• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ' | 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:54

    Άρθρο 25 Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας Σύμφωνα με την παράγραφο 1, για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει αίτηση στη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία συνοδεύεται από δικαιολογητικά που αφορούν τη μίσθωση της έκτασης, την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την αδειοδότηση των συνοδών και τυχόν υποστηρικτικών χερσαίων εγκαταστάσεων της μονάδας, τα οποία εκδίδονται με τη διαδικασία των παραγράφων 2 έως 4, κατά περίπτωση. Όμως από την διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια του άρθρου προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας δεν απευθύνεται σε μία μόνο υπηρεσία γεγονός που θα συνέβαλλε στην απλοποίηση των διαδικασιών και την επίσπευση του χρόνου αδειοδότησης. Στην παράγραφο 2 γίνεται αναφορά στην προέγκριση μίσθωσης η οποία δε θεσμοθετείται σε κανένα άλλο σημείο του νόμου. Κρίνεται σκόπιμο στο άρθρο 5 να οριστούν οι όροι προϋποθέσεις για την έκδοση της, η διάρκεια της καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του φορέα της επένδυσης που απορρέουν από αυτή. Με δεδομένο ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει αίτηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης είτε στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1 είτε στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δεν κατανοούμε το λόγο που θα πρέπει να υποβληθούν τα δικαιολογητικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και στην Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1. Η διαδικασία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση καθορίζεται από το ν. 4014/2011. Η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί ανάμειξη στις αρμοδιότητες του ΥΠΕΚΑ. Για τον λόγο αυτό υπάρχει κίνδυνος η περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδων υδατοκαλλιέργειας να γίνει ιδιαίτερα περίπλοκη καθώς θα δημιουργηθεί σύγχυση για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Αντίστοιχο παράδειγμα είναι ο Ν.2971/2001 για τον αιγιαλό και την παραλία ο οποίος εφαρμόστηκε μερικώς καθώς κατά την διαδικασία αδειοδότησης εγκαταστάσεων προέβλεπε διατάξεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση οι οποίες δεν υιοθετήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος. Επιπλέον θα πρέπει να διευκρινισθεί όρος «συνεργασία» της αρμόδια υπηρεσίας περιβάλλοντος ή της Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων με την Διεύθυνση Υδάτων για την έκδοση της ΑΕΠΟ ή την υπαγωγή σε ΠΠΔ αντίστοιχα, καθώς δεν είναι κατανοητό πως η συγκεκριμένη πρόβλεψη θα υλοποιηθεί στην πράξη. Ο μόνος τρόπος είναι να προηγηθεί απόφαση του ΥΠΕΚΑ για την ενσωμάτωση της άδειας χρήσης νερού στην ΑΕΠΟ. Για την παράγραφο 4 ισχύουν τα σχόλια του άρθρου 1 καθώς εκτιμούμε ότι αρμόδια για την αδειοδότηση των συνοδών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων πρέπει να είναι Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Επίσης πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο καθορισμός ότι ο αιγιαλός και η παραλία πρέπει να καθοριστούν εφόσον προβλέπονται εγκαταστάσεις σε αυτόν, διαφορετικά δημιουργείται σύγχυση. Στην παράγραφο 5 δεν διευκρινίζεται εάν τα δικαιολογητικά για την Κτηνιατρική Άδεια θα κατατίθενται απευθείας στην αρμόδια Κτηνιατρική είτε θα διαβιβάζονται μέσω της Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων μαζί με την προέγκριση μίσθωσης. Με την προτεινόμενη διαδικασία δεν μεταβάλλεται στο ελάχιστο το υφιστάμενο πλαίσιο εκτός από την ενσωμάτωση της κτηνιατρικής άδειας στην άδεια λειτουργίας. Θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί η αρμοδιότητα στην Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων για την παρακολούθηση, το συντονισμό, και την επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση του συνόλου των αδειών των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειες. Ο έλεγχος της τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων του παρόντος νόμου και της συμβατότητας με τον χωροταξικό σχεδιασμό που προβλέπεται στην παράγραφο 6 για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας θα πρέπει να γίνεται στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας κατά την προέγκριση μίσθωσης, ώστε ο ενδιαφερόμενος φορέας σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των όρων να έχει τη δυνατότητα να αναδιαμορφώσει το επιχειρηματικό του σχέδιο και να μην είναι αναγκασμένος να επαναλάβει την διαδικασία σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος του στο τελικό στάδιο.