• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ, Παναγιώτης Πλατής, Γεώργιος Σαμούρης' | 10 Νοεμβρίου 2014, 12:03

    Γενικό σχόλιο της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ επί του Σχεδίου Νόμου ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Όπως γνωρίζετε, το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) ένας από τους εποπτευόμενους οργανισμούς του ΥΠΑΑ&Τ, που αποτελούσε τον κύριο φορέα εφαρμογής για την αγροτική έρευνα, καλύπτοντας ένα ευρύτατο φάσμα καίριων για τη χώρα επιστημονικών αντικειμένων, με το νόμο 4002/22-08-2011 άρθρο 66 «άρθρο 14Β παρ.1δ» και την ΚΥΑ 188763/2284/Β/13-10-2011, συγχωνεύθηκε σε νέο φορέα, τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό-ΔΗΜΗΤΡΑ, μαζί με άλλους τρεις φορείς: α) τον Οργανισμό Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ), β) τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ) και γ) τον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ). Στο υπό διαβούλευση Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ", σύμφωνα με τις απόψεις όλων των ειδικών, του επιστημονικού κόσμου, αλλά και της μέχρι σήμερα τριετούς απογοητευτικής αποκτηθείσας εμπειρίας των εμπλεκόμενων, το εν λόγω σχήμα δε μπορεί να στηριχτεί σε κάποιο Οργανωτικό και Διοικητικό πλαίσιο που να έχει επιστημονική, αναπτυξιακή άλλα και νομική βάση και δεν μπορεί να λειτουργήσει παραγωγικά χωρίς καμιά πιθανότητα βιωσιμότητάς του. Η συγχώνευση του ΕΘΙΑΓΕ, ενός ερευνητικού καθαρά φορέα, με Οργανισμούς που είναι ελεγκτικοί και παροχής υπηρεσιών στον αγροδιατροφικό τομέα (ΟΠΕΓΕΠ & ΕΛΟΓΑΚ) δεν απέφεραν μέχρι σήμερα κανένα θετικό για το σκοπό που ιδρύθηκαν. Στο προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στις διατάξεις που αφορούν την Αγροτική Έρευνα και Τεχνολογία. Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, θα λειτουργεί ως Ερευνητικό Κέντρο στα πρότυπα της ΓΓΕΤ, υπαγόμενη στο ΔΣ. Ειδικότερα, σε επί μέρους θεσμικά θέματα που αφορούν τη διάρθρωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας και των υπ’ αυτήν Ινστιτούτων, το θεσμικό καθεστώς του Γενικού Διευθυντή Έρευνας, των Διευθυντών ερευνητικών Ινστιτούτων και των Ερευνητών (πρόσληψη, εξέλιξη, μισθολόγιο), τη στελέχωση των Ινστιτούτων με ερευνητικό, επιστημονικό και προσωπικό υποστήριξης, τη λειτουργία και συγκρότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας, τη συγκρότηση επταμελών Ειδικών Επιτροπών για την πρόσληψη και προαγωγή ερευνητών κτλ. Τα Ινστιτούτα θα πρέπει να αναφέρονται στο νόμο, πράγμα το οποίο προτείνει και η Ένωση Ερευνητών στο ΣΝ και όχι όπως αναφέρονται στην τελευταία ΚΥΑ του Οργανισμού "Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας" με εισήγηση του ΔΣ, χωρίς να έχει τη νόμιμη εξουσία, δηλ. δεν καλύπτει και την ανασυγκρότηση των ερευνητικών μονάδων. Την αρμοδιότητα ανασυγκρότησης του ερευνητικού ιστού του ΕΘΙΑΓΕ, ειδικότερα, την είχε ο Υπουργός, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1845/1989, ιδρυτικού νόμου του ΕΘΙΑΓΕ, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3399/2005 (255 Α’17.10.2005). Η αρμοδιότητα αυτή δεν μεταφέρθηκε στον νέο Οργανισμό, καθώς δεν ασκούνταν από το ΕΘΙΑΓΕ. Με άλλα λόγια, την αρμοδιότητα αυτή δεν την είχε ποτέ το ΕΘΙΑΓΕ για να την μεταφέρει στον νέο Οργανισμό. Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1 της ΚΥΑ που διέπει σήμερα τον Οργανισμό όρισε ρητά πως στον Οργανισμό μεταφέρθηκαν (μόνον) οι αρμοδιότητες των συγχωνευομένων νομικών προσώπων. Το συγχωνευθέν νομικό πρόσωπο του ΕΘΙΑΓΕ δεν είχε την αρμοδιότητα να καταργήσει μόνο του τις ερευνητικές του μονάδες, παρά μπορούσε μόνον να εισηγηθεί στον αρμόδιο Υπουργό να το πράξει με ΥΑ. Άρα, η αρμοδιότητα του Υπουργού μεταφέρθηκε στο Κράτος, το οποίο και μπορεί να την ασκήσει πλέον και στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου. Ακόμη στο Σχέδιο Νόμου της ΓΓΕΤ που βρίσκεται στη Βουλή προτείνεται στο Άρθρο 3: Ερευνητικά Κέντρα - Ινστιτούτα 1. Τα Ερευνητικά Κέντρα συνιστώνται, συγχωνεύονται, διασπώνται, καταργούνται, ορίζεται ή τροποποιείται η νομική φύση τους, η διάρθρωση, η υπηρεσιακή, βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση του προσωπικού τους με Νόμο. Για το ΔΣ της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ) Δρ Παναγιώτης Πλατής, Πρόεδρος Δρ Γεώργιος Σαμούρης, Γενικός Γραμματέας