδειοδότηση πλωτών & χερσαίων εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας, από την παραλαβή των αιτημάτων, τον έλεγχο, την παρακολούθηση, το συντονισμό, και την επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση του συνόλου των αδειών-γνωμοδοτήσεων των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειες σε Μία Τελική Ενοποιημένη Άδεια. Επιπλέον θεωρούμε ότι είναι κατάλληλη η εποχή της πλήρως ηλεκτρονικής διαχείρισης των παραπάνω (από την αίτηση και κατάθεση των οποιονδήποτε εγγράφων, μελετών, σχεδίων κλπ. έως και την διαβίβαση αυτών και την αντίστοιχη απάντηση γνωμοδοτήσεων & αδειών από της συναρμόδιες αλλά και την κεντρική υπηρεσία). 2. Διοικητικές κυρώσεις. Στο άρθρο 28 προβλέπονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις του κλάδου σε περίπτωση παράβασης των όρων των αδειών λειτουργίας των μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Τα προβλεπόμενα πρόστιμα κρίνονται εξοντωτικά λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα οικονομική συγκυρία, ενώ προστίθενται σε αυτά που για τις ίδιες παραβάσεις επιβάλλονται ήδη με βάση το ν.2971/2001 και αυτά που αφορούν την παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Βασικές προτεραιότητες πρέπει είναι: α) Ενοποίηση των προστίμων τα οποία θα επιβάλλονται αποκλειστικά από μία ελεγκτική αρχή. β) Να ανασταλεί η επιβολή προστίμων που αφορούν την υπέρβαση της δυναμικότητας μέχρι την ίδρυση των ΠΟΑΥ και την εφαρμογή της υπ’ αριθμό 121570/1866/12-6-2009 κοινής εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ και του ΥΠΑΑΤ, καθώς και να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στις επιχειρήσεις να προσαρμοσθούν στα δεδομένα που θα προκύψουν από την ίδρυση των ΠΟΑΥ. γ) Δραστική μείωση των προστίμων ως εξής: - έως 3.000 ευρώ, αν η υπέρβαση της εγκεκριμένης δυναμικότητας είναι από 25% - 50%, - έως 5.000 ευρώ, αν η υπέρβαση είναι από 50% - 100%, - έως 10.000 ευρώ, αν η υπέρβαση είναι άνω του 100%. δ) Να απαλειφτούν οι διατάξεις που αφορούν τον διπλασιασμό των προστίμων και της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας σε περίπτωση υποτροπής. Πρέπει να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος συμμόρφωσης με δεδομένο την ιδιαιτερότητα του κλάδου ε) Περιπτώσεις επανελέγχου θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψη το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ανταπόκρισης λόγω εμπλοκής ζωικού πληθυσμού. 3. Μεταβατικές Διατάξεις. Είναι απολύτως απαραίτητο και κρίσιμο για τον κλάδο να προβλέπεται μεταβατική διάταξη με την οποία να δίδεται η δυνατότητα νομιμοποίησης υφιστάμενων εγκαταστάσεων χωρίς να είναι απαραίτητη η απομάκρυνση και επανεγκατάσταση τους όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης όπως γίνεται σήμερα. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι αντίστοιχη διαδικασία προβλέπεται και στο άρθρο 9 του ν.4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του συνόλου των δραστηριοτήτων. Για τους λόγους αυτούς κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθούν οι εξής μεταβατικές διατάξεις:  Σε περίπτωση αιτήματος φορέα υφιστάμενης εγκατάστασης για την τροποποίηση, βελτίωση, εκσυγχρονισμό, μετεγκατάσταση ή επέκτασή της και για τη οποία δεν διαθέτει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή έχει κατασκευαστεί κατά παρέκκλιση ή υπέρβαση των όρων της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αποδεδειγμένα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, η εγκατάσταση μπορεί να αδειοδοτηθεί στο σύνολό της , εφόσον η τροποποίηση, βελτίωση, εκσυγχρονισμός, μετεγκατάσταση ή επέκτασή της είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για