• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ' | 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:18

    Άρθρο 22 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας, Όσον αφορά την παράγραφο 2, σημείο β σύμφωνα με την οποία για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας απαιτείται ΑΕΠΟ υπό την ενοποιημένη μορφή της με την προϊσχύουσα άδεια χρήσης νερού για να καταστεί αυτό δυνατό θα πρέπει να προηγηθεί απόφαση του ΥΠΕΚΑ για ενσωμάτωση της άδειας χρήσης νερού στην ΑΕΠΟ. Όσον αφορά την παράγραφο 2, σημείο 2δ ισχύουν τα σχόλια του άρθρου 1. Στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι για την εγκατάσταση και τη λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής σε χερσαίες εγκαταστάσεις, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3. Στην παράγραφο 2 αναφέρονται οι διοικητικές πράξεις που αφορούν την αδειοδότηση πλωτών εγκαταστάσεων. Όμως εκτός από αυτές, για τις χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής απαιτείται επιπλέον ανάλογα με το είδος των εγκαταστάσεων και οι παρακάτω άδειες: - Άδεια αξιοποίησης υδάτινων πόρων εφόσον χρησιμοποιούνται γεωτρήσεις γλυκού ή θαλασσινού νερού. - Καθορισμός υδάτινου αποδέκτη εφόσον τα υγρά απόβλητα διατίθενται σε επιφανειακά ύδατα. - Άδεια επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων - Καθορισμός αιγιαλού και παραλίας και παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας εφόσον απαιτείται. Δεν νοείται χορήγηση άδειας λειτουργίας πριν την εξασφάλιση των παραπάνω αδειών και η μη αναφορά τους δημιουργεί σύγχυση.