της Υδατοκαλλιέργειες (ΚΥΑ 31722/4.11.2011 ΦΕΚ Β 2505/4.11.2011) και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν. 2971/2001 περί αιγιαλού και παραλίας  Τυχόν μη συμμόρφωση με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών από την δημοσίευση του παρόντος Νόμου, το οποίο μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να παραταθεί έως δύο (2) επιπλέον έτη, συνεπάγεται αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας και εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 30. Με την έναρξη της διαδικασίας για την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων τυχόν κυρώσεις που έχουν επιβληθεί πλην των τελών για υπαγωγή σε ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών, αναστέλλονται μέχρι την ως άνω προθεσμία. 4. Χερσαίες συνοδές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις. Το παρόν πλαίσιο περιλαμβάνει μόνο τις πλωτές και χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής. Όμως για να είναι δυνατή η λειτουργία των εγκαταστάσεων εκτροφής αυτές θα πρέπει να υποστηρίζονται επαρκώς από συνοδές ή υποστηρικτικές χερσαίες (συμπεριλαμβανομένων των ιχθυογεννητικών σταθμών) υποδομές για τις οποίες η διαδικασία αδειοδότησης σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και χρονοβόρα. Είναι δεδομένο ότι για την περεταίρω απλοποίηση των διαδικασιών απαιτούνται οριζόντιες ρυθμίσεις (περιβαλλοντική αδειοδότηση, αιγιαλός κτλ), θεωρούμε όμως ότι εάν συμπεριληφθούν στο παρόντα νόμο οι χερσαίες εγκαταστάσεις (πέρα των χερσαίων εγκαταστάσεων εκτροφής) θα επιτευχθεί η κωδικοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης τους και θα καταστεί σαφές το πλαίσιο λειτουργίας τους. Επιπλέον η αδειοδότηση τους από την «υπηρεσία μίας στάσης» θα συμβάλλει στον περιορισμό του απαιτούμενου χρόνου. Η εξαίρεση των χερσαίων συνοδών και υποστηρικτικών υποδομών καθιστά τον νόμο αποσπασματικό και αναποτελεσματικό. Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί Το παρόν πλαίσιο όσον αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης περιλαμβάνει μόνο τις πλωτές και χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής. Όμως δεν είναι δυνατή η απομόνωση των εγκαταστάσεων εκτροφής καθώς η δραστηριότητα είναι ενιαία και σύμφωνα με το χωροταξικό και την ισχύουσα νομοθεσία για την χορήγηση άδειας λειτουργίας πλωτών εγκαταστάσεων αυτές θα πρέπει να υποστηρίζονται επαρκώς από χερσαίες υποδομές. Επίσης θεωρούμε ότι πρέπει να διαμορφωθεί πλαίσιο αδειοδότησης για τους ιχθυογεννητικούς σταθμούς, τις εγκαταστάσεις προπάχυνσης κτλ. Για το λόγο αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο στο νόμο να περιλαμβάνεται η διαδικασία αδειοδότησης και των χερσαίων συνοδών ή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων ώστε να είναι ολοκληρωμένο το πλαίσιο και να καλύπτει το σύνολο των περιπτώσεων. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στην πρόταση της ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ προβλέπεται ότι οι πλωτές εγκαταστάσεις μπορούν να αδειοδοτηθούν αυτόνομα εφόσον εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε αδειοδοτημένες χερσαίες εγκαταστάσεις του ίδιου ή άλλου φορέα. Είναι δεδομένο ότι για την περεταίρω απλοποίηση των διαδικασιών απαιτούνται οριζόντιες ρυθμίσεις (περιβαλλοντική αδειοδότηση, αιγιαλός κτλ), πλην όμως με την πρόταση της ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ δεν θίγονται διατάξεις άλλων υπουργείων παρά μόνο κωδικοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης των χερσαίων ώστε να καταστεί σαφές το πλαίσιο λειτουργίας τους και να είναι δυνατή η αδειοδότηση τους από την υπηρεσία μίας στάσης.